Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Dân Số

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | |


- Chương 16 -

 

Corê, Ðatan và Abiram làm loạn

1 Corê, con của Yixơhar, con của Qơhat, con của Lêvi lấy... Ðatan và Abiram, con của Eliab, cùng với Ôn con của Pelet - con cái của Ruben, 2 đã dấy lên cự lại Môsê trước mặt# làm một với hai trăm năm chục người trong hàng con cái Israel, những vương công của cộng đồng, những người được bổ vào nghị hội, những bậc có danh vọng. 3 Họ đã tụ hội với nhau chống lại Môsê và Aharôn. Họ nói với hai ông: "Quá lắm rồi! Vì chưng toàn thể cộng đồng, thay thảy đều là thánh, và được có Yavê ở giữa họ, vậy tại sao các ông lại tự tôn mình lên trên đoàn hội của Yavê?"

4 Môsê vừa nghe thì phục mình sấp mặt xuống. 5 Ðoạn ông nói với Corê và đoàn lũ nó rằng: "Sáng mai, Yavê sẽ cho biết ai thuộc về Người, ai là thánh; Người sẽ cho kẻ ấy tiến lại gần Người. Và ai Người chọn, thì chính kẻ ấy Người sẽ cho tiến lại gần Người. 6 Vậy hãy làm thế này: hãy kiếm cho có những cái lư, Corê và đoàn lũ hắn. 7 Hãy cho lửa và bỏ hương vào đó trước nhan Yavê, ngày mai. Người nào Yavê chọn, thì chính người ấy là thánh! Quá lắm rồi, hỡi con cái Lêvi!"

8 Môsê nói với Corê: "Nghe đấy, hỡi con cái Lêvi! 9 Quá ít sao đối với các ngươi, khi đã được Thiên Chúa của Israel tách các ngươi ra khỏi cộng đồng Israel mà cho tiến lại gần Người để sung vào công tác dịch vụ trong Nhà tạm của Yavê và đã đứng trước cộng đồng mà lo việc phụng sự cử lễ thay họ. 10 Người đã cho ngươi tiến lại gần, ngươi và anh em ngươi hết thảy, con cái Lêvi, làm một với ngươi, các ngươi sẽ lại còn đòi cả quyền tư tế nữa! 11 Chính vì thế mà ngươi và cả đoàn lũ ngươi, những kẻ đoàn tụ với nhau chống lại Yavê. Còn Aharôn là cái gì mà các ngươi lằm bằm trách móc ông ấy?"

12 Môsê sai người đi triệu mời Ðatan và Abiram, con cái của Eliab, nhưng họ nói: "Chúng tôi không lên! 13 Quá ít hay sao việc ông đã đem chúng tôi lên khỏi đất chảy tràn sữa mật để giết chết chúng tôi trong sa mạc, mà ông lại còn muốn làm tướng trên chúng tôi nữa? 14 Ðã hẳn ông đã chẳng đem chúng tôi vào đất chảy tràn sữa mật, cũng đã chẳng cho chúng tôi cơ nghiệp ruộng đồng hay vườn tược gì cả! Ông tưởng đã khoét mắt bọn người này được hay sao? Chúng tôi không lên!" 15 Môsê cảm thấy giận khùng lên, và ông thưa với Yavê: "Xin Người đừng đoái nhìn lễ cúng chúng dâng! Tôi không hề đoạt của chúng một con lừa, cũng đã không làm hại một người nào trong chúng!"

 

Hình phạt

16 Môsê nói với Corê: "Ngươi và tất cả đoàn lũ của ngươi, hãy tới trước nhan Yavê, ngươi cùng chúng nó và Aharôn, ngày mai! 17 Mỗi người hãy kiếm cái lư và cho hương vào, đoạn các ngươi sẽ tiến dâng trước nhan Yavê, mỗi người cái lư của mình: hai trăm năm mươi cái lư, ngươi và Aharôn, ai có lư của người ấy". 18 Vậy họ đã kiếm mỗi người cái lư của mình và đã cho lửa và bỏ hương vào đó và đứng chực nơi cửa Trướng Tao phùng, cùng với Môsê và Aharôn. 19 Corê đã hội tất cả đoàn lũ chống lại hai ông, nơi cửa Trướng Tao phùng, và vinh quang Yavê đã hiện ra cho toàn thể cộng đồng.

20 Yavê phán với Môsê và Aharôn rằng: "21 Hãy rời ra xa khỏi cộng đồng này, và Ta sẽ thiêu hủy chúng tức khắc!" 22 Nhưng hai ông đã phục mình sấp mặt xuống và nói: "Thần thượng! Thiên Chúa cai sinh khí của mọi xác phàm, một người có tội, há Người thịnh nộ với cả cộng đồng được sao?" 23 Yavê phán với Môsê rằng: "24 Hãy bảo tất cả cộng đồng rằng: Hãy rời xa quanh lều của Corê, của Ðatan và Abiram".

25 Môsê chỗi dậy đi tới Ðatan và Abiram, có các vị kỳ mục của Israel đi theo ông. 26 Ông bảo cộng đồng rằng: "Xin hãy rời xa lều của các người ác ôn này; đừng rờ đến cái gì của chúng kẻo bị cuốn đi trong tất cả tội lỗi chúng!" 27 Người ta đã tránh xa lều của Corê và Ðatan cùng Abiram, cả vòng xung quanh.

Ðatan và Abiram đi ra đứng nơi cửa lều của chúng cùng với vợ con cháu chắt. 28 Và Môsê nói: "Theo đây thì các ngươi sẽ biết Yavê đã sai ta làm tất cả các việc này, chứ không phải tự lòng ta nghĩ ra! 29 Nếu các người này cũng chết như mọi người đều phải chết, và chịu cũng một số phận như mọi người phải chịu, (ấy là dấu) Yavê đã chẳng sai ta! 30 Nhưng nếu Yavê liễu thành điều kinh dị, và đất há miệng ra mà nuốt chúng với tất cả những gì thuộc về chúng, làm chúng đang sống mà đã nhào xuống âm phủ, thì các ngươi sẽ biết được rằng: các người này đã khinh khi Yavê!"

31 Ông vừa nói xong các lời ấy, thì đất nẻ ra dưới chân họ. 32 Ðất đã mở miệng ra và nuốt chúng làm một với gia đình chúng - và mọi người thuộc phe Corê và tất cả sản nghiệp chúng.

33 Ðang sống, chúng đã nhào xuống âm phủ, chúng, mọi người thuộc về chúng; đất đã phủ lên chúng và chúng đã tiệt nòi khỏi giữa đoàn hội. 34 Toàn thể Israel quanh chúng, nghe tiếng chúng kêu thì bỏ chạy, vì họ nói: Nhỡ ra đất nuốt cả chúng ta nữa!"

35 Lửa đã xuất tự Yavê và đã thiêu hai trăm năm mươi người thượng hương.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page