Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Dân Số

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | |


- Chương 31 -

 

IX. Phân Chia Chiến Lợi Phẩm

 

Thánh chiến với Mađian

1 Yavê phán với Môsê rằng: "2 Hãy rửa mối thù của con cái Israel trên dân Mađian, sau đó, ngươi sẽ được qui hồi tiên tổ".

3 Môsê nói với dân rằng: "Một số người trong các ngươi hãy lo trang bị để đầu quân, và để tiến đánh Mađian. 4 Mỗi chi tộc một ngàn, trong toàn thể các chi tộc Israel, các ngươi sẽ phái họ vào cơ binh".

5 Vậy đã chiêu mộ được giữa các ngàn ngàn của Israel, mỗi chi tộc một ngàn, tức là mười hai ngàn người được binh bị sẵn sàng. 6 Môsê đã phái họ vào cơ binh, mỗi chi tộc một ngàn, và cùng với họ có Pinơkhas, con của Elêazar, vị tư tế, với quyền sử dụng các đồ thánh và loa thúc quân.

7 Họ đã giao chiến với Mađian, như Yavê đã truyền cho Môsê, và họ đã giết chết trai tráng. 8 Ngoài những người tử nạn do tay họ, họ còn giết các vua Mađian: Êvi, Rêqem, Xur, Hur, Rêba, năm vua Mađian (cả thảy), rồi họ đã lấy gươm giết Balaam, con của Pơor. 9 Và con cái Israel đã bắt tù đàn bà con gái Mađian và các trẻ con, họ đã lấy làm chiến phẩm tất cả súc vật, và tất cả các đàn thú của chúng và của cải hết thảy. 10 Tất cả các thành, các nơi chúng ở và tất cả khu trại của chúng, họ đã phóng hỏa. 11 Rồi họ đã lấy tất cả chiến phẩm và tất cả những gì hôi được, cả người lẫn vật, 12 và họ đã đem về trại tù binh và của hôi được cùng các chiến phẩm cho Môsê và Elêazar, vị tư tế, cùng cộng đồng con cái Israel, ở Hoang giao Moab, trên bờ Yorđan (đối diện) với Yêrikhô.

 

Giết các đàn bà và tẩy uế chiến lợi phẩm

13 Môsê và Elêazar, vị tư tế, cùng tất cả các vương công của cộng đồng ra đón họ bên ngoài trại. 14 Và Môsê đã thịnh nộ với những người quản lĩnh binh đội, các vị cai ngàn quân và các vị cai trăm quân từ cuộc chiến chinh trở về. 15 Môsê nói với họ: "Sao các ngươi lại để sống tất cả lũ gái ấy lại? 16 Ấy chính chúng nó, trong vụ Balaam, đã nên dịp cho con cái Israel sa vào tội bất trung với Yavê, vì vụ Pơor, và đã xảy đến tai họa cho cộng đồng của Yavê. 17 Vậy bây giờ hãy giết hết các trai trong các trẻ con; và mọi đàn bà đã biết đến nam nhân, đã đồng sàng với trai, cũng hãy giết đi! 18 Còn trẻ gái không hề biết việc đồng sàng với trai, thì hãy để cho sống làm của các ngươi. 19 Còn các ngươi, hãy cắm trại bên ngoài trại bảy ngày. Mọi kẻ đã giết mạng người, mọi kẻ đã đụng đến người tử nạn, các ngươi sẽ tẩy uế mình ngày thứ ba và ngày thứ bảy, các ngươi và các tù binh của các ngươi. 20 Mọi áo xống, mọi đồ bằng da, mọi vật làm bằng lông dê và mọi đồ bằng gỗ, các ngươi đều phải tẩy uế".

21 Và Elêazar, vị tư tế, nói với những người đầu quân đã đi trận: "Ðây là điều luật Yavê đã truyền cho Môsê: 22 Chỉ có vàng, bạc, đồng, sắt, kẽm, chì, 23 tất cả những gì đi vào lửa được, các ngươi sẽ cho qua lửa, để chúng được sạch miễn là chúng đã được tẩy uế bằng nước thải; nhưng những gì không đi vào lửa được, các ngươi sẽ cho qua nước.

"24 Các ngươi cũng sẽ giặt áo xống của mình ngày thứ bảy; và các ngươi sẽ được sạch; sau đó các ngươi sẽ vào trại".

 

Phân chia chiến lợi phẩm

25 Yavê phán với Môsê rằng:

"26 Hãy làm sổ của đã hôi được và bắt tù được, người và vật. ngươi với Elêazar, vị tư tế, cùng đầu mục các gia tộc của cộng đồng. 27 Ngươi sẽ chia các của hôi được làm hai, (một phần) cho những người tham chiến đã đầu quân, và (một phần) cho toàn thể cộng đồng. 28 Ðoạn ngươi sẽ trích làm thuế nộp cho Yavê (trong phần của) những người đánh giặc đã đầu quân: một phần năm trăm dù là người, hay là bò, lừa, chiên, dê. 29 Trên nửa thuộc về chúng, ngươi sẽ lấy mà trao cho Elêazar, vị tư tế, làm của cúng biếu Yavê. 30 Và trên nửa thuộc con cái Israel, ngươi sẽ lấy suất một phần năm mươi, dù là người, hay là bò, lừa, chiên dê, tất cả các súc vật, và ngươi sẽ trao cho các Lêvit có nhiệm vụ canh giữ Nhà tạm của Yavê".

31 Môsê, Elêazar, vị tư tế, đã làm như Yavê đã truyền cho Môsê. 32 Của hôi được, những gì còn lại về chiến lợi phẩm quân, binh đã lấy được là: sáu trăm bảy mươi lăm ngàn chiên dê, 33 bảy mươi hai ngàn con bò, 34 mười một ngàn con lừa, 35 nhân mạng, thuộc số đàn bà chưa biết việc đồng sàng với người trai, tất cả là ba mươi hai ngàn nhân mạng. 36 Một nửa, phần của những người đầu quân, tính sổ là: ba trăm ba mươi bảy ngàn năm trăm chiên dê; 37 Thuế nộp cho Yavê trên chiên dê là sáu trăm bảy mươi lăm con; 38 và ba mươi sáu ngàn con bò, và thuế nộp cho Yavê: bảy mươi hai con; 39 ba mươi ngàn năm trăm con lừa, và thuế nộp cho Yavê là sáu mươi mốt con; 40 nhân mạng: mười sáu ngàn, và thuế nộp cho Yavê là ba mươi hai mạng. 41 Và Môsê đã trao thuế làm cúng biếu dâng Yavê cho Elêazar, vị tư tế, như Yavê đã truyền cho Môsê.

42 Và nửa kia thuộc con cái Israel, Môsê đã tách riêng khỏi (phần) của những người đánh giặc; 43 nửa dành cho cộng đồng gồm có: ba trăm ba mươi bảy ngàn năm trăm chiên dê, 44 ba mươi sáu ngàn con bò, 45 ba mươi ngàn năm trăm con lừa, 46 và mười sáu ngàn nhân mạng. 47 Trên nửa của con cái Israel: Môsê lấy một suất là một phần năm mươi, về người và vật, và ông đã trao cho các Lêvit, những người có nhiệm vụ canh giữ Nhà tạm của Yavê, như Yavê đã truyền cho Môsê.

 

Của lễ tiến dâng

48 Bấy giờ những vị quản lĩnh trên các ngàn ngàn của cơ binh, những vị cai ngàn ngàn, và những vị cai trăm quân tiến lại với Môsê. 49 Họ nói với Môsê: "Các nô bộc của ngài đây đã làm sổ những người chiến đấu dưới quyền chúng tôi và không thấy thiếu một người nào. 50 Vậy chúng tôi xin tiến dâng làm lễ vật cho Yavê điều mỗi người đã tìm thấy, như đồ vàng: xà tích, xuyến, nhẫn, kim bôi, để làm phép xá tội cho sinh mạng chúng tôi trước nhan Yavê". 51 Môsê và Elêazar, vị tư tế, đã lĩnh lấy vàng họ dâng và tất cả các đồ vật được chế tạo. 52 Và tổng số vàng cúng biếu họ trích ra cúng Yavê là mười sáu ngàn bảy trăm năm mươi seqel, do các vị cai ngàn quân và các vị cai trăm quân.

53 Các người thuộc cơ binh đã thu đoạt của mỗi người, cho mình. 54 Môsê và Elêazar, vị tư tế, đã lấy vàng của những vị cai ngàn quân, và cai trăm quân, dâng; và các ông đã đem vàng ấy vào Trướng Tao phùng làm ký vật của con cái Israel trước nhan Yavê.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page