Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Dân Số

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | |


- Chương 08 -

 

Ðèn trụ đăng

1 Yavê phán với Môsê rằng:

"2 Hãy bảo Aharôn và ngươi sẽ nói với nó: " Khi ngươi gác đèn lên, thì (phải làm sao) cho bảy đèn ấy giải sáng phía trước trụ đăng".

3 Aharôn đã làm thế: ông đã gác đèn quay về phía trước trụ đăng, như Yavê đã truyền dạy Môsê. 4 Cách thức làm trụ đăng thế này: toàn vàng nhất khối, chân đứng và cánh hoa, nhất khối cả. Như thị kiến Yavê đã cho Môsê trông thấy thế nào, người ta đã làm trụ đăng thể ấy.

 

Các Lêvit được tiến dâng cho Yavê

5 Yavê phán với Môsê rằng:

"6 Hãy đem các Lêvit ra khỏi giữa con cái Israel, rồi ngươi sẽ tẩy uế chúng. 7 Ngươi sẽ làm thế này để quán tẩy chúng: ngươi hãy rảy nước thải trên mình chúng; chúng sẽ lấy dao cạo qua toàn thân mình chúng, đoạn chúng giặt áo xống và tẩy uế mình. 8 Chúng sẽ lấy một con bò tơ cùng với đồ cúng kèm theo là bột tinh lúa miến nhồi dầu; còn ngươi lấy một con bò tơ thứ hai để làm hy sinh tạ tội. 9 Ngươi sẽ cho các Lêvit lại gần trước Trướng Tao phùng và ngươi sẽ hội lại toàn thể cộng đồng con cái Israel. 10 Ngươi sẽ cho các Lêvit lại gần trước nhan Yavê và con cái Israel sẽ ấn tay trên các Lêvit. 11 Aharôn sẽ tiến dâng các Lêvit lên trước nhan Yavê làm lễ cúng bái thay con cái Israel, và chúng sẽ được sung vào công việc phục vụ Yavê.

"12 Các Lêvit sẽ ấn tay trên đầu các bò tơ. Ngươi hãy tế một con làm lễ tạ tội và một con làm lễ thượng hiến cho Yavê để làm phép xá tội trên các Lêvit. 13 Ngươi sẽ đặt các Lêvit đứng trước mặt Aharôn và con cái, ngươi sẽ tiến dâng chúng lên làm của cúng bái cho Yavê. 14 Ngươi sẽ tách các Lêvit ra khỏi giữa con cái Israel để các Lêvit thuộc về Ta. 15 Sau đó, các Lêvit sẽ vào phục vụ Trướng Tao phùng.

"(Bởi) ngươi đã quán tẩy chúng và đã tiến dâng chúng làm của cúng bái. 16 Vì chúng thực là hạng người được phó thác, đã phó thác cho Ta do từ giữa con cái Israel; Ta đã chọn chúng cho Ta thay thế mọi kẻ khai thông dạ mẹ, tức là mọi con trai đầu lòng giữa hàng con cái Israel. 17 Vì là của Ta hết thảy các con đầu lòng giữa hàng con cái Israel, dù là người ta hay là thú vật, ngày Ta đã đánh phạt con trai đầu lòng ở đất Aicập, Ta đã hiến thánh chúng cho Ta. 18 và Ta đã lấy các Lêvit thay cho các con trai đầu lòng hết thảy trong hàng con cái Israel. 19 Và Ta đã ban các Lêvit làm kẻ được phó thác cho Aharôn và con cái từ giữa hàng con cái Israel để sung vào công việc phục dịch con cái Israael phải làm nơi Trướng Tao phùng, để nên phép xá tội trên con cái Israel, khiến cho không xảy ra tai vạ đánh phạt con cái Israel khi con cái Israel lại gần thánh điện".

20 Môsê, Aharôn và toàn thể cộng đoàn con cái Israel đã làm cho các Lêvit mọi điều Yavê đã truyền cho Môsê về các Lêvit. Con cái Israel đã làm y như thế cho các Lêvit. 21 Các Lêvit đã làm lễ tạ tội và giặt áo xống. Aharôn đã bái dâng họ làm của cúng bái trước nhan Yavê, và Aharôn đã làm lễ xá tội trên họ để quán tẩy họ. 22 Sau đó, các Lêvit đã vào thi hành dịch vụ trong Trướng Tao phùng trước mặt Aharôn và con cái. Yavê đã truyền sao cho Môsê về các Lêvit, thì người ta đã làm cho họ như vậy.

 

Thời gian phục vụ

23 Yavê phán với Môsê rằng:

"24 Ðiều này về các Lêvit: Từ hai mươi lăm tuổi trở lên, nó sẽ đầu quân nhập ngũ mà phục vụ Trướng Tao phùng. 25 Từ năm mươi tuổi trở đi, nó được giải ngũ miễn dịch, nó sẽ không còn phục vụ nữa. 26 Nó sẽ chầu hầu thay anh em nó trong Trướng Tao phùng, là giữ việc canh phòng, nhưng nó sẽ không lo công tác dịch vụ nào. Ngươi sẽ làm thế cho các Lêvit về việc canh phòng của chúng".

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page