Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Dân Số

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | |


- Chương 12 -

 

Miriam và Aharôn chống lại Môsê

1 Miriam cùng với Aharôn nói phạm đến Môsê, nhân nố người đàn bà dân Kush, Môsê đã cưới; quả ông đã cưới vợ thuộc dân Kush. 2 Họ đã nói: "Dễ thường Yavê chỉ phán dạy ngang qua Môsê mà thôi sao? Người đã không phán dạy ngang qua chúng ta nữa đó ư?" Và Yavê đã nghe biết. 3 Môsê là một con người rất đỗi khiêm nhu, không ai như thế trong mọi người có trên mặt đất.

 

Yavê trả lời

4 Bất thần Yavê phán với Môsê và Aharôn cùng Miriam: "Cả ba hãy ra ngoài Trướng Tao phùng". Và cả ba, họ đã ra. 5 Yavê xuống trên cột mây và dừng lại nơi cửa Trướng, và Người đã gọi Aharôn và Miriam. Và cả hai, họ đã đi ra. 6 Người phán: "Hãy nghe lời lẽ của Ta!

"Nếu các ngươi có được tiên tri nào,

(thì Ta) Yavê, Ta tỏ mình Ta ra cho nó bằng thị kiến

Ta phán bảo nó trong mộng.

"7 Nhưng với Môsê tôi tớ của Ta thì không thế,

Trên tất cả Nhà Ta, nó là người tín cẩn.

"8 Miệng nói, miệng thưa, Ta phán với nó,

nhãn tiền, chứ không bằng ám ngữ,

và nó được trông thấy hình bóng Yavê.

Tại sao các ngươi dám nói phạm đến Môsê tôi tớ của Ta?"

9 Và khí nộ Yavê bừng cháy phạt họ. Và Người đã biến đi. 10 Mây vừa rời khỏi bên trên Trướng, thì này Miriam đã bị phung hủi như tuyết. Aharôn quay lại phía Miriam, thì này, bà đã bị phung hủi.

 

Aharôn và Môsê cầu bầu

11 Aharôn nói với Môsê:

"Xin xá tội, lạy đức ông, xin đừng chấp tội chúng tôi điên rồ đã phạm! 12 Xin đừng để nó hóa ra như đứa chết yểu vừa khi lọt lòng mẹ, nửa thân mình đã bị rúc rỉa!"

13 Môsê đã kêu lên với Yavê rằng: "Lạy Thiên Chúa, xin khứng chữa nó!"

14 Yavê phán với Môsê: "Nếu cha nó nhổ vào mặt nó, nó lại không mang lấy xấu hổ bảy ngày sao? Nó hãy bị giam cứu bảy ngày bên ngoài trại, và sau đó, mới cho nhập trại".

15 Miriam đã bị giam cứu ngoài trại bảy ngày. Dân đã không khởi hành cho đến khi Miriam được nhập trại. 16Sau đó dân đã bỏ Khaxêrot trẩy đi và họ đã cắm trại ở sa mạc Pharan.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page