Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Dân Số

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | |


- Chương 06 -

 

Khấn làm Nazir

1 Yavê phán với Môsê rằng: "2 Hãy bảo con cái Israel và ngươi sẽ nói với chúng:

"Khi người nào, nam hay nữ, tách riêng mình bằng dâng lời khấn làm nazir để giữ kiêng khem kính Yavê, 3 người ấy sẽ kiêng rượu chua và chất say, không uống dấm bởi rượu, hay dấm của chất say nào; không uống thứ nước cốt nho nào; không ăn nho tươi hay nho khô. 4 Suốt những ngày nó khấn dâng, nó sẽ không ăn một thức gì làm bằng giống nho, từ hột cho đến vỏ. 5 Suốt những ngày khấn làm nazir, dao cạo sẽ không qua đầu nó: cho đến khi mãn các ngày khấn, thời nó kiêng khem kính Yavê, nó sẽ là vật hiến thánh, để tóc mọc xõa trên đầu mình. 6Suốt những ngày nó giữ kiêng khem kính Yavê, nó sẽ không đến bên vong linh người chết. 7 Vì cha, vì mẹ, vì anh chị em, nó không được để mình mắc uế vì họ, nếu xảy ra có ai trong các người ấy chết, vì trên đầu nó có sự hiến thánh cho Thiên Chúa của nó. 8 Suốt những ngày khấn làm nazir, nó sẽ là (vật) hiến thánh cho Yavê.

"9 Nếu có ai thình lình đột ngột chết bên nó, và làm cho đầu nó, một nazir, phải mắc uế; nó sẽ cạo đầu, ngày tẩy uế: ngày thứ bảy nó sẽ cạo đầu, 10 và ngày thứ tám, nó sẽ đem đến cho tư tế hai con chim cu hay hai bồ câu non, nơi cửa Trướng Tao phùng. 11 Tư tế sẽ tế một con làm lễ tạ tội, và một làm lễ thượng hiến, và làm phép xá tội trên mình nó, vì tội nó đã phạm, bởi đã ở bên vong linh; và hôm ấy nó sẽ hiến thánh đầu nó. 12 Nó sẽ khấn dâng Yavê các ngày nó làm nazir và đem dâng một con chiên sinh trong năm làm lễ đền tội: các ngày trước kia rơi mất không kể vì lời khấn làm nazir của nó đã ra nhơ uế.

"13 Ðây là luật về người nazir: Ngày mãn những ngày khấn làm nazir, người ta sẽ dẫn nó đến cửa Trướng Tao phùng. 14 Nó sẽ tiến dâng lễ vật cho Yavê: một con chiên sinh trong năm, hoàn hảo, làm lễ thượng hiến; một con chiên cái sinh trong năm, hoàn hảo, làm lễ tạ tội, và một cừu đực hoàn hảo, làm lễ kỳ an, 15 một vỉ bánh không men, bột tinh lúa miến, (làm thành) bánh thuẫn nhồi dầu, bánh tráng không men thoa dầu, kèm theo lỡi cúng và quán tế phụ thuộc. 16 Tư tế sẽ tiến dâng trước nhan Yavê đoạn tế các hy sinh tạ tội và thượng hiến. 17 Còn cừu đực, ngài sẽ tế làm lễ tế kỳ an dâng kính Yavê, cùng với vỉ bánh không men, đoạn tư tế sẽ cử hành lễ cúng và quán tế cho nó. 18 (Người khấn làm) nazir sẽ cạo đầu khấn nazir của nó nơi cửa Trướng Tao phùng, và lấy tóc đầu khấn làm nazir của mình mà bỏ vào lửa cháy dưới lễ tế kỳ an. 19 Tư tế sẽ lấy vai cừu đực nấu chín, một bánh thuẫn không men nơi vỉ bánh và một bánh tráng không men mà đặt vào bàn tay nazir, sau khi nó đã cạo đầu khấn làm nazir của nó, 20 và tư tế sẽ bái dâng làm của cúng bái trước nhan Yavê: đó là của thánh thuộc về tư tế, cùng với sườn phần cúng bái và đùi phần cúng biếu. Sau đó nazir được uống rượu.

"21 Ðó là luật về nazir đã khấn dâng lễ vật cho Yavê nhận lời khấn nazir của nó, không kể những điều nó cáng đáng nổi. Chiếu theo điều nó đã khấn, nó sẽ thi hành thể theo luật khấn nazir của nó".

22 Yavê phán với Môsê rằng: "23 Hãy bảo Aharôn và con cái nó:

"Các ngươi sẽ chúc lành cho con cái Israel thế này: các ngươi sẽ nói với chúng:

"24 Xin Yavê chúc lành cho ngươi, xin Người gìn giữ ngươi.

"25 Xin Yavê cho rạng nhan Người trên ngươi, xin Người dủ thương ngươi.

"26 Xin Yavê tỏ nhan Người trên ngươi, xin Người xuống an bình trên ngươi.

"27 Như thế chúng sẽ đặt Danh Ta trên con cái Israel, và Ta sẽ chúc lành cho chúng".

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page