Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Dân Số

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | |


- Chương 34 -

 

Biên giới Canaan

1 Yavê phán với Môsê rằng: "2 Hãy ra lịnh cho con cái Israel và ngươi sẽ nói với chúng: Khi các ngươi vào đất Canaan, thì đây là đất sẽ rơi vào quyền sở hữu của các ngươi: đất Canaan theo các biên giới của nó.

"3 Phía Nam của các ngươi sẽ đi từ sa mạc Xin, sát cánh Êđom; và ranh giới hướng Nam của các ngươi sẽ đi từ mút Biển Muối, ở phía Ðông. 4 Rồi biên giới của các ngươi vòng xuống Nam, lên dốc Aqrabim, qua Xin, và thấu tận phía Nam Cađès-Barnêa, đoạn ra đến Khaxar-Ađđar, và chạy qua Asmôn. 5 Từ Asmôn biên giới vòng xuống khe Aicập, và thấu đến Biển.

"6 Biên giới phía Tây: đối với các ngươi là Biển Lớn, các ngươi sẽ lấy biên giới ấy làm biên giới phía Tây.

"7 Và đây sẽ là biên giới phía Bắc của các ngươi: Từ Biển Lớn, các ngươi sẽ vạch một đường thẳng đến núi Hor-sơn-lĩnh. 8 Rồi từ Hor-sơn-lĩnh, các ngươi sẽ vạch một đường thẳng trên đường vào Khamat. Biên giới sẽ chạy thấu Xơđađ. 9 Rồi biên giới chạy đến Ziphrôn và thấu mãi Khaxar-Ênan. Ðó là biên giới phía Bắc của các ngươi.

"10 Rồi các ngươi sẽ vạch một đường làm biên giới phía Ðông, đi từ Khaxar-Ênan đến Shơpham. 11 Từ Shơpham biên giới chạy xuống Hariblah, bên Ðông Ain; rồi biên giới lại chạy xuống nữa và chạm phải bờ biển Kinneret, phía Ðông. 12 Rồi biên giới chạy xuống theo (sông) Yorđan và thấu mãi Biển Muối.

Ðó là xứ của các ngươi với các biên giới xung quanh".

13 Và Môsê đã ra lịnh cho con cái Israel rằng:

"Ðó là đất mà các ngươi sẽ bắt thăm phân chia với nhau, đất Yavê đã truyền cho chín chi tộc rưỡi. 14 Vì chi tộc con cái Ruben, theo các gia tộc của họ, và chi tộc con cái Gađ, theo các gia tộc của họ, và nửa chi tộc Manassê đã lĩnh phần cơ nghiệp của họ. 15 Hai chi tộc rưỡi đã lĩnh phần cơ nghiệp của họ bên này (sông Yorđan), bên Ðông, phía mặt trời mọc".

16 Yavê phán với Môsê rằng:

"17 Ðây là danh sách những người sẽ phân chia đất đai cho các ngươi; Elêazar, vị tư tế, và Yôsua con của Nun. 18 Các ngươi cũng sẽ lấy mỗi chi tộc một vương công để phân chia đất đai. 19 Ðây là danh sách các người ấy:

Thuộc chi tộc Yuđa, Caleb, con của Yơphunnê.

20 Thuộc chi tộc con cái Simêon, Shơmuel con của Ammihud.

21 Thuộc chi tộc Benyamin, Eliđađ, con của Kislôn.

22 Thuộc chi tộc con cái Ðan, vương công Buqqi, con của Yogli.

23 Thuộc chi tộc Yuse, thuộc chi tộc con cái Manassê, vương công Khanniel, con của Ephôd.

24 Thuộc chi tộc con cái Ephraim, vương công Qơmuel, con của Shiptan.

25 Thuộc chi tộc con cái Zabulon, vương công Elixaphan con của Parnak.

26 Thuộc chi tộc con cái Issakhar, vương công Paltiel, con của Azzan.

27 Thuộc chi tộc con cái Asher, vương công Akhihud, con của Shơlomi.

28 Thuộc chi tộc con cái Neptali, vương công Pơđahel, con của Ammihud.

29 Ðó là những kẻ Yavê đã truyền phân chia đất Canaan cho con cái Israel.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page