Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Dân Số

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | |


- Chương 24 -

 

1 Balaam nhận thấy rằng chúc lành cho Israel là điều đẹp mắt Yavê. Ông không đi như lần này lần khác trước kia đón tìm triệu báo; nhưng ông quay mặt về phía sa mạc. 2 Và Balaam ngước mắt lên và thấy Israel đặt lều theo từng chi tộc; Thần khí Thiên Chúa đến trên ông. 3 Ông hứng đọc bài thơ của ông, ông nói:

"Sấm của Balaam, con của Bơor,

sấm của người (thấu được nhiệm mầu).

4 Sấm của kẻ nghe lời Thiên Chúa phán,

kẻ thấy thị kiến của Shađđay (Ðấng Toàn năng),

kẻ phục xuống và mắt được bừng ra:

5 Ðẹp thay dinh trướng của ngươi, hỡi Yacob,

và lều trại của ngươi, hỡi Israel.

6 Như những dòng suối, chúng trải dài,

như những thửa vườn dọc bờ sông,

như lô hội Yavê vun trồng,

như bá hương gần bên bờ nước!

7 Từ hai gàu nước của nó, nước sóng nhỏ ra,

và hạt giống của nó được tưới đẫm nước nôi,

Vua của nó uy lẫm hơn Agag,

vương quyền của nó sẽ vươn tiến.

8 Chính Thiên Chúa đã đem nó ra khỏi Aicập

(uy lẫm) ví thể sừng trâu.

Nó nuốt chửng các nước địch thù,

Nó sẽ gặm xương chúng.

Với mũi tên nhọn nó sẽ hoành hành.

9 Nó thu mình, nó nằm xuống như sư tử,

như chúa sơn lâm, ai nào bắt nó dậy được?

Những ai chúc lành cho ngươi, hãy được chúc lành;

những ai nguyền rủa ngươi, hãy bị nguyền rủa".

10 Balaq nổi giận với Balaam mà vỗ tay độp độp; rồi Balaq nói với Balaam: "Tôi đã mời thầy đến trù ẻo địch thù tôi; nhưng này thầy lại cứ chúc lành mà thôi, nay đã ba lần! 11 Vậy bây giờ thầy hãy cút đi về xó của thầy. Tôi đã nói tôi sẽ trọng đãi thầy, nhưng này Yavê đã từ chối với thầy vinh dự (ấy)". 12 Balaam nói với Balaq: "Tôi đã chẳng nói ngay rồi với sứ giả ngài sai đến với tôi sao? 13 Cho dù Balaq có cho tôi đầy nhà ông những bạc với vàng, tôi cũng không thể trái lịnh Yavê mà mà làm gì tốt xấu: Yavê phán sao, tôi sẽ nói vậy. 14 Và bây giờ, này tôi về lại dân tôi! Lại đây! Tôi sẽ báo cho ngài biết điều dân ấy sẽ làm cho dân ngài trong những ngày về sau". 15 Và Balaam xướng lời bài thơ, ông nói:

"Sấm của Balaam, con của Bơor,

sấm của người (thấu được nhiệm mầu)

16 Sấm của kẻ nghe lời Thiên Chúa phán

và kẻ đạt được tri thức của Ðấng Tối cao,

kẻ thấy thị kiến của Shađđay,

kẻ phục xuống và mắt được bừng ra.

17 Tôi thấy một điều - nhưng không phải cho lúc này,

Tôi ngắm một sự -- nhưng không phải gần bên:

Một ngôi sao (mọc) lên từ Yacob

một vương trượng xuất tự Israel;

người đã đập tan màng tang Moab

và (sọ) con cái Set.

18 Eđom sẽ thành đất chiếm

Sêir sẽ thành đất chiếm trên quân thù

Israel giương cao lực lượng,

19 Ðấng thống trị xuất từ Yacob,

Ngài sẽ tru diệt mọi kẻ bỏ thành trốn tránh".

20 Ông thấy Amalek, ông xướng lên câu thơ, ông nói:

" Giữa các dân Amalek dành phần ưu hạng

nhưng hậu vận sẽ đi đến diệt vong".

21 Ông thấy người Qêni, ông xướng lên bài thơ, ông nói:

"(Qayin) nơi ở của ngươi vững bền,

Sào huyệt đặt trên đá tảng!

22 Rốt cuộc chỉ là mồi lửa cháy,

Chờ cho Assur dẫn ngươi đi đầy!"

23 Ông lại xướng lên câu thơ, ông nói:

" Ôi! Ai sẽ sống thuở Thiên Chúa đã định

24 Thuở có thuyền bè từ duyên hải Kittim,

Ðến xâm lược Assur và xâm lược Eber.

Và cả Eber nữa cũng sẽ đi đến diệt vong".

25 Balaam đứng dậy ra về xứ sở; và Balaq cũng lên đường.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page