Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Dân Số

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | |


- Chương 27 -

 

Cơ nghiệp của các người con gái

1 Và họ tiến lại, những người con gái của Xơlophơkhad, con của Khepher, con của Galaad, con của Makir, con của Manassê, thuộc chi tộc Manassê, con của Yuse. Ðây là tên những người con gái của (Xơlophơkhad): Makhlah, Nôah, Khoglah, Milkah, Tirsa. 2 Họ đứng trước mặt Môsê và Elêazar, vị tư tế, trước mặt các vương công và toàn thể cộng đồng, nơi cửa Trướng Tao phùng, và nói: "3 Cha chúng tôi đã mất trong sa mạc; người không có chân trong đoàn lũ những kẻ liên hiệp chống lại Yavê, trong đoàn lũ Côrê; ấy chỉ vì tội riêng của người, mà người đã mất đi, và không có con trai. 4 Làm sao tên tuổi cha chúng tôi lại bị mai một khỏi giữa thị tộc của người, vì người không có con trai? Xin ban cho chúng tôi một địa sở giữa hàng anh em của cha chúng tôi!"

5 Môsê đệ nố của họ lên trước nhan Yavê. 6 Yavê đã phán với Môsê rằng: "7 Chúng đã nói phải, các con gái của Xơlophơkhad: ngươi phải ban cho chúng một địa sở làm cơ nghiệp giữa các anh em của cha chúng và ngươi sẽ chuyển cho chúng cơ nghiệp của cha chúng. 8 Và ngươi sẽ bảo con cái Israel rằng: Khi có ai chết mà không có con trai, thì các ngươi sẽ chuyển cơ nghiệp nó cho con gái của nó. 9 Nếu nó không có con gái, thì các ngươi sẽ ban cơ nghiệp nó cho anh em nó. 10 Nếu nó không có anh em, thì các ngươi sẽ ban cơ nghiệp nó cho anh em của cha nó. 11 Nếu cha nó không có anh em, thì các ngươi sẽ ban cơ nghiệp cho người bà con gần nó nhất trong vòng thị tộc và người này được làm chủ". Ðó là một khoản luật cho con cái Israel, theo như Yavê đã truyền cho Môsê.

 

Yôsua làm đầu cộng đồng

12 Yavê phán với Môsê rằng: "Ngươi hãy lên ngọn núi này của dãy Abarim và hãy nhìn xem đất Ta đã ban cho con cái Israel. 13 Khi ngươi đã nhìn thấy rồi, ngươi sẽ phải qui hồi tiên tổ, cả ngươi nữa, cũng như Aharôn anh ngươi đã qui hồi, 14 là vì trong vụ cộng đồng gây gỗ, các ngươi đã ngỗ nghịch chống lại lịnh Ta ở sa mạc Xin, lịnh phải làm Ta hiển thánh trước mắt chúng (là làm ra cho có) nước". (Ðó là nước tại Mơribah ở Cađès, trong sa mạc Xin).

15 Môsê thưa với Yavê rằng: "16 Xin Yavê, Thiên Chúa cai các thần khí nơi mọi xác phàm, xin Người đặt ai trên cộng đồng, 17 để ra trước chúng và vào trước chúng, để đem chúng ra và đem chúng vào, hầu cộng đồng của Yavê khỏi như (đàn) chiên không người chăn dắt". 18 Yavê phán với Môsê: "Hãy lấy Yôsua, con của Nun, người có được thần khí ở nơi mình, và ngươi sẽ ấn tay trên nó. 19 Và ngươi sẽ đặt nó đứng trước mặt Elêazar, vị tư tế, và trước mặt toàn thể cộng đồng, ngươi sẽ truyền lịnh cho nó trước mắt chúng, 20 ngươi sẽ san cho nó một phần uy lẫm của ngươi, ngõ hầu toàn thể cộng đồng, con cái Israel vâng lời nó. 21 Trước mặt Elêazar, vị tư tế, nó sẽ đứng và (Elêazar) sẽ xin cho nó phán quyết của Urim trước nhan Yavê. Theo lịnh của (Elêazar) chúng sẽ ra, theo lịnh của (Elêazar) chúng sẽ vào, nó và toàn thể con cái Israel với nó, tất cả cộng đồng".

22 Môsê đã làm như Yavê đã truyền cho ông: ông đã dẫn Yôsua và đã cho đứng trước mặt Elêazar, vị tư tế, và trước mặt toàn thể cộng đồng. 23 Ông đã ấn tay trên Yôsua và truyền lịnh cho như Yavê đã phán, nhờ tay Môsê.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page