Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Dân Số

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | |


- Chương 13 -

 

Thám thính Canaan

1 Yavê phán với Môsê rằng: "2 Hãy sai người đi dò thám đất Canaan Ta đã ban cho con cái Israel; các ngươi sẽ sai đi mỗi chi tộc tổ tiên một người, mỗi người đều là bậc vương công trong chúng".

3 Môsê đã sai họ đi từ sa mạc Pharan, chiếu theo lịnh Yavê. Hết thảy họ đều là những người cầm đầu con cái Israel. 4 Ðây là danh sách của họ:

Thuộc chi tộc Ruben, Sammua con của Zakhur;

5 Thuộc chi tộc Simêon, Saphat con của Khôri;

6 Thuộc chi tộc Yuđa, Caleb con của Yơphunnê;

7 Thuộc chi tộc Issakhar, Yigơal con của Yuse;

8 Thuộc chi tộc Ephraim, Hôsê con của Nun;

9 Thuộc chi tộc Benyamin, Palti con của Raphu;

10 Thuộc chi tộc Zabulon, Gađđiel con của Sôđi;

11 Thuộc chi tộc Yuse, chi tộc Manassê, Gađđi con của Susi;

12 Thuộc chi tộc Ðan, Ammiel con của Gơmalli;

13 Thuộc chi tộc Asher, Sơtur con của Mikael;

14 Thuộc chi tộc Neptali, Nakhbi con của Vopsi;

15 Thuộc chi tộc Gađ, Gơuel con của Maki;

16 Ðó là danh sách những người Môsê sai đi dò đất. Và Môsê đã gọi Hôsê con của Nun là Yôsua.

17 Môsê đã sai họ đi dò thám đất Canaan; ông bảo họ: "Lên đó do phía Namsa; các ông sẽ lên băng qua núi; 18 các ông sẽ coi đất, xem nó làm sao; và xem dân cư họ mạnh hay yếu; ít hay nhiều; 19 và đất họ thế nào, tốt hay xấu; và thế nào các thành họ ở: trong những doanh trại, hay trong những đồn lũy. 20 Và đất đai thì sao, là đất mỡ hay đất gầy, có cây cối hay không. Các ông tỏ ra can đảm. Hãy lấy thử hoa quả trong xứ về".

Vả lại, thời này là thời đầu mùa nho. 21 Và họ đã lên dò thám đất đai từ sa mạc Sin cho đến Rơkhob trên đường vào Khamat. 22 Họ đã lên do phía Namsa và vào tận Hêbrôn, là nơi ở của Akhiman, Shêshai và Talmai, con cháu Anaq. Vả Hêbrôn đã được xây lên bảy năm trước Tanis bên Aicập. 23 Rồi họ đã đến tận khe Eskôl; ở đó họ đã cắt lấy một nhánh nho và một chùm nho. Họ đã phải hai người khiêng chùm nho ấy, cùng với lựu và vả. 24 Chỗ ấy người ta đã gọi là khe Eskôl, nhân chùm nho con cái Israel đã cắt lấy ở đó.

 

Báo cáo của người đi dò thám về

25 Hết bốn mươi ngày, họ mới trở về sau khi đã dò thám đất đai. 26 Họ đi gặp Môsê, Aharôn và toàn thể cộng đồng con cái Israel ở sa mạc Pharan, tại Cađès; và họ đã báo cáo lại với các ông và toàn thể cộng đồng và cho người ta thấy thổ sản đất ấy.

27 Họ đã tường thuật và nói: "Chúng tôi đã vào đất, nơi các ông sai chúng tôi đến, và thật là đất chảy tràn sữa mật, và đây là thổ sản đất ấy. 28 Hiềm một nỗi dân cư trong xứ hùng cường! Thành trì kiên cố (và) lớn lắm, và chúng tôi đã thấy ở đó có cả những con cháu Anaq. 29 Có Amalek ở vùng Namsa; có dân Hit-tit, Yơbusi và Amori ở trên núi; còn dân Canaan thì ở gần Biển và bờ sông Yorđan".

30 Bấy giờ Caleb truyền dân nín bặt trước Môsê. Ông nói: "Ta cứ lên chiếm đất ấy, vì ta sẽ thắng nổi nó!" 31 Những người cùng lên với ôn đáp lại: "Ta không thể lên đánh dân ấy vì nó mạnh hơn ta". 32 Và họ buông lời chê bai giữa con cái Israel về đất họ đã dò thám, rằng: Ðất chúng tôi đã băng qua để dò thám là đất làm tiêu diệt cả những người ở trên ấy, dân chúng tôi đã thấy trong toàn xứ là những người vóc dạng. 33 Chúng tôi đã thấy ở đó những người khổng lồ (con cháu của Anaq, thuộc hạng người khổng lồ). Quay mắt nhìn mình, thật chúng tôi chỉ như những con châu chấu, và trước mắt họ, chúng tôi chỉ như thế đó!"

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page