Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Dân Số

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | |


- Chương 07 -

 

III. Lễ Vật Của Các Vương Công

Và Hiến Thánh Các Lêvit

 

Xe cộ

1 Và xảy ra là ngày Môsê dựng xong Nhà tạm và đã xức dầu, và hiến thánh nó cùng các đồ phụ thuộc, Tế đàn và các đồ phụ thuộc, khi ông đã xức dầu và hiến thánh hết các vật ấy, 2 thì các vương công của Israel, những kẻ làm đầu các gia tộc, vương công của các chi tộc, những người đã đứng coi việc kiểm tra. 3 Họ đem dâng làm lễ vật cho Yavê: sáu cổ xe có mui, và mười hai con bò, hai vương công một cỗ xe, và mỗi vương công một con bò. Họ tiến dâng các vật ấy trước Nhà tạm. 4 Yavê phán với Môsê rằng: "5 Hãy nhận lấy của họ dâng để dùng vào các dịch vụ nơi Trướng Tao phùng; và ngươi sẽ ban lại cho các Lêvit, mỗi người tùy theo dịch vụ của chúng". 6 Môsê đã nhận lấy xe và bò; và đã ban cho các Lêvit: 7 Ông ban cho con cái Gersôn hai xe và bốn bò, tùy theo dịch vụ của họ. 8 Ông ban cho con cái Mơrari bốn xe và tám bò, tùy theo dịch vụ của họ dưới quyền điều khiển của Ithamar con của Aharôn, vị tư tế. 9 Nhưng con cái Qơhat không được ông ban cho gì cả, vì dịch vụ của họ là thánh điện, họ phải chuyên chở bằng vai.

 

Lễ vật cung hiến

10 Các vương công tiến dâng (lễ vật) nhân (lễ) cung hiến, ngày xức dầu, các vương công tiến dâng lễ vật trước tế đàn. 11 Yavê phán với Môsê: "Vương công này một ngày, vương công (khác) một ngày, chúng sẽ tiến dâng lễ vật để cung hiến Tế đàn".

12 Người đã tiến dâng lễ vật ngày thứ nhất là Nakhasôn, con của Amminađab, chi tộc Yuđa. 13 Lễ vật của ông: một cái đậu bằng bạc, nặng một trăm ba mươi seqel, một bình chóe bảy mươi seqel, theo seqel thánh điện, cả hai đầy bột tinh lúa miến nhồi dầu làm của cúng; 14 một cái môi (nặng) mười seqel vàng đầy hương; 15 một bò tơ, một cừu đực, một con chiên sinh trong năm làm hy sinh thượng hiến; 16 một con dê đực là hy sinh tạ tội; 17 và để làm lễ tế kỳ an: hai bò, năm cừu đực, năm dê đực, năm chiên sinh trong năm. Ðó là lễ vật của Nakhasôn, con của Amminađab.

18 Ngày thứ hai, Nơtanel, con của Xuar, vương công của Issakhar tiến dâng (lễ vật). 19 Ông tiến dâng làm lễ vật: một cái đậu bằng bạc, nặng một trăm ba mươi seqel, một bình chóe bảy mươi seqel, theo seqel thánh điện, cả hai đầy bột tinh lúa miến nhồi dầu làm của cúng; 20 một cái môi (nặng) mười seqel vàng đầy hương; 21 một bò tơ, một cừu đực, một con chiên sinh trong năm làm hy sinh thượng hiến; 22 một con dê đực làm hy sinh tạ tội; 23 và để làm lễ tế kỳ an: hai bò, năm cừu đực, năm dê đực, năm chiên sinh trong năm. Ðó là lễ vật của Nơtanel, con của Xuar.

24 Ngày thứ ba, (là phiên) vương công con cái Zabulon, Eliab con của Khêlôn. 25 Ông tiến dâng làm lễ vật: một cái đậu bằng bạc, nặng một trăm ba mươi seqel, một bình chóe bảy mươi seqel theo seqel thánh điện, cả hai đầy bột tinh lúa miến nhồi dầu làm của cúng; 26 một cái môi (nặng) mười seqel vàng đầy hương; 27 một bò tơ, một cừu đực, một con chiên sinh trong năm làm hy sinh thượng hiến; 28 một con dê đực làm hy sinh tạ tội; 29 và để làm lễ tế kỳ an: hai bò, năm cừu đực, năm dê đực, năm chiên sinh trong năm. Ðó là lễ vật của Eliab, con của Khêlôn.

30 Ngày thứ tư, (là phiên) vương công con cái Ruben, Elixur, con của Sơđêyur. 31 Ông tiến dâng làm lễ vật: một cái đậu bằng bạc, nặng một trăm ba mươi seqel, một bình chóe bảy mươi seqel, theo seqel thánh điện, cả hai đầy bột tinh lúa miến nhồi dầu làm của cúng; 32 một cái môi (nặng) mười seqel vàng đầy hương; 33 một bò tơ, một cừu đực, một con chiên sinh trong năm làm hy sinh thượng hiến; 34 một con dê đực làm hy sinh tạ tội; 35 và để làm lễ tế kỳ an: hai bò, năm cừu đực, năm dê đực, năm chiên sinh trong năm. Ðó là lễ vật của Elixur, con của Sôđêyur.

36 Ngày thứ năm (là phiên) vương công con cái Simêôn, Sơlumiel, con của Xurisađđay. 37 Ông tiến dâng làm lễ vật: một cái đậu bằng bạc, nặng một trăm ba mươi seqel, một bình chóe bảy mươi seqel, theo seqel thánh điện, cả hai đầy bột tinh lúa miến nhồi dầu làm của cúng; 38 một cái môi (nặng) mười seqel vàng đầy hương; 39 một bò tơ, một cừu đực, một con chiên sinh trong năm làm hy sinh thượng hiến; 40 một con dê đực làm hy sinh tạ tội; 41 và để làm lễ tế kỳ an: hai bò, năm cừu đực, năm dê đực, năm chiên sinh trong năm. Ðó là lễ vật của Sơlumiel, con của Xurisađđay.

42 Ngày thứ sau, (là phiên) vương công con cái Gađ, Elyasaph, con của Rơuel. 43 Ông tiến dâng làm lễ vật: một cái đậu bằng bạc, nặng một trăm ba mươi seqel, một bình chóe bảy mươi seqel, theo seqel thánh điện, cả hai đầy bột tinh lúa miến nhồi dầu làm của cúng; 44 một cái môi (nặng) mười seqel vàng đầy hương; 45 một bò tơ, một cừu đực, một con chiên sinh trong năm làm hy sinh thượng hiến; 46 một con dê đực làm hy sinh tạ tội; 47 và để làm lễ tế kỳ an: hai bò, năm cừu đực, năm dê đực, năm chiên sinh trong năm. Ðó là lễ vật của Elyasaph, con của Rơuel.

48 Ngày thứ bảy, (là phiên) vương công con cái Ephraim, Elisama, con của Ammihud. 49 Ông tiến dâng làm lễ vật: một cái đậu bằng bạc, nặng một trăm ba mươi seqel, một bình chóe bảy mươi seqel, theo seqel thánh điện, cả hai đầy bột tinh lúa miến nhồi dầu làm của cúng; 50 một cái môi (nặng) mười seqel vàng đầy hương; 51 một bò tơ, một cừu đực, một con chiên sinh trong năm làm hy sinh thượng hiến; 52 một con dê đực là hy sinh tạ tội; 53 và để làm lễ tế kỳ an: hai bò, năm cừu đực, năm dê đực, năm chiên sinh trong năm. Ðó là lễ vật của Elisama, con của Ammihud.

54 Ngày thứ tám, (là phiên) vương công con cái Manassê, Gamaliel, con của Phơđalixur. 55 Ông tiến dâng làm lễ vật: một cái đậu bằng bạc, nặng một trăm ba mươi seqel, một bình chóe bảy mươi seqel, theo seqel thánh điện, cả hai đầy bột tinh lúa miến nhồi dầu làm của cúng; 56 một cái môi (nặng) mười seqel vàng đầy hương; 57 một bò tơ, một cừu đực, một con chiên sinh trong năm làm hy sinh thượng hiến; 58 một con dê đực làm hy sinh tạ tội; 59 và để làm lễ tế kỳ an: hai bò, năm cừu đực, năm dê đực, năm chiên sinh trong năm. Ðó là lễ vật của Gamaliel, con của Phơđalixur.

60 Ngày thứ chín, (là phiên) vương công con cái Benyamin, Abiđan, con của Ghiđêôni. 61 Ông tiến dâng làm lễ vật: một cái đậu bằng bạc, nặng một trăm ba mươi seqel, một bình chóe bảy mươi seqel, theo seqel thánh điện, cả hai đầy bột tinh lúa miến nhồi dầu làm của cúng; 62 một cái môi (nặng) mười seqel vàng đầy hương; 63 một bò tơ, một cừu đực, một con chiên sinh trong năm làm hy sinh thượng hiến; 64 một con dê đực làm hy sinh tạ tội; 65 và để làm lễ tế kỳ an: hai bò, năm cừu đực, năm dê đực, năm chiên sinh trong năm. Ðó là lễ vật của Abiđan, con của Ghiđêôni.

66 Ngày thứ mười, (là phiên) vương công con cái Ðan, Akhiezer, con của Ammisađđay. 67 Ông tiến dâng làm lễ vật: một cái đậu bằng bạc, nặng một trăm ba mươi seqel, một bình chóe bảy mươi seqel, theo seqel thánh điện, cả hai đầy bột tinh lúa miến nhồi dầu làm của cúng; 68một cái môi (nặng) mười seqel vàng đầy hương; 69 một bò tơ, một cừu đực, một con chiên sinh trong năm làm hy sinh thượng hiến; 70 một con dê đực làm hy sinh tạ tội; 71 và để làm lễ tế kỳ an: hai bò, năm cừu đực, năm dê đực, năm chiên sinh trong năm. Ðó là lễ vật của Akhiezer, con của Ammisađđay.

72 Ngày thứ mười một, (là phiên) vương công con cái Aser, Paghiel, con của Okran. 73 Ông tiến dâng làm lễ vật: một cái đậu bằng bạc, nặng một trăm ba mươi seqel, một bình chóe bảy mươi seqel, theo seqel thánh điện, cả hai đầy bột tinh lúa miến nhồi dầu làm của cúng; 74 một cái môi (nặng) mười seqel vàng đầy hương; 75 một bò tơ, một cừu đực, một con chiên sinh trong năm làm hy sinh thượng hiến; 76 một con dê đực làm hy sinh tạ tội; 77 và để làm lễ tế kỳ an: hai bò, năm cừu đực, năm dê đực, năm chiên sinh trong năm. Ðó là lễ vật của Paghiel, con của Okran.

78 Ngày thứ mười hai, (là phiên) vương công con cái Neptali, Akhira, con của Enan. 79 Ông tiến dâng làm lễ vật: một cái đậu bằng bạc, nặng một trăm ba mươi seqel, một bình chóe bảy mươi seqel, theo seqel thánh điện, cả hai đầy bột tinh lúa miến nhồi dầu làm của cúng; 80 một cái môi (nặng) mười seqel vàng đầy hương; 81 một bò tơ, một cừu đực, một con chiên sinh trong năm làm hy sinh thượng hiến; 82 một con dê đực làm hy sinh tạ tội; 83 và để làm lễ tế kỳ an: hai bò, năm cừu đực, năm dê đực, năm chiên sinh trong năm. Ðó là lễ vật của Akhira, con của Enan.

84 Ðó là (lễ) cung hiến ngày xức dầu Tế đàn. (Lễ vật) của các vương công Israel: mười hai chiếc đậu bằng bạc, mười hai bình chóe bạc, mười hai cái môi bằng vàng. 85 Mỗi chiếc đậu bằng bạc một trăm ba mươi seqel, mỗi bình chóe bảy mươi seqel. Tất cả bạc của các đồ vật là hai ngàn bốn trăm seqel thánh điện. 86 mười hai cái môi vàng đầy hương; mỗi cái môi mười seqel theo seqel thánh điện. Tất cả vàng của những cái môi ấy: một trăm hai mươi seqel.

87 Tổng số bò vật làm hy sinh thượng hiến: mười hai bò tơ, mười hai cừu đực, mười hai chiên một năm, với đồ cúng kèm theo, mười hai dê đực làm hy sinh tạ tội. 88 Tổng số bò vật làm lễ tế kỳ an: hai mươi bốn bò tơ, sáu mươi cừu đực, sáu mươi dê đực, sáu mươi chiên một năm.

Ðó là lễ cung hiến Tế đàn sau khi đã xức dầu nó.

89 Khi Môsê vào Trướng Tao phùng để đàm đạo với Người, thì ông nghe có tiếng phán với ông từ trên Bàn Xá tội trên Khám Chứng tri, giữa hai Kêrubim. Và ông đàm đạo với Người.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page