Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Dân Số

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | |


- Chương 18 -

 

1 Yavê phán với Aharôn:

"Ngươi, con cái ngươi và gia tộc ngươi với ngươi, các ngươi sẽ mang lấy trách nhiệm về thánh điện; ngươi và con cái ngươi sẽ mang lấy trách nhiệm về chức tư tế của các ngươi. 2 Và cả các anh em ngươi, chi tộc Lêvi, chi nhánh của cha ngươi, ngươi hãy tiến dâng chúng làm một với ngươi, ngõ hầu chúng phối hiệp với ngươi và trợ giúp ngươi khi ngươi và con cái ngươi với ngươi phải chầu trước Trướng Chứng tri. 3 Chúng sẽ giữ điều ngươi truyền giữ và điều truyền phải giữ về tất cả Trướng, nhưng chúng sẽ không lại gần các đồ thánh và Tế đàn, để chúng khỏi phải chết, chúng cũng như ngươi. 4 Chúng sẽ phối hợp với ngươi và giữ điều phải giữ về Trướng Tao phùng: tất cả dịch vụ nơi Trướng, và không có người phàm tục nào được lại gần các ngươi. 5 Các ngươi sẽ giữ điều phải giữ về thánh điện và điều phải giữ về Tế đàn và Thịnh nộ sẽ không có nữa trên con cái Israel. 6 Và Ta, này Ta đã lấy các anh em ngươi, các Lêvit trong hàng con cái Israel. Ðược phó thác cho Yavê, chúng là quà ban cho các ngươi để sung vào việc phục vụ Trướng Tao phùng. 7 Ngươi và con cái ngươi với ngươi, các ngươi sẽ giữ chức tư tế; về mọi điều liên quan đến Tế đàn và phần bên trong Bức Màn, các ngươi sẽ đảm nhiệm. Ta ban chức tư tế cho các ngươi như một dịch vụ mà cũng là quà tặng; phàm nhân nào lại gần sẽ phải chết".

 

Phần của các tư tế

8 Yavê phán với Aharôn:

"Và Ta, này Ta ban cho ngươi được giữ các cúng biếu cho Ta trên mọi của thánh con cái Israel dâng: Ta ban cả cho ngươi làm phần phúc, cho con cái ngươi làm phần lộc vĩnh viễn. 9 Ðây sẽ là phần của ngươi trong các của cực thánh, không kể hỏa tế: tất cả các lễ vật chúng dâng trả lại cho Ta, về các của cúng, về các lễ tạ tội, về các lễ đền tội của chúng; đó sẽ là của cực thánh đối với ngươi và con cái ngươi. 10 Ngươi sẽ ăn các thứ ấy trong nơi cực thánh, phàm là nam nhân thì được ăn, đó sẽ là của thánh đối với ngươi.

"11 Và điều này thuộc về ngươi: đồ cúng biếu lấy trên quà tặng của chúng, trên mọi vật cúng bái của con cái Israel, Ta ban các điều ấy cho ngươi và các con trai con gái ngươi với ngươi, làm phần lộc vĩnh viễn; phàm ai sạch nơi nhà ngươi thì đều được ăn. 12 Phần béo nhất nơi dầu, phần béo nhất nơi rượu, phần béo nhất nơi lúa miến, thay thảy, các của đầu mùa chúng dâng cho Yavê, Ta ban cả cho ngươi. 13 Các của đầu mùa về mọi thứ nơi đất đai chúng và chúng đem dâng Yavê sẽ thuộc về ngươi: phàm ai sạch nơi nhà ngươi đều được ăn. 14 Phàm vật gì khoán dâng làm của húy trong Israel đều là của ngươi. 15 Mọi vật khai thông dạ mẹ, bất luận loài xác thịt nào, người hay vật, chúng tiến dâng cho Yavê, đều sẽ thuộc về ngươi; nhưng ngươi sẽ bắt chuộc lại con đầu lòng của người và cho chuộc lại con đầu lòng của thú vật nhơ. 16 Ngươi sẽ cho chuộc lại sau khi sinh được một tháng, theo ngươi đánh giá, tức là năm seqel bạc, theo seqel thánh điện, tức là hai mươi ghêrali. 17 Nhưng con đầu lòng giống bò, con đầu lòng giống chiên hay con đầu lòng giống dê, ngươi sẽ không cho chuộc: đó là của thánh. Ngươi sẽ đổ huyết chúng trên Tế đàn và huân yên mỡ chúng làm hỏa tế, hinh hương giải hờn dâng kính Yavê. 18 Thịt chúng thuộc về ngươi, cũng như thuộc về ngươi, sườn cúng vái và đùi thịt bên phải. 19 Mọi của cúng biếu con cái Israel trích ra để biếu Yavê trên các của thánh, Ta ban cả cho ngươi và con trai, con gái ngươi với ngươi, làm phần lộc vĩnh viễn: đó là Giao ước "muối" vĩnh cửu trước nhan Yavê, cho ngươi và dòng giống ngươi với ngươi".

 

Phần của các Lêvit

20 Yavê phán với Aharôn:

"Trong xứ của chúng, ngươi sẽ không có cơ nghiệp; ngươi sẽ không có phần ở giữa chúng; chính Ta là phần của ngươi là cơ nghiệp của ngươi ở giữa con cái Israel".

21 Còn cho con cái Lêvit, này Ta ban làm cơ nghiệp thập phân về mọi sự trong Israel, đền thay dịch vụ chúng thi hành, dịch vụ bên Trướng Tao phùng. 22 Và con cái Israel sẽ không còn lại gần Trướng Tao phùng mà chuốc lấy tội và phải chết: 23 chính các Lêvit sẽ phục vụ bên Trướng Tao phùng và mang lấy tội vạ của dân! Luật điều vĩnh viễn suốt mọi thế hệ của các ngươi. Như vậy giữa con cái Israel, chúng sẽ không có cơ nghiệp. 24 Vì thập phân con cái Israel trích làm phần cúng biếu Yavê, thì Ta đã ban cho các Lêvit làm cơ nghiệp; Vì thế cho nên Ta đã phán với chúng: giữa con cái Israel chúng sẽ không có cơ nghiệp".

 

Thuế thập phân

25 Yavê phán với Môsê rằng: "26 Ngươi sẽ nói với các Lêvit và ngươi sẽ bảo chúng:

"Các ngươi sẽ lấy nơi con cái Israel thập phân Ta ban cho các ngươi tự tay chúng, làm cơ nghiệp của các ngươi; các ngươi sẽ trích ra phần cúng biếu cho Yavê, thập phân của thập phân. 27 Của cúng biếu các ngươi dâng đó được kể như hạt lúa trong sân lúa và như nước cốt trào bồn đạp nho. 28 Như thế cả các ngươi cũng sẽ trích phần cúng biếu Yavê trên mọi thứ thập phân các ngươi thu được nơi con cái Israel và các ngươi sẽ trao phần cúng biếu Yavê cho Aharôn, vị tư tế, 29 mọi quà tặng các ngươi được, các ngươi sẽ trích một phần cúng biếu Yavê, tức là phần béo nhất trong của thánh.

"30 Ngươi sẽ nói với chúng: Khi các ngươi đã trích ra phần béo nhất, phần ấy sẽ được kể cho các Lêvit như hoa lợi sân lúa, như hoa lợi bồn nho. 31 Các của ấy, các ngươi sẽ được ăn mọi nơi, các ngươi và gia đình các ngươi, vì đó là công trả cho các ngươi đền thay dịch vụ của các ngươi bên Trướng Tao phùng. 32 Các ngươi sẽ không mắc tội về điều ấy, một khi các ngươi đã trích ra phần béo nhất; các ngươi sẽ không phạm húy trên các của thánh con cái Israel dâng, để các ngươi khỏi phải chết".

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page