Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Dân Số

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | |


- Chương 10 -

 

Loa

1 Yavê phán với Môsê rằng:

"2 Hãy làm cho ngươi hai chiếc loa bạc. Ngươi sẽ làm loa toàn bạc; ngươi dùng để hiệu triệu cộng đồng và ban lệnh khởi hành cho các trại. 3 Người ta vừa thổi loa, thì toàn thể cộng đồng sẽ tựu họp lại bên ngươi, nơi cửa Trướng Tao phùng. 4 Nếu thổi một lần mà thôi thì sẽ tựu họp lại bên ngươi các vương công, những người cầm đầu các thị tộc Israel.

"5 Khi các ngươi thổi loa kèm theo tiếng hò la, thì các trại cắm phía Ðông sẽ khởi hành. 6 Và khi các ngươi thổi loa lần thứ hai kèm theo tiếng hò la, thì các trại cắm phía Nam sẽ khởi hành. Người ta thổi loa kèm theo tiếng hò la cho chúng khởi hành. 7 Và để hội lại cả đoàn hội, các ngươi cũng thổi loa, nhưng sẽ không kèm theo tiếng hò la. 8 Con cái Aharôn, các tư tế, sẽ thổi loa; loa ấy đối với các ngươi sẽ là luật điều vĩnh viễn cho các thế hệ các ngươi.

"9 Khi các ngươi lâm chiến, nơi xứ sở các ngươi, chống lại kẻ nghịch xông đánh các ngươi, các ngươi sẽ thổi loa rúc hồi, và các ngươi sẽ được nhớ đến trước nhan Yavê, Thiên Chúa của các ngươi và các ngươi sẽ được cứu thoát khỏi kẻ thù các ngươi. 10 Vào ngày các ngươi vui sướng, khi có khánh nhật, nguyệt sóc, các ngươi sẽ thổi loa trong khi dâng thượng hiến, và lễ tế kỳ an. Loa đối với các ngươi sẽ thành ký niệm trước nhan Thiên Chúa của các ngươi. Ta là Yavê, Thiên Chúa của các ngươi".

 

Thứ tự khởi hành

11 Và xảy ra là năm thứ hai, tháng hai, ngày hai mươi tháng ấy. Mây đã bốc lên khỏi Nhà tạm Chứng tri. 12 Và con cái Israel đã khởi hành, chặng này đến chặng khác trong sa mạc Sinai, và Mây đã đậu lại ở sa mạc Pharan.

13 Ðó là lần đầu hết họ đã khởi hành theo lịnh Yavê, nhờ tay Môsê. 14 Ðã khởi hành đầu hết cờ lệnh trại con cái Yuđa, theo các cơ binh của họ; cai cơ binh Yuđa thì có Nakhasôn, con của Amminađab, 15 cai cơ binh chi tộc Issakhar thì có Nơtanel con của Xuar, 16 cai cơ binh chi tộc con cái Zabulon thì có Eliab con của Khêlôn.

17 Ðoạn người ta hạ Nhà tạm, và con cái Gersôn và con cái Mơrari, lo chuyên chở Nhà tạm được khởi hành.

18 Rồi đã khởi hành, cờ lệnh trại Ruben, theo các cơ binh của họ. Và cai cơ binh Ruben, thì có Elixur con của Sơđêyur. 19 Cai cơ binh Simêôn, thì có Sơlumiel con của Xurisađđay. 20 Cai cơ binh Gad, thì có Elyasaph con của Rơuel.

21 Bấy giờ nhóm Qơhat, mang tải đồ thánh, được khởi hành; người ta đã dựng Nhà tạm trước khi họ đến.

22 Rồi khởi hành cờ lệnh trại chi tộc con cái Ephraim, theo các cơ binh của họ; cai cơ binh Ephraim, thì có Elisama con của Ammihud. 23 Cai cơ binh Manassê, thì có Gamalie con của Phơđalixur. 24 Cai cơ binh Benyamin, thì có Abiđan con của Ghiđêôni.

25 Rồi khởi hành cờ lệnh trại chi tộc con cái Ðan hậu ủng cho tất cả các trại, theo các cơ binh của họ, và cai cơ binh Ðan, thì có Akhiezer con của Ammisađđay. 26 Cai cơ binh chi tộc Aser, thì có Paghiel con của Okran. 27 Cai cơ binh chi tộc Neptali, thì có Akhira con của Enan.

28 Ðó là (thứ tự) con cái Israel khi khởi hành theo các cơ binh của họ khi họ khởi hành.

 

Ðề nghị của Môsê với Khobab

29 Môsê nói với Khobab, con của Rơuel, người Mađian, nhạc phụ của Môsê: "Chúng tôi sắp khởi hành đến lãnh địa Yavê đã phán: Ta sẽ ban nó cho các ngươi; xin ông đi với chúng tôi, và chúng tôi sẽ xử hậu với ông, vì Yavê đã hứa ban phúc hậu cho Israel". 30 Nhưng ông ấy đáp: "Tôi sẽ không đi được, cứ lý là tôi phải đi về xứ tôi, sinh quán của tôi". 31 (Môsê) nói: "Xin ông đừng bỏ chúng tôi, vì một khi ông đã từng biết đâu chúng tôi có thể cắm trại được trong sa mạc, ông thật là con mắt coi thay chúng tôi. 32 Và nếu quả ông đành lòng đi với chúng tôi, thì phúc lành Yavê sẽ gia ân cho chúng tôi, chúng tôi cũng sẽ chia lộc với ông".

33 Họ đã bỏ núi Yavê trẩy đi, ba ngày đường, và Khám Giao ước của Yavê trẩy đi trước họ bảy ngày đường để kiếm cho họ các trạm nghỉ.

34 Mây của Yavê ở trên họ ban ngày, những khi họ bỏ trại trẩy đi.

35 Và khi nào Khám trẩy đi, thì Môsê nói:

"Xin Người chỗi dậy, lạy Yavê, địch thù Người tan tác,

những ai ghét Người lẩn trốn nhan Người".

36 Và khi Khám nghỉ lại, ông nói:

"Xin Người tái hồi, lạy Yavê,

với vạn vạn ngàn ngàn của Israel".

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page