Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Dân Số

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | |


- Chương 15 -

 

VI. Chỉ Thị Về Các Lễ Tế

Quyền Hành Của Các Tư Tế Và Lêvit

 

Lỡi cúng kèm theo các lễ tế

1 Yavê phán với Môsê rằng: "2 Hãy bảo con cái Israel và ngươi sẽ nói với chúng:

"Khi các ngươi vào đất các ngươi lập cư, đất Ta ban cho các ngươi, 3 và các ngươi dâng hỏa tế cho Yavê, thượng hiến hay lễ tế, để tạ lời khấn hay bởi tự ý hay là nhân dịp các khánh nhật, để tế ngưu dương làm hinh hương giải hờn dâng kính Yavê, 4 thì người tiến dâng lễ vật cho Yavê sẽ tiến dâng của cúng: một phần mười epha bột tinh lúa miến nhồi với một phần tư hin dầu, 5 rượu quán tế, một phần tư hin: ngươi làm như thế kèm vào thượng hiến hay lễ tế, với mỗi con chiên. 6 Nếu là cừu đực, ngươi sẽ dâng hai phần mươi epha bột tinh lúa miến nhồi với một phần ba hin dầu. 7 Và rượu quán tế là một phần ba hin: ngươi sẽ tiến dâng cho Yavê làm hinh hương giải hờn. 8 Nếu ngươi tế bò tơ làm thượng hiến hay lễ tế, đã tạ lời khấn hay làm lễ kỳ an dâng Yavê, 9 thì kèm với bò tơ người ta sẽ tiến dâng làm của cúng ba phần mười epha bột tinh lúa miến nhồi với một phần hai hin dầu, 10 và ngươi sẽ tiến dâng làm quán tế rượu một phần hai hin: hỏa tế hinh hương giải hờn dâng kính Yavê. 11 Người ta sẽ làm như thế cho mỗi bò tơ, hay mỗi cừu đực hay là loài dương hoặc là chiên hoặc dê. 12 Chiếu theo số vật các ngươi tế, các ngươi sẽ làm như thế cho mỗi một con trong số ấy.

"13 Mọi người bản hương sẽ làm các điều ấy như vậy mà tiến dâng hỏa tế làm hinh hương giải hờn dâng kính Yavê. 14 Khi có khách ngụ cư với các ngươi, hay người nào đã ở giữa các ngươi lâu đời, mà muốn dâng hỏa tế làm hinh hương giải hờn dâng kính Yavê, thì các ngươi làm thế nào, nó cũng sẽ làm như vậy. 15 Trong đoàn hội, chỉ có một luật điều mà thôi, cho các ngươi và cho khách ngụ cư, luật điều vĩnh viễn cho mọi thế hệ các ngươi: các ngươi sao, khách ngụ cư vậy, trước nhan Yavê. 16 Luật duy nhất, phán quyết duy nhất cho các ngươi và cho khách ngụ cư với các ngươi".

 

Bánh đầu mùa

17 Yavê phán với Môsê rằng: "18 Hãy bảo con cái Israel và ngươi sẽ nói với chúng:

"Khi các ngươi vào đất Ta sắp đem các ngươi vào, 19 và các ngươi được ăn bánh của đất ấy, các ngươi sẽ dâng làm của cúng biếu Yavê. 20 Làm của đầu mùa khối bột của các ngươi, các ngươi sẽ cúng một chiếc bánh thuẫn, bánh cúng biếu, làm như phần cúng biếu vụ mùa trong sân, các ngươi sẽ cúng biếu nó như thế. 21 Làm của đầu mùa khối bột của các ngươi, các ngươi sẽ dâng Yavê phần cúng biếu, suốt mọi thế hệ các ngươi.

 

Ðền các tội sơ ý

"22 Khi bởi sơ ý, các ngươi không làm theo các lịnh truyền này, Yavê đã phán dạy Môsê; 23 (mọi điều Yavê đã truyền cho các ngươi nhờ tay Môsê, từ ngày Môsê đã truyền dạy và mãi về sau qua mọi thế hệ của các ngươi).

"24 Nếu khuất mắt cộng đồng mà sự đã sơ ý xảy ra, thì tất cả cộng đồng sẽ tế một con bò tơ non làm thượng hiến hinh hương giải hờn dâng kính Yavê, cùng với đồ cúng và quán tế kèm theo, chiếu theo phán quyết, và một dê đực làm lễ tạ tội. 25 Và tư tế sẽ làm phép xá tội trên toàn thể cộng đồng con cái Israel, và chúng được xá tội, vì đó là tội sơ ý và chúng đã đem lễ vật làm hỏa tế dâng kính Yavê, cùng với hy sinh tạ tội của chúng trước nhan Yavê, vì tội sơ ý của chúng. 26 Sẽ được thứ tha cho toàn thể cộng đồng con cái Israel, cho cả khách ngụ cư giữa chúng, vì tất cả dân đã sơ ý lầm lẫn.

"27 Nếu một sinh linh sơ ý phạm tội, nó sẽ tiến dâng một dê cái sinh trong năm làm lễ tạ tội. 28 Tư tế sẽ làm phép xá tội trước nhan Yavê trên sinh linh đã lầm lẫn, vì là tội bởi sơ ý, để nhờ việc xá tội, sự ấy được tha thứ cho nó. 29 Dù là người bản hương trong hàng con cái Israel, hay là khách ngụ cư giữa chúng, chỉ có một luật duy nhất cho các ngươi về người sơ ý lầm lỗi.

"30 Nhưng sinh linh nào, người bản hương hay khách ngụ, ngang nhiên phạm tội, nó xúc phạm đến Yavê: sinh linh ấy sẽ bị diệt khỏi giữa lòng dân nó. 31 Bởi nó đã khinh thường lời của Yavê và phạm đến lịnh truyền của Người, sinh linh ấy tất sẽ bị diệt: tội vạ của nó trên nó!"

 

Vi phạm ngày hưu lễ

32 Thuở con cái Israel ở trong sa mạc, người ta gặp một người mót củi ngày hưu lễ. 33 Những người gặp nó mót củi đã dẫn nó lại cho Môsê và Aharôn cùng toàn thể cộng đồng. 34 Người ta đã tống giam nó vì chưa minh định được phải xử với nó thế nào. 35 Yavê phán với Môsê: "Con người ấy tất phải chết: toàn thể cộng đồng phải ném đá nó bên ngoài trại!" 36 Toàn thể cộng đồng đã đem nó ra ngoài trại và đã ném đá nó và nó đã chết như Yavê đã truyền cho Môsê.

 

Tua áo để nhắc nhở

37 Yavê phán với Môsê: "38 Hãy bảo con cái Israel và ngươi sẽ nói với chúng: là chúng phải làm tua nơi vạt áo chúng, suốt các thế hệ của chúng, và đặt thêu chỉ gấm tía vào tua áo. 39 Ðó là tua áo của các ngươi, khi các ngươi nhìn thấy, các ngươi sẽ nhớ lại tất cả các lịnh truyền của Yavê; các ngươi sẽ làm theo như thế, và các ngươi không còn vất vơ đi theo lòng các ngươi, theo con mắt các ngươi mà dâm đãng theo đó, 40 ngõ hầu các ngươi nhớ và làm theo hết các lịnh truyền của Ta, để các ngươi thành thánh dâng cho Thiên Chúa của các ngươi. 41 Ta là Yavê, Thiên Chúa của các ngươi, Ðấng đã đem các ngươi ra khỏi đất Aicập để Ta làm Thiên Chúa của các ngươi; Ta, Yavê, Thiên Chúa của các ngươi".

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page