Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Dân Số

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | |


- Chương 05 -

 

II. Các Luật Khác

 

Khai trừ kẻ mắc uế

1 Yavê phán với Môsê rằng:

"2 Hãy truyền cho con cái Israel đưa ra khỏi trại mọi kẻ phong hủi, mọi kẻ mắc lậu, và mọi kẻ mắc uế vì vong linh. 3 Dù là đàn ông hay đàn bà, các ngươi sẽ đưa chúng ra; tận bên ngoài trại, các ngươi sẽ đưa chúng ra, để chúng đừng làm nhơ uế trại, là nơi Ta ở giữa chúng".

"4 Con cái Israel đã làm như thế: họ đã đưa chúng ra ngoài trại. Yavê đã phán với Môsê làm sao, thì con cái Israel đã làm như thế.

5 Yavê phán với Môsê rằng:

"6 Hãy bảo con cái Israel:

"Khi người nào, nam hay nữ, đã phạm tội lỗi đạo với người ta, mà làm điều thất nghĩa đối với Yavê, sinh linh ấy đã mắc tội.

"7 Chúng sẽ xưng thú tội đã phạm. Kẻ ấy sẽ hoàn trả lại đầy đủ của phi nghĩa, và thêm một phần năm nữa; nó đã có lỗi với ai, nó sẽ trao trả lại cho người ấy.

"8 Nhược bằng người kia không ai kế quyền để nó trả lại của phi nghĩa, thì của phi nghĩa về lại Yavê, (tức là) của tư tế, không kể cừu đực lễ xá tội, nhờ đó tư tế làm phép xá tội trên nó. 9 Mọi giáo liễm trên mọi của thánh con cái Israel tiến dâng cho tư tế, thì thuộc về tư tế. 10 Của thánh ai dâng thì thuộc về người ấy nhưng điều gì người ta dâng cho tư tế, thì thuộc về tư tế".

 

Lỡi cúng ghen tuông

11 Yavê phán với Môsê rằng: "12 Hãy bảo con cái Israel, ngươi sẽ nói với chúng:

"Khi người nào có vợ hư thân và đã thất trung với mình, 13 một người khác đã cho xuất tinh vào mình nó và là điều khuất được mắt chồng nó, vì nó đã che giấu được trong khi nó đã thất tiết, không có chứng nhân nào cáo tội nó được, và nó đã không bị bắt quả tang, 14 nhưng máu ghen đã nổi lên trong người ấy, và nó đã phát ghen với vợ, và quả vợ đã thất tiết, hay là máu ghen đã nổi lên trong nó, và nó đã phát ghen với vợ, mà vợ đã không thất tiết, 15 chồng sẽ dẫn vợ tới cùng tư tế, và cũng đem đến của lễ về việc của vợ: một phần mười Epha bột lúa mạch. Nó sẽ không đổ dầu vào, cũng không đặt hương lên trên, vì là "lỡi cúng ghen tuông", lỡi cúng ký niệm nhắc nhở tội khiên.

"16 Tư tế sẽ cho người vợ lại gần và đặt đứng trước nhan Yavê. 17 Tư tế sẽ lấy nước thánh trong một bình sành, đoạn tư tế lấy bụi ở nền Nhà tạm mà cho vào nước. 18 Tư tế đặt người vợ đứng trước nhan Yavê và cho sổ tóc đầu người vợ xuống, và đặt nơi bàn tay nó lỡi cúng ký niệm, tức là lỡi cúng ghen tuông, còn tư tế cứ cầm tay nước đắng đót gây thành chúc dữ.

"19 Tư tế sẽ bắt nó đoan thệ, và ngài nói với người đàn bà: "Nếu không có người nào đã nằm với ngươi, nếu ngươi đã không hư thân thất tiết với ai khác không phải chồng ngươi, ngươi hãy được giải oan nhờ nước đắng đót gây thành chúc dữ này. 20 Còn nếu ngươi đã hư thân với ai khác không phải chồng ngươi và ngươi đã thất tiết, có người nào không phải chồng ngươi đã cho xuất tinh vào mình ngươi..." 21 Bấy giờ tư tế bắt người đàn bà đoan thệ bằng lời thề nguyền rủa và tư tế sẽ nói với người đàn bà: "Thì xin Yavê phó nộp ngươi cho nguyền rủa, cho lời thề ở giữa dân ngươi, là xin Yavê cho sườn ngươi trụy và bụng ngươi phình. 22 Nước gây thành chúc dữ này hãy vào tận lòng dạ ngươi làm cho bụng ngươi phình, cho sườn ngươi trụy". Và người đàn bà thưa: "Amen, amen".

23 Tư tế sẽ viết các lời nguyền rủa ấy vào một văn thư rồi bôi xóa đi trong nước đắng đót. 24 Ngài sẽ cho người đàn bà uống nước đắng đót gây thành chúc dữ, nước gây thành chúc dữ sẽ vào trong nó mà nên đắng đót.

"25 Tư tế sẽ lấy nơi tay người đàn bà lỡi cúng ghen tuông và bái dâng lỡi cúng trước nhan Yavê. Ngài sẽ cho người đàn bà lại gần tế đàn. 26 Tư tế sẽ bốc lấy một nắm bột lỡi cúng làm phần ký niệm mà huân yên nơi tế đàn.

"Sau đó ngài cho người đàn bà uống nước. 27 Khi ngài đã cho người đàn bà uống nước, thì nếu nó đã thất tiết, và đã thất trung với chồng nó, nước gây thành chúc dữ sẽ vào trong nó và nên đắng đót, bụng nó sẽ phình và sườn nó trụy. Và người đàn bà ấy sẽ là đề nguyền rủa nơi giữa lòng dân nó. 28 Nhưng nếu người đàn bà đã không thất tiết, và vẫn sạch trong, thì nó sẽ được giải oan và sẽ có thể thụ thai được.

"29 Ðó là luật về ghen tương, khi một người đàn bà ra hư thân với một người nào không phải chồng nó, và đã thất tiết, 30 hay là khi người nào bị máu ghen nổi lên trong mình mà phát ghen với vợ, và nó đã đặt vợ đứng trước nhan Yavê, và tư tế đã thi hành trên người đàn bà tất cả luật này. 31 Người chồng sẽ được vô can khỏi tội còn người đàn bà sẽ mang lấy tội mình".

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page