Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Dân Số

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | |


- Chương 19 -

 

Tro con bò cái màu hung

1 Yavê phán với với Môsê và Aharôn rằng: "2 Ðây là điều luật Yavê đã truyền:

"Hãy bảo con cái Israel kiếm cho ngươi một bò cái màu hung sậm, hoàn hảo, không có tì tích trên mình, và không hề bị quàng ách trên mình. 3 Các ngươi sẽ trao nó cho Elêazar, vị tư tế; (Elêazar) sẽ dẫn nó ra bên ngoài trại, và (người ta) sẽ tế sát nó trước mặt (Elêazar). 4 Elêazar, vị tư tế sẽ lấy huyết nó nơi một ngón tay mình mà rảy huyết nó về phía mặt Trướng Tao phùng, bảy lần. 5 Và (người ta) sẽ thiêu con bò cái trước mắt (Elêazar): người ta sẽ thiêu da, thịt, huyết và phẩn nó. 6 Và tư tế sẽ lấy gỗ bá hương, cây bài hương và len cánh kiến mà ném vào giữa đống lửa thiêu con bò cái. 7 Rồi tư tế sẽ giặt áo xống, tắm mình trong nước, và sau đó mới vào trại. Tư tế sẽ mắc uế cho đến chiều. 8 Người thiêu bò sẽ giặt áo xống trong nước và tắm mình trong nước và sẽ mắc uế cho đến chiều. 9 Một người nào sạch sẽ gom lại lại tro tàn xác con bò cái mà cất bên ngoài trại nơi chỗ sạch. Tro ấy sẽ được giữ đó cho con cái Israel (dùng) làm nước thải. Ðó là lễ nghi tạ tội. 10 Người gom lại tro tàn thân con bò cái sẽ giặt áo xống và mắc uế cho đến chiều. Ðó là luật điều vĩnh viễn cho con cái Israel và cho khách ngụ cư giữa chúng.

 

Trường hợp mắc uế

"11 Ai rờ đến người chết, đụng phải tử thi người ta sẽ mắc uế bảy ngày. 12 Kẻ ấy sẽ rửa tội mình bằng nước ấy ngày thứ ba và ngày thứ bảy rồi sẽ được sạch; nhưng nếu nó không rửa tội mình ngày thứ ba và thứ bảy nó sẽ không được sạch. 13 Phàm ai rờ đến người chết, tử thi người ta đã chết, mà không rửa tội mình thì sẽ làm nhơ uế Nhà tạm của Yavê. Sinh linh sẽ bị diệt khỏi Israel. Vì nước thải đã không đổ xuống trên nó, nó sẽ mắc uế, sự nhơ uế sẽ cứ còn lại nơi nó.

"14 Ðây là luật: khi có người chết trong lều, thì phàm ai vào lều và mọi sự trong lều đều sẽ mắc uế bảy ngày. 15 Phàm đồ vật nào bỏ ngỏ, trên không có nắp dây cột đều mắc uế.

"16 Phàm ai trên cánh đồng, đụng đến nạn nhân gươm đâm, hay thây chết, hay xương người hay mồ mả đều sẽ mắc uế bảy ngày.

 

Nước thải

"17 Cho kẻ mắc uế, người ta sẽ lấy chút bụi của đống lửa thiêu hy sinh tạ tội mà đổ nước sống lên trên trong một cái chậu. 18 Rồi một người sạch cầm lấy bài hương, nhúng vào nước mà rảy lên lều, lên các đồ vật mà các sinh linh có ở đó, trên cả người đụng phải xương hay nạn nhân, hay thây chết hoặc mồ mả. 19 Người sạch ấy sẽ rảy (nước) trên người mắc uế ngày thứ ba và ngày thứ bảy, và ngày thứ bảy thì làm phép xá tội cho nó. (Người mắc uế) sẽ giặt áo xống, tắm trong nước và đến chiều thì được sạch! 20 Còn người mắc uế mà không rửa tội mình, sinh linh ấy sẽ diệt khỏi giữa đoàn hội, vì nó đã làm nhơ uế thánh điện của Yavê, nước thải đã không đổ xuống mình nó. Nó là đồ nhơ uế.

"21 Ðó sẽ là luật điều vĩnh viễn cho chúng, còn người rảy nước thải cũng phải giặt áo xống; người đụng phải nước thải sẽ mắc uế cho đến chiều. 22 Và phàm vật gì người mắc uế đụng đến cũng sẽ mắc uế cho đến chiều".

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page