Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Dân Số

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | |


- Chương 32 -

 

Phân chia vùng bên kia Yorđan

1 Con cái Ruben và con cái Gađ có những đàn súc vật lớn, đông lắm. Họ thấy được là vùng Yazer và vùng Galaad là nơi nuôi được súc vật. 2 Vậy con cái Gađ và con cái Ruben đã đến thưa với Môsê và Elêazar, vị tư tế và các vương công của cộng đồng rằng: "3 Atarôt, Ðibôn, Yazer, Nimrah, Khesbôn, Êlêalê, Sơbam, Nêbô, Mơôn, 4 vùng Yavê đã đánh phạt trước mặt cộng đồng Israel là vùng nuôi được súc vật. Và các tôi tớ của ngài lại có súc vật". 5 Họ nói: "Nếu chúng tôi được nghĩa trước mắt đức ông, xin ban vùng này cho các tôi tớ của đức ông làm địa sở! Xin đừng để chúng tôi phải qua (sông) Yorđan!"

6 Môsê nói với con cái Gađ và con cái Ruben: "Dễ chừng anh em các ngươi phải xông vào trận còn các ngươi lại được yên ở đây? 7 Tại sao các ngươi làm con cái Israel thối chí ngã lòng khi phải qua bên đất Yavê đã ban cho họ? 8 Cha ông các ngươi cũng đã làm thế khi từ Cađès-Barnêa, ta đã sai chúng đi dò xem đất. 9 Chúng lên đến khe Eskôl, chúng đã dò xem đất, rồi chúng đã làm con cái Israel thối chí ngã lòng không còn muốn vào đất Yavê đã ban cho họ.

10 Và khí nộ Yavê bừng cháy ngày ấy, và Người đã thề rằng: "11 Những người lên từ Aicập, hai mươi tuổi trở lên sẽ không được thấy thửa đất Ta đã thề hứa cho Abraham, Isaac và Yacob, vì chúng đã không trọn nghĩa theo Ta, 12 chỉ trừ có Caleb con của Yơphunnê người Qênizzi, và Yôsua con của Nun, vì chúng đã trọn nghĩa theo Ta". 13 Và nộ khí Yavê đã bừng cháy phạt Israel, Người đã để chúng vất vưởng trong sa mạc bốn mươi năm cho đến khi tận tuyệt hết thế hệ đã làm sự dữ trước mắt Yavê. 14 Thế mà này các ngươi lại dấy lên theo kiểu cha ông các ngươi, nòi tội lỗi, để tăng thêm lửa thịnh nộ của Yavê trên Israel. 15 Vì các ngươi trở mặt không theo Người để Người lại phải bắt dân quay về sa mạc lần nữa: thế là các ngươi sẽ tiêu diệt mất tất cả dân này".

16 Họ tiến lại với ông và thưa: "Chúng tôi sẽ xây những chuồng cừu cho súc vật của chúng tôi ở đây, và thành cho đàn trẻ của chúng tôi. 17 Còn chúng tôi, chúng tôi sẽ kíp binh bị mà đi trước con cái Israel, cho đến khi chúng tôi đã đưa họ vào chốn dành cho họ, còn đàn trẻ của chúng tôi sẽ ở trong các thành có phòng thủ chống lại dân cư trong vùng. 18 Chúng tôi sẽ không trở lại nhà trước khi con cái Israel được thừa hưởng mỗi người phần cơ nghiệp của mình. 19 Vì chúng tôi sẽ không có cơ nghiệp với họ bên kia (sông) Yorđan và xa hơn nữa; vì cơ nghiệp đến cho chúng tôi bên (sông) Yorđan ở mạn Ðông này".

20 Môsê nói với họ: "Nếu các ngươi thi hành đúng lời ấy, nếu các ngươi trang bị trước nhan Yavê để sung vào trận, 21 và nếu mỗi người trong các ngươi, đã trang bị rồi, sẽ qua (sông) Yorđan trước nhan Yavê cho đến khi nào Người đuổi địch thù của Người khỏi nhan Người, 22 và cả xứ đã thần phục trước nhan Yavê, và sau đó các ngươi mới trở về, thì các ngươi sẽ không mắc tội với Yavê và Israel, và vùng này sẽ là địa sở của các ngươi trước nhan Yavê. 23 Nhược bằng các ngươi không thi hành như thế, thì này các ngươi sẽ mắc tội với Yavê và hãy biết rằng tội sẽ chụp bắt các ngươi. 24 Hãy xây thành cho đàn trẻ của các ngươi và chuồng cho chiên dê, và hãy thi hành điều đã xuất từ miệng các ngươi".

25 Và con cái Gađ và con cái Ruben thưa với Môsê rằng: "Các tôi tớ của đức ông sẽ thi hành như đức ông đã truyền. 26 Ðàn bà, con trẻ của chúng tôi, đàn vật và gia súc của chúng tôi sẽ ở lại đây trong các thành Galaađ; 27 còn các tôi tớ của ngài, mọi kẻ đã binh bị sẵn sàng, sẽ đi qua trước nhan Yavê, để sung trận, theo như đức ông đã nói".

28 Môsê đã truyền lịnh về họ cho Elêazar, vị tư tế và Yôsua con của Nun và đầu mục các gia tộc của các thị tộc con cái Israel. 29 Môsê đã nói với họ: "Nếu con cái Gađ và con cái Ruben, mọi người trang bị để sung trận đi qua sông Yorđan với các ngươi trước nhan Yavê và nếu cả xứ thần phục trước mặt các ngươi, thì các ngươi sẽ ban cho họ vùng Galaađ làm địa sở. 30 Nhược bằng họ không trang bị đi qua với các ngươi, họ sẽ phải lập cư giữa các ngươi, trong đất Canaan".

31 Con cái Gađ và con cái Ruben đáp lại rằng: "Ðiều Yavê đã phán với các tôi tớ của ngài, chúng tôi xin thi hành. 32 Chính chúng tôi, chúng tôi sẽ trang bị đi qua đất Canaan trước nhan Yavê; còn về số phận chúng tôi, thì địa sở cơ nghiệp của chúng tôi là ở bên này (sông) Yorđan". 33 Và Môsê đã ban cho con cái Gađ, con cái Ruben và một nửa chi tộc Manassê, con của Yuse: nước của Sikhôn, vua Amori, nước của Og, vua Bashan, vùng gồm cả các thành và cương giới cùng các thành của xứ xung quanh.

34 Con cái Gađ xây lại Ðibôn, Atarôt, Aroer, 35 Atarôt-Shophan, Yazer, Yogbôhah, 36 Bet-Nimrah, Bet-Haran, những thành có phòng thủ và có chuồng chiên dê.

37 Con cái Ruben đã xây lại Khesbôn, Elêalê, Qiriataim, 38 Nêbô, Baal-Mơôn, -- các thành này đã đổi tên - và Sibmah. Họ đã gọi bằng tên (mới) các thành họ đã xây lại.

39 Con cái Makir, con của Manassê, đã đi đến Galaađ và chiếm đoạt được. Họ đã đánh đuổi dân Amori trong vùng. 40 Môsê đã ban Galaađ cho Makir, con của Manassê, và (Makir) đã lập cư ở đó. 41 Còn Yair, con của Manassê thì đi đoạt lấy các trang trại của chúng và đã gọi là trang trại Yair. 42 Và Nobakh đã đi đoạt lấy Qơnat và các thành phụ cận và đã gọi chỗ ấy bằng tên mình là Nobakh.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page