Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Dân Số

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | |


- Chương 22 -

 

1 Con cái Israel trẩy đi cắm trại trong Hoang giao Moab, bên kia Yorđan (đối diện với) Yêrikhô.

 

Vua Moab kêu cầu Balaam

2 Balaq, con của Sippor, đã chứng kiến tất cả những điều Israel đã làm cho dân Amori. 3 Moab sợ cuống lên trước mặt dân, vì dân đông đảo.

Và Moab đã phát kinh trước mặt con cái Israel. 4 Moab nói với các kỳ mục Mađian: "Bây giờ cái lũ (này) sẽ ngoặm nhẵn sạch cả vùng xung quanh chúng ta, như bò ngoặm cỏ xanh ngoài đồng!"

Balaq con của Sippor là vua Moab thời ấy. 5 Ông mới sai sứ đến với Balaam, con của Bơor, ở Pơtor, trên bờ sông cả, trong xứ những người đồng tông với ông, để mời ông rằng: "Này có dân xuất từ Aicập. Chúng đông nghẹt cả xứ và chúng lập cư ngay đằng trước tôi! 6 Vậy bây giờ xin thầy đến trù ẻo dân ấy hộ tôi, vì chúng mạnh hơn tôi. Mong rằng nhờ đó tôi có thể đánh bại chúng và đuổi chúng cút khỏi xứ, vì tôi biết: thầy chúc phúc cho ai thì người ấy được phúc, và thầy trù ẻo cho ai thì người ấy phải khốn".

7 Các kỳ mục Moab và các kỳ mục Mađian lên đường, tay sẵn tiền quẻ; họ đến với Balaam và bạch lại với ông các lời lẽ của Balaq. 8 Ông bảo họ: "Các ông nghỉ đêm nay ở đây, và tôi sẽ trả lời chiếu theo điều Yavê sẽ phán dạy tôi". Và các tướng lĩnh Moab đã ở lại với Balaam. 9 Thiên Chúa đến với Balaam và phán: "Ai vậy, những người ở với ngươi đó?" 10 Balaam thưa với Thiên Chúa: "Balaq, con của Sippor, vua Moab đã gửi đến nói với tôi: 11 Này dân từ Aicập, đông nghẹt cả xứ. Bây giờ xin thầy đến trù ẻo cho chúng hộ tôi. Mong rằng nhờ đó tôi có thể đánh bại chúng và đuổi chúng cút đi". 12 Thiên Chúa đáp Balaam: "Ngươi không được đi với họ, ngươi không được trù ẻo dân ấy, vì nó đã được chúc phúc". 13 Sáng sớm Balaam chỗi dậy và nói với các tướng lĩnh của Balaq: "Các ông hãy trở lại xứ nhà, vì Yavê đã khước từ không cho phép tôi đi với các ông". 14 Các tướng lĩnh Moab chỗi dậy ra về với Balaq và thưa: "Balaam từ chối không đến với chúng tôi".

15 Một lần nữa Balaq lại sai các tướng lĩnh đi, nhiều hơn và trọng vọng hơn những người trước. 16 Họ đến với Balaam và nói: "Balaq con của Sippor nói thế này: Xin thầy đừng ngại đến với tôi, 17 quả tôi muốn trọng đãi thầy vô ngần và mọi điều thầy dạy, tôi sẽ tuân hành; vậy xin thầy đến trù ẻo dân ấy hộ tôi!" 18 Balaam đáp lại và nói với những người bầy tôi của Balaq: "Cho dù Balaq có cho tôi đầy nhà ông, những bạc với vàng, tôi cũng không thể trái lịnh Yavê, Thiên Chúa của tôi, mà làm gì dẫu bé dẫu lớn. 19 Và bây giờ, xin các ông cũng tạm lưu lại đêm nay, để tôi được biết Yavê lại có gì phán với tôi không!" 20 Thiên Chúa đến với Balaam, ban đêm, và phán bảo ông: "Các người ấy đến mời ngươi đi, ngươi cứ dậy đi với chúng, nhưng ngươi sẽ chỉ được làm điều Ta bảo ngươi!" 21 Sáng sớm Balaam chỗi dậy thắng con lừa cái và đã ra đi với các tướng lĩnh Moab.

 

Con lừa của Balaam

22 Thiên Chúa bừng bừng nổi giận vì ông ra đi; và Thần sứ Yavê đứng trên đường địch lại ông, trong khi ông cỡi lừa (đi) và có hai gia nhân đi với ông. 23 Con lừa cái thấy Thần sứ Yavê đứng trên đường, gươm tuốt cầm tay thì né ra bên đường mà đi xuống đồng. Balaam đánh đập con lừa, cho nó quay lại vào đường.

24 Nhưng Thần sứ Yavê dừng lại nơi khúc đường trũng, giữa những vườn nho, có lũy rào hai bên. 25 Con lừa cái thấy Thần sứ Yavê thì đi sát vào tường và ép chân Balaam và ông lại ra tay đánh đập con lừa.

26 Và Thần sứ Yavê lại đi qua mà đến dừng trong một chỗ hẹp, nơi không còn đường nào tránh được bên phải hay bên trái. 27 Con lừa cái thấy Thần sứ Yavê thì phục xuống có Balaam vẫn trên mình nó. Balaam tức giận và đánh đập con lừa.

28 Yavê mới cho con lừa mở miệng và nó nói với Balaam: "Tôi đã làm gì để ông đánh đập tôi nay đã ba lần như thế?" 29 Balaam nói với con lừa: "Mày đã chơi đểu với tao! Phải chi tao có thanh kiếm nơi tay, thì tao đã giết mày ngay bây giờ!" 30 Con lừa đáp lại Balaam: "Tôi không phải là lừa của ông sao? Ông đã cỡi tôi suốt đời ông mãi đến hôm nay? Hỏi tôi đã có thói xử với ông như thế bao giờ chưa?" Ông nói: "Không!"

31 Và Yavê mở mắt cho Balaam thấy Thần sứ Yavê đứng trên đường, gươm tuốt cầm tay, và ông quì xuống, sấp mặt bái lạy. 32 Thần sứ Yavê phán với ông: "Tại sao ngươi đã đánh đập con lừa của ngươi nay đã ba lần như thế? Này Ta xuất thân địch lại, vì ngươi đâm đầu lên đường trái ý Ta. 33 Con lừa đã thấy Ta và đã tránh mặt Ta ba bận. Giả như nó không tránh mặt Ta, thì chính ngươi đã bị Ta giết ngay bây giờ, còn nó sẽ được Ta để cho sống!" 34 Balaam thưa với Thần sứ Yavê: "Tôi có tội vì tôi không nhận biết chính là Người đứng đón tôi trên đường, và bây giờ, nếu điều nay không đẹp mắt Người, thì tôi xin trở về!" 35 Nhưng Thần sứ Yavê bảo Balaam: "Ngươi cứ đi với các người ấy. Nhưng ngươi sẽ chỉ được nói điều Ta bảo ngươi". Và Balaam đã ra đi với các tướng lĩnh Moab.

 

Balaam và Balaq

36 Balaq nghe tin Balaam đến thì ra nghinh đón ông ở (Ar) Moab ở ranh giới Arnon, bên rìa lĩnh vực. 37 Balaq nói với Balaam: "Tôi đã chẳng sai sứ đi mời thầy sao? Tại sao Thầy lại không đến với tôi? Phải chăng tôi không thể trọng đãi thầy cho xứng?" 38 Balaam nói với Balaq: "Này tôi đã đến với ngài! Phải chăng bây giờ tôi có thể nói bất cứ điều gì? Lời lẽ Thiên Chúa đặt vào miệng tôi, đó là điều tôi phải nói!"

39 Balaam đi với Balaq; họ đến Qirat-Khuxôt. 40 Balaq tế sát ngưu dương và gửi (phần) đến cho Balaam và các tướng lĩnh đi với y. 41 Sáng ngày, Balaq dẫn Balaam và đem lên Bamôt-Baal, từ nơi đó y có thể thấy được một góc dân.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page