Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Dân Số

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | |


- Chương 23 -

 

1 Balaam nói với Balaq: "Xin ngài xây cho tôi ở đây bảy tế đàn và dọn lên cho tôi ở đây bảy (cặp) ngưu dương". 2 Balaq đã làm như Balaam đã nói; Balaq và Balaam đã thượng hiến ngưu dương trên mỗi tế đàn. 3 Balaam nói với Balaq: "Xin ngài lập vị bên hy sinh thượng hiến ngài dâng và để tôi đi (đằng kia). Mong rằng Yavê khấng đến hội ngộ với tôi. Ðiều gì Người cho tôi thấy, tôi sẽ biểu thị cho ngài". Và ông đã đi đến một đồi trọc.

 

Các lời sấm của Balaam

4 Thiên Chúa đã hội ngộ với Balaam và (Balaam) thưa với Người: "Bảy tế đàn tôi đã lập, và trên mỗi tế đàn, tôi đã thượng tiến ngưu dương". 5 Và Yavê đã đặt một lời trên miệng Balaam và nói: "Hãy trở lại với Balaq mà nói như thế". 6 (Balaam) đã trở lại với (Balaq) và này (Balaq) đang lập vị bên hy sinh thượng hiến ông dâng, ông và các tướng lĩnh Moab. 7 Bấy giờ ông hứng đọc bài thơ của ông, ông nói:

"Từ Aram, Balaq triệu vời tôi đến,

vua của Moab, từ núi Phương Ðông,

Ðến mà trù ẻo Yacob hộ tôi!

Ðến mà hăm dọa Israel.

8 Làm sao tôi sẽ trù ẻo

kẻ Thiên Chúa không trù ẻo,

và làm sao tôi sẽ hăm dọa

kẻ Yavê không hăm dọa?

9 Khi tôi thấy nó từ đỉnh đá tảng,

và ngắm nhìn nó tự các chỏm đồi,

đo là một dân ở riêng một cõi

không bị liệt hàng chung với các dân!

10 Ai nào đếm được cát bụi Yacob?

Ai nào tính nổi cơ man của Israel?

Ước gì mạng tôi được chết cái chết hạng người ngay chính,

và hậu vận của tôi được như của họ!"

11 Balaq nói với Balaam: "Sao thầy lại xử như thế với tôi? Tôi đã đón thầy đến trù ẻo cho địch thù tôi; nhưng này, thầy lại cứ chúc lành mà thôi!" 12 Ông đáp lại và nói: "Ðiều Yavê đặt nơi miệng tôi, tôi lại không phải cần chín chắn nói ra sao?" 13 Balaq nói với ông: "Ðến một nơi khác với tôi, tự nơi đó thầy sẽ thấy; thầy sẽ chỉ thấy một góc, chứ không thấy tất cả. Từ nơi đó thầy sẽ trù ẻo nó hộ tôi!" 14 Và Balaq đem ông đến Cánh đồng Quân Canh, trên đỉnh Pisgah; ông lại xây bảy tế đàn, và thượng tiến ngưu dương trên mỗi tế đàn. 15 Balaam nói với Balaq: "Xin ngài lập vị ở đây, bên hy sinh thượng hiến ngài dâng để tôi đi hội ngộ đằng kia". 16 Yavê đã hội ngộ với Balaam và đặt một lời nơi miệng ông và phán: "Hãy trở lại với Balaq và nói như thế". 17 Ông trở lại với Balaq và này Balaq lập vị bên hy sinh thượng hiến, có các tướng lĩnh Moab ở với ông. Và Balaq nói với ông: "Yavê đã phán gì?" 18 Bấy giờ Balaam đã hứng đọc bài thơ của ông, ông nói:

"Ðứng lên mà nghe Balaq,

Hãy lắng tai đây, con của Sippor!

19 El đâu phải là người, để mà điêu toa

hay là con cái loài người để phải hối tiếc:

phải chăng Người nói, Người lại không làm?

Người phán, Người lại không cho thành sự?

20 Này chúc lành, là nghiệp tôi lĩnh,

Người đã chúc lành, tôi sao cản được!

21 Người không thấy có tà ác nơi Yacob;

Người không nhận ra tai quái nơi Israel:

Yavê Thiên Chúa của nó (hằng) ở với nó

và nơi nó vọng lên tiếng hoan hô Vua cả.

22 Chính El đã đem chúng ra khỏi Aicập,

Người ra uy lẫm, ví thể sừng trâu!

23 Vì nơi Yacob không có phù chú,

không có bói quẻ trong Israel.

Ðến thời đến buổi sẽ được báo cho Yacob,

và cho Israel, điều Thiên Chúa muốn làm.

24 Này một dân chồm dậy như sư tử,

vươn mình như thể hùm thiêng.

Nó sẽ không nằm trước lúc say mồi

và uống cho đã huyết người nó giết".

25 Và Balaq nói với Balaam: "Cho đi thầy không trù ẻo nó được, thì ít ra thầy cũng đừng chúc lành cho nó!" 26 Balaam đáp lại và nói với Balaq: "Tôi lại đã không nói với ngài sao, là: Mọi điều Yavê phán, thì tôi phải làm". 27 Balaq nói với Balaam: "Xin thầy đi, tôi sẽ đem thầy đến một chỗ khác, mong rằng Thiên Chúa sẽ lấy làm vừa mắt để thầy trù ẻo nó hộ tôi ở chỗ ấy". 28 Balaq đem Balaam lên đỉnh Pơor, ngó về phía hoang địa. 29 Balaam nói với Balaq: "Xin ngài xây cho tôi ở đây bảy tế đàn và dọn lên cho tôi ở đây bảy (cặp) ngưu dương". 30 Balaq đã làm như Balaam đã nói và đã thượng tiến ngưu dương trên mỗi tế đàn.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page