Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Dân Số

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | |


- Chương 30 -

 

"1 Môsê đã nói với con cái Israel theo mọi điều Yavê đã truyền cho Môsê.

 

Luật về các lời khấn

2 Môsê nói với hàng đầu mục các chi tộc con cái Israel rằng: "Này là điều Yavê đã truyền:

"3 Khi người nào khấn một lời khấn với Yavê hay là cam kết bằng lời thề, mà tự buộc mình phải làm việc gì, nó sẽ không vi phạm lời của nó, nó sẽ thi hành chiếu theo mọi điều đã xuất tự miệng nó.

"4 Và khi một người nữ khấn một lời khấn với Yavê và buộc mình vào việc buộc mình nào, trong thời thiếu nữ, còn ở nhà cha, 5 và nếu cha nó nghe biết lời khấn của nó và việc buộc mình nó đã tự buộc mình, mà đã làm thinh để mặc nó, thì hết các lời khấn của nó đều hữu hiệu, và hết các điều buộc nó đã tự buộc mình cũng đều hữu hiệu. 6 Nhược bằng cha nó phản kháng ngay ngày ông nghe biết được, thì hết các lời khấn và điều buộc mình nó đã tự buộc mình sẽ không có hiệu lực; Yavê sẽ dung thứ cho nó, vì cha nó đã phản kháng.

"7 Nếu nó đi lấy chồng, và vẫn còn mang lời khấn, hay điều gì môi miếng đã thổ lộ ra mà tự buộc mình, 8 nếu chồng nó nghe biết và ngày nghe biết được, chồng đã làm thinh để mặc nó, thì các lời khấn của nó hữu hiệu và điều buộc mình nó đã tự buộc mình cũng hữu hiệu. 9 Nhược bằng ngay ngày nghe biết được, chồng nó phản kháng, thì chồng nó hủy bỏ lời khấn nó còn mang nơi mình, và điều môi miếng nó đã thổ lộ ra để tự ý buộc mình; và Yavê sẽ dung thứ cho nó.

"10 Lời khấn của quả phụ hay người đàn bà đã ly dị, tất cả các điều nó tự buộc mình, đều có hiệu lực đối với nó.

"11 Nhược bằng chính nơi nhà chồng mà một (người nữ) đã khấn hay tự buộc mình vào một điều tự buộc nào bằng lời thề, 12 và chồng nó nghe biết, lại làm thinh để mặc nó và không phản kháng, thì hết các lời khấn của nó đều hữu hiệu và hết các điều tự buộc nó đã tự buộc mình cũng đều hữu hiệu. 13 Nhược bằng chồng nó đã hủy bỏ, ngay ngày nghe biết được, thì mọi điều xuất tự môi miếng nó, về lời khấn hay điều nó tự buộc mình đều sẽ không có hiệu lực: chồng nó đã hủy bỏ các điều ấy, và Yavê cũng sẽ dung thứ cho nó.

"14 Mọi lời khấn và mọi lời thề tự buộc hãm mình, chồng nó được quyền chứng nhận là có hiệu lực, hay hủy bỏ. 15 Nếu ngày này qua ngày khác, chồng nó cứ làm thinh để mặc nó, thì người chồng chứng nhận là các lời khấn của nó hay mọi điều nó tự buộc mình, nó còn mang lấy, là có hiệu lực: chồng nó chứng nhận cho là có hiệu lực vì đã làm thinh để mặc nó ngày đã nghe biết được. 16 Nhược bằng (về sau) chồng hủy bỏ các điều ấy, sau khi đã nghe biết, thì chồng sẽ mang lấy tội của nó".

17 Ðó là những luật điều Yavê đã truyền cho Môsê (về mối tương quan) chồng với vợ, cha với con gái trong thời thiếu nữ còn ở nhà cha.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page