Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Dân Số

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | |


- Chương 29 -

 

f) Ngày "hò la"

"1 Tháng bảy, mồng một tháng ấy, các ngươi sẽ có thánh triệu; mọi việc vàn nô dịch, các ngươi sẽ không làm: Ðó sẽ là ngày hò la đối với các ngươi. 2 Các ngươi sẽ tế thượng hiến làm hinh hương giải hờn dâng kính Yavê: Một bò tơ, một cừu đực, bảy con chiên một năm và hoàn hảo. 3 Của cúng kèm theo chúng sẽ là bột tinh lúa miến pha dầu: Ba phần mười với bò tơ, hai phần mười với cừu đực, 4 một phần mười (Epha) với mỗi con chiên trong (số) bảy con chiên. 5 Thêm một con dê đực làm lễ tạ tội để làm lễ xá tội trên các ngươi. 6 Không kể thượng hiến dâng mỗi tháng cùng với của cúng kèm theo nó, và thượng hiến thường xuyên cùng với của cúng kèm theo nó và các quán tế của chúng theo lệ, làm hinh hương giải hờn, hỏa tế dâng kính Yavê.

 

g) Ngày xá tội

"7 Mồng mười tháng bảy ấy, các ngươi sẽ có thánh triệu, các ngươi sẽ hãm mình, và mọi việc vàn các ngươi sẽ không làm. 8 Các ngươi sẽ tiến dâng thượng hiến cho Yavê làm hinh hương giải hờn: một bò tơ, một cừu đực, bảy chiên một năm, chúng sẽ phải hoàn hảo đối với các ngươi. 9 Của cúng kèm theo chúng sẽ là bột tinh pha dầu: ba phần mười với bò tơ, hai phần mười với cừu đực duy nhất, 10 mỗi lần một phần mười (Epha) với mỗi con chiên trong (số) bảy con chiên. 11 Một con dê đực làm lễ tạ tội, không kể hy sinh tạ tội ngày xá tội, cùng thượng hiến thường xuyên và của cúng kèm theo nó và các quán tế của chúng.

 

h) Lễ lều

"12 Ngày mười lăm tháng bảy, các ngươi sẽ có thánh triệu, mọi việc vàn nô dịch các ngươi sẽ không làm, các ngươi sẽ trẩy hội mừng Lễ của Yavê bảy ngày. 13 Các ngươi sẽ tiến dâng thượng hiến hỏa tế hinh hương giải hờn dâng kính Yavê: mười ba bò tơ, hai cừu đực, mười bốn con chiên một năm; chúng sẽ phải hoàn hảo. 14 Của cúng kèm theo sẽ là bột tinh lúa miến pha dầu: ba phần mười (Epha) với mỗi bò tơ trong (số) mười ba bò tơ; hai phần mười (Epha) với mỗi cừu đực trong (số) hai cừu đực, 15 và mỗi lần một phần mười với mỗi con chiên trong (số) mười bốn con chiên. 16 Một con dê đực làm lễ tạ tội, không kể thượng hiến thường xuyên và của cúng cùng quán tế kèm theo.

"17 Ngày thứ hai, mười hai bò tơ, hai cừu đực, mười bốn con chiên một năm và hoàn hảo. 18 Của cúng và quán tế kèm theo bò tơ, cừu đực, và chiên, tùy số của chúng, chiếu theo lệ. 19 Một con dê đực làm lễ tạ tội, không kể thượng hiến thường xuyên, của cúng kèm theo và quán tế của chúng.

"20 Ngày thứ ba, mười một bò tơ, hai cừu đực, mười bốn con chiên một năm (và) hoàn hảo. 21 Của cúng và quán tế kèm theo bò tơ, cừu đực và chiên tùy số của chúng, chiếu theo lệ. 22 Một dê đực làm lễ tạ tội, không kể thượng hiến thường xuyên và của cúng và quán tế của chúng.

"23 Ngày thứ tư, mười bò tơ, hai cừu đực, mười bốn con chiên một năm, hoàn hảo. 24 Của cúng và quán tế kèm theo bò tơ, cừu đực và chiên tùy số của chúng, chiếu theo lệ. 25 Một con dê đực làm lễ tạ tội, không kể thượng hiến thường xuyên, của cúng kèm theo và quán tế của chúng.

"26 Ngày thứ năm, chín bò tơ, hai cừu đực, mười bốn con chiên một năm, hoàn hảo. 27 Của cúng và quán tế kèm theo bò tơ, cừu đực và chiên tùy số của chúng, chiếu theo lệ. 28 Một con dê đực làm lễ tạ tội, không kể thượng hiến thường xuyên, của cúng kèm theo và quán tế của chúng.

"29 Ngày thứ sáu, tám bò tơ, hai cừu đực, mười bốn chiên một năm, hoàn hảo. 30 Của cúng và quán tế kèm theo bò tơ, cừu đực và chiên tùy số của chúng, chiếu theo lệ. 31 Một con dê đực làm lễ tạ tội, không kể thượng hiến thường xuyên, của cúng kèm theo và quán tế của chúng.

"32 Ngày thứ bảy, bảy bò tơ, hai cừu đực, mười bốn con chiên một năm, hoàn hảo. 33 Của cúng và quán tế kèm theo bò tơ, cừu đực và chiên tùy số của chúng, chiếu theo lệ. 34 Một con dê đực làm lễ tạ tội, không kể thượng hiến thường xuyên, của cúng kèm theo và quán tế của chúng.

"35 Ngày thứ tám, sẽ có lễ bế mạc cho các ngươi; mọi việc vàn nô dịch các ngươi sẽ không làm. 36 Các ngươi sẽ tiến dâng thượng hiến, hỏa tế, hinh hương giải hờn dâng kính Yavê: một bò tơ, một cừu đực, bảy chiên một năm, hoàn hảo. 37 Của cúng và quán tế kèm theo bò tơ, cừu đực và chiên tùy số của chúng, chiếu theo lệ. 38 Một dê đực làm lễ tạ tội không kể thượng hiến thường xuyên, của cúng kèm theo và quán tế của chúng.

"39 Ðó là những điều các ngươi sẽ tế cho Yavê trong các khánh nhật của các ngươi, -- không kể các lễ khấn tạ, và lễ vật tự ý - về các thượng hiến, các lễ cúng, các quán tế và các lễ tế kỳ an".

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page