Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Dân Số

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | |


- Chương 20 -

 

VII. Từ Cađès Ðến Moab

 

Nước Mơribah

1 Con cái Israel, toàn thể cộng đồng đến sa mạc Xin, vào tháng thứ nhất. Dân đã lưu lại ở Cađès. Và tại đây, Miriam đã chết và đã được chôn cất ở đó.

2 Nước không có cho cộng đồng; và chúng tụ hội với nhau chống lại Môsê và Aharôn. 3 Dân đã gây gổ với Môsê, chúng nói rằng: "Mà phải chi chúng tôi tắt thở khi anh em chúng tôi tắt thở trước nhan Yavê. 4 Tại sao các ông đem đoàn hội của Yavê vào sa mạc này cho chết ở đây, chúng tôi và súc vật của chúng tôi? 5 Tại sao các ông đã dẫn chúng tôi lên khỏi Aicập để đem chúng tôi vào nơi độc địa này, một nơi vô phương gieo vãi, không vả, không nho lựu, không nước uống!"

6 Môsê và Aharôn trốn đoàn hội mà vào cửa Trướng Tao phùng và phục mình sấp mặt xuống. Và vinh quanh Yavê đã hiện ra cho họ. 7 Yavê phán với Môsê rằng: "8 Cầm gậy và hội cộng đồng lại, ngươi và Aharôn anh ngươi; trước mặt chúng, các ngươi sẽ bảo Tảng đá cho nước và từ Tảng đá, ngươi sẽ làm cho nước phun ra; và sẽ cho cộng đồng cùng súc vật của chúng uống nước".

9 Và Môsê lấy gậy từ trước nhan Yavê như Người đã truyền cho ông. 10 Môsê và Aharôn đã hội lại đoàn hội trước Tảng đá. Và ông đã nói với họ: "Hãy nghe đây, hỡi phường loạn tặc: Thử hỏi từ tảng đá này, chúng ta có thể làm nước phun ra cho các ngươi không?" 11 Và Môsê đã giơ tay, lấy gậy đập Tảng đá hai lần. Và nước đã phun ra tràn trề cho cộng đồng và súc vật uống.

 

Môsê và Aharôn bị phạt

12 Yavê phán với Môsê và Aharôn: "Bởi vì các ngươi đã không tin vào Ta để làm Ta được hiển thánh nơi mắt con cái Israel, cho nên các ngươi sẽ không đem đoàn hội này vào đất Ta định ban cho chúng".

13 Ðó là nước Mơribah, nơi con cái Israel gây gổ với Yavê và Người đã nên hiển thánh nơi họ.

 

Eđom từ chối không cho qua

14 Từ Cađès, Môsê gửi sứ đến với vua Eđom: "Em Israel của ngài xin thưa rằng: Ngài biết tất cả những nỗi gian lao chúng tôi đã gặp. 15 Cha ông chúng tôi đã xuống Aicập và chúng tôi đã ở Aicập nhiều ngày. Và dân Aicập đã hành hạ chúng tôi và cha ông chúng tôi. 16 Và chúng tôi đã kêu lên với Yavê, và Người đã nghe tiếng chúng tôi và đã sai thần sứ đến đem chúng tôi ra khỏi Aicập. Và ngày chúng tôi đang ở Cađès, thành bên ranh giới lãnh vực của ngài. 17 Xin cho phép chúng tôi đi qua đất của ngài. Chúng tôi sẽ không đi qua đồng ruộng hay vườn nho; chúng tôi sẽ không uống nước giếng; chúng tôi sẽ theo đường ngự giá mà đi, không xiên qua phải qua trái cho đến khi đã qua khỏi lĩnh vực của ngài". 18 Nhưng Eđom đáp lại: "Anh không được băng qua chỗ tôi, chẳng vậy, tôi sẽ cầm gươm ra đón anh!" 19 Con cái Israel mới nói: "Chúng tôi sẽ lên theo đường cái, nếu chúng tôi có uống nước của ngài, tôi và súc vật của tôi, tôi sẽ trả giá sòng phẳng: chẳng có điều gì khác là ngài cho phép tôi như khách bộ hành ngang qua!" 20 Nhưng (Eđom) đáp lại: "Anh không được đi qua!" - Và Eđom đã ra đón đường với dân cả khối và uy lực hùng hậu. 21 Eđom đã từ khước không cho Israel đi qua lĩnh vực của mình, và Israel đã bỏ đó rẽ hướng khác.

 

Aharôn chết

22 Con cái Israel, tất cả cộng đồng bỏ Cađès trẩy đi đến Hor-sơn-lĩnh. 23 Yavê phán với Môsê và Aharôn ở Hor-sơn-lĩnh, bên rìa lãnh vực Eđom rằng: "24 Aharôn sẽ phải qui hồi tiên tổ, vì nó sẽ không được vào đất Ta định ban cho con cái Israel, vì lẽ các ngươi đã loạn tặc chống lại lịnh Ta nhân vụ Nước ở Mơribah. 25 Hãy lấy Aharôn và Elêazar con nó mà đem lên Hor-sơn-lĩnh. 26 Hãy cởi lấy y phục của Aharôn mà mặc cho Elêazar con nó. Aharôn sẽ qui hồi và chết ở đó".

27 Môsê đã làm như Yavê đã truyền. Các ông đã lên Hor-sơn-lĩnh trước mắt toàn thể cộng đồng. 28 Môsê đã cởi lấy y phục của Aharôn mà mặc cho Elêazar, con ông, và Aharôn đã chết ở đó trên đỉnh núi. Ðoạn Môsê và Elêazar xuống núi. 29 Toàn thể cộng đồng thấy Aharôn đã tắt thở và tất cả nhà Israel đã khóc Aharôn ba mươi ngày.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page