Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Dân Số

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | |


- Chương 04 -

 

Các thị tộc của các Lêvi

a) Con cái Qơhat

1 Yavê phán với Môsê và Aharôn rằng:

"2 Hãy đăng sổ con cái Qơhat trong hàng con cái Lêvit, theo thị tộc, theo gia tộc chúng, 3 từ ba mươi tuổi trở lên, cho đến năm mươi tuổi, tất cả những ai có thể đầu quân được, để làm công việc nơi Trướng Tao phùng.

"4 Ðây là dịch vụ của con cái Qơhat nơi Trướng Tao phùng: một việc cực thánh.

"5 Aharôn và con cái sẽ đến, khi trại khởi hành, chúng sẽ hạ Bức Màn trướng xuống mà phủ Khám Chứng tri. 6 Chúng sẽ đặt lên trên một màn phủ bằng da cá heo, và trải lên trên một tấm dạ toàn gấm tía, đoạn chúng tra đòn khiêng vào.

"7 Trên soạn bàn oản nhan, chúng sẽ trải tấm dạ gấm tía và đặt vào đó các bộ: đậu, tước, thái tôn, các chiếc tôn quan tế. Và trên đó sẽ có oản hằng cửu. 8 Chúng sẽ trải lên trên một tấm dạ len cánh kiến và phủ đi bằng một bức màn da cá heo, đoạn chúng tra đòn khiêng vào.

"9 Chúng sẽ lấy một tấm dạ gấm tía mà phủ trụ đăng đèn sáng, và các đèn, kéo, nhíp, liệu lư, và tất cả các chóe dầu phải dùng đến vì trụ đăng. 10 Chúng sẽ để trụ đăng và tất cả đồ đoàn phụ thuộc trong bức màn che bằng da cá heo, rồi đặt trên cáng.

"11 Trên Bàn thờ vàng, chúng sẽ trải tấm dạ gấm tía và phủ đi bằng một bức màn da cá heo, đoạn chúng tra đòn khiêng vào.

"12 Chúng sẽ lấy tất cả các đồ đoàn thuộc dịch vụ phải dùng đến trong thánh điện; chúng sẽ đặt trên một tấm dạ gấm tía và phủ chúng đi bằng một bức che bằng da cá heo, rồi đặt trên cáng.

"13 Chúng sẽ cất tro tàn ở tế đàn, và trải lên trên một tấm dạ gấm điều; 14 trên đó chúng sẽ để tất cả các đồ đoàn, tức là các vật dụng phải dùng đến: liệu lư, nĩa, xẻng, chóe, tất cả các đồ dùng nơi tế đàn, chúng sẽ trải lên trên một màn phủ bằng da cá heo, đoạn chúng tra đòn vào.

"15 Aharôn và con cái sẽ phủ cho xong thánh điện và tất cả các đồ đoàn thánh điện, khi trại khởi hành, và sau đó con cái Qơhat sẽ đến mang đi, nhưng chúng sẽ không được đụng vào thánh điện, kẻo phải chết. Ðó là việc thanh tra của con cái Qơhat trong Trướng Tao phùng. 16 Và công việc thanh tra của Elêazar, con của Aharôn, vị tư tế là lo đến dầu đèn, hương xạ lan, đồ cúng hằng cửu, dầu tấn phong; tóm lại, việc thanh tra ấy (liên can) đến toàn bộ Nhà tạm và mọi sự có trong đó: thánh điện và tất cả đồ đoàn phụ thuộc".

17 Yavê phán với Môsê và Aharôn rằng:

"18 Ðừng loại chi tộc, thị tộc Qơhat khỏi hàng Lêvit, 19 nhưng hãy làm thế này cho chúng, ngõ hầu chúng được sống và khỏi phải chết, khi chúng tiến lại gần những đồ cực thánh: Aharôn và con cái sẽ đến và cho chúng mỗi người sung vào dịch vụ và đồ chuyên chở của mình. 20 Chúng sẽ không vào coi đồ thánh, dẫu chỉ trong chốc lát, mà phải chết".

 

b) Con cái Gersôn

21 Yavê phán với Môsê rằng:

"22 Hãy đăng sổ con cái Gersôn, cả chúng nữa, theo gia tộc, theo thị tộc chúng; 23 từ ba mươi tuổi trở lên, cho đến năm mươi tuổi, ngươi sẽ kiểm tra chúng, tất cả những ai có thể đầu quân nhập ngũ để sung vào dịch vụ trong Trướng Tao phùng.

"24 Ðây là dịch vụ của thị tộc Gersôn về công tác và việc chuyên chở.

"25 Chúng sẽ chuyên chở các tấm thảm của Nhà tạm, Trướng Tao phùng, rạp che, và màn che bằng da cá heo phủ bên trên, bức trướng nơi cửa Trướng Tao phùng, 26 các lá buồm của Tiền đình, bức trướng nơi cửa, cổng Tiền đình, vòng quanh Nhà tạm và Tế đàn, và các dây cột của chúng và tất cả các đồ đoàn dùng vào dịch vụ, với tất cả những gì đã sắm được cho chúng, để chúng phục dịch.

"27 Theo lịnh của Aharôn và con cái, tất cả dịch vụ của con cái Gersôn sẽ được thi hành, về công tác và việc chuyên chở của chúng; các ngươi sẽ ký thác cho chúng canh giữ tất cả những gì chúng phải chuyên chở. 28 Ðó là dịch vụ của thị tộc con cái Gersôn trong Trướng Tao phùng. Dịch vụ của chúng đặt dưới quyền điều khiển của Ithamar, con của Aharôn, vị tư tế.

 

c) Con cái Mơrari

"29 Con cái Mơrari theo thị tộc, theo gia tộc chúng, ngươi sẽ kiểm tra: 30 từ ba mươi tuổi trở lên, cho đến năm mươi tuổi, ngươi sẽ kiểm tra chúng, tất cả những ai có thể đầu quân nhập ngũ, để sung vào dịch vụ trong Trướng Tao phùng.

"31 Ðây là điều chúng sẽ canh phòng chuyên chở, chiếu theo mọi dịch vụ của chúng hết thảy trong Trướng Tao phùng: các tấm ván của Nhà tạm, then chốt, cột và đế cột, 32 các cột của Tiền đình xung quanh và đế cột, nọc và dây, với tất cả các đồ phụ thuộc và tất cả những gì dùng vào công tác của chúng. Các ngươi sẽ kiểm điểm danh sách các đồ đoàn chúng phải canh phòng chuyên chở.

"33 Ðó là dịch vụ của thị tộc con cái Mơrari, chiếu theo tất cả các dịch vụ của chúng trong Trướng Tao phùng, dưới quyền điều khiển của Ithamar con của Aharôn, vị tư tế".

 

Kiểm tra các Lêvit

34 Môsê và Aharôn, với các vị vương công cộng đồng đã kiểm tra con cái Qơhat theo thị tộc và gia tộc của chúng, 35 từ ba mươi tuổi trở lên cho đến năm mươi tuổi, tất cả những ai có thể đầu quân, để phục dịch nơi Trướng Tao phùng. 36 (Số) người kiểm tra được của chúng theo thị tộc của chúng là hai ngàn bảy trăm năm mươi. 37 Ðó là (số) những người kiểm tra được thuộc thị tộc Qơhat, tất cả những người phục vụ nơi Trướng Tao phùng, Môsê và Aharôn đã kiểm tra, chiếu theo lịnh Yavê, nhờ tay Môsê.

38 (Số) những người kiểm tra được thuộc con cái Gersôn, theo thị tộc và gia tộc của chúng, 39 từ ba mươi tuổi trở lên cho đến năm mươi tuổi, tất cả những ai có thể đầu quân, để phục dịch nơi Trướng Tao phùng. 40 (Số) người kiểm tra được của chúng theo thị tộc và gia tộc của chúng là hai ngàn sáu trăm ba mươi. 41 Ðó là (số) những người kiểm tra được thuộc thị tộc con cái Gersôn, tất cả những người phục vụ nơi Trướng Tao phùng, Môsê và Aharôn đã kiểm tra, chiếu theo lịnh Yavê.

42 (Số) những người kiểm tra được thuộc thị tộc con cái Mơrari, theo thị tộc theo gia tộc của chúng, 43 từ ba mươi tuổi trở lên cho đến năm mươi tuổi, tất cả những ai có thể đầu quân để phục dịch nơi Trướng Tao phùng. 44 (Số) người kiểm tra được của chúng theo thị tộc của chúng là ba ngàn hai trăm. 45 Ðó là (số) những người kiểm tra được thuộc thị tộc con cái Mơrari, Môsê và Aharôn đã kiểm tra chiếu theo lịnh Yavê, nhờ tay Môsê.

46 Tổng số những người kiểm tra được, Môsê và Aharôn với các vương công Israel đã kiểm tra trong hàng Lêvit theo thị tộc và gia tộc của chúng, 47 từ ba mươi tuổi trở lên cho đến năm mươi tuổi, tất cả những ai có thể đầu quân phục dịch trong công tác phục dịch, hay công tác chuyên chở nơi Trướng Tao phùng. 48 (Số) những người kiểm tra được của chúng là tám ngàn năm trăm tám mươi. 49 Chiếu theo lịnh Yavê, ông đã kiểm tra họ -- nhờ tay Môsê - mỗi người vào dịch vụ của mình, và sung vào việc chuyên chở mình (đảm nhiệm). Việc kiểm tra này, chính Yavê đã truyền cho Môsê (thi hành).

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page