Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Dân Số

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | |


- Chương 28 -

 

Chỉ thị về các lễ vật

1 Yavê phán với Môsê rằng: "2 Hãy truyền cho con cái Israel; ngươi sẽ nói với chúng:

"Lễ vật lương thực các ngươi dâng cho Ta, là hỏa tế cho Ta, như hinh hương giải hờn cho Ta, các ngươi sẽ chu đáo mà tiến dâng cho Ta đúng thời đúng buổi.

"3 Ngươi sẽ bảo chúng: Này là hỏa tế các ngươi sẽ tiến dâng Yavê:

 

a) Lễ tế hàng ngày

"Chiên một năm hoàn hảo: hai con mỗi ngày, làm thượng hiến thường xuyên. 4 Ngươi sẽ tế con chiên thứ nhất ban sáng; còn con chiên thứ hai, ngươi sẽ tế giữa hai chiều, 5 với một phần mười Epha bột tinh lúa miến pha một phần tư hin dầu ôliu giã cối. 6 Thượng hiến thường xuyên đã được tế ở núi Sinai, làm hinh hương giải hờn, hỏa tế dâng kính Yavê. 7 Quán tế kèm theo là một phần tư hin cho chiên thứ nhất. Chính trong thánh điện, người ta sẽ đổ quán tế rượu nồng dâng Yavê. 8 Và chiên thứ hai, ngươi sẽ tế vào giữa hai chiều. Ngươi sẽ tế cùng với cúng lễ như ban sáng và quán tế kèm theo nó, làm hỏa tế hinh hương giải hờn dâng kính Yavê.

 

b) Ngày hưu lễ

"9 Ngày hưu lễ: hai chiên một năm, hoàn hảo, hai phần mười (Epha) bột tinh lúa miến làm cúng lễ pha với dầu, kèm theo có quán tế. 10 Ðó là thượng hiến của hưu lễ, mỗi hưu lễ, không kể thượng hiến thường xuyên cùng quán tế kèm theo nó.

 

c) Ngày sóc

"11 Vào các ngày sóc của các ngươi, các ngươi sẽ tiến dâng thượng hiến cho Yavê: hai bò tơ, một cừu đực, bảy chiên một năm và hoàn hảo; 12 ba phần mười (Epha) bột tinh lúa miến làm cúng lễ, pha với dầu, cho con cừu đực độc nhất. 13 Mỗi lần, một phần mười bột tinh lúa miến làm cúng lễ, pha với dầu, cho mỗi con chiên làm thượng hiến hinh hương giải hờn, hỏa tế dâng kính Yavê. 14 Và quán tế kèm theo các hy sinh ấy: thì cứ một nửa hin rượu cho một bò tơ, một phần ba hin cho cừu đực, và một phần tư hin cho một con chiên. Ðó là thượng hiến hàng tháng, mỗi tháng, các tháng trong năm. 15 Không kể thượng hiến thường xuyên: thêm một con dê đực làm lễ tạ tội dâng Yavê; nó sẽ được tế cùng với quán tế kèm theo.

 

d) Lễ bánh không men

"16 Tháng thứ nhất ngày mười bốn tháng ấy: là Lễ Vượt qua kính Yavê. 17 Ngày mười lăm tháng ấy, sẽ là Ngày đại lễ, suốt bảy ngày, người ta sẽ ăn bánh không men. 18 Ngày thứ nhất, thánh triệu: việc vàn nô dịch các ngươi sẽ không làm. 19 Các ngươi sẽ tiến dâng hỏa tế như thượng hiến cho Yavê: hai bò tơ, một cừu đực và bảy chiên một năm: chúng sẽ phải hoàn hảo đối với các ngươi. 20 Cúng lễ kèm theo chúng sẽ là bột tinh lúa miến pha dầu: các ngươi sẽ tế ba phần mười (Epha) với mỗi bò tơ, và hai phần mười (Epha) với cừu đực. 21 Ngươi sẽ tế mỗi lần một phần mười (Epha) với mỗi con chiên trong (số) bảy con chiên ấy. 22 Thêm một con dê đực làm lễ tạ tội để làm phép xá tội trên các ngươi. 23 Các ngươi sẽ tế các vật ấy không kể thượng hiến ban sáng thuộc về thượng hiến thường xuyên, 24 các ngươi sẽ tế các vật như thế mỗi ngày suốt bảy ngày: Ðó là lương thực, hỏa tế, hinh hương giải hờn dâng kính Yavê kèm với thượng hiến thường xuyên: Nó sẽ được tế cùng với quán tế kèm theo nó. 25 Và ngày thứ bảy, các ngươi sẽ có thánh triệu, mọi việc vàn nô dịch,các ngươi sẽ không làm.

 

e) Lễ các tuần

"26 Ngày dâng Của đầu mùa, khi các ngươi tiến dâng của cúng mới cho Yavê, vào (Lễ) các Tuần của các ngươi; các ngươi sẽ có thánh triệu, mọi việc vàn nô dịch các ngươi sẽ không làm. 27 Các ngươi sẽ tiến dâng thượng hiến làm hinh hương giải hờn dâng kính Yavê: hai bò tơ, một cừu đực, bảy con chiên một năm. 28 Và cúng lễ kèm theo chúng sẽ là bột tinh lúa miến pha dầu: ba phần mười (Epha) với mỗi con bò tơ, hai phần mười (Epha) với cừu đực, 29 mỗi lần một phần mười (Epha) với mỗi con chiên, trong (số) bảy con chiên ấy. 30 Một con dê đực làm lễ tạ tội để làm phép xá tội trên các ngươi. 31 Các ngươi sẽ tế như thế không kể thượng hiến thường xuyên và cúng lễ kèm theo nó; chúng sẽ phải hoàn hảo đối với các ngươi cùng với quán tế kèm theo chúng.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page