Töôøng Thuaät chuyeán thaêm Cuba
cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II
(21-25/01/98)

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Click here to download free Vietnamese Fonts (VNI) for WWW

Ngaøy 23/02/98:

Ngaøy 22/02/98:

Ngaøy 19/02/98:

Ngaøy 14/02/98:

Ngaøy 13/02/98:

Ngaøy 12/02/98:

Ngaøy 5/02/98:

Ngaøy 1/02/98:

Ngaøy 29/01/98:

Ngaøy 28/01/98:

Ngaøy 27/01/98:

Ngaøy 26/01/98:

Ngaøy 25/01/98:

Ngaøy 24/01/98:

Ngaøy 23/01/98:

Ngaøy 22/01/98:

Ngaøy 21/01/98:

Tröôùc ngaøy 21/01/98:

Nhöõng chuaån bò cho chuyeán thaêm cuûa ÑTC taïi Cuba:

Back to Radio Veritas Asia Home