Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 14 thaùng 02/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Ñöùc Hoàng Y Sodano laïc quan veà vieäc caûi tieán quan heä vôùi Trung Quoác

Ñöùc Hoàng Y Sodano laïc quan veà vieäc caûi tieán quan heä vôùi Trung Quoác.

(EWTN 14/02/98) - Vatican - Ñöùc Hoàng Y Angelo Sodano, Quoác Vuï Khanh Toaø Thaùnh vöøa cho bieát Toaø Thaùnh ñang mong ñôïi coù tieán boä nhaém ñaït ñöôïc moät thoûa öôùc vôùi chính phuû Trung Quoác.

Ñöùc Hoàng Y Quoác Vuï Khanh ñaõ baøy toû nieàm hy voïng treân ñaây trong moät böõa tieäc do ñaïi söù YÙ caïnh Toøa Thaùnh khoaûn ñaõi, nhaân kyû nieäm ngaøy kyù keát Hieäp Öôùc Laterano naêm 1929. Leân tieáng vôùi caùc kyù giaû. Ñöùc Hoàng Y Sodano noùi giaùo hoäi luoân hy voïng caûi tieán quan heä vôùi Trung Quoác, vaø neáu chính quyeàn Baéc Kinh ñaùp öùng caùch thuaän lôïi ñeà nghò göûi moät phaùi ñoaøn Toøa Thaùnh ñi thaêm Baéc Kinh, thì ñaây seõ laø moät daáu hieäu tích cöïc. Cho tôùi nay, baéc Kinh chöa phuùc ñaùp lôøi ñeà nghò naøy cuûa Toaø Thaùnh. Ñöùc Hoàng Y Quoác Vuï Khanh cuõng baøy toû hy voïng raèng nhöõng thay ñoåi taïi Trung Quoác seõ giuùp cho caùc tín höõu cuõng ñöôïc höôûng caùc quyeàn töï do toân giaùo caùch roäng raõi hôn, bôûi vì theo ngaøi, moät quoác gia hieän ñaïi khoâng neân can döï vaøo quyeàn löïa choïn toân giaùo cuûa daân chuùng (EWTN 14/0298).


ÑTC tieáp chung nhoùm thöù ba caùc Giaùm Muïc Ba Lan ñeán Roma vieáng Toøa Thaùnh ("Ad Limina")

ÑTC tieáp chung nhoùm thöù ba caùc Giaùm Muïc Ba Lan ñeán Roma vieáng Toøa Thaùnh ("Ad Limina").

Vatican - 14.02.98 - Saùng thöù Baåy 14/02/98, chuyeán vieáng thaêm "Ad Limina" cuûa caùc Giaùm Muïc Ba Lan thuoäc nhoùm thöù ba keát thuùc vôùi Thaùnh Leã ñoàng teá vôùi ÑTC trong nhaø nguyeän rieâng cuûa ngaøi, vaø sau ñoù baèng buoåi tieáp kieán chung. Trong nhoùm naøy coù Ñöùc Hoàng Y Joseph Glemp, Giaùo chuû vaø chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Ba Lan, caùc Toång giaùm muïc Giaùo Tænh Bialystock, Lublino, Warmia va Przemysl.

Trong dieãn vaên daøi trao cho caùc Giaùm muïc, ÑTC nhaéc ñeán nhöõng ñieåm quan troïng sau ñaây:

Ngoaøi ra ÑTC coøn nhaán maïnh ñeán ñieåm quan troïng naøy laø Giaùo Hoäi Ba Lan phaûi ñöôïc sôû höõu vaø xöû duïng caùc phöông tieän truyeàn thoâng xaõ hoäi rieâng cuûa mình vaø lo laéng caùch rieâng ñeán vieäc huaán luyeän caùc linh muïc coù ñuû khaû naêng, bieát roõ traùch nhieäm veà söï phaùt trieån thieâng lieâng cuûa caùc tín höõu ñaõ ñöôïc trao phoù cho caùc ngaøi coi soùc.

ÑTC noùi: "Khoa hoïc vaø vaên hoùa coù theå vaø phaûi trôû neân "ñoàng minh" töï nhieân cuûa vieäc phuïc höng luaân lyù trong xaõ hoäi Ba Lan ngaøy nay". Vì theá ÑTC nhaán maïnh ñeán vieäc phaûi cuûng coá moái quan heä cuûa Giaùo Hoäi vôùi nhöõng ngöôøi thuoäc giôùi vaên hoùa vaø khoa hoïc... tröôùc nguy hieåm cuûa naïn tuïc hoùa vaø cuûa nhöõng caïm baãy, caùch rieâng treân laõnh vöïc caùc giaù trò neàn taûng nhaân baûn vaø luaân lyù: "caùc giaù trò naøy caàn phaûi ñöôïc baûo veä".

Veà vai troø vaên hoùa Ba Lan trong tieán trình thoáng nhaát Chaâu AÂu, ÑTC nhaéc laïi söï caàn thieát phaûi "baûo toàn, beânh vöïc vaø phaùt trieån gia taøi quí baùu thieâng lieâng ñaõ ñöôïc caùc vò tieàn boái Coâng Giaùo cuûa Chaâu AÂu ngaøy nay truyeàn laïi. Ngaøi noùi: "Neàn vaên hoùa Kitoâ Ba Lan, luaân lyù ñaïo ñöùc toân giaùo vaø quoác gia laø moät döï tröû quí baùu veà nghò löïc maø Chaâu AÂu ngaøy nay caàn ñeán ñeå baûo ñaûm vieäc phaùt trieån toaøn dieän con ngöôøi"... Vì theá ÑTC nhaán maïnh ñeán caùc phöôïng tieän truyeàn thoâng xaõ hoäi rieâng cuûa Giaùo Hoäi. Ngaøi haøi loøng veà nhieàu ñaøi phaùt thanh cuûa caùc giaùo xöù vaø caùc ñaøi truyeàn hình ñòa phöông ñang hoïat ñoäng taïi Ba lan ngaøy nay, caû vieäc laëp laïi caùc chöông trình cuûa Ñaøi Vatican, veà vieäc phoå bieán baùo chí Coâng Giaùo, trong ñoù coù aán baûn tieáng Ba Lan cuûa baùo Nguôøi Quan Saùt Roma (L'Osservatore Romano) vaø veà vieäc xöõ duïng Internet vaø aán haønh nhieàu saùch vôû vôùi muïc ñích rao giaûng Tin Möøng.


ÑTC boå nhieäm caùc vò Giaùo Só vaøo chöùc vuï môùi trong Giaùo trieàu Roma

ÑTC boå nhieäm caùc vò Giaùo Só vaøo chöùc vuï môùi trong Giaùo trieàu Roma.

Vatican - 14.02.98 - ÑTC vöaø caát nhaéc Ñöùc OÂng Piero Marini, Tröôûng Ban Leã Nghi Phuû Giaùo Hoaøng leân chöùc Giaùm Muïc, cuõng nhö ñaõ caát nhaéc vò Thö Kyù rieâng cuûa ngaøi, Ñöùc OÂng Stanislaw Dziwicz leân Giaùm Muïc caùch ñaây ít ngaøy. Ñaây laø laàn ñaàu tieân moät Vò Tröôûng Ban Leã Nghi Phuû Giaùo Hoaøng laø moät vò Giaùm Muïc, cuõng laàn ñaàu tieân moät vò Thö Kyù rieâng cuûa ÑTC coù chöùc Giaùm Muïc.

Ñöùc taân Giaùm Muïc Marini naêm nay 56 tuoåi, sinh trong tænh Pavia (mieàn baéc nöôùc YÙ). Naêm 1987, ñöôïc ÑTC ñaët laøm Tröôûng Ban Leã Nghi Phuû Giaùo Hoaøng. Vôùi chöùc vuï naøy, Vò Tröôûng Ban Leã Nghi luoân luoân thuoäc ñoaøn tuøy tuøng cuûa ÑTC trong caùc chuyeán vieáng thaêm quoác teá cuõng nhö trong caùc leã nghi do ÑTC chuû söï taïi Vatican, taïi caùc Giaùo Xöù Roma vaø trong caùc chuyeán vieáng thaêm muïc trong Nöôùc YÙ.

Tröôùc khi ñöôïc boå nhieäm laøm Tröôûng Ban Leã nghi Phuû Giaùo Hoaøng, Ñöùc OÂng Marini ñaõ giöõ chöùc vuï phoù thö kyù Boä Phuïng Töï vaø Kyû Luaät Bí Tích. Vò Tröôûng Ban Leã Nghi coøn coù nhieäm vuï saên soùc caùc nhaø nguyeän trong Phuû Giaùo Hoaøng: Sixtina, Paolina vaø Redemptoris Mater, soaïn caùc cuoán saùch nhoû ñeå phaùt cho caùc ngöôøi döï thaùnh leã do ÑTC chuû sö trong Ñeàn Thôø Vatican hay ngoaøi Quaûng Tröôøng.

Cuõng saùng thö Baåy 14/02/98, ÑTC boå nhieäm Ñöùc Toång Giaùm Muïc Mario Francesco Pompedda, Ñöùng ñaàu Toøa AÙn Rota, laøm chuû tòch trong nhieäm kyø 5 naêm cuûa UÛy Ban Kyû Luaät cuûa Giaùo Trieàu Roma. Ñöùc Cha Pompedda ñöôïc thaêng Toång Giaùm Muïc caùch ñaây ít thaùng vaø ñöôïc ÑTC taán phong ngaøy Leã Hieån Linh, moàng 6 thaùng Gieâng 1998 vöøa qua.

Cuõng thöù Baåy 14.02/98, ÑTC boå nhieäm hai Giaùo Sö laøm thaønh vieân cuûa Haøn Laâm Vieän Söï Soáng: Giaùo Sö Alain Lejeune, ngöôøi Bæ, hieän laø chuû tòch Lieân Ñoaøn Quoác Gia caùc Döôïc Só Coâng Giaùo vaø Giaùo Sö Bernard Kerdelhue, ngöôøi Seùneùgal, thuoäc Ñaïi Hoïc Descartes ôû Paris.

Taïi Philippines, ÑTC chaáp nhaän ñôn töø chöùc cuûa Ñöùc Cha Porfirio Iligan, giaùm muïc giaùo phaän Masbate, vì lyù do söùc khoûe, ñoàng thôøi ngaøi boå nhieäm Ñöùc OÂng Joel Baylon, 48 tuoåi, thuoäc haøng giaùo só giaùo phaän Legazpi, hieän laø cha sôû taïi Bigua, laøm giaùm muïc keá vò.


Vieäc traû töï do cho 318 tuø chính trò taïi Cuba do lôøi yeâu caàu cuûa ÑTC

Vieäc traû töï do cho caùc tuø chính trò taïi Cuba do lôøi yeâu caàu cuûa ÑTC.

La Havana - 14.02.98 - "Moät lyù do Hy Voïng cho töông lai". Ñaây laø phaûn öùng cuûa caùc giaùm muïc Cuba tröôùc vieäc phoùng thích töøng traêm tuø nhaân, do Chính Phuû quyeát ñònh, ñeå ñaùp laïi lôøi yeâu caàu do Ñöùc Hoàng Y Angelo Sodano, Quoác Vuï Khanh, nhaân danh ÑTC chuyeån ñaït leân Nhaø Caàm Quyeàn Cuba, trong chuyeán vieáng thaêm lòch söû vöøa qua.

Theo tôø Gramma, cô quan cuûa Ñaûng Coäng Saûn Cuba, ít ra coù 318 tuø nhaân ñaõ ñöôïc hay seõ ñöôïc traû töï do trong nhöõng ngaøy naøy. Trong danh saùch do Vatican chuyeån ñaït, coù ít ra 70 tuø nhaân khoâng ñöôïc phoùng thích, vì, theo Chính phuû, hoï laø nhöõng ngöôøi "phaûn caùch maïng" nguy hieåm cho neàn an ninh quoác gia".

Sau ñaây laø nhöõng phaûn öùng töø La Havana: Nhieàu gia ñình trong nhöõng ngaøy naày ñang toå chöùc lieân hoan möøng ngöôøi thaân yeâu cuûa hoï ñöôïc traû töï do. Ngoaøi ra, nhöõng phaûn öùng tích cöïc veà chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC moãi ngaøy moãi gia taêng.

Laõnh tuï phe ñoái laäp, oâng Elizardo Sanchez, tuyeân boá vôùi caùc phoùng vieân baùo chi Mexico raèng "Neáu Cuba, ñöôïc thuùc ñaåy bôûi söï khuyeán khích quoác teá, maø theo ñuoåi con ñöôøng ñaân chuû hoùa, thì Cuba seõ coù theå trôû laïi raát ñeã daøng trong coäng ñoàng Chaâu Myõ".

Caùc giaùm muïc Cuba, keát thuùc khoùa hoïp ñaàu tieân sau chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC, ñaõ nhaán maïnh trong moät vaên kieän raèng "nhöõng vuï aân xaù do Chính Phuû Cuba ban cho moät soá tuø nhaân, laø moät trong caùc lyù do thöïc teá laøm cho chuùng ta hy voïng trong töông lai". Vaên kieän keát thuùc: "Vieäc giaûi phoùng ñích thöïc khoâng phaûi chæ giôùi haïn vaøo caùc khía caïnh xaõ hoäi vaø chính trò, nhöng söï giaûi phoùng ñoù ñöôïc söï ñaày ñuû yù nghóa cuûa noù trong vieäc thi haønh töï do veà löông taâm vì ñaây laø neàn taûng cuûa caùc quyeàn khaùc cuûa con ngöôøi".

Veà phía Hoa Kyø, Chính phuû Washington xem ra coøn hoaøi nghi vaø yeâu caàu Chuû Tòch Fidel Castro nhöõng baèng chöùng theâm nöõa veà yù chí tieán ñeán vieäc daân chuû hoùa Cuba. OÂng James Rubin, phaùt ngoân vieân cuûa Boä Ngoaïi Giao Hoøa Kyø, tuyeân boá: "Neáu caùc vuï phoùng thích kia seõ ñem laïi moät söï gia taêng töï do taïi Cuba, luùc ñoù seõ laø moät tieán trieån quan troïng. Nhöng bao laâu chuùng toâi coøn khoâng ñöôïc nhöõng tin töùc nhieàu hôn veà möùc ñoä vaø nhöõng ñieàu kieän cuûa vieäc phoùng thích, chuùng toâi khoâng theå ñaùnh giaù ñuùng cöû chæ naøy cuûa Chính phuû Cuba".


Back to Radio Veritas Asia Home Page