Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 28 thaùng 01/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Coäng Hoøa Nigeria chuaån bò ñoùn tieáp ÑTC vieáng thaêm

Coäng Hoøa Nigeria chuaån bò ñoùn tieáp ÑTC vieáng thaêm.

Abuja - 28.01.98 - Theo chöông trình ñaõ aán ñònh, ÑTC seõ vieáng thaêm Coäng Hoøa Nigeria töø ngaøy 21 ñeán 23 thaùng 3 naêm 1998 tôùi ñaây, do lôøi môøi cuûa caùc Giaùm Muïc nöôùc naøy.

Theo Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Nigeria, ÑTC seõ cöû haønh hai thaùnh leã ngoaøi trôøi vaø seõ gaëp Toång thoáng, töôùng Sanni Abacha. Ñaây laø chuyeán vieáng thaêm quoác teá thöù 82 cuûa Trieàu Giaùo Hoaøng vaø laø chuyeán vieáng thaêm thöù hai cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II taïi Nigeria. Chuyeán vieáng thaêm thöù nhaát ñöôïc thöïc hieän thaùng 2 naêm 1982.

Chuùa Nhaät 22/03/98, taïi Oba, gaàn Onitsha thuoäc maïn Ñoâng Nigeria, trong thaùnh leã, ÑTC seõ toân phong leân baäc Chaân Phöôùc Ñaày Tôù Chuùa Cyprian Iwene Tansi, linh muïc giaùo phaän.

Thöù Hai 2303/98, ÑTC cöû haønh thaùnh leã taïi Kubwa, gaàn thuû ñoâ Abuja , treân moät khu ñaát roäng 20 maãu taây. Khu ñaát naøy hieän ñang ñöôïc san phaúng, ñeå coù theå chöùa ñöôïc hai trieäu ngöôøi. Taïi ñaây Ban toå chöùc cho döïng moät Leã ñaøi roäng cho ÑTC vaø caùc vò ñoàng teá. Ban toå chöùc cuõng cho laøm moät con ñöôøng tieán thaúng vaøo khu ñaát naøy; roài lo ñeán vieäc ñaët caùc nhaø veä sinh vaø voøi nöôùc deå daân chuùng xöû duïng.

Sau chuyeán vieáng thaêm, khu ñaát naøy seõ ñöôïc giöõ laïi nhö moät kyû nieäm chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II.

Coäng hoøa Nigeria laø moät trong caùc quoác gia roäng lôùn taïi Chaâu phi, goàm 924 ngaøn caây soá vuoâng, gaàn ba laàn Vieät nam; daân soá khoaûng 110 trieäu. Tín höõu Kitoâ chieám khoaûng 38%, trong soá naøy coù khoaûng 11 trieäïu ngöôøi Coâng Giaùo; 45% theo Hoài Giaùo; phaàn coøn laïi theo caùc toân giaùo ñòa phöông.

Nigeria laø moät trong caùc quoác gia phong phuù veà khoaùng saûn, saûn xuaát moãi ngaøy hai trieäu thuøng daàu hoûa. Veà phöông dieän chính trò, Nigeria laø moät Coäng Hoøa Lieân Bang goàm 30 bang, vôùi chính theå Toång Thoáng. Nhöng Töôùng Abacha laät ñoå chính phuû daân söï vaø caàm quyeàn töø thaùng 11 naêm 1993 tôùi nay. Vôùi cuoäc ñaûo chính ñeå chieám quyeàn, Chính Phuû quaân söï Nigeria bò coâ laäp phaàn naøo treân tröôøng quoác teá, nhaát laø vì nhöõng vi phaïm caùc nguyeân taéc daân chuû vaø nhaân quyeàn. Do ñoù, tuy saûn xuaát daàu hoûa, neàn kinh teá bò khuûng hoaûng vaø soá nôï quoác teá leân tôùi 24,4 tæ Myõ Kim, trong naêm 1994.


Chính quyeàn Cuba seõ traû töï do cho khoaûng 30 tôùi 40 tuø nhaân chính trò

Chính quyeàn Cuba seõ traû töï do cho khoaûng 30 tôùi 40 tuø nhaân chính trò.

(EWTN 28/01/98) - Cuba (Havana) - Ñaùp öùng lôøi keâu goïi cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II trong chuyeán vieáng thaêm vöøa keát thuùc cuûa ngaøi taïi Cuba, chính phuû Cuba seõ traû töï do cho khoaûng 30 ñeán 40 tuø nhaân chính trò.

Ñöùc Toång Giaùm Muïc Oscar Rodriguez, chuû tòch Lieân Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Chaâu Myõ Latinh ñaõ cho bieát nhö treân vaøo hoâm thöù Hai 26/01/98. Theo Ñöùc Toång Giaùm Muïc Rodriguez, moät nguoàn tin töø chính phuû Cuba cho bieát laø khoaûng 30 tôùi 40 tuø nhaân chính trò seõ ñöôïc traû töï do trong vaøi ngaøy tôùi ñaây, vaø ÑTC Gioan Phaoloâ ñaõ ñöôïc thoâng baùo veà tin naøy, vaøi phuùt tröôùc khi ngaøi leân ñöôøng trôû veà Roma vaøo hoâm Chuùa Nhaät 25/01/98.

Ñöôïc bieát, Ñöùc Hoàng Y Angelo Sodano, Quoác Vuï Khanh Toøa Thaùnh, ñaõ trao cho chính phuû Cuba danh saùch cuûa khoaûng 500 tuø nhaân löông taâm ñang bò giam giöõ trong caùc nhaø tuø taïi Cuba. Cuõng theo Ñöùc Toång Giaùm Muïc Rodriguez, raát coù theå chuû tòch Fidel Castro seõ laø ngöôøi loan baùo vieäc traû töï do naøy cho caùc tuø nhaân, vaø oâng Castro seõ goïi ñaây laø moät haønh ñoäng nhaân ñaïo cuûa chính quyeàn Cuba trong nhöõng tröôøng hôïp ñaëc bieät, bôûi vì Cuba khoâng chính thöùc thöøa nhaän coù tuø nhaân chính trò ñang bò giam giöõ taïi nöôùc naøy.


Ñaøi Truyeàn Hình Cuba ca ngôïi ÑTC Gioan Phaoloâ II

Ñaøi Truyeàn Hình Cuba ca ngôïi ÑTC Gioan Phaoloâ II.

La Havana - 28/01/98 - "Daân toäc Cuba ñaõ toû loøng toân troïng theo boån phaän ñoái vôùi Ñöùc Giaùo Hoaøng, vì ngaøi ñaõ giöõ lôøi höùa ñeán vieáng thaêm, duø coù nhöõng vaán ñeà veà söùc khoûe vaø vì ngaøi ñaõ goùp phaàn vaøo vieäc laøm cho theá giôùi côûi môû vôùi Cuba". treân ñaây laø lôøi bình luaän cuûa kyù giaû ñaøi truyeàn hình Cuba. Moät chuyeän raát hoïa hieám, bình luaän veà Ñöùc Giaùo Hoaøng cuûa moät nhaân vieân Ñaøi truyeàn Hình nhaø nöôùc Cuba.


Back to Radio Veritas Asia Home Page