Baøi Giaûng cuûa ÑTC
Trong Thaùnh Leã taïi thaønh phoá
Santa Clara 22/01/98

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Töôøng thuaät thaùnh leã ÑTC Gioan Phaoloâ II cöû haønh taïi Saân Theå Thao cuûa Hoïc Vieän Theå Duïc cuûa Nhaø Nöôùc taïi thaønh phoá Santa Clara, laø thaùnh leã ñaàu tieân cuûa ÑTC treân ñaát nöôùc Cuba. Ngaøy 22/01/98, ÑTC ñi thaêm thaønh phoá Santa Clara, caùch thuû ñoâ La Havana 250 caây soá, veà phía Ñoâng. Daâng Thaùnh Leã vaø giaûng veà ñeà taøi: Nhöõng Giaù Trò Kitoâ cuûa Gia Ñình.

Trong naêm ngaøy vieáng thaêm Cuba, töø 21 ñeán 25-26 thaùng Gieâng, ÑTC daâng toång coäng 4 thaùnh leã cho daân chuùng. Vaø dó nhieân, thaùnh leã quan troïng nhaát, seõ laø Thaùnh Leã vaøo saùng Chuùa Nhaät 25/01/98, taïi Quaûng Tröôøng Caùch Maïng ôû Thuû Ñoâ La Havana, vôùi söï hieän dieän cuûa caû Chuû Tòch Fidel Castro.

Ngaøy thöù Naêm 22/01, töø 8:30 saùng, ÑTC ñaõ rôøi thuû ñoâ La Havana, duøng maùy bay ñi thaêm thaønh phoá Santa Clara, thuoäc mieàn Trung Ñoâng cuûa Cuba. Naèm caùch thuû ñoâ La Havana 250 caây soá veà höôùng Ñoâng, thaønh phoá Santa Clara coù daân soá toång coäng khoaûng 200 ngaøn, vaø laø thaønh phoá cuûa hai thöïc taïi maâu thuaån vôùi nhau:

Tröôùc heát, ñaây laø thaønh phoá cuûa anh huøng caùch maïng ERNESTO CHE GUEVARA. OÂng naày ñaõ bò gieát cheát beân BOLIVIA, vaøo naêm 1967, khi laõnh ñaïo phong traøo caùch maïng coäng saûn taïi ñaây. Xaùc oâng ñöôïc choân trong naám moà taäp theå taïi Bolivia, maõi cho ñeán thaùng 7 naêm vöøa qua, môùi ñöôïc nhaän dieän chaéc chaén vaø ñöa veà CUBA, ñeå roài sau ñoù, vaøo ngaøy 17 thaùng 10 cuøng naêm 1997, Haøi coát cuûa Vò anh huøng caùch maïng Cuba naày ñaõ ñöôïc ñöa veà choân caát taïi thaønh phoá Santa Clara.

Thöïc taïi thöù hai cuûa thaønh phoá naày thì laïi maâu thuaån vôùi thöïc taïi thöù nhaát; ñoù laø thaønh phoá Santa Clara hieän cuõng laø thaønh phoá cuûa phong traøo baát ñoàng chính kieán vôùi laõnh tuï Fidel Castro. Keå töø ngaøy 14 thaùng 10 naêm vöøa qua (1997), vaø hieän vaãn coøn keùo daøi cho ñeán ngaøy ÑTC ñeán vieáng thaêm nôi ñaây, 6 ngöôøi baát ñoàng chính kieán, ñaõ tuyeät thöïc choáng laïi ñöôøng loái chính trò cuûa Laõnh Tuï Fidel Castro. Ba trong soá 6 ngöôøi tuyeät thöïc naày hieän coøn bò giöõ trong tuø vaø ba ngöôøi kia thì bò quaûn thuùc taïi nhaø. OÂng Elizardo Sanchez, chuû tòch cuûa UÛy Ban Nhaân Quyeàn vaø Hoøa Giaûi Daân Toäc Cuba, ñaõ cho bieát laø hieän söùc khoûe cuûa saùu nguôøi tuyeät thöïc ñaõ trôû neân toài teä hôn, nhöng chöa ñeán möùc baùo ñoäng nguy hieåm cho sinh maïng.

Vaø thaùnh leã ÑTC Gioan Phaoloâ II cöû haønh taïi Saân Theå Thao cuûa Hoïc Vieän Theå Duïc cuûa Nhaø Nöôùc taïi thaønh phoá Santa Clara, laø thaùnh leã ñaàu tieân cuûa ÑTC treân ñaát nöôùc Cuba. Tröôùc giôø ÑTC ñeán nôi, daân chuùng vaø tín höõu Coâng Giaùo ñaõ coù maët chaät caû Saân. Caùc quan saùt vieân öôùc löôïng hôn 100 ngaøn. Hoï reo hoø haùt möøng chuaån bò ñoùn ÑTC. Baàu khí ñaïi leã chöa bao giôø coù nhö vaäy taïi thaønh phoá Santa Clara ñaõ laøm cho anh Jose Manuel Perez, 25 tuoåi, nhaân vieân cuûa nhaø thöông taïi thaønh phoá naày, phaùt bieåu nhö sau: Chöa bao giôø ñaõ xaûy ra nhö vaäy taïi ñaây. Tuyeát ñoái chöa bao giôø coù bieán coá gioáng nhö vaäy. Toâi khoâng coøn caûm thaáy mình laø ngöôøi Coâng Giaùo, bôûi vì toâi chöa bao giôø böôùc vaøo nhaø thôø. Nhöng toâi caûm thaáy mình coù taâm tình toân giaùo, bôûi vì trong thaâm taâm, toâi yeâu meán Thieân Chuùa. Caûnh töôïng muoân ngöôøi chuaån bò ñoùn vò thöôïng khaùch ñeán thaêm thaønh phoá, laø caûnh töôïng heát söùc ñeïp. Taâm tình kính troïng xuaát hieän nôi toâi." Vaø chaéc chaén anh Perez 25 tuoåi kia khoâng phaûi laø ngöôøi duy nhaát coù nhöõng taâm tình nhö vöøa noùi. Chuû Tòch Fidel Castro ñaõ tuyeân boá CUBA laø moät quoác gia chính thöùc theo cheá ñoä Voâ Thaàn, trong voøng 30 naêm, töø naêm 1962 cho ñeán naêm 1992, laø naêm ñieàu khoaûn veà cheá ñoä voâ thaàn ñöôïc ruùt ra khoûi Hieán Phaùp Nhaø Nöôùc.

ÑTC ñeán Santa Clara vaøo luùc 9:30 ngaøy 22/01/98 vaø duøng xe töø phi tröôøng thaønh phoá ñeán Saân Theå Thao cuûa Hoïc Vieän Theå Duïc cuûa thaønh phoá, ñòa ñieåm cöû haønh thaùnh leã, luùc 10 giôø saùng. Anh Ramon Clavero, 40 tuoåi, thuoäc thaønh phaàn lao ñoäng taïi Santa Clara, cuøng vôùi caû gia dình vôï con, keùo nhau ñeán Saân Theà Thao, hai tieáng ñoàng hoà tröôùc khi ÑTC ñeán, ñeå coù ñöôïc moät choå toát, ñeå nhìn thaáy ÑTC. Anh ñaõ cho phoùng vieân Michael Langan cuûa haûng tin AFP bieát caûm töôûng nhö sau: "Chuùng toâi caûm thaáy raát haõnh dieän ñöôïc ngaøi ñeán thaêm. Toâi khoâng phaûi laø tín höõu Coâng Giaùo, nhöng toâi coù nieàm tin vaø söï kính troïng.

ÑTC ñaõ baét ñaàu thaùnh leã ñaàu tieân cuûa chuyeán vieáng thaêm ñaàu tieân taïi ñòa ñieåm Thaønh Phoá vöøa caùch maïng vöøa phaûn caùch maïng, Santa Clara, luùc 10:30 saùng thöù Naêm 22/01/98.

Khoâng keå baøi dieãn vaên quan troïng ñaàu tieân khi ñaët chaân xuoáng phi tröôøng thuû ñoâ La Havana, hoâm chieàu thöù Tö 21/01/98, trong ñoù ÑTC ñaõ keâu goïi haõy ñeå cho Giaùo Hoäi Coâng Giaùo ñöôïc töï do hôn, vaø keâu goïi Nhaø Nöôùc CUBA haõy côûi môû vôùi theá giôùi, ñeå roài ñöôïc theá giôùi côûi môû vôùi mình, thì baøi giaûng cuûa ÑTC trong thaùnh leã ñaàu tieân saùng thöù Naêm 22/01/98, baøn veà ñeà taøi quan troïng soá moät cuûa xaõ hoäi, cuûa moïi xaõ hoäi, ñoù laø ñeà taøi veà gia ñình caàn phaûi soáng nhöõng giaù trò Kitoâ.

Gia ñình trong xaõ hoäi taïi Cuba ngaøy nay ñang bò xuoáng doác traàm troïng. Theo con soá thoáng keâ, thì coù 2 trong soá 3 gia ñình, phaûi tan raõ, vaø vieäc phaù thai ñöôïc thöïc hieän caùch deã daøng. ÑTC ñaõ khoâng ngaàn ngaïi goïi vieäc phaù thai laø moät "toäi aùc ñaùng khinh tôûm", laø moät söï laøm ngheøo ñi con ngöôøi vaø xaõ hoäi. Theo baûn thoáng keâ cuûa naêm 1995, thì toång coäng coù 132 ngaøn vuï phaù thai trong naêm, nghóa laø cöù 10 vuï sinh ra, thì ñaõ coù 9 vuï phaù thai. Chuùng toâi seõ chia seû vôùi quyù vò vaø caùc baïn troïn caû baøi giaûng cuûa ÑTC trong thaùnh leã saùng qua taïi Santa Clara, trong chöông trình phaùt thanh khaùc. Trong khuoân khoå cuûa baøi töôøng thuaät naøy, chuùng toâi xin ñöôïc trích laïi moät ñoaïn ngaén sau ñaây. ÑTC noùi:

"Ngaøy nay, caùc gia ñình taïi CUBA ñang phaûi chòu nhieàu thaùch thöùc, nhö nhieàu gia ñình khaùc treân theá giôùi. Bieát bao thaønh phaàn cuûa caùc gia ñình naày phaûi tranh ñaáu vaø duøng heát ñôøi soáng cuûa hoï ñeå coù ñöôïc moät cuoäc soáng toát hôn trong ñoù nhöõng quyeàn lôïi caên baûn cuûa con ngöôøi ñöôïc baûo ñaûm: quyeàn laøm vieäc, quyeàn coù ñuû löông thöïc nuoâi soáng, quyeàn coù nhaø ôû, söùc khoûe, giaùo duïc, an sinh xaõ hoäi vaø quyeàn ñöôïc tham döï vaøo trong sinh hoaït cuûa xaõ hoäi. Gia ñình, teá baøo caên baûn cuûa xaõ hoäi vaø laø söï baûo ñaûm cho tính caùch oån ñònh trong xaõ hoäi, ñang traûi qua nhöõng cuoäc khuûng hoaûng ñang taùc haïi trong xaõ hoäi. Ñaây laø ñieàu xaûy ra khi ñoâi baïn soáng trong heä thoáng kinh teá vaø vaên hoùa, trong ñoù, döôùi danh nghóa töï do vaø tieán boä, ngöôøi ta coå voõ vaø caû beânh vöïc cho taâm thöùc choáng laïi vieäc sinh con, vaø nhö theá daãn ñöa ñoâi baïn ñeán vieäc xöû duïng nhöõng phöông phaùp ñieàu hoøa sinh saûn khoâng phuø hôïp vôùi phaåm giaù con ngöôøi. Nguôøi ta caû ñi ñeán vieäc chaáp nhaän phaù thai; vieäc phaù thai naày luoân luoân laø moät toäi aùc ñaùng gheâ tôûm vaø laø moät söï laøm ngheøo ñi ngoâi vò con ngöôøi vaø xaõ hoäi."

Ñaëc bieät trong thaùnh leã, sau baøi giaûng, tröôùc khi ñoïc kinh Tin Kính, taát caû moïi nguôøi Coâng Giaùo ñöôïc môøi goïi laëp laïi nhöõng lôøi Höùa Tin Chuùa, khi laõnh nhaän bí tích Röûa Toäi. ÑTC laø nguôøi ñöùng ra hoûi, vaø thaät laø caûm ñoäng nhìn thaáy moïi nguôøi soát saéng thöa: "Chuùng con tin. Chuùng xin con höùa".

Moät ñieàu khaù baát ngôø, ngöôïc laïi vôùi quyeát ñònh tröôùc khi ÑTC ñeán thaêm, laø thay vì chæ phaùt hình treân heä thoáng truyeàn hình ñòa phöông, thaùnh leã saùng hoâm thöù Naêm, taïi thaønh phoá Santa Clara, ñaõ ñöôïc tröïc tieáp truyeàn hình treân ñaøi truyeàn hình Nhaø Nöôùc, cho toaøn quoác CUBA. Thaùnh Leã keùo daøi hôn hai tieáng ñoàng hoà, vaø keát thuùc vôùi pheùp laønh troïng theå cuûa ÑTC.

Chieàu thöù Naêm, ÑTC trôû laïi thuû ñoâ La Havana, vaø ñeán Ñieän Caùch Maïng ñeå chaøo thaêm Chuû Tòch Fidel Castro. ÑTC Gioan Phaoloâ II ñaõ baét ñaàu chieám ñöôïc caûm tình cuûa ngöôøi daân Cuba.


Back to Radio Veritas Asia Home Page