Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 19 thaùng 02/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Cuba sau chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II

Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Cuba sau chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II.

( Apic 19.02.98) - La Havana - 19.02.98 - Môùi ñaây Ñöùc Hoàng Y Jaime Ortega Toång Giaùm Muïc giaùo phaän La Havana (thuû ñoâ Cuba) cho bieát: Caùc baøi giaûng vaø caùc dieãn vaên cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II trong chuyeán vieáng thaêm Cuba cuoái thaùng Gieâng naêm 1998 vöøa qua seõ ñöôïc phaân phaùt cho ngöôøi daân Cuba khoaûng 350 ngaøn baûn. Ngoaøi ra, Giaùo Hoäi coøn lo in moät cuoán saùch goàm 125 trang vôùi 42 hình maàu ñeå ñaùp laïi söï mong öôùc cuûa caùc ngöôøi Coâng Giaùo Cuba vaø theo Ñöùc Hoàng Y Jaime Ortega, thì cuoáùn saùch naøy phaûi thu löôïm nhöõng thaønh quaû cuûa chuyeán vieáng thaêm. Ngoaøi caùc baøi giaûng vaø dieãn vaên vaø Cuoán Saùch Ghi Nieäm vôùi caùc hình aûnh, Giaùo Hoäi coøn tính ñeán vieäc in moät trieäu "posters" ( aûnh ) Traùi Tim Chuùa Gieâsu vaø 600 ngaøn cuoán lòch vôùi caùc hình aûnh veà chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC.


ÑTC tieáp chung caùc Giaùm Muïc Taây Ban Nha ñeán Roma vieáng Toøa Thaùnh ("Ad Limina")

ÑTC tieáp chung caùc Giaùm Muïc Taây Ban Nha ñeán Roma vieáng Toøa Thaùnh ("Ad Limina").

Vatican - 19.02.98 - Chuyeán vieáng thaêm Toøa Thaùnh ("Ad Limina") cuûa caùc Giaùm Muïc Taây Ban Nha thuoäc caùc mieàn Cataluna, Asturias, Leon vaø Cantabria, ñaõ keát thuùc vaøo saùng thöù Naêm 19/02/98 baèng thaùnh leã ñoàng teá trong nhaø nguyeän rieâng cuûa ÑTC vaø sau ñoù, vôùi buoåi tieáp chung cuûa ÑTC daønh cho caùc ngaøi lieàn sau thaùnh leã ñoàng teá.

Trong baøi dieãn vaên ñoïc vaøo dòp naày, ÑTC nhaán maïnh ñeán nhöõng ñieåm quan troïng sau ñaây:

Veà Hoân nhaân-Gia ñình, ÑTC cöông quyeát baùc boû moïi hình thöùc keát hôïp khaùc ñöôïc ngöôøi ta coi nhö gia ñình, maø khoâng coù söï coâng nhaän phaùp luaät, nhaát laø vieäc keát hôïp giöõa caùc ngöôøi ñoàng phaùi tính. Ngaøi khuyeân caùc Giaùm Muïc rao giaûng caùch maïnh meõ chaân lyù veà Hoân Nhaân vaø Gia Ñình nhö ñaõ ñöôïc Thieân Chuùa thieát laäp. Gia ñình laø moät ôn lôùn lao khoâng theå thay theá cuûa xaõ hoäi; Vaø xaõ hoäi khoâng ñöôïc pheùp laõnh ñaïm tröôùc söï sa ñoïa hay söï tan maát cuûa gia ñình. Caùc Giaùm Muïc phaûi ñaåy maïnh muïc vuï gia ñình ñeå chuaån bò cho giôùi treû veà yù thöùc Hoân Nhaân vaø Gia Ñình, baèng vieäc nhaán maïnh ñeán caùc giaù trò cuûa tình yeâu nhaân loaïi vaø veà linh ñaïo cuûa baäc hoân nhaân.

Veà vieäc giaûng daïy giaùo lyù, ÑTC nhaán maïnh ñeán taàm quan troïng ñaåy maïnh vieäc giaûng daïy naøy ñeå rao giaûng Chuùa Gieâsu Kitoâ nhö Ñaáng Cöùu Theá duy nhaát cuûa theá gian, tröôùc nhöõng nguy hieåm cuûa Thuyeát Tuïc Hoùa, cuûa Thuyeát Töông Ñoái Luaân Lyù vaø cuûa vieäc laõnh ñaïm toân giaùo. ÑTC Gioan Phaoloâ II cuõng nhaéc laïi quyeàn cuûa cha meï veà löïa choïn caùc tröôøng hoïc, ñeå con caùi hoï coù moät neàn giaùo duïc hoaøn toaøn; neàn giaùo duïc hoaøn toaøn naøy phaûi goàm vieäc giaùo huaán veà toân giaùo. ÑTC öôùc mong moät giaûi phaùp cho caùc vaán ñeà chöa ñöôïc aán ñònh ñoái vôùi qui cheá cuûa vieäc daïy ñaïo lyù vaø cuûa caùc giaûng vieân cuûa caùc moân naøy. ÑTC khaúng ñònh raèng: trong vieäc huaán luyeän, neáu muoán ñaày ñuû, khoâng theå boû qua khía caïnh toân giaùo ñöôïc.

ÑTC noùi theâm raèng: "Trong ñöôøng höôùng naøy, Giaùo Hoäi, vöøa toân troïng nhöõng tö töôûng khaùc cuûa con ngöôøi, nhöng ñoàng thôøi coù quyeàn giaûng daïy caùc giaù trò phaùt xuaát töø Phuùc AÂm vaø caùc luaät leä luaân lyù rieâng cuûa Kitoâ giaùo".


ÑTC tieáp caùc vò tham döï Khoùa Hoïp Khoaùng Ñaïi cuûa Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà Hieäp Nhaát Kitoâ

ÑTC tieáp caùc vò tham döï Khoùa Hoïp Khoaùng Ñaïi cuûa Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà Hieäp Nhaát Kitoâ.

Vatican - 19.02.98 - Saùng thöù Naêm 19/02/98, ÑTC tieáp caùc tham döï vieân Khoùa Hoïp Khoaùng Ñaïi cuûa Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà Hieäp Nhaát Kitoâ, Ñöôïc dieãn ra trong Noäi Thaønh Vatican trong nhöõng ngaøy naøy, ñeå nghieân cöùu caùc hoaït ñoäng cuûa hai naêm qua, nhaát laø nhìn veà Naêm Ñaïi Toaøn Xaù 2000, theo con ñöôøng ñaõ ñöôïc ÑTC vaïch ra, töùc laø "hy voïng vaøo Ngaøn Naêm Thöù Ba, caùc tín höõu Kitoâ, neáu khoâng hieäp nhaát hoaøn toaøn, thì ít ra cuõng gaàn nhau hôn, ñeå cuøng nhau giaûi quyeát caùc khoù khaên".

Ñieåm chính ñöôïc ÑTC nhaán maïnh trong dieãn vaên laø: ñaåy maïnh moät nghò löïc môùi cho daán thaân ñaïi keát trong tình huynh ñeä ñöôïc canh taân giöõa caùc tín huõu Kitoâ". Tình huynh ñeä canh taân giöõa caùc tín höõu Kitoâ, moät trong caùc thaønh quaû cuûa phong traøo ñaïi keát, bao goàm söï caàn thieát ñaøo saâu vieäc ñoái thoaïi cuûa ñöùc aùi vaø söï caàn thieát ñem ñeán moät nghò löïc môùi cho daán thaân hieäp nhaát. ÑTC noùi: "Vieäc ñaøo saâu ñoái thoaïi cuûa ñöùc aùi laø raát caàn thieát ñeå vöôït qua caùc khoù khaên ñaõ xaåy ra trong quaù khöù, vaãn coøn laïi cho tôùi ngaøy nay vaø chuùng ta seõ coøn tieáp tuïc gaëp nhöõng khoù khaên naøy. Caû trong boái caûnh naøy, trong con ñöôøng naøy, caàn phaûi tieán töø töø".

ÑTC noùi theâm: "Nhöõng tieán boä ñaït ñöôïc laøm cho chuùng ta vui möøng; nhöng ñaây môùi chæ laø nhöõng chaëng ñöôøng ñi maø thoâi vaø chuùng ta khoâng theå thoûa maõn ñeå ngöøng laïi vôùi nhöõng gì ñaõ vuôït qua ñöôïc. Caùc böôùc tieán cuûa chuùng ta phaûi ñi saâu hôn nöõa trong con ñöôøng naøy. Chuùng ta phaûi giuùp ñôõ laãn nhau. Ñieàu caàn thieát laø phaûi coù can ñaûm tieáp tuïc tìm kieám chaân lyù trong söï trung thaønh vôùi Ñaáng laø chính Chaân Lyù".

ÑTC cuõng nhaán maïnh ñeán vieäc huaán luyeän veà ñaïi keát cho nhöõng ai seõ hieán thaân cho thöøa taùc vuï muïc vuï. Ñaây laø moät söï quan troïng ñaëc bieät. Trong phaàn keát thuùc, ÑTC noùi:" Trong luùc naøy, luùc maø chuùng ta xin theá giôùi ñeå hoï coâng nhaän ñaày ñuû raèng Chuùa Kitoâ laø AÙnh Saùng thaät, aùnh saùng soi cho moïi nguôøi, chuùng ta phaûi ñaåy maïnh moät nghò löïc môùi cho haønh ñoäng cuûa chuùng ta, ñeå thöïc hieän ñaày ñuû yù muoán hieäp nhaát cuûa Thaày vaø Chuùa duy nhaát cuûa chuùng ta".


ÑTC tieáp caùc ñoaøn haønh höông Ba Lan

ÑTC tieáp caùc ñoaøn haønh höông Ba Lan.

Vatican - 19.02.98 - Sau khi tieáp caùc Giaùm Muïc Taây Ban Nha vaø caùc tham döï vieân cuûa Khoùa Hoïp Khoaùng Ñaïi cuûa Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà Hieäp Nhaát Kitoâ, ÑTC tieáp trong Phoøng Khaùch Clementina hai ñoaøn haønh höông Ba Lan goàm hôn 600 ngöôøi. Ñoaøn haønh höông thöù nhaát, trong ñoù coù OÂng chuû tòch Thöôïng Vieän Ba Lan, ñeán töø Giaùo Phaän Torun, giaùo phaän ñaõ ñöôïc ÑTC vieáng thaêm trong cuoäc haønh höông taïi Queâ Höông cuoái thaùng 5 vaø ñaàu thaùng 6 naêm 1997. Trong dòp naøy, ÑTC ñaõ toân phong leân baäc Chaân Phöôùc Ñaày tôù Chuùa Maria Karlowska, saùng laäp Doøng Caùc Nöõ Tu Muïc Ñoàng cuûa Chuùa Quan Phoøng. Giaùo phaän Torun ñaõ thaønh laäp moät trung taâm baùc aùi, thaønh quaû cuûa söï coäng taùc quaûng ñaïi cuûa taát caû thaønh phoá, ñeå giuùp ñôõ caùc ngöôøi ngheøo khoå. ÑTC goïi saùng kieán naøy laø "moät ñoùng goùp cuï theå vaøo coâng vieäc rao giaûng Tin Möøng", nhö daáu hieäu cuûa chöùng taù maø theá giôùi chôø ñôïi qua caùc coâng vieäc cuûa loøng thöông xoùt vaø cuûa tình lieân ñôùi thöïc sö.

Ñoaøn haønh höông thöù hai ñeán töø Giaùo Phaän Drohiczyn, cuøng vôùi caùc vò xaõ tröôûng cuûa caùc xaõ thuoäc giaùo phaän. Ngoû lôøi vôùi ñoaøn haønh höông naøy, ÑTC noùi: ñaây laø moät mieàn ñaát coù moät truyeàn thoáng Kitoâ saâu xa, mieàn ñaát cuûa caùc vò Töû Ñaïo vaø cuõng laø queâ höông cuûa caùc vò anh huøng quoác gia, nhö Tadeuz Kosciuszko, nhö thi só Adam Mickiewicz, maø vaøo naêm nay, coù leã kyû nieäm 200 naêm oâng qua ñôøi. ÑTC khuyeân: "Öôùc gì gia taøi lôùn lao naøy phong phuù hoùa anh chò em beân trong vaø trôû neân söï höôùng daãn cho moïi ngöôøi". Sau cuøng ÑTC öôùc mong raèng Hoäïi Nghò Giaùo Phaän Torun, ñaõ ñöôïc keát thuùc vaøo thaùng 5 naêm ngoaùi (1997), ñem laïi nhöõng thaønh quaû mong ñôïi, caùch rieâng trong vieäc tham döï cuûa ngöôøi giaùo daân vaøo ñôøi soáng Giaùo Hoäi.


Anh Quoác muoán truïc xuaát Sinn Fein khoûi cuoäc hoøa ñaøm

Anh Quoác muoán truïc xuaát Sinn Fein khoûi cuoäc hoøa ñaøm.

(EWTN 19/02/98) - Ai Len (Dublin) - Thöù Hai tuaàn naøy (16/02/98), chính phuû Anh tieáp tuïc noã löïc nhaém truïc xuaát Sinn Fein, caùnh chính trò cuûa Quaân Ñoäi Coäng Hoøa AÙi Nhó Lan, goïi taét laø IRA, ra khoûi cuoäc hoøa ñaøm hieän nay, vieän leõ raèng IRA ñaõ vi phaïm leänh ngöng baén trong nhöõng tuaàn gaàn ñaây.

Anh Quoác caùo buoäc raèng IRA ñaõ chuû möu hai vuï saùt haïi, taïi thuû ñoâ Belfast ôû mieàn Baéc Ai Len. Baø Mo Mowlam, boä tröôûng ñaëc traùch veà Baéc Ai Len cuûa Anh Quoác, noùi vôùi ñaïi dieän caùc thaønh phaàn chính trò ñang tham döï cuoäc hoøa ñaøm, baø chaáp nhaän lôøi thaåm ñònh cuûa caûnh saùt ôû Baéc Ai Len, raèng IRA coù dính líu tôùi hai vuï saùt haïi ôû Belfast tuaàn qua. Chieáu theo ñieàu leä cuûa cuoäc hoøa ñaøm, bao goàm taùm phe nhoùm uûng hoä Anh Quoác theo Tin Laønh, vaø nhoùm uûng hoä Ai Len theo Coâng Giaùo, thì khoâng moät nhoùm naøo ñöôïc quyeàn tham döï cuoäc hoøa ñaøm neáu coù dính líu tôùi caùc nhoùm voõ trang cöïc ñoan.

Sinn Fein ñaõ baùc boû nhöõng lôøi caùo buoäc treân ñaây ñoàng thôøi cho raèng Anh Quoác muoán truïc xuaát hoï ra khoûi cuoäc hoøa ñaøm ñeå laøm haøi loøng caùc chính trò gia uûng hoä vieäc saùt nhaäp Baéc Ai Len vaøo laõnh thoå cuûa Anh Quoác. Chuû tòch cuûa nhoùm Sinn Fein, oâng Mitchell McLaughlin caûnh caùo raèng neáu phe cuûa oâng bò loaïi tröø laàn naøy, thì nhöõng ngöôøi uûng hoä hoï seõ khoâng baèng loøng ñeå cho hoï trôû laïi baøn hoøa ñaøm moät laàn nöõa, vaø ñieàu naøy seõ ñöa cuoäc hoøa ñaøm vaøo con ñöôøng beá taéc.

Anh Quoác vaø chính phuû Ai Len ñang coá gaéng ñöa caùc phe nhoùm kình choáng nhau vaøo baøn thöông thuyeát ñeå tìm ra moät giaûi phaùp oân hoøa cho cuoäc tranh chaáp taïi mieàn Baéc Ai Len. Theo döï truø, cuoäc hoøa ñaøm seõ keát thuùc vaøo thaùng 5 tôùi ñaây.


Phaùi ñoaøn caùc nhaø laõnh ñaïo toân giaùo cuûa Hoa Kyø gaëp thò tröôûng Thöôïng Haûi

Phaùi ñoaøn caùc nhaø laõnh ñaïo toân giaùo cuûa Hoa Kyø gaëp thò tröôûng Thöôïng Haûi.

(Reuters 19/02/98) - Trung Quoác (Thöôïng Haûi) - Thöù Naêm 19/02/98, ba nhaø laõnh ñaïo toân giaùo cuûa Hoa Kyø ñaõ gaëp thò tröôûng thaønh phoá Thöôïng Haûi beân Trung Quoác, vaø ñoàng thôøi cho bieát, phaùi ñoaøn coù caûm nghó raèng coù ñoâi chuùt côûi môû vaø tieán boä, trong thaùi ñoä cuûa caùc nhaø laõnh ñaïo Trung Quoác ñoái vôùi sinh hoaït toân giaùo trong nöôùc.

Rabbi Arthur Schneier, ñaïi dieän Do Thaùi Giaùo, noùi raèng cuoäc gaëp gôõ giöõa phaùi ñoaøn vôùi chuû tòch Giang Traïch Daân vaø thò tröôûng Xu Kuangdi cuûa Thöôïng Haûi, ñaùnh daáu böôùc khôûi ñaàu cuûa cuoäc ñoái thoaïi giöõa Washington vaø Baéc Kinh veà quyeàn töï do toân giaùo taïi Trung Quoác. Muïc sö Don Argue cuûa Tin Laønh ñaõ noùi vôùi phaùi vieân haõng thoâng taán Reuters nhö sau: "Daân chuùng taïi Hoa Kyø raát chuù taâm tôùi caùc vaán ñeà lieân quan ñeán ñöùc tin, rieâng söï kieän chuû tòch Giang Traïch Daân vaø thò tröôûng thaønh phoá Thöôïng Haûi cuõng coi quyeàn töï do toân giaùo laø moät vaán ñeà, ñuû cho chuùng ta thaáy coù tieán boä ñaùng keå trong quan heä giöõa Hoa Kyø Vaø Trung Quoác".

Trong cuoäc hoäi kieán keùo daøi moät tieáng ñoàng hoà vôùi caùc nhaø laõnh ñaïo toân giaùo cuûa Hoa Kyø, thò tröôûng Xu Kuangdi noùi raèng: Trong lòch söû, Trung Quoác vaãn luoân coù tinh thaàn khoan nhöôïng ñoái vôùi toân giaùo vaø thaønh phoá Thöôïng Haûi cuõng ñang noã löïc ñeå thích nghi toân giaùo vôùi ñaø phaùt trieån kinh teá taïi ñaây. Theo oâng, Thöôïng Haûi vaãn luoân duy trì caùc ñeàn thôø thuoäc toân giaùo cuûa Taây Phöông, Chính Thoáng cuõng nhö Ñoâng Phöông. Theo Rabbi Schneier keå töø naêm 1981, boán ñeàn thôø (Synagogue) cuûa Do Thaùi Giaùo ñaõ bò phaù saäp, ñeå nhöôøng choã cho caùc coâng trình xaây caát. Tuy vieäc duy trì caùc ñeàn thôø chöa phaûi laø baèng chöùng theå hieän tinh thaàn khoan nhöôïng toân giaùo, nhöng duø sao noù cuõng chöùng toû raèng chính quyeàn ñang thay ñoåi daàn quan ñieåm baøi toân giaùo.


Toå chöùc Lieân Minh Kitoâ Giaùo cuûa Hoa Kyø phaùt ñoäng moät chieán löôïc môùi

Toå chöùc Lieân Minh Kitoâ Giaùo cuûa Hoa Kyø phaùt ñoäng moät chieán löôïc môùi.

(EWTN 19/02/98) - Hoa Kyø (Washington) - Toå chöùc Lieân Minh Kitoâ Giaùo cuûa Hoa Kyø vöøa phaùt ñoäng moät chieán löôïc môùi cho caùc hoaït ñoäng tranh ñaáu cuûa toå chöùc naøy böôùc vaøo kyû nguyeân môùi.

Chieán löôïc naøy ñöôïc goïi vôùi teân laø Chieán Löôïc Gia Ñình Naêm 2000, nhaém thieát laäp moät ñöôøng giaây lieân laïc giöõa caùc chi nhaùnh cuûa toå chöùc naøy vôùi caùc giaùo hoäi treân toaøn nöôùc, ñoàng thôøi phoái hôïp caùc chöông trình coå ñoäng ñeå gaây yù thöùc nôi daân chuùng Hoa Kyø ñöùng tröôùc nhöõng vaán ñeà gaây phöông haïi cho neàn taûng luaân lyù. Chöông trình lieät keâ moät loaït caùc vaán ñeà maø caùc chi nhaùnh cuûa toå chöùc Lieân Mình Kitoâ Giaùo seõ phaùt ñoäng chieán dòch coå ñoäng taïi caùc giaùo xöù. Caùc vaán ñeà naøy bao goàm: choáng phaù thai baùn phaàn, choáng phim aûnh vaø baùo chí khieâu daâm, choáng hôïp thöùc hoùa caùc soøng baïc, cuõng nhö baát cöù moät ñaïo luaät naøo cuûa chính phuû lieân bang cuõng nhö ñòa phöông nhaém ban phaùt ñaëc quyeàn cho nhöõng ngöôøi ñoàng tính luyeán aùi. Vieäc ban phaùt ñaëc quyeàn nhö theá bò caùc toå chöùc Kitoâ Giaùo coi nhö laø moät hình thöùc coå voõ naïn ñoàng tính luyeán aùi.


Ñöùc Hoàng Y Toång Giaùm Muïc Santiago de Chile töø chöùc vì mang troïng beänh

Ñöùc Hoàng Y Toång Giaùm Muïc Santiago de Chile töø chöùc vì mang troïng beänh.

(EWTN 19/02/98) - Chile (Santiago) - Trong tuaàn naøy, Ñöùc Hoàng Y Carlos Oviedo Cabada, Toång Giaùm Muïc Santiago, tuyeân boá ÑTC Gioan Phaoloâ II ñaõ chaáp thuaän ñôn xin töø chöùc cuûa ngaøi vì lyù do söùc khoûe. Tin naøy ñaõ gaây nhieàu ngaïc nhieân trong Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Chile. Ñöôïc bieát Ñöùc Hoàng Y Cabada ñang bò beänh naëng, nhöng ngöôøi ta chöa tieát loä teân caên beänh cuûa ngaøi laø gì.

Ñöùc Hoàng Y Toång Giaùm Muïc Santiago naêm nay 70 tuoåi vaø laø moät trong nhöõng khuoân maët quan troïng trong Giaùo Hoäi ôû Nam Myõ. Ngaøi giöõ moät vai troø quan troïng trong giai ñoaïn chuyeån tieáp cuûa chính quyeàn Chile töø tay ñoäc taøi laø töôùng Augusto Pinochet sang cheá ñoä daân chuû. Ngaøi cuõng noåi tieáng laø ngöôøi ñaõ goùp coâng raát nhieàu trong tieán trình ñoøi coâng lyù maø khoâng traû thuø taïi Chile khi ngaøi coøn giöõ chöùc chuû tòch UÛy Ban Coâng Lyù vaø Hoøa Giaûi ñaëc traùch vieäc ñieàu tra caùc vuï vi phaïm nhaân quyeàn trong thôøi cuûa töôùng Pinochet.

Ñöùc Hoàng Y Cabada cho caùc kyù giaû bieát ngaøi ñang maéc moät chöùng beänh thoaùi hoùa, vaø trong ñôn xin töø chöùc, ngaøi ñaõ ñeà nghò ñeå Ñöùc Cha Sergio Valcoh. Giaùm Muïc Phoù laø Giaùm Quaûn Toâng Toøa cuûa Toång Giaùo Phaän quan troïng nhaát taïi Chile. Ngaøi noùi nhö sau: "Thaät ñau loøng khi toâi phaûi keát thuùc söù maïng toâng ñoà trong moät thôøi ñieåm baát ngôø nhö vaäy, nhöng roõ raøng Chuùa Gieâsu Kitoâ muoán toâi ñoàng haønh vôùi Ngaøi trong moät söù maïng khaùc, söù maïng cuûa Thaùnh Giaù. Toâi hoan hæ chaáp nhaän tham döï vaøo thöøa taùc vuï naøy vaø heát loøng caûm taï Thieân Chuùa".


5 nhaø truyeàn giaùo ngoaïi quoác bò baét coùc taïi Sierra Leone

5 nhaø truyeàn giaùo ngoaïi quoác bò baét coùc taïi Sierra Leone.

(EWTN 19/02/98) - Sierra Leone (Freetown) - 7 ngöôøi ngoaïi quoác, trong soá naøy coù 5 nhaø truyeàn giaùo ngöôøi Coâng Giaùo ñaõ bò moät nhoùm voõ trang baét coùc taïi Sierra Leone vaøo hoâm thöù Tö 18/02/98 vöøa qua. Vuï baét coùc xaûy ra taïi ñòa ñieåm naèm caùch thuû ñoâ Freetown cuûa Sierra Leone khoaûng 35 daëm veà höôùng Ñoâng Baéc, nôi maø caùc binh só trung thaønh vôùi cöïu chính quyeàn quaân nhaân cuûa Sierra Leone ñang noåi loaïn.

5 nhaø truyeàn giaùo noùi treân goàm ba vò ngöôøi Taây Ban Nha, moät ngöôøi AÙo vaø moät ngöôøi YÙ. Taát caû thuoäc doøng Thaùnh Gioan Thieân Chuùa (Order of St. John of God). Chöa coù theâm chi tieát naøo veà vuï baét coùc ñöôïc loan baùo. Ñöùc Cha Josef Gonda, Toång Giaùm Muïc Freetown ñaõ caàm ñaàu moät phaùi ñoaøn ñeán xin löïc löôïng gìn giöõ hoøa bình cuûa caùc nöôùc Phi Chaâu, goïi taét laø ECOMOG, giuùp ñôõ ñeå tìm hieåu soá phaän cuûa caùc nhaø truyeàn giaùo. Löïc löôïng ECOMOG hieän do Nigeria caàm ñaàu vaø ñaõ chieám laïi ñöôïc thuû ñoâ Freetown vaøo hoâm thöù Naêm 19/02/98, keát thuùc chính theå quaân nhaân cai trò Sierra Leone töø taùm thaùng qua.


Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Meâhicoâ baùc boû baát cöù giaûi phaùp baïo ñoäng naøo taïi bang Chiapas

Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Meâhicoâ baùc boû baát cöù giaûi phaùp baïo ñoäng naøo taïi bang Chiapas.

(EWTN 19/02/98) - Meâhicoâ (Meâhicoâ City) - Trong moät söù ñieäp coâng boá vaøo tuaàn naøy, Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Meâhicoâ ñaõ leân tieáng baùc boû baát cöù moät giaûi phaùp baïo ñoäng naøo cho cuoäc tranh chaáp taïi bang Chiapas, ñoàng thôøi yeâu caàu gia taêng cuoäc ñoái thoaïi trong moät baàu khí tin töôûng.

Söù ñieäp cuûa caùc Giaùm Muïc Meâhicoâ leân aùn laøn soùng ñoái ñaàu baèng voõ löïc vaø gieát choùc laø laøm ruùng ñoäng tinh thaàn ngöôøi thoå daân taïi bang Chiapas. Caùc ngaøi khaúng ñònh raèng hoøa bình taïi Chiapas cuõng nhö treân toaøn nöôùc chæ coù qua ñoái thoaïi vaø thöông thuyeát maø thoâi. Söù ñieäp cuõng phaân bieät giöõa "ñoái thoaïi thöïc söï" vôùi "thöông thuyeát voâ hieäu quaû", bôûi vì nhöõng cuoäc thöông thuyeát gaàn ñaây, ña soá chæ nhaém tôùi lôïi ích cuûa rieâng caù nhaân hay muïc tieâu chính trò maø thoâi. Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Meâhicoâ ñoøi buoäc taùi laäp caùc cuoäc thöông thuyeát giöõa chính phuû vaø phieán quaân Zapatista vaø ñeå cuoäc thöông thuyeát ñaït ñöôïc hoa quaû toát ñeïp, caû hai phía caàn phaûi coäng taùc nhaèm kieán taïo moät baàu khí tin töôûng laãn nhau trong tinh thaàn cuûa hoøa bình vaø toân troïng söï soáng.

Ñöùc Cha Luis Cervantes, phaùt ngoân vieân Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Meâhicoâ ñaõ noùi nhö sau: "Chuùng toâi doác quyeát tin raèng vaán ñeà taïi bang Chiapas chæ coù theå giaûi quyeát ñöôïc baèng hoøa bình vaø hoøa giaûi. Töø nhieàu naêm qua, chuùng ta ñaõ chöùng kieán thaáy baát cöù noã löïc naøo nhaém giaûi quyeát naïn baát coâng xaõ hoäi vaø söï khaùc bieät veà quan ñieåm chính trò, baèng baïo löïc, chæ daãn tôùi baïo löïc theâm nöõa maø thoâi chöù khoâng mang laïi moät giaûi phaùp thöïc söï. Raát thöôøng khi baïo ñoäng xaûy ra, chæ laø do chính caùc phe nhoùm taïo ra ñeå möu caàu lôïi ích rieâng tö maø thoâi. Chæ coù ngöôøi daân ngheøo ñöùng ra gaùnh chòu moïi haäu quaû". Ñöùc Cha Cervantes cuõng cho bieát theâm raèng, chöông trình nghò söï trong khoùa hoïp thöôøng nieân cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc vaøo thaùng Tö naêm 1998 saép tôùi, seõ bao goàm vieäc thaûo luaän caùc ñeà nghò nhaèm ñöa cuoäc thöông thuyeát giöõa chính phuû Meâhicoâ vaø phieán quaân Zapatista ra khoûi tình traïng beá taéc hieän nay.


Back to Radio Veritas Asia Home Page