Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 22 thaùng 02/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Giaùm Muïc cuûa Chiapas cam keát baûo veä caùc Linh Muïc ngoaïi quoác khoûi bò truïc xuaát

Giaùm Muïc cuûa Chiapas cam keát baûo veä caùc Linh Muïc ngoaïi quoác khoûi bò truïc xuaát.

(AFP 22/02/98) - Meâhicoâ (Mehico City) - Ñöùc Cha Samuel Ruiz, Giaùm Muïc Cristobal De Las Casas beân Meâhicoâ vöøa coâng khai tuyeân boá raèng ngaøi cam keát seõ ngaên ngöøa khoâng cho chính phuû nöôùc naøy truïc xuaát caùc Linh Muïc ngoaïi quoác ñang laøm vieäc taïi bang Chiapas.

Vöøa töø taây Ban Nha trôû veà Meâhicoâ hoâm thöù Baûy 21/02/98 vöøa qua, Ñöùc Cha Ruiz cho bieát ngaøi seõ khoâng cho pheùp chính phuû ñoái xöû teä haïi vôùi caùc Linh Muïc ngoaïi quoác ñang giuùp ngaøi saên soùc muïc vuï cho caùc tín höõu trong giaùo phaän Chiapas. Vaøo hoâm thöù Saùu 20/02/98, chính phuû Meâhicoâ loan baùo coù ít nhaát laø 12 Linh Muïc seõ bò truïc xuaát vì nhöõng hoaït ñoäng chính trò traùi pheùp taïi Chiapas. Coù 3 Linh Muïc ngöôøi Hoa Kyø ñaõ bò truïc xuaát tröôùc ñoù. Ñöùc Cha Ruiz caûnh caùo raèng neáu baát cöù vò Linh Muïc phuï taù naøo cuûa ngaøi naèm trong soá 12 Linh Muïc noùi treân bò truïc xuaát, ngaøi seõ kieän chính phuû Meâhicoâ veà toäi vu caùo vaø ñöa vaán ñeà ra tröôùc dieãn ñaøn quoác teá, Ñöùc Cha noùi ngaøi saün saøng ñoái ñaàu vôùi moïi thöû thaùch vì caùc Linh Muïc naøy.

Chính phuû Meâhicoâ ñöa ra lôøi ñe doïa treân ñaây sau khi coù haøng traêm quan saùt vieân ngoaïi quoác töø Hoa Kyø vaø AÂu Chaâu ñaët chaân tôùi bang Chiapas nhaân kyû nieäm thöù hai thoûa öôùc ngöng chieán giöõa chính quyeàn Meâhicoâ vaø löïc löôïng phieán quaân Zapatista. Söï chuù yù cuûa chính quyeàn tôùi hoaït ñoäng cuûa caùc linh muïc ngoaïi quoác ñöôïc coi laø moät trong nhöõng chieán löôïc môùi nhaém ñoái phoù vôùi cuoäc tranh chaáp taïi bang Chiapas theo sau vuï thaûm saùt 45 ngöôøi thoå daân daïo cuoái thaùng 12 naêm ngoaùi (1997).


Taïi Sudan vaãn coøn cheá ñoä noâ leä

Taïi Sudan vaãn coøn cheá ñoä noâ leä.

Thuïy Só (Bern) - [Apic 22/02/98) - Maëc duø chính phuû Hoài Giaùo Khartoum choái boû, cheá ñoä noâ leä vaãn coøn ñöôïc duy trì taïi Soudan.

Toå chöùc khoâng chính phuû coù teân laø Lieân Ñôùi Kitoâ Quoác Teá, ñaõ ñöa ra lôøi tuyeân boá treân ñaây hoâm thöù Saùu 20/02/98 vöøa qua. Trong moät thænh nguyeän thö gôûi cho oâng Flavio Cotti, coá vaán lieân bang Thuïy Só, gaàn 30 ngaøn ngöôøi ñaõ kyù teân yeâu caàu toân troïng töï do toân giaùo vaø chaám döùt naïn noâ leä taïi Soudan.

Sau moät chuyeán vieáng thaêm nhaân ñaïo taïi mieàn Nam Soudan, moät thaønh vieân cuûa toå chöùc cho bieát ñaõ chuoäc ñöôïc 132 thieáu nieân bò baùn laøm noâ leä. Moãi moät noâ leä thöôøng ñöôïc baùn vôùi giaù 100 ñoâ la. Toång coäng, toå chöùc Lieân Ñôùi Kitoâ Quoác Teá ñaõ chuoäc ñöôïc 800 thanh nieân bò baùn laøm noâ leä taïi Mieàn Nam Soudan.

Trong moät cuoäc noäi chieán töø naêm 1983 ñeán nay, treân moät trieäu röôõi ngöôøi ñaõ bò saùt haïi vaø 5 trieäu ngöôøi phaûi ñi laùnh naïn. Vôùi khaåu hieäu "moät xöù sôû, moät ngoân ngöõ, moät toân giaùo", cheá ñoä Hoài Giaùo taïi Soudan muoán aùp ñaët Hoài Giaùo leân toaøn theå nhaân daân Soudan. Naïn nhaân chính cuûa chính saùch naøy laø ngöôøi daân mieàn nuùi Nuba cuõng nhö caùc tín höõu Kitoâ vaø nhöõng ngöôøi thôø Vaät Linh.


Caùc Ñöùc Giaùm Muïc Cuba ruùt tóa ñöôïc nhöõng baøi hoïc kinh nghieäm qua chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC

Caùc Ñöùc Giaùm Muïc Cuba ruùt tóa ñöôïc nhöõng baøi hoïc kinh nghieäm qua chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC.

Cuba (Havana) - [Apic 22/02/98] - "Chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II hieån nhieân laø moät daáu chaân cuûa Chuùa Gieâsu Kitoâ trong lòch söû chuùng ta". Treân ñaây laø lôøi môû ñaàu trong söù ñieäp cuûa caùc Ñöùc Giaùm Muïc Cuba gôûi cho caùc tín höõu Coâng Giaùo vaø nhaân daân Cuba lieàn sau chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC.

Trong böùc söù ñieäp, caùc Ñöùc Giaùm Muïc Cuba keâu goïi daân chuùng haõy laøm moät cuoäc hoaùn caûi caù nhaân ñích thöïc, bôûi vì neáu khoâng coù hoaùn caûi seõ khoâng coù söï thay ñoåi xaõ hoäi ñích thöïc. Caùc Ñöùc Giaùm Muïc ñaõ nhaán maïnh ñeán noäi dung xaõ hoäi cuûa caùc baøi dieãn vaên cuûa ÑTC.

Keát thuùc böùc söù ñieäp, caùc ngaøi keâu goïi ñoái thoaïi vaø hoøa giaûi.


Phaùi ñoaøn Toøa Thaùnh leân ñöôøng ñi Vieät Nam

Phaùi ñoaøn Toøa Thaùnh leân ñöôøng ñi Vieät Nam.

Vatican - 22.02.98 - Luùc 14g30 chieàu Chuùa nhaät 22/02/98 theo giôø Roma, Phaùi Ñoaøn Toøa Thaùnh leân ñöôøng ñi Vieät nam vaø seõ tôùi Haø Noäi vaøo luùc 12:20 tröa ngaøy thöù Hai 23/02/98, qua ngaû Bangkok. Theo chöông trình döï truø, thì Phaùi Ñoaøn Toøa Thaùnh seõ gaëp Ban Thöôøng Vuï cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Vieät Nam vaøo chieàu thöù Hai 23/02/98, tröôùc khi baét ñaàu cuoäc thaûo luaän vôùi Ban Toân Giaùo cuûa Nhaø Nöôùc Vieät Nam, vaøo ngaøy thöù Ba 24/02/98, veà caùc vaán ñeà toân giaùo lieân heä ñeán Giaùo Hoäi Coâng Giaùo vaø Vieät Nam.

Phaùi ñoaøn goàm coù Ñöùc OÂng Celestino Migliore, Thöù Tröôûng Ngoaïi Giao Toøa Thaùnh, vaø Ñöùc OÂng Nguyeãn Vaên Phöông, vieân chöùc cuûa Boä Truyeàn Giaùo.

Sau nhöõng ngaøy laøm vieäc vôùi nhöõng vò ñaïi dieän Chính Phuû Vieät Nam, Phaùi ñoaøn seõ ñi thaêm moät vaøi giaùo phaän, ñeå hieåu bieát hôn veà tình hình Giaùo Hoäi Coâng Giaùo taïi Vieät Nam. Theo chöông trình ñeà nghò tröôùc, Phaùi Ñoaøn Toøa Thaùnh muoán ñi thaêm caùch rieâng caùc giaùo phaän Laïng Sôn, Caàn Thô vaø Long Xuyeân.

Vaøo ngaøy Thöù Baûy 28 thaùng 2 naêm 1998, phaùi ñoaøn Toøa Thaùnh seõ leân ñöôøng trôû veà Roma.


Töôøng thuaät Nghi Leã taán phong 20 Hoàng Y môùi do ÑTC Gioan Phaoloâ II chuû toïa vaøo ngaøy 21/02/98

Töôøng thuaät Nghi Leã taán phong 20 Hoàng Y môùi do ÑTC Gioan Phaoloâ II chuû toïa vaøo ngaøy 21/02/98.

Vatican - 22.02.98 - Saùng thöù Baåy 21/02/98, vôùi leã nghi troïng theå dieãn ra taïi Quaûng tröôøng Thaùnh Pheâroâ, vaø vôùi söï tham döï cuûa raát ñoâng caùc ñoaøn haønh höông, ÑTC chuû toïa leã nghi taán phong 20 Hoâng Y môùi do chính ngaøi loan baùo ngaøy 18 thaùng Gieâng vöøa qua. Ñaây laø laàn thöù hai trong lòch söû, leã nghi taán phong Hoàng Y dieãn ra taïi Quaûng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ, thay vì Thính Ñöôøng Phaoloâ VI, vì con soá ngöôøi tham döï quaù ñoâng. Laàn thöù nhaát Leã Nghi ñöôïc toå chöùc taïi Quaûng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ laø ngaøy 25 thaùng 5 naêm 1985; Luùc ñoù ÑTC ñaõ taán phong 25 vò Hoàng Y môùi.

20 Vò Taân Hoàng Y ñeán töø 13 quoác gia khaùc nhau, thuoäc 4 Chaâu: 11 vò thuoäc Chaâu AÂu; 7 Vò thuoäc Chaâu Myõ; moät vò thuoäc Chaâu AÙ (Ñaøi Loan); vaø moät vò thuoäc Chaâu Phi (Coäng Hoøa Tanzania). Trong luùc loan baùo boå nhieäm 20 vò Hoàng y môùi ngaøy 18 thaùng Gieâng vöøa qua, ÑTC noùi: "Caùc Vò Hoàng y môùi ñeán töø nhieàu mieàn khaùc nhau treân theá giôùi, phaûn chieáu caùch huøng hoàn tính caùch hoaøn vuõ cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo".

Vò cao nieân hôn caû trong lôùp naøy laø Ñöùc Hoàng Y Adam Kozlowiecz, 87 tuoåi, ngöôøi Ba lan, 6 naêm bò giam trong Traïi Taäp Trung Ñöùc Quoác Xaõ ôû Dachau, sau ñoù ñi truyeàn giaùo taïi Zambia vaø laø cöïu Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Lusaka.

Vò treû hôn caû laø Ñöùc Hoàng Y Christoph Schoenborn, sinh taïi Coäng Hoøa Tcheøque, 53 tuoåi, Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Wien, beân Aùo Quoác.

Trong leã nghi taán phong, vaéng maët Ñöùc Hoàng Y Alberto Bovone, ñang ñieàu trò taïi beänh vieän Baùch Khoa Gemelli. ÑTC ñaõ cöû Ñöùc Hoàng Y Angelo Sodano, Quoác Vuï Khanh, nhaân danh ngaøi, trao muõ Hoàng Y cho Taân Hoàng Y Alberto Bovone, trong nhaø nguyeän cuûa Beänh vieän.

Leã nghi taán phong Hoàng Y dieãn ra theo hình thöùc cöû haønh Phuïng Vuï Lôøi Chuùa. Ñaàu leã nghi, ÑTC xöôùng teân caùc vò Hoàng Y môùi. Sau ñoù, Ñöùc Hoàng Y môùi Jorge Arturo Medina Estevez, ngöôøi Chile, Toång Tröôûng Boä Phuïng Töï vaø Kyû Luaät Bí Tích, ñöùng ñaàu danh saùch, nhaân danh taát caû caùc vò Hoàng Y môùi, caûm ôn ÑTC, nhaéc laïi söï hieäp thoâng vaø trung thaønh vôùi Vò Keá Nghieäp Thaùnh Pheâroâ. Ñöùc taân Hoàng Y gôïi laïi lôøi Thaùnh Ireneo nhaán maïnh ñeán söï hieäp nhaát cuûa caùc Giaùo Hoäi ñòa phöông vôùi Giaùo Hoäi Roma.

Trong Baøi Phuùc AÂm, Thaùnh Matcoâ thuaät laïi lôøi Chuùa Gieâsu noùi vôùi caùc moân ñeä: "Con Ngöôøi ñeán khoâng phaûi ñeå ñöôïc phuïc vuï, maø ñeå phuïc vuï vaø hy sinh söï soáng cöùu chuoäc nhieàu ngöôøi". ÑTC giaûi thích: "Anh em ñöôïc môøi goïi ñeå cuøng vôùi caùc thaønh vieân cuûa Hoàng Y ñoaøn giuùp ñôõ Vò Keá Nghieäp Thaùnh Pheâroâ trong vieäc daãn ñöa con thuyeàn cuûa Pheâroâ ñeán muïc tieâu lòch söû naøy, laø Ngaøn Naêm Thöù Ba. Toâi tin caäy vaøo söï naâng ñôõ cuûa anh em. Anh em laø nhöõng vò coá vaán vaø nhöõng ngöôøi coäng taùc trong vieäc quaûn trò Giaùo Hoäi hoaøn vuõ.

Phuïng vuï ñöôïc tieáp tuïc baèng lôøi tuyeân theä trung thaønh vaø vaâng phuïc Vò Ñaïi Dieän Chuùa Kitoâ ôû traàn gian, roài baèng vieäc trao muõ Hoàng Y cho töøng vò, vaø vieäc chæ ñònh nhaø thôø töôùc hieäu trong Thaønh Roma cho moãi vò (Caùc Hoàng Y thuoäc Haøng Giaùo Só Roma). Ngay töø Hoäi Nghò Hoàng Y ñaàu tieân cuûa Trieàu Giaùo Hoaøng ngaøy 30.6.1979, ÑTC ñaõ nhaéc laïi nhöõng ñaëc tính cuûa caùc vò ñöôïc môøi goïi laõnh nhaän Thöøa taùc vuï beân caïnh Vò Keá Nghieäp Pheâroâ, nghóa laø ñöôïc môøi goïi tieán ñeán söï maïnh meõ, can ñaûm vaø kính sôï: maïnh meõ can ñaûm tröôùc ngöôøi theá gian vaø kính sôï tröôùc maët Thieân Chuùa. Luùc ñoù, ÑTC noùi: "Chuùa Kitoâ xin chuùng ta can ñaûm tuyeân xöng chaân lyù cuûa Ngöôøi, khoâng töø choái Ngöôøi; Chuùa Kitoâ xin chuùng ta khieâm toán, nhöng cuõng quaûng ñaïi vaø khoân ngoan".

Leã nghi taán phong 20 vò Hoàng Y môùi vaøo saùng thöù Baûy 21/02/98, ñaõ ñöôïc Ñaøi Truyeàn Hình Quoác Gia YÙ vaø Ñaøi Truyeàn Hình Hoøa Bình (Telepace) truyeàn ñi khaép theá giôùi. Giaùo Hoäi Coâng Giaùo hieän nay coù 165 vò Hoàng Y, thuoäc 62 quoác gia khaùc nhau. Ngoaøi ra, coøn hai vò "in pectore" ÑTC chöa tieát loä trong luùc naøy, vì hoaøn caûnh khoâng cho pheùp. Chuùa Nhaät 22.02.98, Leã Kính Toøa Thaùnh Pheâroâ, caùc Taân Hoàng Y daâng thaùnh leã ñoàng teá vôùi ÑTC vaøo luùc 9g30 saùng, cuõng taïi Quaûng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ. Trong Thaùnh Leã naày, ÑTC trao nhaãn Hoàng Y , "daáu chæ phaåm chöùc cuûa caùc ngaøi" vaø "cuûa söï hieäp thoâng chaët cheõ vôùi Toøa Pheâroâ".


Keát thuùc khoùa hoïp cuûa UÛy Ban Thaàn Hoïc Quoác Teá

Keát thuùc khoùa hoïp cuûa UÛy Ban Thaàn Hoïc Quoác Teá.

Vatican - 22.02.98 - Sau ba ngaøy laøm vieäc, Khoùa hoïp cuûa UÛy Ban môùi Thaàn Hoïc Quoác Teá ñaõ keát thuùc vaøo saùng thöù Baåy 21/02/98. Goïi laø UÛy ban môùi, vì 2/3 caùc thaønh vieân cuûa UÛy Ban môùi naày, vöøa ñöôïc ÑTC boå nhieäm.

Khoùa hoïp vöøa keát thuùc, ñöôïc coi nhö khoùa ngoaïi leä, trong baàu khí raát tích cöïc, vôùi söï hieän dieän lieân læ cuûa Ñöùc Hoàng Y Joseph Ratzinger, Toång Tröôûng Boä Giaùo Lyù Ñöùc Tin vaø Chuû Tòch UÛy Ban Thaàn Hoïc Quoác Teá vaø Cha Georges Cottier, Thö Kyù cuûa UÛy Ban, ñoàng thôøi cha cuõng laø nhaø thaàn hoïc cuûa Phuû Giaùo Hoaøng.

Trong khoùa hoïp ngoaïi leä naøy, caùc tham döï vieân ñaõ baøn ñeán hai ñeà taøi ñaõ ñöôïc UÛy Ban cuõ baøn ñeán, nhöng chöa ñi ñeán thaønh quaû naøo caû, ñoù laø ñeà taøi veà "Chöùc Phoù Teá" (Diaconatus) vaø veà vieäc "xin tha thöù".

Giaùo Hoäi Coâng Giaùo xin tha thöù vì nhöõng laàm loãi xöa kia trong quaù khöù. Vaø UÛy Ban quyeát ñònh caàn phaûi nghieân cöùu saâu xa veà moïi khía caïnh; khía caïnh thaàn hoïc khoâng phaûi laø khía caïnh sau cuøng.

Ngoaøi ra, UÛy Ban môùi ñöa ra hai ñeà taøi, ñöôïc choïn baèng vieäc Boû Phieáu. Ñoù laø ñeà taøi veà Maïc Khaûi (Revelatio), vaø ñeà taøi veà Con Ngöôøi (Persona Humana). Hai ñeà taøi naøy seõ ñöôïc khai trieån trong nhöõng naêm tôùi ñaây, baét ñaàu töø khoùa hoïp tôùi, ñöôïc aán ñònh vaøo cuoái thaùng 9 vaø ñaàu thaùng 10 naêm nay (1998).


Back to Radio Veritas Asia Home Page