Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 29 thaùng 01/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Chính phuû Cuba ñang nghieâm chænh cöùu xeùt lôøi yeâu caàu cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II

Chính phuû Cuba ñang nghieâm chænh cöùu xeùt lôøi yeâu caàu cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II.

(EWTN 29/01/98) - Cuba (Havana) - Chính quyeàn Cuba ñang nghieâm chænh cöùu xeùt lôøi yeâu caàu cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II xin traû töï do cho haøng traêm tuø nhaân chính trò hieän ñang bò giam giöõ trong caùc nhaø tuø.

Chuû tòch quoác hoäi Cuba, oâng Ricardo Alarcon, ñaõ cho bieát nhö treân vaøo hoâm thöù Ba 27/01/98. OÂng noùi nhö sau: "Lôøi yeâu caàu naøy seõ ñöôïc cöùu xeùt raát nghieâm chænh, xeùt vì hoaøn caûnh vaø uy tín cuûa nhaân vaät ñöa ra lôøi yeâu caàu naøy". OÂng coù yù aùm chæ raèng chính ÑTC Gioan Phaoloâ II, trong chuyeán vieáng thaêm vöøa qua cuûa ngaøi taïi Cuba, ñaõ leân tieáng yeâu caàu chính quyeàn Cuba traû töï do cho caùc tuø nhaân löông taâm trong nöôùc. Ngoaøi ra ngaøi cuõng yeâu caàu laø caùc tuø nhaân naøy ñöôïc traû töï do veà vôùi xaõ hoäi Cuba chöù khoâng phaûi laø bò truïc xuaát ra nöôùc ngoaøi nhö trong nhöõng tröôøng hôïp tröôùc ñaây.

Vò chuû tòch quoác hoäi Cuba cuõng gôïi yù laø chính quyeàn Cuba coù theå xeùt tôùi vieäc giaûm aùn tuø hay traû töï do sôùm hôn, vì lyù do nhaân ñaïo, cho caùc tuø nhaân lôùn tuoåi hoaëc ñang bò beänh. Ñaây laø caùc ñoái töôïng bò giam tuø vì caùc toäi hình söï hay do nhöõng toäi phaïm thoâng thöôøng khaùc. Caùc nhoùm baát ñoàng chính kieán cho bieát hoï hy voïng laø soá tuø nhaân ñöôïc traû töï do seõ leân tôùi khaûong 200.


Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Sri Lanka laäp laïi lôøi choáng ñoái xaây nhaø maùy phaùt ñieän

Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Sri Lanka laäp laïi lôøi choáng ñoái xaây nhaø maùy phaùt ñieän.

(Reuters 29/01/98) - Sri Lanka (Colombo) - Thöù Naêm 29/01/98, moät laàn nöõa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Sri Lanka, leân tieáng keâu goïi baø toång thoáng Chandrika Kumaratunga neân ñình chæ döï aùn xaây moät nhaø maùy ñieän chaïy baèng than taïi thò traán Punalam thuoäc tænh Kalpitiya, naèm caùch thuû ñoâ Colombo khoaûng 100 kiloâmeùt veà höôùng Baéc.

Trong moät laù thö göûi cho baø Kumaratunga, Ñöùc Cha Marcus Fernado, Giaùm Muïc Chilaw, noùi raèng söï hieän dieän cuûa nhaø maùy ñieän naøy seõ nguy haïi cho moät ñeàn thôø Thaùnh Anne cuûa Kitoâ Giaùo, naèm caùch ñoù khoaûng 9 caây soá, aûnh höôûng tôùi moâi sinh vaø deã daøng trôû thaønh muïc tieâu taán coâng cho caùc phieán quaân Hoå Tamil. Ñöùc Cha Fernado cuõng caùo buoäc raèng chính phuû Sri Lanka ñaõ khoâng giöõ ñuùng lôøi höùa cuûa mình, laø seõ cho coâng boá döï aùn nghieân cöùu cuûa nhaø maùy naøy, bôûi vì treân thöïc teá noù khoâng ñaït ñuû tieâu chuaån luaät baûo veä moâi sinh. Ñöùc Cha Fernado cho raèng moät khi nhaø maùy phaùt ñieän naøy hoaït ñoäng noù seõ gaây aûnh höôûng traàm troïng cho noâng daân, ngö phuû trong vuøng, ña soá thuoäc thaønh phaàn ngheøo.

Baø Kumaratunga ñaõ ñaùp laïi laù thö tröôùc ñoù cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Sri Lanka raèng chöông trình xaây nhaø maùy phaùt ñieän noùi treân seõ khoâng aûnh höôûng tôùi caùc sinh hoaït cuûa ñeàn thôø vaø seõ ñöôïc thöïc hieän theo ñuùng qui luaät veà moâi sinh. Baø toång thoáng Sri Lanka khaúng ñònh raèng nhaø maùy ñieän naøy seõ ñaùp öùng nhu caàu xöû duïng ñieän trong nöôùc ñang ngaøy moät gia taêng, vaø ñeå laøm giaûm bôùt söï leä thuoäc vaøo caùc nhaø maùy thuûy ñieän hieän ñang hoaït ñoäng.


Ngöôøi Kenya thuoäc saéc toäc Kikuyu laùnh naïn taïi caùc nhaø thôø

Ngöôøi Kenya thuoäc saéc toäc Kikuyu laùnh naïn taïi caùc nhaø thôø.

(AFP, EWTN 29/01/98) - Kenya (Nairobi) - Thöù Tö vöøa qua (28/01/98), haøng ngaøn ngöôøi Kenya thuoäc saéc toäc Kikuyu chaïy vaøo caùc nhaø thôø ñeå laùnh naïn khoûi côn baïo ñoäng chính trò, ñaõ gaây neân caùi cheát cho ít nhaát laø 87 ngöôøi.

Vaøo hoâm thöù Tö 28/01/98, coù theâm ba ngöôøi bò thieät maïng vì bò truùng teân vaø 10 ngöôøi khaùc bò thöông vaøo beänh vieän. Kikuyu laø saéc daân ñoâng nhaát taïi Kenya. Phe chuû möu caùc vuï saùt haïi laø nhöõng ngöôøi thuoäc saéc toäc Kalenjin, uûng hoä toång thoáng Daniel Arap Moi. Phe naøy muoán traû thuø nhöõng ngöôøi Kikuyu ñaõ boû phieáu cho phe ñoái laäp trong kyø baàu cöû toång thoáng vöøa qua, maø ngöôøi thaéng cöû khoâng ai khaùc hôn laø oâng Daniel Arap Moi. Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Kenya cuõng nhö coäng ñoàng ngoaïi giao taïi Kenya ñaõ leân tieáng chæ trích chính quyeàn toång thoáng Arap Moi, laø oâng ñang ngoaûnh maët laøm ngô ñeå cho cuoäc saùt haïi tieáp dieãn. Trong moät tuyeân ngoân ñöôïc coâng boá, Ñöùc Cha John Njue, chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Kenya, baøy toû söï baát bình tröôùc thaùi ñoä cuûa chính quyeàn Kenya cuõng nhö tröôùc nhöõng gì ñang xaûy ra. Caùc Giaùm Muïc Kenya cho raèng vuï baïo ñoäng chính trò hieän nay khoâng khaùc gì nhö vuï baïo ñoäng xaûy ra tröôùc kyø baàu cöû toång thoáng vaøo thaùng 12 naêm ngoaùi. Ñaõ coù hôn 100 ngöôøi cheát vaø haøng chuïc ngaøn ngöôøi phaûi chaïy laùnh naïn do caùc vuï baïo ñoäng gaây ra daïo thaùng 8/1997.

Tuyeân ngoân cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Kenya cho raèng ñieàu ñoù chöùng minh raèng chính phuû Kenya cuõng ñang döï phaàn vaøo cuoäc taøn saùt nhöõng ngöôøi thuoäc saéc daân Kikuyu, hoaëc baát löïc hay khoâng muoán can thieäp. Ñoàng thôøi ñaët ra caâu hoûi: "Ñaâu laø tinh thaàn toân troïng phaåm giaù vaø söï thaùnh thieâng cuûa maïng soáng con ngöôøi do Thieân Chuùa ban taëng, khi maø cuõng chính nhaø caàm quyeàn giaû vôø nhö laø mình ñang can thieäp baèng caùch göûi quaân ñoäi tôùi caùc nôi xaûy ra baïo ñoäng ñeå vaõn hoài traät töï, tuy nhieân do chuû yù hoaëc coù keá hoaïch saün, caùc binh só luoân ñi tôùi nôi sau khi caùc cuoäc taøn saùt ñaõ keát thuùc". Sau cuøng caùc Giaùm Muïc yeâu caàu toång thoáng Arap Moi caùch chöùc moät soá caùc vò boä tröôûng, bôûi vì chính caùc boä tröôûng naøy ñaõ xuùi giuïc taïo neân cuoäc xung ñoät giöõa hai saéc toäc noùi treân.


Toång thoáng Ba Lan seõ kyù pheâ chuaån Hieäp Öôùc giöõa Ba Lan vaø Toøa Thaùnh

Toång thoáng Ba Lan seõ kyù pheâ chuaån Hieäp Öôùc giöõa Ba Lan vaø Toøa Thaùnh.

(EWTN 29/01/98) - Ba Lan (Varsava) - Thöù Baûy tuaàn tröôùc (24/01/98), toång thoáng Ba Lan, oâng Alexander Kwasniewski cho bieát oâng seõ kyù pheâ chuaån Hieäp Öôùc giöõa Ba Lan vaø Toøa Thaùnh. Hieäp Öôùc naøy ñaõ ñöôïc quoác hoäi, hieän do phe khuynh höõu kieåm soaùt, thoâng qua.

Hieäp öôùc naøy bao goàm caùc ñieàu khoaûn xaùc ñònh moái quan heä giöõa chính quyeàn vaø Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Ba Lan. Noù ñöôïc ñaïi dieän cuûa chính quyeàn Ba Lan vaø Toøa Thaùnh kyù keát daïo naêm 1993, nhöng ñaõ bò quoác hoäi tröôùc ñaây, do phe cöïu coäng saûn kieåm soaùt, gaây trì treä trong suoát maáy naêm trôøi.


AÙnh saùng Ñöùc Tin cuûa caùc Thaùnh Töû Ñaïo Nhaät Baûn phaûi ñöôïc löu truyeàn

AÙnh saùng Ñöùc Tin cuûa caùc Thaùnh Töû Ñaïo Nhaät Baûn phaûi ñöôïc löu truyeàn.

(JA9221.0960 29/01/98) - Nhaät Baûn (Tokyo) - Naêm 1997 vöøa qua, Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Nhaät Baûn ñaõ ñaùnh daáu kyû nieäm 400 naêm bieán coá 26 Thaùnh Töû Ñaïo Nhaät chòu ñoùng ñinh taïi Nagasaki. Cao ñieåm cuûa naêm kyû nieäm naøy laø thaùnh leã thaép neán caùc Thaùnh töû Ñaïo dieãn ra taïi nhaø thôø chính toøa Urakami cuûa Thaønh Phoá Nagasaki ngaøy 8/12/97 vöøa qua.

Trong baøi giaûng thaùnh leã, Ñöùc Cha Phanxicoâ Xavieâ Shimamoto Kaname, Toång Giaùm Muïc Nagasaki ñaõ keâu goïi caùc tín höõu Coâng Giaùo trong Toång Giaùo Phaän laøm theá naøo ñeå AÙnh Saùng Ñöùc Tin cuûa caùc Thaùnh Töû Ñaïo Nhaät Baûn ñöôïc löu truyeàn cho caùc theá heä sau, qua ñoù ñöùc tin cuûa hoï ñöôïc taêng tröôûng ngaøy moät maïnh meõ hôn. Theo Ñöùc Toång Giaùm Muïc Kaname, thôøi ñaïi cuûa caùc Kitoâ höõu Nhaät phaûi soáng aån troán ñaõ qua ñi. Ñaây laø luùc moïi tín höõu caàn phaûi môû maét vaø taâm hoàn mình cho nhöõng ngöôøi xung quanh vaø trao cho hoï Tin Möøng cuûa Ñöùc Kitoâ.

Tham döï thaùnh leã naøy coù khoaûng 2,000 tín höõu. Urakami laø moät trong nhöõng ñòa ñieåm nôi xuaát phaùt nhieàu nhoùm tín höõu Coâng Giaùo Nhaät tieân khôûi. Trong cuoäc baùch haïi Kitoâ Giaùo daïo naêm 1630, caùc nhoùm naøy bò tan raõ vaø nhieàu tín höõu ñaõ phaûi aån troán vaø tieáp tuïc soáng ñöùc tin Coâng Giaùo cuûa mình. Nhoùm tín höõu ñaàu tieân soáng aån troán nhö theá ñaõ ñöôïc khaùm phaù ra daïo naêm 1865.


Linh Muïc Toma Nguyeãn Ñình Tuyeån, cöïu Beà Treân Tu Vieän Ñöùc Meï Fatima ôû Orsonnens, Thuïy Só, qua ñôøi

Linh Muïc Toma Nguyeãn Ñình Tuyeån, cöïu Beà Treân Tu Vieän Ñöùc Meï Fatima ôû Orsonnens, Thuïy Só, qua ñôøi.

Orsonnens - 29.01.98 - Linh Muïc Toma Nguyeãn ñình Tuyeån, cöïu Beà Treân Tu Vieän Ñöùc Meï Fatima ôû Orsonnens, Thuïy Só, qua ñôøi luùc 23g50 (giôø ñòa phöông) ngaøy 27 thaùng Gieâng vöøa qua taïi Tu Vieän, sau thôøi gian daøi chòu beänh vôùi nhieàu can ñaûm vaø vôùi loøng yeâu meán Chuùa. Leã nghi an taùng seõ ñöôïc cöû haønh vaøo saùng thöù Baåy 31 thaùng Gieâng luùc 10 giôø taïi nhaø thôø giaùo xöù Orsonnens vaø sau ñoù Cha ñöôïc an taùng taïi Ñaát Thaùnh beân caïnh nhaø thôø.

Cha Toma Nguyeãn ñình Tuyeån sinh taïi Myõ Duï, Ngheä An, Vieät Nam naêm 1927. Vaøo Doøng Chaâu Sôn taïi Nho Quan, Ninh Bình, naêm 1940. Naêm 1953, ñöôïc göûi sang Tu Vieän Hauterive (Thuïy Só) ñeå vaøo Nhaø Taäp vaø tuyeân khaán. Cha thuï phong Linh muïc naêm 1958, sau khi ñaäu cöû nhaân Thaàn Hoïc taïi Ñaïi Hoïc Fribourg. Naêm 1960, Cha ñaäu Tieán Só Thaàn Hoïc vaø Cöû Nhaân Kinh Thaùnh taïi Roma. Trôû veà Vieät Nam, Cha giöõ nhieàu chöùc vuï khaùc nhau trong Doøng Chaâu Sôn, Ñôn Döông. Naêm 1990, Cha lo muïc vuï cho caùc ngöôøi Vieät Nam tò naïn trong Giaùo Phaän Rottenburg-Stuttgart (beân Ñöùc).

Töø naêm 1990 ñeán 1997, Cha ñöôïc chæ ñònh laøm Beà Treân Giaùm Quaûn Tu Vieän Orsonnens.


ÑTC tieáp nhoùm thöù hai caùc Giaùm Muïc Ba Lan ñeán vieáng Roma "Ad Limina"

ÑTC tieáp nhoùm thöù hai caùc Giaùm Muïc Ba Lan ñeán vieáng Roma "Ad Limina".

Vatican - 29.01.98 - Saùng thöù Naêm 29/01/98, trong Ñeàn Vatican, ÑTC tieáp Toång Tröôûng Ngoaïi Giao Coäng Hoøa Ba Lan, Tieán Só Bronislaw Gieremek.

Sau ñoù, ÑTC tieáp nhoùm thöù hai caùc Giaùm Muïc Ba Lan ñeán Roma vieáng Toøa Thaùnh ("Ad Limina"). Nhoùm naøy goàm 11 Giaùm Muïc do Ñöùc Hoàng Y Franciszek Macharski, Toång Giaùm Muïc Cracovia, höôùng daãn. Giaùo phaän Cracovia caùch ñaây gaàn 20 naêm do ÑTC quaûn trò tröôùc khi laøm Giaùo Hoaøng.

Cuõng saùng thöù Naêm, sau caùc Giaùm Muïc Ba Lan, ÑTC tieáp Ñöùc Cha Jean Ntagwarara, vöøa ñöôïc choïn laøm Giaùm Muïc Giaùo Phaän Bubanza beân Burundi vaø Cha Desmond Hartford, giaùm quaûn Toâng Toøa quaûn trò Giaùo Phaän phuû doaõn Marawi, beân Philippines.


Back to Radio Veritas Asia Home Page