Huaán Ñöùc cuûa ÑTC
Tröa Chuùa Nhaät 25/01/98
taïi La Havana, Cuba

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Huaán Ñöùc cuûa ÑTC vaøo giôø Kinh Truyeàn Tin tröa Chuùa Nhaät 25/01/98 taïi thuû ñoâ La Havana, Cuba.

Chuùa Nhaät 25/01/98 laø ngaøy vieáng thaêm cuoái cuøng cuûa ÑTC taïi Cuba. Thaùnh Leã ban saùng ngaøi cöû haønh taïi Quaûng Truôøng Caùch Maïng Jose Marti ñaõ ñöôïc khoaûng 1 trieäu ngöôøi tham döï, trong ñoù coù caû chuû tòch Fidel Castro. Baøi giaûng trong thaùnh leã ñaõ ñöôïc dö luaän trong vaø ngoaøi Cuba baøn ñeán nhieàu, nhö chuùng toâi ñaõ coù dòp nhaéc ñeán trong nhöõng chuông trình phaùt thanh truôùc ñaây. Giôø ñaây trong muïc Tröa Chuùa Nhaät vôùi ÑTC, chuùng toâi xin nhaéc ñeán nhöõng lôøi huaán ñöùc cuûa ÑTC tieáp lieàn sau thaùnh leã.

Truôùc khi ñoïc Kinh Truyeàn Tin tröa Chuùa Nhaät 25/01/98 taïi thuû ñoâ La Havana, Cuba, vôùi taát caû caùc tín höõu hieän dieän. ÑTC ñaõ noùi nhö sau:

Anh chò em raát thaân meán,
Sau khi ñaõ daâng thaùnh leã taïi Quaûng Truôøng Caùch Maïng naày, nôi laøm chöùng cho nhöõng bieán coá vó ñaïi cuûa lòch söû ñaát nuôùc Cuba cuõng nhö cuûa ñôøi soáng haèng ngaøy cuûa daân chuùng taïi thaønh phoá La Havana ñeïp ñeû naày, moät thaønh phoá ñaõ xöùng ñaùng vôùi teân goïi laø "chìa khoaù cuûa taân theá giôùi", toâi xin gôûi ñeán taát caû lôøi chaøo chuùc chaân thaønh nhaát, quyù meán nhaát, trong giaây phuùt chuùng ta chuaån bò ñoïc kinh truyeàn tin, moät lôøi kinh toân vinh Meï chuùng ta.

Ngaøy hoâm nay keát thuùc tuaàn leã caàu nguyeän cho söï hieäp nhaát Kitoâ. Öôùc muoán ñaït tôùi söï hieäp thoâng hoaøn toaøn giöõa taát caû moïi ngöôøi tin vaøo Chuùa Kitoâ luoân luoân hieän dieän vôùi Giaùo Hoäi vaø trôû neân khaån thieát hôn nöõa trong naêm 1998 daønh cho Chuùa Thaùnh Thaàn, naêm chuaån bò cho Ñaïi Naêm Thaùnh 2000. Söï hoaø thuaän vaø hieäp nhaát, ñoái tuôïng cuûa nieàm hy voïng cuûa Giaùo Hoäi cuõng nhö cuûa nhaân loaïi, coøn thaät xa vôøi: tuy nhieân ñoù laø hoàng aân cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn maø chuùng ta caàn lieân læ caàu xin.

Nguyeän xin Ñöùc Trinh Nöõ cuûa Tình Baùc AÙi taïi Cobre, Nöõ Vöông vaø quan thaày cuûa Cuba, luoân ñoàng haønh nhö ngöôøi meï hieàn beân caïnh moïi ngöôøi con daân Ñaát Nuôùc Cuba. Meï ñaõ ñeán vieáng thaêm moïi giaùo phaän vaø giaùo xöù cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Cuba. Toâi xin trao phoù cho Meï nhöõng mong uôùc vaø hy voïng cuûa daân toäc Cuba vaø xin Meï haõy linh ñoäng vaø baûo veä coâng vieäc taùi rao giaûng phuùc aâm taïi ñaát nuôùc naày, ngoû haàu nhöõng ngöôøi Kitoâ soáng ñöùc tin mình moät caùch phuø hôïp vôùi Tin Möøng Chuùa vaø soáng moät caùch soát saéng, vaø ngoû haàu nhöõng ai ñaõ maát ñöùc tin thì tìm laïi ñöôïc noù.

Laïy Ñöùc Nöõ Ñoàng Trinh Maria, Meï cuûa loaøi nguôøi, Meï cuûa caùc daân toäc. Truôùc khi trôû veà laïi Roma, beân caïnh moä thaùnh toâng ñoà Pheâroâ, con xin trao phoù cho Meï nhöõng ngöôøi con cuûa ñaát nuôùc Cuba. Con ra ñi an taâm tin töôûng, vì bieát raèng hoï hieän dieän trong taâm hoàn hieàn maãu cuûa Meï. Con xin Meï haõy chæ cho hoï nhìn thaáy Chuùa Gieâsu Con Meï. Xin Meï haõy luoân luoân canh chöøng vôùi ñoâi maét nhaân töø cuûa Meï, vaø nhôø lôøi khaån caàu cuûa Meï tröôùc Ñaáng Cöùu Chuoäc, xin Meï haõy giaûi thoaùt hoï khoûi nhöõng ñau khoå, gìn giöõ hoï khoûi moïi söï döõ vaø ban cho hoï ñöôïc traøn ñaày tình yeâu Meï.

Ñeán ñaây, ÑTC ñaõ ñoïc kinh truyeàn tin vaø ban pheùp laønh cho moïi ngöôøi hieän dieän.


Back to Radio Veritas Asia Home Page