Nhaän Ñònh cuûa ÑTC
sau chuyeán thaêm Cuba
(21-25/01/98)

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC Gioan Phaoloâ II nhaän ñònh veà chuyeán vieáng thaêm cuûa ngaøi taïi Cuba.

ÑTC Gioan Phaoloâ II nhaän ñònh veà chuyeán vieáng thaêm cuûa ngaøi taïi Cuba, trong buoåi tieáp kieán chung haèng tuaàn, saùng thöù Tö 28/01/98. Ngaøi ñaõ ñaëc bieät caàu chuùc cho daân chuùng Cuba ñöôïc höôûng nhöõng thaønh quaû, gioáng nhö thaønh quaû cuûa chuyeán vieáng thaêm ñaàu tieân cuûa ngaøi taïi Balan vaøo naêm 1979.

Trong buoåi tieáp kieán chung haèng tuaàn, saùng thöù Tö 28/01/98, ÑTC ñaõ noùi veà chuyeán vieáng thaêm muïc vuï 5 ngaøy taïi Cuba, vöøa ñöôïc keát thuùc Chuùa nhaät vöøa qua 25/01/98, vôùi thaùnh leã troïng theå taïi Quaûng tröôøng Caùch Maïng cuûa Thuû Ñoâ La Havana, vôùi söï tham döï cuûa moät trieäu ngöôøi vaø söï hieän dieän cuûa Chuû tòch Nhaø Nöôùc Fidel Castro vaø caùc nhaân vaät cao caáp trong Chính phuû.

Trong baøi huaán ñöùc ñoïc trong dòp tieáp kieán chung naày, tröôùc heát ÑTC ñaõ caûm ôn Chuû tòch Nhaø Nöôùc Tieán Só Fidel Castro Ruz vaø Nhaø Caàm quyeàn Cuba ñaõ môøi vaø giuùp ñôõ moïi phöông tieän ñeå cuoäc haønh höông ñöôïc dieãn tieán toát ñeïp. Roài ngaøi caûm ôn, vôùi tình yeâu meán, caùc Giaùm Muïc Cuba, caùch rieâng Ñöùc Hoàng Y Jaime Ortega, Toång Giaùm Muïc La Havana vaø Chuû Tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Cuba, caùc Linh Muïc, Caùc Tu Só Nam, Nöõ vaø Giaùo Daân ñaõ ñaønh cho ngaøi moät söï ñoùn tieáp raát noàng haäu, gaây ngaïc nhieân nôi nhieàu ngöôøi vaø nôi chính ngaøi nöõa. ÑTC noùi: "Töø luùc ñaët chaân leân Ñaát naøy, toâi ñaõ ñöôïc bao vaây baèng moät cuoäc bieåu döông vó ñaïi cuûa daân chuùng: cuoäc bieåu döông naøy gaây ngaïc nhieân bieát bao ngöôøi, cuõng nhö toâi, ñöôïc bieát söï haêng say cuûa caùc daân toäc Chaâu Myõ Latinh".

ÑTC giaûi thích söï haêng say naøy ñöôïc coi laø söï bieåu loä cuûa moät söï chôø ñôïi laâu daøi, moät cuoäc gaëp gôõ ñaõ töø laâu mong öôùc veà phía moät daân toäc. Ñaây laø moät bieán coá cuûa söï hoøa giaûi thieâng lieâng, vaên hoùa vaø xaõ hoäi; bieán coá naøy seõ ñem laïi nhöõng thaønh quaû nôi caùc phöông dieän khaùc nöõa.

ÑTC nhaéc laïi böùc aûnh khoång loà Traùi Tim Chuùa Gieâsu ñöôïc tröng leân taïi Quaûng Tröôøng Caùch Maïng vôùi haøng chöõ vieát: "Laïy Chuùa Gieâsu Kitoâ, con tin caäy nôi Chuùa". Ngaøi noùi: "Toâi caûm taï Chuùa, bôûi vì taïi chính nôi ñöôïc goïi laø "Quaûng Tröôøng Caùch Maïng", Ñaáng ñaõ ñem ñeán trong theá gian moät cuoäc caùch maïng ñích thöïc, cuoäc caùch maïng cuûa Tình Yeâu Thieân Chuùa, Ñaáng cöùu thoaùt con ngöôøi khoûi söï döõ vaø khoûi baát coâng vaø ban cho con ngöôøi hoøa bình vaø söï sung maõn cuûa söï soáng, ñaõ tìm ñöôïc choã cuûa mình".

Sau ñoù, ÑTC nhaán maïnh raèng ngaøi ñaõ muoán ñeán mieàn ñaát Cuba maø Christophe Colombo goïi laø "xinh ñeïp hôn caû maø con maét loaøi ngöôøi khoâng bao giôø thaáy" ñeå tröôùc heát ca ngôïi Giaùo Hoäi taïi ñaây vaø sau ñoù ñem nguoàn an uûi cho Giaùo hoäi naøy", moät Giaùo Hoäi ñaõ traûi qua nhöõng thôøi gian raát khoù khaên, nhöng ñaõ kieân trì trong ñöùc tin, ñöùc caäy vaø ñöùc meán. Ngaøi ñaõ muoán chia seû tinh thaàn toân giaùo saâu xa, nhöõng nieàm an vui vaø nhöõng noãi ñau khoå; ñeå ñem ñeán moät thuùc ñaåy môùi cho coâng vieäc rao giaûng Tin Möøng.

ÑTC gôïi laïi caùc chaëng cuûa chuyeán vieáng thaêm:

Taïi Santa Clara, ngaøi ñaõ daâng thaùnh leã thöù nhaát treân Ñaát Cuba; thaùnh leã naøy laø moät vieäc caûm taï Thieân Chuùa veà ôn ban cuûa gia ñình, lieân keát vôùi cuoäc gaëp gôõ theá giôùi caùc gia ñình thaùng 10 naêm ngoaùi taïi Rio de Janeiro. Ngaøi ñaõ muoán toû tình lieân ñôùi vôùi caùc gia ñình Cuba tröôùc nhöõng vaán ñeà do xaõ hoäi ngaøy nay ñaët ra. Taïi Camaguey, thaùnh leã daønh caùch rieâng cho giôùi treû: laø ngöôøi Coâng Giaùo treû trung taïi Cuba ñaõ vaø vaãn coøn laø moät thaùch ñoá. Cuoäc gaëp gôõ vôùi giôùi treû taïi ñaây laø moät buoåi leã cuûa hy voïng khoâng theå queân ñöôïc. ÑTC noùi: "Toâi ñaõ khuyeân giôùi treû môû roäng taâm hoàn vaø taát caû cuoäc soáng cho Chuùa Kitoâ, baèng vieäc vöôït thaéng thuyeát töông ñoái luaân lyù vaø nhöõng haäu quaû cuûa noù. Toâi nhaéc laïi vôùi hoï söï khuyeán khích vaø tình yeâu thöông cuûa toâi".

Roài buoåi gaëp gôõ giôùi Vaên Hoùa taïi Ñaïi Hoïc cuûa Thuû ñoâ La Havana, vôùi söï hieän dieän cuûa Chuû Tòch Fidel Castro; Ñaïi Hoïc naøy trong 5 theá kyû ñaõ bieát ñöôïc nhieàu aûnh höôûng vaên hoùa khaùc nhau: Taây Ban Nha, Chaâu Phi, caùc nhoùm di daân khaùc nhau vaø sau cuøng Hoa Kyø. Trong nhöõng thaäp nieân vöøa qua chòu aûnh höôûng cuûa yù thöùc heä Mac Xít duy vaät vaø voâ thaàn; nhöng xeùt veà beà sau, Ñaïi Hoïc vaãn giöõ ñöôïc tính caùch Cuba, nghóa laø tinh thaàn Kitoâ, nhö caùc hình aûnh cuûa caùc nhaân vaät Coâng Giaùo thuoäc giôùi vaên hoùa, hieän dieän trong taát caû lòch söû cuûa Ñaïi Hoïc, chöùng minh. Trong caùc hình aûnh naøy noåi baät hôn caû laø Ñaày Tôù Chuùa Felix Varela, linh muïc; moä cuûa ngaøi ñöôïc ñaët ngay trong Phoøng Lôùn cuûa Ñaïi Hoïc.

Chaëng Santiago de Cuba, Toøa Giaùo chuû cuûa Cuba, thöïc laø moät cuoäc haønh höông: taïi ñaây ÑTC ñaõ kính vieáng Quan Thaày cuûa daân toäc Cuba: "La Virgen de la Caridad del Cobre". Taïi ñaây ngaøi ñaõ ñöôïc chöùng kieán loøng yeâu meán cuûa ngöôøi daân Cuba ñoái vôùi Meï Thieân Chuùa. La Virgen de la Caridad del Cobre laø bieåu hieäu chính vaø söï naâng ñöùc tin cuûa daân toäc Cuba vaø cuûa caùc cuoäc tranh ñaáu cuûa daân toäc naøy cho töï do. Trong boái caûnh naøy ÑTC khuyeân caùc tín höõu hoäi nhaäp Tin Möøng: söù ñieäp ñích thöïc cuûa vieäc giaûi phoùng, trong ñôøi soáng haèng ngaøy, baèng caùch soáng nhö nhöõng ngöôøi Coâng Giaùo hoøa mình vaøo xaõ hoäi. ÑTC nhaéc laïi: Caùch ñaây 100 naêm, tröôùc aûnh La Virgen de la Caridad del Cobre tuyeân boá neàn ñoäc laäp quoác gia. ÑTC noùi: "Vôùi cuoäc haønh höông naøy toâi phuù thaùc cho Meï Maria taát caû caùc ngöôøi Cuba trong nöôùc cuõng nhö ngoaøi nöôùc, ñeå hoï laøm thaønh moät coäng ñoàng ñöôïc soáng ñoäng moãi ngaøy moãi theâm maõi bôûi söï töï do ñích thöïc, moät coäng ñoàng thònh vöôïng vaø huynh ñeä thöïc söï".

Tieáp ñeán cuoäc gaëp gôõ caùc beänh nhaân taïi Ñeàn Thaùnh Lagiaro ôû Thuû ñoâ vaø cuoäc gaëp gôõ caùc ñaïi dieän Haøng Giaùo Só, Nam Nöõ Tu Só vaø anh chò em giaùo daân daán thaân laøm toâng ñoà. Vôùi moïi ngöôøi, ÑTC khuyeán khích phuïc vuï caùch quaûng ñaïi Coäng Ñoàng Daân Chuùa.

Sau cuøng, do Chuùa Quan Phoøng, ÑTC ñaõ ñöôïc cöû haønh thaùnh leã Chuùa Nhaät taïi Thuû ñoâ La Havana: moät chaëng lòch söû môùi cuûa vieäc rao giaûng Tin Möøng. Ngaøi noùi: "Toâi vui möøng ñöôïc rao giaûng cho ngöôøi daân Cuba Tin Möøng cuûa Hy Voïng, söù ñieäp cuûa Tình Yeâu vaø cuûa Töï Do trong chaân lyù, söù ñieäp maø Chuùa Kitoâ khoâng bao giôø ngöøng ñem ñeán cho caùc ngöôøi nam, nöõ cuûa thôøi ñaïi ta".

ÑTC keát thuùc baøi noùi chuyeän: "Toâi heát loøng caàu chuùc raèng Giaùo hoäi taïi Cuba ñöôïc höôûng moãi ngaøy moãi theâm nhöõng khoaûng caùch töông xöùng vôùi söù meänh cuûa mình. Toâi thaáy raát coù yù nghóa laø thaùnh leã keát thuùc ñöôïc cöû haønh taïi Quaûng Tröôøng Caùch maïng truøng hôïp vôùi ngaøy Leã kính vieäc trôû laïi cuûa Thaùnh Phaoloâ, nhö coù yù chæ raèng vieäc trôû laïi cuûa Vò Ñaïi Toâng Ñoà naøy laø moät cuoäc caùch maïng lieân læ vaø thaùnh thieâng, coù giaù trò cho moïi thôøi ñaïi. Baát cöù cuoäc canh taân naøo ñeàu khôûi söï baèng vieäc trôû laïi taâm hoàn. Toâi phuù thaùc cho Ñöùc Meï taát caû nhöõng öôùc voïng cuûa daân toäc Cuba vaø daán thaân cuûa Giaùo Hoäi: moät Giaùo Hoäi, vôùi can ñaûm vaø kieân trì, tieáp tuïc söù meänh phuïc vuï Tin Möøng".

Ngoû lôøi baèng tieáng Ba Lan vôùi caùc ngöôøi ñoàng höông (khoaûng 500 ngöôøi) hieän dieän trong buoåi tieáp kieán, ÑTC noùi: "Chuyeán vieáng thaêm cuûa toâi taïi Cuba laøm cho toâi nhôù laïi raát nhieàu chuyeán vieáng thaêm thöù nhaát cuûa toâi taïi Ba Lan naêm 1979. Toâi caàu chuùc cho anh chò em chuùng ta taïi Ñaûo xinh ñeïp CUBA naøy, ñöôïc höôûng nhöõng thaønh quaû cuûa cuoäc haønh höông, gioáng nhöõng thaønh quaû cuûa cuoäc haønh höông taïi Ba Lan naêm 1979".

Chöa bao giôø caùc phöông tieän truyeàn thoâng treân theá giôùi ñaõ löu yù nhö vaäy ñeán chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Cuba. Ñöùc Toång Giaùm Muïc John Foley, chuû tòch Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà truyeàn thoâng xaõ hoäi, theo doõi taïi choã chuyeán vieáng thaêm, ñaõ giaûi thích treân Ñaøi Phaùt thanh Vatican nhö sau:

"Toâi nghó caùc phoùng vieân baùo chí vaø taát caû caùc ñaøi truyeàn thanh vaø truyeàn hình quoác gia vaø quoác teá ñaõ thaáy trong chuyeán vieáng thaêm muïc vuï cuûa ÑTC söï suïp ñoå cuûa moät böùc tuôøng, khoâng nhö söï suïp ñoå cuûa böùc töôøng Ñoâng AÂu, nhöng nhö cô hoäi ñaàu tieân ñeå ÑTC coù theå vaøo ñöôïc Cuba. Taïp chí Time, ngoaøi bìa, goïi cuoäc gaëp gôõ giöõa ÑTC Gioan Phaoloâ II vaø Fidel Castro nhö cuoäc gaëp gôõ giöõa hai vò khoång loà. Ngöôøi khaùc saùnh nhö cuoäc gaëp gôõ giöõa Golia vaø Davit vaø coi ÑTC laø Davit. Nhöng toâi nghó raèng tröôùc maét moïi ngöôøi ñaây laø cuoäc gaëp gôõ giöõa moät vò laõnh ñaïo cuûa theá giôùi Mac Xit, caàm quyeàn töø 40 naêm nay vaø moät vò laõnh ñaïo thieâng lieâng cuûa theá giôùi, ÑTC Gioan Phaoloâ II. Taát caû moïi ngöôøi ñeàu coi cuoäc gaëp gôõ naøy thöïc laø cuoäc gaëp gôõ lòch söû. Vì theá chuyeán vieáng thaêm naøy cuûa ÑTC ñöôïc löu yù ñaëc bieät veà moïi khía caïnh".


Back to Radio Veritas Asia Home Page