Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 13 thaùng 02/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Caùc nhoùm tranh ñaáu cho nhaân quyeàn keâu goïi taân toång thoáng Nam Haøn traû töï do cho caùc tuø nhaân chính trò

Caùc nhoùm tranh ñaáu cho nhaân quyeàn keâu goïi taân toång thoáng Nam Haøn traû töï do cho caùc tuø nhaân chính trò.

(UCAN KO9341-0962 13/02/98) - Nam Haøn (Seoul) - Caùc nhoùm tranh ñaáu cho nhaân quyeàn, toân giaùo cuõng nhö daân söï (secular), ñaõ keâu goïi taân toång thoáng Kim Dae Jung aân xaù cho taát caû caùc tuø nhaân chính trò khi oâng chính thöùc leân nhaäm chöùc vaøo ngaøy 25/02/98 tôùi ñaây.

Trong cuoäc hoäi kieán vôùi oâng Kim Dae Jung ngaøy 2/02/98 vöøa qua, naêm thaønh vieân cuûa Lieân Hieäp caùc Toå Chöùc Nhaân Quyeàn cuûa Nam Haøn, trong soá naøy coù caû Coâng Giaùo, Tin Laønh vaø Phaät Giaùo, yeâu caàu taân toång thoáng thöïc hieän nhöõng lôøi höùa cuûa oâng khi ra tranh cöû, bao goàm vieäc caûi toå ngaønh tö phaùp vaø thaønh laäp moät ngaân quyõ cho nhaân quyeàn. Hoï cuõng xin oâng baõi boû aùn töû hình vaø döï tính thieát laäp moät heä thoáng theû caên cöôùc treân maùy vi tính seõ ñöôïc ban haønh treân toaøn nöôùc. Linh Muïc Matthias Kim Seung-Hoon cuûa Toång Giaùo Phaän Seoul, vaø hieän laø ñaïi dieän cuûa Coâng Giaùo trong toå chöùc nhaân quyeàn noùi treân, ñaõ trao cho oâng Kim Dae Jung moät danh saùch 529 tuø nhaân chính trò vaø yeâu caàu oâng neân ñaëc bieät cöùu xeùt tröôøng hôïp caùc sinh vieân ñaáu tranh ñang bò caûnh saùt truy naõ. Ngoaøi ra cha Kim Seung Hoon cuõng trao cho oâng Kim Dae Jung moät laø thö cuûa Ñöùc Hoàng Y Stephen Kim Son Hwan, Toång Giaùm Muïc Seoul, trong ñoù Ñöùc Hoàng Y Kim Son Hwan cho raèng kinh nghieäm cuûa chính taân toång thoáng seõ giuùp oâng thoâng caûm hôn vôùi hoaøn caûnh cuûa caùc tuø nhaân chính trò.

Tröôùc khi ñöôïc ñaéc cöû toång thoáng, oâng Kim Dae Jung ñaõ töøng laø moät nhaø ñoái laäp vaø ñaõ bò ngoài tuø veà toäi choáng ñoái chính phuû. Theo vò Toång Giaùm Muïc Seoul, vieäc traû töï do cho caùc tuø nhaân chính trò seõ môû ra moät giai ñoaïn môùi taïi Nam Haøn maø ngöôøi daân ñaõ töø laâu mong ñôïi. Noù cuõng laø bieåu loä cuûa moät hình aûnh toát ñeïp cuûa moät coäng ñoaøn, bieát ñoái xöû töû teá vôùi caùc thaønh phaàn bò loaïi ra khoûi caùc sinh hoaït cuûa xaõ hoäi.


Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Cuba hy voïng giaùo hoäi seõ ñoùng moät vai troø roäng lôùn

Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Cuba hy voïng giaùo hoäi seõ ñoùng moät vai troø roäng lôùn.

(Reuters 13/02/98) - Cuba (Havana) - Thöù Saùu 13/02/98, caùc Giaùm Muïc Cuba caùm ôn daân chuùng vaø chính quyeàn ñaõ daønh cho ÑTC Gioan Phaoloâ II moät söï ñoùn tieáp noàng haäu khi ngaøi vieáng thaêm Cuba ñoàng thôøi baøy toû hy voïng raèng chuyeán vieáng thaêm seõ laø yeáu toá giuùp giaùo hoäi ñoùng moät vaøi troø roäng lôùn hôn taïi quoác gia naøy.

Trong söù ñieäp göûi cho caùc tín höõu vaø toaøn daân, Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Cuba caùm ôn taát caû moïi ngöôøi vì ñaõ boäc loä nhöõng caûm tình toát ñeïp nhaát cuûa hoï, qua ñöùc tin vaø loøng suøng ñaïo, trong nhöõng ngaøy ÑTC coù maët taïi ñaây. Cuï theå söù ñieäp nhaéc tôùi giôùi laõnh ñaïo toái cao cuûa Cuba, nguï yù chuû tòch Fidel Castro, ñaõ ñoái ñaõi ÑTC caùch raát teá nhò. Trong nhöõng ngaøy luu laïi Cuba, ÑTC Gioan Phaoloâ II ñaõ chæ trích heä thoáng chính trò cuûa nöôùc naøy nhöng ñoàng thôøi ngaøi cuõng leân aùn leänh caám vaän kinh teá cuûa Hoa Kyø ñoái vôùi Cuba. Trong khi vôùi lòch söï cuûa chuû nhaø, oâng Castro ñaõ goïi chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC laø moät thaønh coâng vó ñaïi cho Cuba vaø cuoäc caùch maïng.

Cuõng trong söù ñieäp, caùc Giaùm Muïc Cuba nhaán maïnh tôùi ñieàu maø giaùo hoäi Coâng Giaùo töø laâu mong ñôïi, ñoù laø ñöôïc tham döï moät caùch töï do vaø coù choã ñöùng ñaày ñuû hôn trong coâng taùc phuïc vuï xaõ hoäi vaø ngöôøi daân trong nöôùc. Nhaéc laïi lôøi cuûa ÑTC giaûng trong thaùnh leã ngoaøi trôøi ôû thuû ñoâ La Havana raèng: "Söï giaûi phoùng khoâng theå bò thu giaûm trong khía caïnh xaõ hoäi vaø chính trò maø thoâi, nhöng traùi laïi, ñaït tôùi sung maõn qua vieäc thöïc thi quyeàn töï do löông taâm, ñaây chính laø caên baûn vaø neàn taûng cuûa taát caû caùc nhaân quyeàn". Söù ñieäp nhaán maïnh raèng giaùo hoäi coù yù ñònh xaây döïng moät baàu khí ñoái thoaïi hôn laø laøm cho quan heä giöõa giaùo hoäi vaø nhaø nöôùc trôû neân toài teä hôn. Giaùo hoäi Coâng Giaùo Cuba cuõng möu tìm moät söï coäng taùc chaët cheõ vôùi caùc giaùo hoäi Kitoâ khaùc ñeå phuïc vuï xaõ hoäi, nhaát laø vôùi caùc thaønh phaàn caàn ñöôïc giuùp ñôõ nhaát. (Reuters 13/02/98).


Hoäi Ñoàng Giaùo Hoaøng "Ñoàng Taâm" ( Cor UNUM) ñaõ phaân phoái 5 trieäu Myõ kim cho caùc döï aùn töø thieän vaø phaùt trieån trong naêm 1997 vöøa qua

Hoäi Ñoàng Giaùo Hoaøng "Ñoàng Taâm" ( Cor UNUM) ñaõ phaân phoái 5 trieäu Myõ kim cho caùc döï aùn töø thieän vaø phaùt trieån trong naêm 1997 vöøa qua.

Tin Vatican (VIS 13/02/98): Hoäi Ñoàng Giaùo Hoaøng "Ñoàng Taâm" ( Cor Unum), cô quan coù traùch nhieäm phaân phoái nhöõng khoaûn tieàn ngöôøi ta daâng cuùng cho ÑTC ñeå laøm vieäc töø thieän vaø trôï giuùp phaùt trieån, vöøa coâng boá baûn phuùc trình toång keát nhöõng hoaït ñoäng trong naêm vöøa qua 1997. Theo baûn phuùc trình naày, thì toång coäng soá tieàn ñaõ ñöôïc phaân phoái leân ñeán 5 trieäu Myõ kim, vaø ñöôïc phaân chia nhö sau:

Nhìn vaøo baûn phuùc trình haèng naêm naày, chuùng ta löu yù raèng trong naêm 1997 vöøa qua, ÑTC, qua cô quan Ñoàng Taâm, ñaõ gôûi soá tieán laø 300 ngaøn Myõ kim, ñeå trôï giuùp cho caùc naïn nhaân cuûa traän baûo LINDA, trong boán giaùo phaän mieàn Nam Vieät Nam.

Nhìn ñeán töông lai, lieân quan ñeán nhöõng döï aùn cho naêm 1999 saép ñeán. Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh "Ñoàng Taâm" ñaõ ñeà nghò chöông trình trôï giuùp phaùt trieån mang teân laø "100 döï aùn cuûa ÑTC", vaø moãi döï aùn caàn ñeán soá tieàn trong khoaûng töø 5000 ñeán 20,000 Myõ kim, vaø do caùc giaùm muïc chuû chaên caùc giaùo phaän taïi caùc quoác gia ñang phaùt trieån, ñeà nghò. Ngay töø thaùng 7 naêm 1997 vöøa qua, Cô Quan "Ñoàng Taâm" ñaõ baét ñaàu tuyeån choïn nhöõng döï aùn môùi cho chöông trình "100 döï aùn cuûa ÑTC".


Lôøi Kinh ñeå caàu nguyeän cho Khoùa Hoïp Ñaëc Bieät cuûa Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÙ Chaâu

Lôøi Kinh ñeå caàu nguyeän cho Khoùa Hoïp Ñaëc Bieät cuûa Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÙ Chaâu.

(VIS 13/02/98). Nhö quyù vò vaø caùc baïn ñaõ bieát, trong toâng thô Ngaøn Naêm Thöù Ba, ÑTC Gioan Phaoloâ II ñaõ ngoû yù muoán coù Naêm Khoùa Hoïp Ñaëc Bieät cuûa Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc, cho Naêm Chaâu, treân theá giôùi, nhö laø moät trong nhöõng chuaån bò cuûa Giaùo Hoäi cho Ñaïi Naêm Thaùnh 2000. Vaø tính cho ñeán nay, ñaõ coù hai khoùa ñaëc bieät ñöôïc trieäu taäp cho hai Ñaïi Luïc laø Phi Chaâu vaø Myõ Chaâu. Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc ñaëc bieät cho Phi Chaâu, ñaõ ñöôïc dieãn ra taïi Vatican, vaøo thaùng 4 vaø 5 naêm 1994, Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc ñaëc bieät cho Myõ Chaâu, cuõng ñaõ dieãn ra taïi Vatican, hoài thaùnh 11 naêm 1997 vöøa qua. Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Ñaëc bieät cho AÙ Chaâu, thì seõ dieãn ra taïi Vatican, töø ngaøy 19 thaùng 4 cho ñeán 14 thaùng 5 naêm 1998 naày. Thöôïng Hoäi Ñoàng Ñaëc Bieät cho AÂu Chaâu thì seõ ñöôïc hoïp vaøo naêm tôùi 1999, nhöng chöa ñöôïc ñònh vaøo luùc naøo trong naêm. Tröôùc ñaây, vaøo naêm 1991, ñaõ coù moät Khoùa Hoïp Daëc bieät Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÂu Chaâu baøn veà vieäc taùi rao giaûng Tin Möøng cho AÂu Chaâu. Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Ñaëc bieät cho Ñaïi Döông Chaâu, ñang ñöôïc chuaån bò, nhöng ngaøy giôø hoïp luùc naøo, thì chöa ñöôïc quyeát ñònh. Ngoaøi naêm Khoùa Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc ñaëc bieät cho Naêm Ñaïi Luïc nhö vöøa noùi treân, thì töø nay cho ñeán naêm 2000, Hoäi Ñoàng Thô Kyù cuûa Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc ñang chuaån bò cho khoùa hoïp thoâng thöôøng laàn thöù 10 cuûa Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Chung toaøn theá giôùi, maø ngaøy giôø cuõng chöa ñöôïc quyeát ñònh.

Rieâng ñoái vôùi Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc ñaëc bieät cho AÙ Chaâu, saép dieãn ra taïi Roma, töø ngaøy 19/4 cho ñeán 14 thaùng 5 naêm 1998, thì hoâm 7-9 thaùng 2 naày, khoùa Hoïp cuoái cuøng cuûa Hoäi Ñoàng Chuaån Bò ñaõ dieãn ra taïi Vatican. Ñöùc Giaùm Muïc Phaoloâ Nguyeãn Vaên Hoøa, Giaùm Muïc Nha Trang, Vieät Nam, laø thaønh vieân cuûa Hoäi Ñoàng chuaån naày vaø ñaõ coù maët tham döï. Sau khoùa hoïp chuaån bò cuoái cuøng treân, Vaên Phoøng Trung Öông Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc ñaõ cho phoå bieán lôøi caàu nguyeän cho Khoùa Hoïp Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÙ Chaâu, nhö sau:

Ñoù laø Lôøi Kinh ñeå caàu nguyeän cho Khoùa Hoïp Ñaëc Bieät cuûa Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÙ Chaâu.


ÑTC tieáp caùc giaùm muïc Ba Lan ñeán Roma vieáng Toøa Thaùnh "Ad Limina"

ÑTC tieáp caùc giaùm muïc Ba Lan ñeán Roma vieáng Toøa Thaùnh "Ad Limina".

Vatican - 13.02.98 - Saùng thöù Saùu,13/02/98, ÑTC tieáp 11 giaùm muïc Ba Lan thuoäc nhoùm thöù ba ñeán Roma "Ad Limina", trong soá naøy coù Ñöùc Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Warmia vaø Lublino cuøng vôùi caùc giaùm muïc phuï taù cuûa caùc ngaøi. Nhö vaäy trong nhöõng ngaøy vöøa qua, töø thöù Hai ñeán thöù Saùu (tröø hai ngaøy thöù Tö, buoåi tieáp kieán chung haèng tuaàn vaø thöù Naêm, ÑTC tieáp hai vò Toång thoáng Malawi vaø Mali, roài UÛy Ban Trung Öông vaø caùc UÛy Ban Quoác Gia Naêm Thaùnh), ÑTC ñaõ tieáp taát caû 26 vò giaùm muïc thuoäc nhoùm thöù ba cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Ba lan.

Cuõng saùng thö Saùu 13/02/98, ÑTC tieáp Ñöùc Cha Gabino Diaz Marchaùn, Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Oviedo beân Taây Ban Nha, cuõng ñeán Roma "Ad Limina".

Cuõng thöù Saùu 13/02/98, ÑTC boå nhieäm Ñöùc OÂng Antal Panyl, 48 tuoåi, hieän laø Toång Ñaïi dieän Giaùo phaän Esztergom-Budapest, laøm giaùm muïc phuï giaùo phaän naøy, thay theá Ñöùc Cha Csaba Ternyak, ñöôïc boå nhieäm laøm Toång Thö Kyù Boä Giaùo Só, thay cho Ñöùc Toång Giaùm Muïc Crescenzio Sepe, ñöôïc chæ ñònh giöõ chöùc vuï Toång Thö Kyù UÛy Ban Trung Öông Naêm Thaùnh 2000.


Cuoäc hoïp baùo trình baøy veà chöông trình nhöõng cuoäc cöû haønh Naêm Thaùnh 2000

Cuoäc hoïp baùo trình baøy veà chöông nhöõng cuoäc cöû haønh Naêm Thaùnh 2000.

Vatican - 13.02.98 - Chieàu thöù Naêm,12/02/98, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Crescenzio Sepe, Toång Thö Kyù UÛy Ban Trung Öông Naêm Thaùnh , chuû söï cuoäc hoïp baùo ñeå trình baøy chöông trình veà caùc leã nghi ñöôïc cöû haønh trong Naêm Thaùnh 2000.

Ñöùc Toång Giaùm Muïc Sepe cuõng cho bieát laø trong Naêm Thaùnh seõ khoâng coù chuyeán vieáng thaêm Quoác teá naøo cuûa ÑTC, tröø cuoäc gaëp gôõ ñaõ ñöôïc ngaøi nhaéc ñeán trong Toâng Thö Ngaøn naêm Thöù Ba ("Tertio Millennio Adveniente") töùc Cuoäc Gaëp Gôõ Caàu Nguyeän treân Nuùi Sinai giöõa ba Toân Giaùo ñoäc thaàn: Kitoâ Giaùo, Do Thaùi Giaùo, Hoài Giaùo. Cuoäc gaëp gôõ naøy coøn trong voøng cöùu xeùt vaø tuøy vaøo tính hình taïi mieàn Trung Ñoâng.


Cuoäc phoûng vaán Ñöùc Cha Kamal Hanna Bathish, chuû tòch UÛy Ban Naêm Thaùnh taïi Gieârusalem

Cuoäc phoûng vaán Ñöùc Cha Kamal Hanna Bathish, chuû tòch UÛy Ban Naêm Thaùnh taïi Gieârusalem.

Vatican - 13.02.98 - Naêm Thaùnh 2000, nhö ÑTC noùi, khaùc caùc Naêm Thaùnh tröôùc ñaây, vì ñöôïc khai maïc cuøng moät luùc ôû Roma, Thaùnh Ñòa vaø taïi caùc Giaùo Hoäi ñòa phöông. Hai ñieåm quan troïng hôn caû laø Roma vaø Thaùnh Ñòa.

Trong baøi phoûng vaán daønh cho Ñaøi Vatican (13.02.98), Ñöùc Cha Kamal Hanna Bathish, chuû tòch UÛy Ban Naêm Thaùnh Gieârusaelm cho bieát veà coâng vieäc chuaån bò Naêm Thaùnh taïi Thaùnh ñòa nhö sau:

"Giaùo Hoäi Coâng Giaùo taïi Thaùnh Ñòa ñaõ nghó ñeán vieäc coäng taùc vôùi caùc coäng ñoaøn Kitoâ khaùc, ñeå möøng Naêm 2000, ngay töø naêm 1995. Taát caû caùc Giaùo Hoäi ñeàu thoûa thuaän laø phaûi chuaån bò vaø cöû haønh Naêm Ñaïi Toaøn Xaù 2000 chung vôùi nhau, ngoaøi nhöõng cuoäc cöû haønh rieâng cuûa moãi moät Giaùo Hoäi. Töø ñoù ñeán nay, vieäc ñaùp öùng daàn daàn gia taêng vaø hieän nay chuùng toâi ñang cöùu xeùt: nhöõng bieán coá naøo, nhöõng cô hoäi naøo coù theå cöû haønh chung vôùi nhau.

Veà phía chính quyeàn Do Thaùi - lôøi Ñöùc Cha Kamal - tình hình luùc naøy coù theå noùi laø tieâu cöïc. Nhaø Caàm quyeàn Do Thaùi tranh luaän vôùi nhau phaûi laøm hay khoâng laøm, laøm nhö theá naøo hay khoâng laøm gì caû, coäng taùc hay khoâng coäng taùc vôi caùc Giaùo Hoäi. Thöïc ra chöa coù gì laø roõ reät, vì trong daân chuùng coù nhöõng khuynh höôùng khaùc nhau , khoâng luoân luoân tích cöïc. Nhöng trong Chính Phuû khoâng thieáu nhöõng ngöôøi yù thöùc ñöôïc raèng ñaây laø moät bieán coá raát quan troïng vaø caàn coäng taùc vôùi Giaùo Hoäi.

Veà phía chính quyeàn Palestine, coù raát nhieàu thieän chí, hoï daønh taát caû söï deã daøng cho chuùng toâi, nhöng hoï thieáu khaû naêng vaø vì theá hoï chôø ñôïi chuùng toâi, caû trong vieäc soaïn caùc chöông trình nöõa vaø hoï muoán coäng taùc. Chuùng toâi hy voïng chuùng toâi seõ ñöôïc söï coäng taùc naøy vaøo ñuùng luùc cho moãi moät bieán coá, cho taát caû nhöõng gì coù theå laøm".


Nhöõng chuaån bò sau cuøng cho khoùa hoïp Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc rieâng veà AÙ Chaâu

Nhöõng chuaån bò sau cuøng cho khoùa hoïp Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc rieâng veà AÙ Chaâu.

Vatican - 13.02.98 - Khoùa hoïp khoaùng ñaïi cuûa Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc veà AÙ Chaâu seõ ñöôïc khai maïc vaøo ngaøy 19 thaùng Tö naêm 1998 vaø beá maïc ngaøy 14 thaùng 5 tôùi ñaây (1998 ).

Sau ba ngaøy hoäi hoïp ñeå chuaån bò laàn cuoái cuøng, thì saùng thöù Saùu vöøa qua, 13.02/98, Toång Vaên Phoøng Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc theá giôùi cho phoå bieán thoâng caùo sau ñaây:

"Cuoäc hoïp vöøa qua, töø muøng 7 ñeán muøng 9 thaùng 2, laø cuoäc hoïp laàn thöù naêm vaø sau cuøng cuûa Hoäi Ñoàng Chuaån Bò, döôùi quyeàn chuû toïa cuûa Ñöùc Hoàng Y Jan Schotte, Toång Thö Kyù Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc theá giôùi. Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc veà AÙ Chaâu laø moät trong 5 Khoùa Ñaëc Bieät daønh cho caùc Chaâu do ÑTC aán dònh vaø trieäu taäp, ñeå chuaån bò Naêm Ñaïi Toaøn Xaù 2000. Cho tôùi luùc naøy hai Khoùa Khoaùng Ñaïi ñaëc bieät ñaõ ñöôïc trieäu taäp roài: Ñoù laø Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc cho Phi Chaâu thaùng 4 vaø 5 naêm 1994, vaø Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc cho Chaâu Myõ, trong thaùng 11 naêm 1997 vöøa qua".

Thoâng caùo coøn cho bieát theâm nhö sau: "Trong nhöõng ngaøy vöøa qua, Hoäi Ñoàng Chuaån Bò Thöôïng Hoäi Ñoàng ñaõ thaûo luaän veà nhöõng tieâu chuaån cuûa vieäc tham döï Khoùa Hoïp Khoaùng Ñaïi cuûa Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc veà AÂu Chaâu, maø theo chöông trình, thì seõ ñöôïc trieäu taäp naêm tôùi (1999). Khoùa hoïp Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc tröôùc ñaây veà AÂu Chaâu, ñaõ dieãn ra vaøo naêm 1991, baøn veà vieäc taùi rao giaûng Tin Möøng cöïu Luïc ñòa AÂu Chaâu sau söï suïp ñoå caùc böùc töôøng".

Thoâng caùo vieát theâm: "Trong boái caûnh cuûa vieäc chuaån bò Naêm Ñaïi Toaøn Xaù 2000, moät Khoùa Hoïp Khoaùng Ñaïi rieâng cuõng ñöôïc daønh cho Chaâu Ñaïi Döông, nhöng ngaøy trieäu taäp chöa ñöôïc aán ñònh.

Thoâng caùo keát thuùc: "Trong cuoäc hoïp ñeå chuaån bò cho Thöôïng Hoäi Ñoàng ñaëc bieät cho AÙ Chaâu, caùc tham döï vieân ñaõ cöùu xeùt caùc vaán ñeà coù tính caùch thöïc haønh vaø nhöõng ñieåm seõ ñöôïc ghi trong ("Relatio ante disceptationem) töùc baøi thuyeát trình tröôùc caùc cuoäc thaûo luaän, (cuõng goïi laø Baøi Thuyeát Trình Môû Ñaàu) duøng laøm neàn taûng cho caùc cuoäc phaùt bieåu yù kieán cuûa caùc Nghò Phuï. Baøi thuyeát trình raát doài daøo nhaèm gôïi leân söï chuù yù veà nhöõng ñieåm noøng coát cuûa ("Instrumentum laboris") Vaên kieän laøm vieäc. Vaên kieän naøy ñaõ ñöôïc soaïn thaûo caên cöù vaøo caùc caâu traû lôøi cuûa caùc Giaùo Hoäi ñòa phöông.


Back to Radio Veritas Asia Home Page