Nghe Phat Thanh
Nghe Truc Tiep
Nghe MP3
Nghe MP3
Lang nghe Loi Chua
Suy Niem Loi Chua
Thanh Kinh Tan Cuu Uoc
Song Loi Chua, Bai Giang Thanh Le
Am Nhac
Ca Nhac
Xem Video
Tong Du cua DTC
Dai Chan Ly A Chau is on Facebook
Dai Chan Ly A Chau is on Facebook
Dai Chan Ly A Chau is on Twitter


www.chanlyviet.org


 

Kinh Thaùnh Taân Cöïu Öôùc

Suy Nieäm Tin Möøng

Tin Töùc Thôøi Söï

Tin Töùc Giaùo Hoäi Vieät Nam

Nghe Chöông Trình Phaùt Thanh 

Toâng Huaán vaø Söù Ñieäp cuûa ÑTC

Giôùi Thieäu Ñaøi Chaân Lyù AÙ Chaâu

Ñaøi Phaùt Thanh Chaân Lyù AÙ Chaâu Radio Veritas Asia

Ñaøi Phaùt Thanh Vatican Radio Vatican

Chaân Lyù Vieät

Muïc vuï Truyeàn Giaùo taïi AÙ Chaâu


 

Muïc Luïc Taøi Lieäu Giaùo Hoäi

Noái Keát vôùi Maïng Löôùi Coâng Giaùo

 Suy Nieäm Tin Möøng Tuaàn 25 Muøa Thöôøng Nieân - Ngöôøi Khieâm Nhöôøng Khoâng Tranh Laøm Lôùn
Mua Phuc Sinh

Mc 9,29-36: Khi aáy, Chuùa Gieâsu vaø caùc moân ñeä töø treân nuùi xuoáng, roài ñi ngang qua xöù Galileâa vaø Ngöôøi khoâng muoán cho ai bieát. Vì Ngöôøi daïy doã vaø baûo caùc oâng raèng: "Con Ngöôøi seõ bò noäp vaøo tay ngöôøi ta vaø hoï seõ gieát Ngöôøi. Khi ñaõ bò gieát, ngaøy thöù ba, Ngöôøi seõ soáng laïi". Nhöng caùc oâng khoâng hieåu lôøi ñoù vaø sôï khoâng daùm hoûi Ngöôøi. Caùc ngaøi tôùi Capharnaum. Khi ñaõ vaøo nhaø, Ngöôøi hoûi caùc oâng: "Doïc ñaøng caùc con tranh luaän gì theá?" Caùc oâng laøm thinh, vì doïc ñaøng caùc oâng tranh luaän xem ai laø ngöôøi lôùn nhaát. Baáy giôø Ngöôøi ngoài xuoáng, goïi möôøi hai oâng laïi vaø baûo caùc oâng raèng: "Ai muoán laøm lôùn nhaát, thì haõy töï laøm ngöôøi roát heát vaø laøm ñaày tôù moïi ngöôøi". Roài Ngöôøi ñem moät em beù laïi ñaët giöõa caùc oâng, oâm noù maø noùi vôùi caùc oâng raèng: "Ai ñoùn nhaän moät trong nhöõng treû nhoû nhö theá naøy vì danh Thaày, töùc laø ñoùn tieáp chính mình Thaày. Vaø ai ñoùn tieáp Thaày, thöïc ra khoâng phaûi ñoùn tieáp Thaày, nhöng laø ñoùn tieáp Ñaáng ñaõ sai Thaày"... Neáu Chuùa nhaät tröôùc laø Chuùa nhaät Ngöôøi Toâi Tôù, thì Chuùa nhaät hoâm nay coù theå goïi laø Chuùa nhaät Ngöôøi khieâm nhöôïng. Vaø noäi dung cuûa hai ngaøy cuõng gaàn gioáng nhau. Vì Ngöôøi Toâi Tôù thì phaûi khieâm nhöôøng vaø Ngöôøi khieâm nhöôøng thì phaûi trôû neân nhö Toâi Tôù. Hai quan nieäm toâi tôù vaø khieâm nhöôøng ñeàu choùi tai ngöôøi thôøi ñaïi ta, nhöng laø nhöõng thaùi ñoä caên baûn cuûa Kitoâ giaùo. Chính Ñöùc Kitoâ ñaõ haï mình xuoáng cho ñeán cheát vaø cheát treân thaäp giaù ñeå thöïc hieän moïi lôøi tieân tri veà Ngöôøi Toâi Tôù. Vaø Ngöôøi daïy ai muoán theo Ngöôøi cuõng phaûi vaùc laáy thaäp giaù cuûa mình maø böôùc theo... Theá neân, chuùng ta cuõng phaûi ñi vaøo con ñöôøng khieâm cung nhö nhöõng ngöôøi toâi tôù. Nhöng khieâm toán, hoaëc khieâm nhöôøng vaø khieâm cung theo giaùo huaán cuûa Chuùa laø gì? Ba baøi Kinh Thaùnh hoâm nay khoâng coù yù traû lôøi ñaày ñuû nhöng vaïch ra nhöõng phöông höôùng chính yeáu ñeå giuùp chuùng ta suy nieäm. Phaàn sau cuûa baøi Tin Möøng hoâm nay nhö muoán ñaët ñieàu kieän tieân quyeát cho nhöõng ai muoán ñi vaøo con ñöôøng khieâm toán, cuõng laø chính con ñöôøng maø Ñöùc Kitoâ ñaõ ñi ôû traàn gian naøy... Thaùnh Marcoâ keå: hoâm aáy Ñöùc Yeâsu ñang ñi vôùi caùc moân ñeä. Ngöôøi traùnh, khoâng muoán cho ai bieát Ngöôøi. Ngöôøi sôï ngöôøi ta noâ nöùc ñi theo Ngöôøi nhö chaïy theo moät ngöôøi lôùn. Hôn nöõa, ñang khi ñi ñöôøng Ngöôøi coøn noùi roõ cho moân ñeä bieát: Ngöôøi seõ bò noäp, bò gieát. Ngöôøi thì nhö vaäy vaø taâm hoàn Ngöôøi thì nhö theá. Nhöng caùc moân ñeä vaø ñaàu oùc hoï thì laïi khaùc haún. Hoï khoâng tìm hieåu lôøi Ngöôøi noùi veà thaùi ñoä vaø ñôøi soáng khieâm nhöôøng, nhöng laïi tranh bieän vôùi nhau xem ai laø ngöôøi lôùn nhaát................................................. (Ñoïc tieáp....)

 


Hot News - Tin Töùc Thôøi Söï Haèng Ngaøy

Loøng trung thaønh vôùi Chuùa tuøy thuoäc söï saün saøng phuïc vuï cuûa chuùng ta
Leã gioã cuûa Ñaáng Ñaùng Kính Ñöùc Hoàng Y Phanxicoâ Xavieâ Nguyeãn Vaên Thuaän taïi Roma 2021
Dö aâm chuyeán Toâng Du thöù 34 cuûa Ñöùc Thaùnh Cha Phanxicoâ
Söù vuï vaø hoaït ñoäng cuûa Hoäi ñoàng Toøa Thaùnh coå voõ Hieäp nhaát caùc Kitoâ höõu
Ñöùc Hoàng y Muller pheâ bình nhieàu toå chöùc AÂu chaâu
Giaùo hoäi taïi Brazil coù 126 giaùm muïc nghæ höu coøn soáng
Toå chöùc Töông trôï Kitoâ baùo ñoäng veà Afghanistan
Hoäi ñoàng Giaùm muïc Ñöùc nhoùm khoùa hoïp muøa thu
Coäng ñoaøn Coâng giaùo beù nhoû taïi Istanbul coù chuû chaên môùi
Ñöùc Thaùnh Cha tieáp kieán Giaùo phaän Roma
Ñöùc Thaùnh cha gaëp gôõ Giaùo phaän Roma
Caùm Ôn Nhöõng Nieàm Ñau
Ñöùc Thaùnh Cha tieáp kieán UÛy ban Giaùo lyù cuûa caùc Hoäi ñoàng Giaùm muïc chaâu AÂu
Ñöùc Thaùnh cha keâu goïi taêng cöôøng vieäc ñaøo taïo giaùo lyù vieân
Phoù Toång thö kyù Thöôïng Hoäi ñoàng Giaùm muïc giaûi thích veà Sinodalitaø
62 nöõ tu trong moät tu vieän taïi Philippines bò Covid 19
Caùc giaùm muïc Kenya caám caùc chính trò gia noùi taïi nhaø thôø ñeå tranh cöû
Quyõ Giaùo hoaøng ôû Myõ giuùp gaàn 800 ngaøn Myõ kim hoïc boång
Thö Ñöùc Thaùnh cha göûi caùc linh muïc cao nieân mieàn Lombardia
Soáng Coù Traùch Nhieäm
Ñöùc Thaùnh Cha Phanxicoâ vieát lôøi töïa cho saùch cuûa Ñöùc nguyeân Giaùo hoaøng Bieån Ñöùc XVI
Tuoåi giaø khoâng phaûi laø moät caên beänh nhöng laø moät ñaëc aân
Nöôùc khoâng phaûi haøng hoùa nhöng laø moät quyeàn cô baûn cuûa con ngöôøi
Giaùo hoäi Thuïy Só ñeà cao maãu göông truyeàn giaùo cuûa Giaùo hoäi Vieät Nam
Lôøi chöùng cuûa Grzegorz Miecznikowski Trong Chuùa toâi ñaõ trôû thaønh trieäu phuù


Phuïng Vuï - Muïc Vuï Haèng Ngaøy

Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Ba sau Chuùa Nhaät 25 Muøa Thöôøng Nieân Laéng Nghe Vaø Thöïc Haønh Lôøi Chuùa
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Ba sau Chuùa Nhaät 25 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Hai sau Chuùa Nhaät 25 Muøa Thöôøng Nieân Ngoïn Ñeøn Ñöùc Tin
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Hai sau Chuùa Nhaät 25 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Chuùa Nhaät 25 Muøa Thöôøng Nieân Ngöôøi Khieâm Nhöôøng Khoâng Tranh Laøm Lôùn
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Chuùa Nhaät 25 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Baûy sau Chuùa Nhaät 24 Muøa Thöôøng Nieân Duï Ngoân Ngöôøi Gieo Gioáng
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Baûy sau Chuùa Nhaät 24 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Saùu sau Chuùa Nhaät 24 Muøa Thöôøng Nieân Söï Bình Ñaúng Cuûa Phuï Nöõ
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Saùu sau Chuùa Nhaät 24 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Naêm sau Chuùa Nhaät 24 Muøa Thöôøng Nieân Loøng Saùm Hoái
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Naêm sau Chuùa Nhaät 24 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy 15/09 Leã Ñöùc Meï Saàu Bi
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy 15/09 Leã Ñöùc Meï Saàu Bi
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy 14/09 Leã Suy Toân Thaùnh Giaù
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy 14/09 Leã Suy Toân Thaùnh Giaù
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Hai sau Chuùa Nhaät 24 Muøa Thöôøng Nieân Söùc Maïnh Cuûa Lôøi Chuùa
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Hai sau Chuùa Nhaät 24 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Chuùa Nhaät 24 Muøa Thöôøng Nieân Ñöùc Tin Coù Vieäc Laøm
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Chuùa Nhaät 24 Muøa Thöôøng Nieân


Taøi Lieäu Chuyeân Ñeà - Khoa Hoïc Ñôøi Soáng

Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Hungary vaø Slovakia
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Irak
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Thaùi Lan vaø Nhaät Baûn
Khoùa Hoïp Ñaëc Bieät THÑGM veà Amazon 2019
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Mozambic Madagascar vaø Ñaûo Maurizio
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Rumani
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Bulgari vaø Macedonia
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Maroc
Hoäi Nghò Caùc Chuû Tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc veà Baûo Veä Treû Em taïi Vatican
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Lieân Minh Caùc Tieåu Vöông Araäp
Töôøng thuaät Ngaøy Quoác Teá Giôùi Treû 2019 vaø chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Panama
Khoùa Hoïp THÑGM theá giôùi veà Giôùi Treû 2018
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi 3 nöôùc vuøng Baltic Lituani Lettoni vaø Estoni
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Ailen vaø Ñaïi Hoäi Gia Ñình Theá Giôùi laàn thöù IX
Chöông Trình Thi Ñaáu Vaø Keát Quaû Boùng Ñaù Theá Giôùi FIFA 2018 Russia
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Geneve Thuy Só
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Chileâ vaø Peru
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Myanmar vaø Bangladesh
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Colombia
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Fatima

 

Muïc Vuï Truyeàn Giaùo Vieät Nam taïi Caùc Quoác gia ôû AÙ Chaâu

Vatican Caøng ngaøy caøng coù nhieàu linh muïc tu só Vieät Nam tình nguyeän ñi truyeàn giaùo taïi caùc quoác gia ôû AÙ Chaâu. Môû ñaàu laø ñeán Phi Luaät Taân, Ñaøi Loan, Hoàng Koâng, Macao, Nhaät Baûn, Haøn Quoác. Vaø daàn daàn lan roäng ra caùc quoác gia khaùc nhö Maõ Lai, Singapore, Thaùi Lan, Indonesia, AÁn ñoä, Cam Boát, Laøo, v.v... Vôùi ôn Chuùa Thaùnh Thaàn höôùng daãn, ôn goïi truyeàn giaùo cuûa Linh Muïc Tu Só Vieät Nam caøng ngaøy caøng phaùt trieàn maïnh. Haàu heát caùc hoäi doøng cuûa caùc quoác gia ôû AÙ Chaâu coù raát nhieàu ôn goïi cuûa ngöôøi Vieät Nam. Nhôø ñoù, Giaùo Hoäi Vieät Nam nhieät taâm thöïc hieän ñöôïc söù meänh truyeàn giaùo maø Chuùa Gieâsu ñaõ trao phoù: "Caùc con haõy ñi khaép theá gian, röûa toäi cho hoï, nhaân danh Cha, vaø Con, vaø Thaùnh Thaàn .....


Toøa Thaùnh Vatican - Ñöùc Thaùnh Cha

Vatican Thaønh Phoá Vatican naèm goïn trong laõnh thoå cuûa Thaønh Phoá Roma, treân moät ngoïn ñoài phía taây cuûa gioøng soâng Tiber, vaø ñöôïc ngaên caùch vôùi Thaønh Phoá Roma baèng moät daõy töôøng cao. Quoác gia Thaønh Phoá Vatican bao goàm Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ, Quaõng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ, Cung Ñieän Vatican laø nôi cö nguï cuûa Ñöùc Thaùnh Cha vôùi Nhaø Nguyeän Sistine, vieän baûo taøng Vatican. Beân ngoaøi Thaønh Phoá Vatican coøn coù khoaûng 13 toaø nhaø lôùn naèm raûi raùc trong Thaønh Phoá Roma cuøng vôùi Cung Ñieän Castel Gandolfo, nôi nghæ heø cuûa Ñöùc Thaùnh Cha. Toång dieän tích cuûa Quoác Gia Thaønh Phoá Vatican laø 0.44 caây soá vuoâng.....


Giaùo Hoäi Vieät Nam - Caùc Giaùo Phaän

Giao Hoi Viet Nam Giaùo Hoäi Vieät Nam ñaõ traûi qua nhöõng baùch haïi. Qua caùc theá kyû, caùc hieåu laàm ñoâi khi ñaõ xaûy ra giöõa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo vaø coäng ñoàng daân söï. Nhöng giôø ñaây phaûi xaùc nhaän laïi raèng ngöôøi Coâng Giaùo Vieät Nam laø nhöõng thaønh phaàn chaân thaønh cuûa quoác gia. Ngöôøi Coâng Giaùo ñoùng goùp vaøo tieán boä xaõ hoäi cuûa ñaát nöôùc, gaén boù vôùi coâng ích, khoâng thua gì nhöõng coâng daân khaùc. Töø khi Phuùc aâm ñöôïc mang ñeán Vieät Nam vaøo theá kyû thöù 16, Giaùo Hoäi Vieät Nam ñaõ traûi qua nhieàu thöû thaùch. Hình aûnh 117 vò thaùnh töû ñaïo Vieät Nam, chöùng taù maø nhöõng ngöôøi con nam nöõ cuûa ñaát nöôùc ñaõ laøm cho Chuùa Kitoâ, vì tình yeâu ñoái vôùi Thieân Chuùa vaø ñoái vôùi anh chò em mình, (chöùng taù ñoù) ñaõ taïo thaønh moái giaây lieân keát ñaëc bieät giöõa coäng ñoaøn Kitoâ vaø toaøn theå nhöõng ngöôøi Vieät Nam ....


Boä Giaùo Luaät - Giaùo Lyù - Coâng Ñoàng Vatican II

Giao Luat Boä Giaùo Luaät ñöôïc Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II ban haønh ngaøy 25/1/1983, hai möôi boán naêm sau khi vò Tieàn Nhieäm, Ñöùc Gioan XXIII tuyeân boá quyeát ñònh tu chính. Nguyeân baûn la ngöõ môû ñaàu vôùi Toâng Hieán "Sacrae disciplinae leges", töùc vaên kieän ban haønh Boä Luaät. Ngoaøi ra, vaên kieän naøy coøn coù tính caùch quan troïng khaùc. Ñöùc Thaùnh Cha khoâng nhöõng giaûi thích lyù do cuûa vieäc tu chính Boâ Giaùo Luaät, nhöng nhaát laø lyù do hieän höõu cuûa luaät phaùp trong Giaùo Hoäi. Muïc ñích cuûa luaät leä khoâng nhöõng chæ nhaèm duy trì traät töï trong Giaùo Hoäi xeùt nhö laø moät coäng ñoaøn, nhöng nhaát laø nhaèm phuïc vuï söù maïng maø Ñöùc Kitoâ ñaõ trao phoù: thoâng truyeàn caùc aân hueä cöùu roãi, ñaëc bieät laø Lôøi Chuùa vaø caùc Bí Tích...


Ñöùc Maria - Thaùnh Maãu Hoïc

Duc Maria Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II caàu nguyeän tha thieát vôùi Ñöùc Trinh Nöõ Maria nhö sau: "Con xin Meï haõy giuùp ñôõ caùc tín höõu trôû neân nhöõng ngöôøi lính canh cuûa hy voïng, khoâng bao giôø thaát voïng, vaø luoân luoân tuyeân xöng raèng: Chuùa Kitoâ laø Ñaáng chieán thaéng söï cheát vaø toäi loãi. laïy Meï trung tín, xin Meï soi saùng nhaân loaïi thôøi ñaïi chuùng con, ñeå hieåu bieát raèng: söï soáng cuûa moãi moät con ngöôøi khoâng giaäp taét ñi trong naém tro buïi, nhöng ñöôïc môøi goïi ñi ñeán moät soá phaän cuûa haïnh phuùc vónh cöûu". (Huaán Ñöùc cuûa Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II trong ngaøy leã Ñöùc Maria Hoàn Xaùc Leân Trôøi ngaøy 15 thaùng 8 naêm 2001).....


Taøi Lieäu Giaùo Hoäi - Trieát Thaàn Hoïc

Thaùnh Kinh Phuïng Vuï Giôø Kinh
Thöôïng Hoäi Ñoàng Taøi Lieäu Naêm Thaùnh
Tu Ñöùc Thieâng Lieâng
Trieát Thaàn Hoïc
Luaân Lyù Ñaïo Ñöùc Hoân Nhaân
Taøi Lieäu
Thô Truyeän Ngaén
Queâ Höông Vieät Nam


e-mail: info@chanlyviet.org
Vietnamese Missionaries in Asia Home Page since November 01, 1996.
Last Updated: Monday, September 20, 2021 by Webmaster info@chanlyviet.org

Your Local Time: