Nghe Phat Thanh
Nghe Truc Tiep
Nghe MP3
Nghe MP3
Lang nghe Loi Chua
Suy Niem Loi Chua
Thanh Kinh Tan Cuu Uoc
Song Loi Chua, Bai Giang Thanh Le
Am Nhac
Ca Nhac
Xem Video
Tong Du cua DTC
Dai Chan Ly A Chau is on Facebook
Dai Chan Ly A Chau is on Facebook
Dai Chan Ly A Chau is on Twitter


www.chanlyviet.org


 

Kinh Thaùnh Taân Cöïu Öôùc

Suy Nieäm Tin Möøng

Tin Töùc Thôøi Söï

Tin Töùc Giaùo Hoäi Vieät Nam

Nghe Chöông Trình Phaùt Thanh 

Toâng Huaán vaø Söù Ñieäp cuûa ÑTC

Giôùi Thieäu Ñaøi Chaân Lyù AÙ Chaâu

Ñaøi Phaùt Thanh Chaân Lyù AÙ Chaâu Radio Veritas Asia

Ñaøi Phaùt Thanh Vatican Radio Vatican

Chaân Lyù Vieät

Muïc vuï Truyeàn Giaùo taïi AÙ Chaâu


 

Muïc Luïc Taøi Lieäu Giaùo Hoäi

Noái Keát vôùi Maïng Löôùi Coâng Giaùo

 Suy Nieäm Tin Möøng Tuaàn 16 Muøa Thöôøng Nieân - Ñöùc Kitoâ Laø Vua Muïc Töû
Mua Thuong Nien

Mc 6,30-34: Khi aáy, caùc toâng ñoà hoäi laïi beân Chuùa Gieâsu vaø thuaät laïi vôùi Ngöôøi moïi vieäc caùc oâng ñaõ laøm vaø ñaõ giaûng daïy. Ngöôøi lieàn baûo caùc oâng: "Caùc con haõy lui vaøo nôi vaéng veû maø nghæ ngôi moät chuùt". Vì luùc aáy daân chuùng keû ñeán ngöôøi ñi taáp naäp, ñeán noãi caùc toâng ñoà khoâng coù thì giôø aên uoáng. Vaäy caùc ngaøi xuoáng thuyeàn, cheøo tôùi moät nôi vaéng veû heûo laùnh. Thaáy caùc ngaøi ñi, nhieàu ngöôøi hieåu yù, vaø töø caùc thaønh phoá, ngöôøi ta ñi boä keùo ñeán nôi ñoù vaø tôùi nôi tröôùc caùc ngaøi. Luùc ra khoûi thuyeàn, Chuùa Gieâsu thaáy daân chuùng thaät ñoâng, thì ñoäng loøng thöông, vì hoï nhö ñaøn chieân khoâng ngöôøi chaên, vaø Ngöôøi daïy doã hoï nhieàu ñieàu... Ôn goïi Kitoâ höõu cho chuùng ta ñöôïc tham döï vaøo söù maïng tieân tri, vöông ñeá, tö teá cuûa Ñöùc Kitoâ. Muoán thi haønh caùc söù maïng aáy ñeå phaùt huy ôn goïi Kitoâ höõu cuûa mình, chuùng ta haõy baét chöôùc Ngöôøi. Caû ba baøi Kinh Thaùnh hoâm nay muoán giuùp chuùng ta laøm coâng vieäc naøy. Chuùng ta thaáy Ñöùc Kitoâ ñöôïc loan baùo trong Cöïu Öôùc... Ngöôøi ñaõ hieän thaân ôû giöõa chuùng ta. Vaø ôn cöùu ñoä Ngöôøi hoaøn taát ñang muoán taùc ñoäng maõnh lieät trong ñôøi soáng cuûa chuùng ta. Chuùng ta thöû tìm hieåu Ngöôøi theo ba baøi Kinh Thaùnh aáy. Baøi saùch Yeâreâmia khoâng coù nhöõng tö töôûng môùi laï. Nhieàu ñoaïn Cöïu Öôùc khaùc cuõng noùi nhö vaäy. Vaø ñieàu naøy laøm chöùng ñaây laø nhöõng tö töôûng tha thieát cuûa loøng Chuùa. Ngöôøi thöông daân; coi nhö ñaøn chieân cuûa Ngöôøi. Muoán hieåu ñöôïc loøng Ngöôøi ñoái vôùi daân, chuùng ta haõy hieåu taâm lyù cuûa muïc töû, vaø hôn nöõa cuûa daân du muïc. Nhöõng ngöôøi naøy khoâng coù gì caû ngoaøi ñaøn vaät cuûa hoï. Nhaø cöûa cuûa hoï laø maûnh leàu, di chuyeån theo yeâu caàu cuûa ñaøn chieân. Theá giôùi hoï tieáp xuùc cuõng chæ laø caùc con vaät hoï chaên nuoâi. Ngaøy ñeâm hoï chæ coù moät baän taâm: laøm sao cho ñaøn vaät ñöôïc an laønh. Ñôøi soáng cuûa hoï gaén lieàn vôùi chuùng ñeán noãi cuûa aên aùo maëc cuûa hoï ñeàu do suùc vaät cung caáp. Söï soáng cuûa chuùng laø leõ soáng cuûa hoï ñeán noãi vui buoàn cuûa hoï tuøy theo söï an laønh cuûa ñaøn vaät......................... (Ñoïc tieáp....)

 


Hot News - Tin Töùc Thôøi Söï Haèng Ngaøy

Laøm theá naøo giöõ ñöôïc tuoåi xuaân trong traéng
Xin cho chuùng ta bieát tìm ñöôïc moät chuùt sa maïc noäi taâm giöõa bao hoaït ñoäng haèng ngaøy
Quoác hoäi Ucraina chuaån bò caám Giaùo hoäi Chính thoáng goác Mascôva
Nhaø nöôùc Hoài giaùo ISIS taùi xuaát hieän taïi Irak
Ñöùc Hoàng y Quoác vuï khanh Toøa Thaùnh ñeán Ucraina
Coâng boá chöông trình chính thöùc Ñöùc Thaùnh cha vieáng thaêm Luxembourg vaø Bæ
Thaùnh tích chaân phöôùc Carlo Acutis thaùnh du taïi Ñöùc
Khai maïc Ñaïi hoäi Thaùnh Theå toaøn quoác Myõ
Ñöùc giaùm muïc Ñöùc pheâ bình UÛy ban Quoác teá veà Theá vaän hoäi loaïi boû Nga vaø Belarus
Toøa AÂn giaûi toái cao ban ôn toaøn xaù nhaân Ngaøy caùc OÂng Baø vaø ngöôøi cao tuoåi
Söù ñieäp Ñöùc Thaùnh cha nhaân dòp Theá vaän hoäi Olympic ôû Paris
Truyeàn thoâng baèng con tim khoân ngoan
Nuoâi döôõng nhöõng suy nghó tích cöïc
Hieän töôïng caùc nhaø thôø boû troáng ôû Ñöùc
Theâm moät böôùc tieán chuaån bò Naêm Thaùnh
Ba möôi nhaân vaät giaûi Nobel keâu goïi caùc vò laõnh ñaïo toân giaùo
Söù ñieäp Ñöùc Thaùnh cha göûi caùc tham döï vieân muïc vuï giôùi treû Myõ Latinh
Söï quan phoøng cuûa Thieân Chuùa
Baùo chi ñöa tin Toøa Thaùnh laøm trung gian giaûi quyeát khuûng hoaûng ôû Liban
Caùc hoäi Giaùo hoaøng Truyeàn giaùo taïi AÙo laïc quyeân kyû luïc
Caùc giaùm muïc Venezuela keâu goïi tham gia baàu cöû
Chuû tòch Hoäi ñoàng Giaùm muïc Venezuela bò caûnh saùt ñe doïa
Theâm moät ñoâi vôï choàng treân ñöôøng ñöôïc toân vinh treân baøn thôø
Ñöùc Thaùnh cha tieáp chung Toång hoäi cuûa moät soá doøng tu
Theâm moät söï vieäc Ñöùc Meï hieän ra ñöôïc Boä Giaùo lyù ñöùc tin coâng nhaän


Phuïng Vuï - Muïc Vuï Haèng Ngaøy

Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Thöù Tö trong Tuaàn 16 Muøa Thöôøng Nieân Haït Gioáng Lôøi Chuùa
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Thöù Tö trong Tuaàn 16 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Thöù Ba trong Tuaàn 16 Muøa Thöôøng Nieân Thöïc Haønh Lôøi Chuùa
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Thöù Ba trong Tuaàn 16 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Thöù Hai 22/07 Leã Thaùnh Maria Mañaleâna
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Thöù Hai 22/07 Leã Thaùnh Maria Mañaleâna
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Thöù Hai trong Tuaàn 16 Muøa Thöôøng Nieân Daáu Chæ Yeâu Thöông
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Thöù Hai trong Tuaàn 16 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Chuùa Nhaät 16 Muøa Thöôøng Nieân Ñöùc Kitoâ Laø Vua Muïc Töû
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Chuùa Nhaät 16 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Thöù Baûy trong Tuaàn 15 Muøa Thöôøng Nieân Ngöôøi Toâi Trung Hieàn Laønh
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Thöù Baûy trong Tuaàn 15 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Thöù Saùu trong Tuaàn 15 Muøa Thöôøng Nieân Ngaøy Höu Leã
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Thöù Saùu trong Tuaàn 15 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Thöù Naêm trong Tuaàn 15 Muøa Thöôøng Nieân Haõy Ñeán Vôùi Chuùa
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Thöù Naêm trong Tuaàn 15 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Thöù Tö trong Tuaàn 15 Muøa Thöôøng Nieân Caàn Trôû Neân Beù Moïn
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Thöù Tö trong Tuaàn 15 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Chuùa Nhaät 15 Muøa Thöôøng Nieân Ñöôïc Sai Ñi Truyeàn Giaùo
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Chuùa Nhaät 15 Muøa Thöôøng Nieân


Taøi Lieäu Chuyeân Ñeà - Khoa Hoïc Ñôøi Soáng

Taøi Lieäu Naêm Thaùnh 2025
Khoùa Hoïp THÑGM theá giôùi kyø thöù XVI 2023 vaø 2024
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Marseille cuûa Phaùp Quoác
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Moâng Coå
Töôøng thuaät Ñaïi Hoäi Giôùi Treû theá giôùi vaø chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Lisbon Boà Ñaøo Nha
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Hungary
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Congo vaø Nam Sudan
Chöông Trình Thi Ñaáu Vaø Keát Quaû Boùng Ñaù Theá Giôùi FIFA 2022 Qatar
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Quoác Ñaûo Bahrain
Ñaïi Hoäi Lieân Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÙ Chaâu FABC 50 taïi Bangkok Thaùi Lan
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Kazakhstan
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Canada
Töôøng thuaät Ñaïi Hoäi Gia Ñình Theá Giôùi laàn thöù X taïi Roma
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Malta
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Ñaûo Cipro Vaø Hy Laïp
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Hungary vaø Slovakia
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Irak
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Thaùi Lan vaø Nhaät Baûn
Khoùa Hoïp Ñaëc Bieät THÑGM veà Amazon 2019
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Mozambic Madagascar vaø Ñaûo Maurizio

 

Taøi lieäu Naêm Thaùnh 2025

Nam Thanh 2025 Ngaøy 09 thaùng 05 naêm 2024, Ñöùc Thaùnh Cha Phanxicoâ coâng boá Toâng Saéc aán ñònh Naêm Thaùnh thöôøng leä 2025. Ngaøy Thöù Ba, 24 thaùng 12 naêm 2024 Ñöùc Thaùnh Cha môû Cöûa Thaùnh cuûa Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâro, töø ñoù baét ñaàu Naêm Thaùnh......


Muïc Vuï Truyeàn Giaùo Vieät Nam taïi Caùc Quoác gia ôû AÙ Chaâu

Vatican Caøng ngaøy caøng coù nhieàu linh muïc tu só Vieät Nam tình nguyeän ñi truyeàn giaùo taïi caùc quoác gia ôû AÙ Chaâu. Môû ñaàu laø ñeán Phi Luaät Taân, Ñaøi Loan, Hoàng Koâng, Macao, Nhaät Baûn, Haøn Quoác. Vaø daàn daàn lan roäng ra caùc quoác gia khaùc nhö Maõ Lai, Singapore, Thaùi Lan, Indonesia, AÁn ñoä, Cam Boát, Laøo, v.v... Vôùi ôn Chuùa Thaùnh Thaàn höôùng daãn, ôn goïi truyeàn giaùo cuûa Linh Muïc Tu Só Vieät Nam caøng ngaøy caøng phaùt trieàn maïnh. Haàu heát caùc hoäi doøng cuûa caùc quoác gia ôû AÙ Chaâu coù raát nhieàu ôn goïi cuûa ngöôøi Vieät Nam. Nhôø ñoù, Giaùo Hoäi Vieät Nam nhieät taâm thöïc hieän ñöôïc söù meänh truyeàn giaùo maø Chuùa Gieâsu ñaõ trao phoù: "Caùc con haõy ñi khaép theá gian, röûa toäi cho hoï, nhaân danh Cha, vaø Con, vaø Thaùnh Thaàn .....


Toøa Thaùnh Vatican - Ñöùc Thaùnh Cha

Vatican Thaønh Phoá Vatican naèm goïn trong laõnh thoå cuûa Thaønh Phoá Roma, treân moät ngoïn ñoài phía taây cuûa gioøng soâng Tiber, vaø ñöôïc ngaên caùch vôùi Thaønh Phoá Roma baèng moät daõy töôøng cao. Quoác gia Thaønh Phoá Vatican bao goàm Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ, Quaõng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ, Cung Ñieän Vatican laø nôi cö nguï cuûa Ñöùc Thaùnh Cha vôùi Nhaø Nguyeän Sistine, vieän baûo taøng Vatican. Beân ngoaøi Thaønh Phoá Vatican coøn coù khoaûng 13 toaø nhaø lôùn naèm raûi raùc trong Thaønh Phoá Roma cuøng vôùi Cung Ñieän Castel Gandolfo, nôi nghæ heø cuûa Ñöùc Thaùnh Cha. Toång dieän tích cuûa Quoác Gia Thaønh Phoá Vatican laø 0.44 caây soá vuoâng.....


Giaùo Hoäi Vieät Nam - Caùc Giaùo Phaän

Giao Hoi Viet Nam Giaùo Hoäi Vieät Nam ñaõ traûi qua nhöõng baùch haïi. Qua caùc theá kyû, caùc hieåu laàm ñoâi khi ñaõ xaûy ra giöõa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo vaø coäng ñoàng daân söï. Nhöng giôø ñaây phaûi xaùc nhaän laïi raèng ngöôøi Coâng Giaùo Vieät Nam laø nhöõng thaønh phaàn chaân thaønh cuûa quoác gia. Ngöôøi Coâng Giaùo ñoùng goùp vaøo tieán boä xaõ hoäi cuûa ñaát nöôùc, gaén boù vôùi coâng ích, khoâng thua gì nhöõng coâng daân khaùc. Töø khi Phuùc aâm ñöôïc mang ñeán Vieät Nam vaøo theá kyû thöù 16, Giaùo Hoäi Vieät Nam ñaõ traûi qua nhieàu thöû thaùch. Hình aûnh 117 vò thaùnh töû ñaïo Vieät Nam, chöùng taù maø nhöõng ngöôøi con nam nöõ cuûa ñaát nöôùc ñaõ laøm cho Chuùa Kitoâ, vì tình yeâu ñoái vôùi Thieân Chuùa vaø ñoái vôùi anh chò em mình, (chöùng taù ñoù) ñaõ taïo thaønh moái giaây lieân keát ñaëc bieät giöõa coäng ñoaøn Kitoâ vaø toaøn theå nhöõng ngöôøi Vieät Nam ....


Boä Giaùo Luaät - Giaùo Lyù - Coâng Ñoàng Vatican II

Giao Luat Boä Giaùo Luaät ñöôïc Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II ban haønh ngaøy 25/1/1983, hai möôi boán naêm sau khi vò Tieàn Nhieäm, Ñöùc Gioan XXIII tuyeân boá quyeát ñònh tu chính. Nguyeân baûn la ngöõ môû ñaàu vôùi Toâng Hieán "Sacrae disciplinae leges", töùc vaên kieän ban haønh Boä Luaät. Ngoaøi ra, vaên kieän naøy coøn coù tính caùch quan troïng khaùc. Ñöùc Thaùnh Cha khoâng nhöõng giaûi thích lyù do cuûa vieäc tu chính Boâ Giaùo Luaät, nhöng nhaát laø lyù do hieän höõu cuûa luaät phaùp trong Giaùo Hoäi. Muïc ñích cuûa luaät leä khoâng nhöõng chæ nhaèm duy trì traät töï trong Giaùo Hoäi xeùt nhö laø moät coäng ñoaøn, nhöng nhaát laø nhaèm phuïc vuï söù maïng maø Ñöùc Kitoâ ñaõ trao phoù: thoâng truyeàn caùc aân hueä cöùu roãi, ñaëc bieät laø Lôøi Chuùa vaø caùc Bí Tích...


Ñöùc Maria - Thaùnh Maãu Hoïc

Duc Maria Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II caàu nguyeän tha thieát vôùi Ñöùc Trinh Nöõ Maria nhö sau: "Con xin Meï haõy giuùp ñôõ caùc tín höõu trôû neân nhöõng ngöôøi lính canh cuûa hy voïng, khoâng bao giôø thaát voïng, vaø luoân luoân tuyeân xöng raèng: Chuùa Kitoâ laø Ñaáng chieán thaéng söï cheát vaø toäi loãi. laïy Meï trung tín, xin Meï soi saùng nhaân loaïi thôøi ñaïi chuùng con, ñeå hieåu bieát raèng: söï soáng cuûa moãi moät con ngöôøi khoâng giaäp taét ñi trong naém tro buïi, nhöng ñöôïc môøi goïi ñi ñeán moät soá phaän cuûa haïnh phuùc vónh cöûu". (Huaán Ñöùc cuûa Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II trong ngaøy leã Ñöùc Maria Hoàn Xaùc Leân Trôøi ngaøy 15 thaùng 8 naêm 2001).....


Taøi Lieäu Giaùo Hoäi - Trieát Thaàn Hoïc

Thaùnh Kinh Phuïng Vuï Giôø Kinh
Thöôïng Hoäi Ñoàng Taøi Lieäu Naêm Thaùnh
Tu Ñöùc Thieâng Lieâng
Trieát Thaàn Hoïc
Luaân Lyù Ñaïo Ñöùc Hoân Nhaân
Taøi Lieäu
Thô Truyeän Ngaén
Queâ Höông Vieät Nam


e-mail: info@chanlyviet.org
Vietnamese Missionaries in Asia Home Page since November 01, 1996.
Last Updated: Monday, July 22, 2024 by Webmaster info@chanlyviet.org

Your Local Time: