Nghe Phat Thanh
Nghe Truc Tiep
Nghe MP3
Nghe MP3
Lang nghe Loi Chua
Suy Niem Loi Chua
Thanh Kinh Tan Cuu Uoc
Song Loi Chua, Bai Giang Thanh Le
Am Nhac
Ca Nhac
Xem Video
Tong Du cua DTC
Dai Chan Ly A Chau is on Facebook
Dai Chan Ly A Chau is on Facebook
Dai Chan Ly A Chau is on Twitter


www.chanlyviet.org


 

Kinh Thaùnh Taân Cöïu Öôùc

Suy Nieäm Tin Möøng

Tin Töùc Thôøi Söï

Tin Töùc Giaùo Hoäi Vieät Nam

Nghe Chöông Trình Phaùt Thanh 

Toâng Huaán vaø Söù Ñieäp cuûa ÑTC

Giôùi Thieäu Ñaøi Chaân Lyù AÙ Chaâu

Ñaøi Phaùt Thanh Chaân Lyù AÙ Chaâu Radio Veritas Asia

Ñaøi Phaùt Thanh Vatican Radio Vatican

Chaân Lyù Vieät

Muïc vuï Truyeàn Giaùo taïi AÙ Chaâu


 

Muïc Luïc Taøi Lieäu Giaùo Hoäi

Noái Keát vôùi Maïng Löôùi Coâng Giaùo

 Suy Nieäm Tin Möøng Tuaàn 5 Muøa Thöôøng Nieân - Trôû Neân AÙnh Saùng
Mua Vong

Mt 5,13-16: Khi aáy, Chuùa Gieâsu phaùn cuøng caùc moân ñeä raèng: "Caùc con laø muoái ñaát. Neáu muoái ñaõ laït, ngöôøi ta bieát laáy gì maø öôùp cho maën laïi? Muoái ñoù khoâng coøn söû duïng vaøo vieäc chi nöõa, chæ coøn neùm ra ngoaøi cho ngöôøi ta chaø ñaïp leân noù. "Caùc con laø söï saùng theá gian. Moät thaønh phoá xaây döïng treân nuùi, khoâng theå che giaáu ñöôïc. Vaø ngöôøi ta cuõng khoâng thaép ñeøn roài ñeå döôùi ñaùy thuøng, nhöng ñaët noù treân giaù ñeøn, haàu soi saùng cho moïi ngöôøi trong nhaø. Söï saùng cuûa caùc con cuõng phaûi chieáu giaõi ra tröôùc maët thieân haï, ñeå hoï xem thaáy nhöõng vieäc laønh cuûa caùc con maø ngôïi khen Cha caùc con treân trôøi"... Chuùa daïy chuùng ta phaûi laø muoái ñaát vaø aùnh saùng cuûa theá gian. Ngöôøi baûo chuùng ta phaûi laøm vieäc laønh ñeå aùnh saùng cuûa chuùng ta röïc saùng leân tröôùc maét moïi ngöôøi. Tieân tri Isaia ñan cöû moät soá vieäc laønh ñeå thaät söï chuùng ta laø aùnh saùng; ñang khi thaùnh Phaoloâ khaúng ñònh chính vieäc ngöôøi rao giaûng Ñöùc Kitoâ bò ñoùng ñinh laø söï khoân ngoan soi saùng cho moïi ngöôøi. Nhö vaäy chuû ñeà trong Lôøi Chuùa hoâm nay laø AÙnh Saùng. Vaø chuùng ta phaûi suy nghó veà vai troø aùnh saùng cuûa mình. Chuùng ta chæ laø ngöôøi nhö moïi ngöôøi. Hôn nöõa xeùt veà nhieàu maët, chuùng ta coøn thua keùm nhieàu ngöôøi. Chính Chuùa ñaõ goïi chuùng ta laø ñaøn chieân nhoû vaø thaùnh Phaoloâ ñaõ coù laàn nhìn vaøo Giaùo hoäi vaø baûo: anh em chæ laø nhöõng gì khoâng khoâng tröôùc maët theá gian. Theá maø hoâm nay Chuùa laïi khaúng ñònh chuùng ta laø muoái ñaát vaø laø aùnh saùng cuûa theá gian; Ngöôøi muoán chuùng ta phaûi vöôn leân, saùng leân ôû tröôùc maët moïi ngöôøi, chaúng khaùc naøo thaønh xaây ôû treân nuùi vaø nhö ñeøn ñaët treân ñeá. Dung hoøa theá naøo ñöôïc giöõa nhöõng quan nieäm maâu thuaãn nhö vaäy? Baøi giaûng treân Nuùi, ñoïc ngaøy Chuùa nhaät tröôùc, baûo chuùng ta phaûi khieâm nhöôøng, hieàn laønh, saün saøng chòu khinh bæ, baét bôù... Hoâm nay tieáp noái Baøi giaûng aáy Chuùa laïi daïy chuùng ta phaûi saùng leân tröôùc maët moïi ngöôøi. Nhö theá khoâng maâu thuaãn sao? Vaø phaûi hieåu theá naøo ñaây? Chaéc chaén chuùng ta khoâng ñöôïc boû maát nhöõng keát quaû ñaõ thu löôïm ñöôïc trong khi suy nghó veà Baøi giaûng treân Nuùi. Chuùng ta luoân luoân phaûi coù tinh thaàn khoù ngheøo. Vaø chính tinh thaàn naøy phaûi giuùp chuùng ta ñoùn nhaän Lôøi Chuùa hoâm nay.............. (Ñoïc tieáp....)

 


Hot News - Tin Töùc Thôøi Söï Haèng Ngaøy

Thaùi Ñoä Caàn Coù Khi Caàu Nguyeän
Ngaøy Theá giôùi choáng naïn buoân ngöôøi
Nhaø troï Ñöùc Baø cuûa Toøa Thaùnh taïi Israel bò phong toûa taøi khoaûn
Kitoâ höõu Thoå Nhó Kyø ñoäng vieân giuùp naïn nhaân ñoäng ñaát
Ñöùc Thaùnh cha chia buoàn vôùi caùc naïn nhaân ñoäng ñaát
Coâng giaùo Ucraina Ñoâng phöông quyeát ñònh thay ngaøy möøng leã Giaùng sinh
Cuoäc Hoøa Ñieäu Môùi
Chieán dòch Leã Ba Vua taïi Tieäp Khaéc laïc quyeân kyû luïc
Moät linh muïc vaø 5 hoïc sinh taïi Congo bò baét vì ca haùt choáng Toång thoáng
Hoïp baùo cuûa Ñöùc Thaùnh cha treân maùy bay töø Nam Sudan veà Roma
Cuoäc hoïp baùo treân chuyeán bay töø Nam Sudan trôû veà Roâma cuûa Ñöùc Phanxicoâ
Ñöùc cha Chuû tòch Hoäi ñoàng Giaùm muïc Myõ pheâ bình Toång thoáng Biden
Khoùa hoïp caáp Ñaïi luïc AÂu chaâu chuaån bò Thöôïng Hoäi ñoàng Giaùm muïc
Baøi giaûng leã cuûa Ñöùc Phanxicoâ taïi Nam Sudan
Thaùnh Phaoloâ Miki Vaø Caùc Baïn Töû Ñaïo
Ñöùc Thaùnh cha cöû haønh thaùnh leã taïi Juba Nam Sudan
Dieãn töø cuûa ÑTC vôùi caùc nhaø caàm quyeàn Nam Sudan caùc ñaïi dieän xaõ hoäi daân söï vaø ngoaïi giao ñoaøn
Buoåi caàu nguyeän ñaïi keát taïi Nam Sudan
Ñöùc Thaùnh cha gaëp gôõ nhöõng ngöôøi taûn cö taïi Nam Sudan
Ñöùc Thaùnh cha gaëp gôõ caùc giaùm muïc linh muïc tu só vaø chuûng sinh Nam Sudan
Toång thoáng Nam Sudan aân xaù 36 töû toäi
Ñi boä 9 ngaøy vöôït qua 400 caây soá ñeå gaëp Ñöùc Thaùnh cha
Traân quyù baùu vaät mình ñang coù
Ñöùc Thaùnh cha gaëp gôõ chính quyeàn Nam Sudan


Phuïng Vuï - Muïc Vuï Haèng Ngaøy

Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Thöù Saùu sau Chuùa Nhaät 5 Muøa Thöôøng Nieân Haõy Môû Ra
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Thöù Saùu sau Chuùa Nhaät 5 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Thöù Naêm sau Chuùa Nhaät 5 Muøa Thöôøng Nieân Ôn Cöùu Ñoä Ñaïi Ñoàng
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Thöù Naêm sau Chuùa Nhaät 5 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Thöù Tö sau Chuùa Nhaät 5 Muøa Thöôøng Nieân Tìm Vaán Ñeà Saïch Dô
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Thöù Tö sau Chuùa Nhaät 5 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Thöù Ba sau Chuùa Nhaät 5 Muøa Thöôøng Nieân Tìm Caùi Coát Yeáu
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Thöù Ba sau Chuùa Nhaät 5 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Thöù Hai 6/02 Leã Thaùnh Phaoloâ Miki vaø Caùc Baïn Töû Ñaïo
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Thöù Hai sau Chuùa Nhaät 5 Muøa Thöôøng Nieân Chaáp Nhaän Bò Quaáy Raày
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Thöù Hai sau Chuùa Nhaät 5 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Chuùa Nhaät 5 Muøa Thöôøng Nieân Trôû Neân AÙnh Saùng
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Chuùa Nhaät 5 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Thöù Baûy sau Chuùa Nhaät 4 Muøa Thöôøng Nieân Dung Maïo Chuùa Gieâsu
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Thöù Baûy sau Chuùa Nhaät 4 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Thöù Saùu sau Chuùa Nhaät 4 Muøa Thöôøng Nieân Söï Baát Töû Cuûa Thaùnh Nhaân
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Thöù Saùu sau Chuùa Nhaät 4 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Thöù Naêm 2/02 Leã Ñöùc Meï Daâng Chuùa Gieâsu Trong Ñeàn Thaùnh
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Thöù Naêm 2/02 Leã Ñöùc Meï Daâng Chuùa Gieâsu Trong Ñeàn Thaùnh
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Thöù Tö sau Chuùa Nhaät 4 Muøa Thöôøng Nieân Cuoäc Soáng AÂm Thaàm


Taøi Lieäu Chuyeân Ñeà - Khoa Hoïc Ñôøi Soáng

Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Congo vaø Nam Sudan
Chöông Trình Thi Ñaáu Vaø Keát Quaû Boùng Ñaù Theá Giôùi FIFA 2022 Qatar
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Quoác Ñaûo Bahrain
Ñaïi Hoäi Lieân Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÙ Chaâu FABC 50 taïi Bangkok Thaùi Lan
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Kazakhstan
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Canada
Töôøng thuaät Ñaïi Hoäi Gia Ñình Theá Giôùi laàn thöù X taïi Roma
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Malta
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Ñaûo Cipro Vaø Hy Laïp
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Hungary vaø Slovakia
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Irak
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Thaùi Lan vaø Nhaät Baûn
Khoùa Hoïp Ñaëc Bieät THÑGM veà Amazon 2019
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Mozambic Madagascar vaø Ñaûo Maurizio
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Rumani
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Bulgari vaø Macedonia
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Maroc
Hoäi Nghò Caùc Chuû Tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc veà Baûo Veä Treû Em taïi Vatican
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Lieân Minh Caùc Tieåu Vöông Araäp
Töôøng thuaät Ngaøy Quoác Teá Giôùi Treû 2019 vaø chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Panama

 

Muïc Vuï Truyeàn Giaùo Vieät Nam taïi Caùc Quoác gia ôû AÙ Chaâu

Vatican Caøng ngaøy caøng coù nhieàu linh muïc tu só Vieät Nam tình nguyeän ñi truyeàn giaùo taïi caùc quoác gia ôû AÙ Chaâu. Môû ñaàu laø ñeán Phi Luaät Taân, Ñaøi Loan, Hoàng Koâng, Macao, Nhaät Baûn, Haøn Quoác. Vaø daàn daàn lan roäng ra caùc quoác gia khaùc nhö Maõ Lai, Singapore, Thaùi Lan, Indonesia, AÁn ñoä, Cam Boát, Laøo, v.v... Vôùi ôn Chuùa Thaùnh Thaàn höôùng daãn, ôn goïi truyeàn giaùo cuûa Linh Muïc Tu Só Vieät Nam caøng ngaøy caøng phaùt trieàn maïnh. Haàu heát caùc hoäi doøng cuûa caùc quoác gia ôû AÙ Chaâu coù raát nhieàu ôn goïi cuûa ngöôøi Vieät Nam. Nhôø ñoù, Giaùo Hoäi Vieät Nam nhieät taâm thöïc hieän ñöôïc söù meänh truyeàn giaùo maø Chuùa Gieâsu ñaõ trao phoù: "Caùc con haõy ñi khaép theá gian, röûa toäi cho hoï, nhaân danh Cha, vaø Con, vaø Thaùnh Thaàn .....


Toøa Thaùnh Vatican - Ñöùc Thaùnh Cha

Vatican Thaønh Phoá Vatican naèm goïn trong laõnh thoå cuûa Thaønh Phoá Roma, treân moät ngoïn ñoài phía taây cuûa gioøng soâng Tiber, vaø ñöôïc ngaên caùch vôùi Thaønh Phoá Roma baèng moät daõy töôøng cao. Quoác gia Thaønh Phoá Vatican bao goàm Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ, Quaõng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ, Cung Ñieän Vatican laø nôi cö nguï cuûa Ñöùc Thaùnh Cha vôùi Nhaø Nguyeän Sistine, vieän baûo taøng Vatican. Beân ngoaøi Thaønh Phoá Vatican coøn coù khoaûng 13 toaø nhaø lôùn naèm raûi raùc trong Thaønh Phoá Roma cuøng vôùi Cung Ñieän Castel Gandolfo, nôi nghæ heø cuûa Ñöùc Thaùnh Cha. Toång dieän tích cuûa Quoác Gia Thaønh Phoá Vatican laø 0.44 caây soá vuoâng.....


Giaùo Hoäi Vieät Nam - Caùc Giaùo Phaän

Giao Hoi Viet Nam Giaùo Hoäi Vieät Nam ñaõ traûi qua nhöõng baùch haïi. Qua caùc theá kyû, caùc hieåu laàm ñoâi khi ñaõ xaûy ra giöõa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo vaø coäng ñoàng daân söï. Nhöng giôø ñaây phaûi xaùc nhaän laïi raèng ngöôøi Coâng Giaùo Vieät Nam laø nhöõng thaønh phaàn chaân thaønh cuûa quoác gia. Ngöôøi Coâng Giaùo ñoùng goùp vaøo tieán boä xaõ hoäi cuûa ñaát nöôùc, gaén boù vôùi coâng ích, khoâng thua gì nhöõng coâng daân khaùc. Töø khi Phuùc aâm ñöôïc mang ñeán Vieät Nam vaøo theá kyû thöù 16, Giaùo Hoäi Vieät Nam ñaõ traûi qua nhieàu thöû thaùch. Hình aûnh 117 vò thaùnh töû ñaïo Vieät Nam, chöùng taù maø nhöõng ngöôøi con nam nöõ cuûa ñaát nöôùc ñaõ laøm cho Chuùa Kitoâ, vì tình yeâu ñoái vôùi Thieân Chuùa vaø ñoái vôùi anh chò em mình, (chöùng taù ñoù) ñaõ taïo thaønh moái giaây lieân keát ñaëc bieät giöõa coäng ñoaøn Kitoâ vaø toaøn theå nhöõng ngöôøi Vieät Nam ....


Boä Giaùo Luaät - Giaùo Lyù - Coâng Ñoàng Vatican II

Giao Luat Boä Giaùo Luaät ñöôïc Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II ban haønh ngaøy 25/1/1983, hai möôi boán naêm sau khi vò Tieàn Nhieäm, Ñöùc Gioan XXIII tuyeân boá quyeát ñònh tu chính. Nguyeân baûn la ngöõ môû ñaàu vôùi Toâng Hieán "Sacrae disciplinae leges", töùc vaên kieän ban haønh Boä Luaät. Ngoaøi ra, vaên kieän naøy coøn coù tính caùch quan troïng khaùc. Ñöùc Thaùnh Cha khoâng nhöõng giaûi thích lyù do cuûa vieäc tu chính Boâ Giaùo Luaät, nhöng nhaát laø lyù do hieän höõu cuûa luaät phaùp trong Giaùo Hoäi. Muïc ñích cuûa luaät leä khoâng nhöõng chæ nhaèm duy trì traät töï trong Giaùo Hoäi xeùt nhö laø moät coäng ñoaøn, nhöng nhaát laø nhaèm phuïc vuï söù maïng maø Ñöùc Kitoâ ñaõ trao phoù: thoâng truyeàn caùc aân hueä cöùu roãi, ñaëc bieät laø Lôøi Chuùa vaø caùc Bí Tích...


Ñöùc Maria - Thaùnh Maãu Hoïc

Duc Maria Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II caàu nguyeän tha thieát vôùi Ñöùc Trinh Nöõ Maria nhö sau: "Con xin Meï haõy giuùp ñôõ caùc tín höõu trôû neân nhöõng ngöôøi lính canh cuûa hy voïng, khoâng bao giôø thaát voïng, vaø luoân luoân tuyeân xöng raèng: Chuùa Kitoâ laø Ñaáng chieán thaéng söï cheát vaø toäi loãi. laïy Meï trung tín, xin Meï soi saùng nhaân loaïi thôøi ñaïi chuùng con, ñeå hieåu bieát raèng: söï soáng cuûa moãi moät con ngöôøi khoâng giaäp taét ñi trong naém tro buïi, nhöng ñöôïc môøi goïi ñi ñeán moät soá phaän cuûa haïnh phuùc vónh cöûu". (Huaán Ñöùc cuûa Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II trong ngaøy leã Ñöùc Maria Hoàn Xaùc Leân Trôøi ngaøy 15 thaùng 8 naêm 2001).....


Taøi Lieäu Giaùo Hoäi - Trieát Thaàn Hoïc

Thaùnh Kinh Phuïng Vuï Giôø Kinh
Thöôïng Hoäi Ñoàng Taøi Lieäu Naêm Thaùnh
Tu Ñöùc Thieâng Lieâng
Trieát Thaàn Hoïc
Luaân Lyù Ñaïo Ñöùc Hoân Nhaân
Taøi Lieäu
Thô Truyeän Ngaén
Queâ Höông Vieät Nam


e-mail: info@chanlyviet.org
Vietnamese Missionaries in Asia Home Page since November 01, 1996.
Last Updated: Wednesday, February 8, 2023 by Webmaster info@chanlyviet.org

Your Local Time: