Nghe Phat Thanh
Nghe Truc Tiep
Nghe MP3
Nghe MP3
Lang nghe Loi Chua
Suy Niem Loi Chua
Thanh Kinh Tan Cuu Uoc
Song Loi Chua, Bai Giang Thanh Le
Am Nhac
Ca Nhac
Xem Video
Tong Du cua DTC
Dai Chan Ly A Chau is on Facebook
Dai Chan Ly A Chau is on Facebook
Dai Chan Ly A Chau is on Twitter


www.chanlyviet.org


 

Kinh Thaùnh Taân Cöïu Öôùc

Suy Nieäm Tin Möøng

Tin Töùc Thôøi Söï

Tin Töùc Giaùo Hoäi Vieät Nam

Nghe Chöông Trình Phaùt Thanh 

Toâng Huaán vaø Söù Ñieäp cuûa ÑTC

Giôùi Thieäu Ñaøi Chaân Lyù AÙ Chaâu

Ñaøi Phaùt Thanh Chaân Lyù AÙ Chaâu Radio Veritas Asia

Ñaøi Phaùt Thanh Vatican Radio Vatican

Chaân Lyù Vieät

Muïc vuï Truyeàn Giaùo taïi AÙ Chaâu


 

Muïc Luïc Taøi Lieäu Giaùo Hoäi

Noái Keát vôùi Maïng Löôùi Coâng Giaùo

 Suy Nieäm Tin Möøng Tuaàn 6 Muøa Phuïc Sinh - Thieân Chuùa Ñeán Cö Nguï Nôi Nhöõng Keû Yeâu Meán Ngöôøi
Mua Phuc Sinh

Ga 14,23-29: Khi aáy, Chuùa Gieâsu phaùn cuøng caùc moân ñeä raèng: "Ai yeâu meán Thaày, seõ giöõ lôøi Thaày, vaø Cha Thaày seõ yeâu meán ngöôøi aáy, vaø Chuùng Ta seõ ñeán vaø ôû trong ngöôøi aáy. Keû khoâng yeâu meán Thaày, thì khoâng giöõ lôøi Thaày. Lôøi caùc con nghe, khoâng phaûi laø cuûa Thaày, nhöng laø cuûa Cha, Ñaáng ñaõ sai Thaày. Thaày ñaõ noùi vôùi caùc con nhöõng ñieàu naøy khi coøn ôû vôùi caùc con. Nhöng Ñaáng Phuø Trôï laø Thaùnh Thaàn, maø Cha seõ sai ñeán nhaân danh Thaày, chính Ngöôøi seõ daïy caùc con moïi ñieàu, vaø seõ nhaéc nhôû cho caùc con taát caû nhöõng gì Thaày ñaõ noùi vôùi caùc con. Thaày ñeå laïi bình an cho caùc con, Thaày ban bình an cuûa Thaày cho caùc con. Thaày ban cho caùc con khoâng nhö theá gian ban taëng. Loøng caùc con ñöøng xao xuyeán vaø ñöøng sôï haõi. Caùc con ñaõ nghe Thaày noùi vôùi caùc con raèng: Thaày ñi, roài Thaày trôû laïi vôùi caùc con. Neáu caùc con yeâu meán Thaày, thì caùc con haõy vui möøng vì Thaày veà vôùi Cha, bôûi leõ Cha troïng hôn Thaày. Giôø ñaây Thaày noùi vôùi caùc con tröôùc khi vieäc xaûy ra, ñeå khi vieäc xaûy ra, thì caùc con tin"... Theo nhöõng lôøi ñaàu tieân cuûa baøi Tin Möøng hoâm nay, chuùng ta thaáy Chuùa ñang daën doø moân ñoà nhöõng lôøi cuoái cuøng tröôùc khi Ngöôøi ra ñi chòu cheát. Baàu khí naøy hôïp ñeå höôùng loøng chuùng ta veà ngaøy leã Chuùa leân trôøi cöû haønh trong Chuùa nhaät sau. Nhöng nhöõng lôøi töø bieät cuõng laø nhöõng caûm tình Chuùa ñeå laïi maõi maõi nôi Hoäi Thaùnh, vaø noùi veà Hoäi Thaùnh. Hoäi Thaùnh ñaõ ñoùn nhaän nhöõng lôøi naøy ñeå trao ban laïi cho chuùng ta ñeå moïi theá heä Kitoâ höõu thi haønh yù Chuùa maø xaây döïng Nöôùc Trôøi. Baøi Tin Möøng seõ cho chuùng ta thaáy Hoäi Thaùnh ñoùn nhaän Lôøi Chuùa nhö theá naøo; roài baøi saùch Coâng vuï, caùc Toâng ñoà seõ chöùng toû nhieät tình cuûa Hoäi Thaùnh, thi haønh Lôøi Chuùa; vaø cuoái cuøng baøi Khaûi huyeàn seõ môû ra cho chuùng ta ñöôïc chieâm ngöôõng tröôùc vinh quang cuûa Nöôùc Trôøi, töùc laø Hoäi Thaùnh sau naøy nôi Thieân Quoác. Taùc giaû Gioan ñaõ ñeå Chuùa Gieâsu ngoài noùi chuyeän laâu vôùi caùc toâng ñoà nôi baøn tieäc ly. OÂng muoán duøng khung caûnh aáy ñeå caâu chuyeän ñöôïc thaém thieát. Moãi lôøi moân ñeä hoûi laø moät dòp ñeå Chuùa Gieâsu doác heát baàu taâm söï cuûa Ngöôøi. Ñoaïn Tin Möøng hoâm nay laø Lôøi Chuùa ñaùp laïi caâu hoûi cuûa toâng ñoà Giuña - khoâng phaûi laø Iscarioát ñaâu. Nghe Chuùa noùi: "Ai yeâu meán Ngöôøi thì Ngöôøi seõ toû mình ra cho ngöôøi aáy", oâng Giuña lieàn hoûi: "Taïi sao Ngöôøi seõ toû mình ra cho chuùng toâi, chöù khoâng cho theá gian?" OÂng ñaõ phaùt bieåu taâm tö cuûa heát moïi anh em, vaø coù theå noùi, cuûa moïi ngöôøi....................................... (Ñoïc tieáp....)

 


Hot News - Tin Töùc Thôøi Söï Haèng Ngaøy

Tín höõu Coâng giaùo Trung Quoác yeâu caàu nhaø nöôùc traû töï do cho Ñöùc cha Tröông Duy Truï
Khoùa hoïc thöù 16 veà tröø taø taïi Roma
Caùc vò thuû laõnh caùc Giaùo hoäi Kitoâ Trung Ñoâng keâu goïi baûo toàn söï hieän dieän cuûa Kitoâ höõu
Ñöùc Thaùnh cha tieáp Toång tu nghò doøng Sö huynh La San
Ngoaïi tröôûng Toøa Thaùnh keát thuùc chuyeán vieáng thaêm Ucraina
Lôøi Chæ Daïy Cuûa Meï
UÛy ban coâng lyù hoøa bình Thaùnh ñòa toá giaùc raèng Chieám ñaát Palestine laø nguyeân nhaân baïo löïc
Ñöùc Thaùnh cha nhaén nhuû caùc linh muïc Rumani gaàn guõi daân chuùng
Ñöùc Thaùnh cha tieáp nhoùm Santa Marta
Caùc chuyeân gia choáng naïn buoân ngöôøi nhoùm hoïp taïi Vatican
Baùo Koeln coâng boá baûn caâu hoûi choïn öùng vieân giaùm muïc
Khoâng Coù Vieäc Nhoû Naøo Laø Voâ Nghóa
Toøa Thaùnh seõ cöùu xeùt vaán ñeà Ñöùc Thaùnh cha coù theå thaêm Ucraina hay khoâng
Tu só khoâng linh muïc coù theå laøm Beà treân trong doøng giaùo só
Ngoaïi tröôûng Toøa Thaùnh gaëp caùc giaùm muïc Coâng giaùo Ucraina
Ñöùc Söù thaàn Toøa Thaùnh noùi raèng cuoäc vieáng thaêm ñaïi keát cuûa ÑTC taïi Nam Sudan laø moät hoàng phuùc
Toång thoáng Ai Caäp nhaán maïnh söï bình quyeàn giöõa moïi coâng daân
Söï Kyø Dieäu Cuûa Lôøi Caàu Nguyeän
Ñan vieän caùc Ñan só doøng thaùnh Phaoloâ ôû Mariupol bò ngöôøi Nga tòch thu
Caùc giaùm muïc Ñöùc toá giaùc Trung Quoác ngaøy caøng ñaøn aùp Giaùo hoäi
Ngöôøi cao nieân daïy chuùng ta bieát kieân trì trong ñöùc tin
Ñöùc Thaùnh cha keâu goïi loaïi tröø ngheøo ñoùi nguyeân nhaân gaây ra naïn treû em phaûi lao ñoäng
Ñöùc Thaùnh cha tieáp gia ñình linh ñaïo Charles de Foucauld
Ngoaïi tröôûng Toøa Thaùnh leân ñöôøng ñi Ucraina
Giaùo hoäi Nam Sudan chuaån bò cuoäc vieáng thaêm cuûa Ñöùc Thaùnh cha


Phuïng Vuï - Muïc Vuï Haèng Ngaøy

Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Thöù Ba trong Tuaàn 6 Muøa Phuïc Sinh Thaày Ñi Seõ Ích Lôïi Cho Caùc Con
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Thöù Ba trong Tuaàn 6 Muøa Phuïc Sinh
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Thöù Hai trong Tuaàn 6 Muøa Phuïc Sinh Ñaáng An UÛi Ñeán
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Thöù Hai trong Tuaàn 6 Muøa Phuïc Sinh
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Chuùa Nhaät 6 Muøa Phuïc Sinh Thieân Chuùa Ñeán Cö Nguï Nôi Nhöõng Keû Yeâu Meán Ngöôøi
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Chuùa Nhaät 6 Muøa Phuïc Sinh
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Thöù Baûy trong Tuaàn 5 Muøa Phuïc Sinh Theá Gian Gheùt Boû
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Thöù Baûy trong Tuaàn 5 Muøa Phuïc Sinh
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Thöù Saùu trong Tuaàn 5 Muøa Phuïc Sinh Luaät Yeâu Thöông Nhau
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Thöù Saùu trong Tuaàn 5 Muøa Phuïc Sinh
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Thöù Naêm trong Tuaàn 5 Muøa Phuïc Sinh Haõy ÔÛ Trong Tình Thöông Cuûa Thaày
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Thöù Naêm trong Tuaàn 5 Muøa Phuïc Sinh
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Thöù Tö trong Tuaàn 5 Muøa Phuïc Sinh Caây Nho Vaø Nhaùnh
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Thöù Tö trong Tuaàn 5 Muøa Phuïc Sinh
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Thöù Ba trong Tuaàn 5 Muøa Phuïc Sinh Thaày Ban Bình An Cho Caùc Con
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Thöù Ba trong Tuaàn 5 Muøa Phuïc Sinh
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Thöù Hai trong Tuaàn 5 Muøa Phuïc Sinh Thaùnh Linh Daïy Doã Caùc Con
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Thöù Hai trong Tuaàn 5 Muøa Phuïc Sinh
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Chuùa Nhaät 5 Muøa Phuïc Sinh Meänh Leänh Môùi Caùc Con Haõy Yeâu Thöông Nhau
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Chuùa Nhaät 5 Muøa Phuïc Sinh


Taøi Lieäu Chuyeân Ñeà - Khoa Hoïc Ñôøi Soáng

Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Malta
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Ñaûo Cipro Vaø Hy Laïp
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Hungary vaø Slovakia
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Irak
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Thaùi Lan vaø Nhaät Baûn
Khoùa Hoïp Ñaëc Bieät THÑGM veà Amazon 2019
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Mozambic Madagascar vaø Ñaûo Maurizio
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Rumani
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Bulgari vaø Macedonia
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Maroc
Hoäi Nghò Caùc Chuû Tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc veà Baûo Veä Treû Em taïi Vatican
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Lieân Minh Caùc Tieåu Vöông Araäp
Töôøng thuaät Ngaøy Quoác Teá Giôùi Treû 2019 vaø chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Panama
Khoùa Hoïp THÑGM theá giôùi veà Giôùi Treû 2018
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi 3 nöôùc vuøng Baltic Lituani Lettoni vaø Estoni
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Ailen vaø Ñaïi Hoäi Gia Ñình Theá Giôùi laàn thöù IX
Chöông Trình Thi Ñaáu Vaø Keát Quaû Boùng Ñaù Theá Giôùi FIFA 2018 Russia
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Geneve Thuy Só
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Chileâ vaø Peru
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Myanmar vaø Bangladesh

 

Muïc Vuï Truyeàn Giaùo Vieät Nam taïi Caùc Quoác gia ôû AÙ Chaâu

Vatican Caøng ngaøy caøng coù nhieàu linh muïc tu só Vieät Nam tình nguyeän ñi truyeàn giaùo taïi caùc quoác gia ôû AÙ Chaâu. Môû ñaàu laø ñeán Phi Luaät Taân, Ñaøi Loan, Hoàng Koâng, Macao, Nhaät Baûn, Haøn Quoác. Vaø daàn daàn lan roäng ra caùc quoác gia khaùc nhö Maõ Lai, Singapore, Thaùi Lan, Indonesia, AÁn ñoä, Cam Boát, Laøo, v.v... Vôùi ôn Chuùa Thaùnh Thaàn höôùng daãn, ôn goïi truyeàn giaùo cuûa Linh Muïc Tu Só Vieät Nam caøng ngaøy caøng phaùt trieàn maïnh. Haàu heát caùc hoäi doøng cuûa caùc quoác gia ôû AÙ Chaâu coù raát nhieàu ôn goïi cuûa ngöôøi Vieät Nam. Nhôø ñoù, Giaùo Hoäi Vieät Nam nhieät taâm thöïc hieän ñöôïc söù meänh truyeàn giaùo maø Chuùa Gieâsu ñaõ trao phoù: "Caùc con haõy ñi khaép theá gian, röûa toäi cho hoï, nhaân danh Cha, vaø Con, vaø Thaùnh Thaàn .....


Toøa Thaùnh Vatican - Ñöùc Thaùnh Cha

Vatican Thaønh Phoá Vatican naèm goïn trong laõnh thoå cuûa Thaønh Phoá Roma, treân moät ngoïn ñoài phía taây cuûa gioøng soâng Tiber, vaø ñöôïc ngaên caùch vôùi Thaønh Phoá Roma baèng moät daõy töôøng cao. Quoác gia Thaønh Phoá Vatican bao goàm Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ, Quaõng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ, Cung Ñieän Vatican laø nôi cö nguï cuûa Ñöùc Thaùnh Cha vôùi Nhaø Nguyeän Sistine, vieän baûo taøng Vatican. Beân ngoaøi Thaønh Phoá Vatican coøn coù khoaûng 13 toaø nhaø lôùn naèm raûi raùc trong Thaønh Phoá Roma cuøng vôùi Cung Ñieän Castel Gandolfo, nôi nghæ heø cuûa Ñöùc Thaùnh Cha. Toång dieän tích cuûa Quoác Gia Thaønh Phoá Vatican laø 0.44 caây soá vuoâng.....


Giaùo Hoäi Vieät Nam - Caùc Giaùo Phaän

Giao Hoi Viet Nam Giaùo Hoäi Vieät Nam ñaõ traûi qua nhöõng baùch haïi. Qua caùc theá kyû, caùc hieåu laàm ñoâi khi ñaõ xaûy ra giöõa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo vaø coäng ñoàng daân söï. Nhöng giôø ñaây phaûi xaùc nhaän laïi raèng ngöôøi Coâng Giaùo Vieät Nam laø nhöõng thaønh phaàn chaân thaønh cuûa quoác gia. Ngöôøi Coâng Giaùo ñoùng goùp vaøo tieán boä xaõ hoäi cuûa ñaát nöôùc, gaén boù vôùi coâng ích, khoâng thua gì nhöõng coâng daân khaùc. Töø khi Phuùc aâm ñöôïc mang ñeán Vieät Nam vaøo theá kyû thöù 16, Giaùo Hoäi Vieät Nam ñaõ traûi qua nhieàu thöû thaùch. Hình aûnh 117 vò thaùnh töû ñaïo Vieät Nam, chöùng taù maø nhöõng ngöôøi con nam nöõ cuûa ñaát nöôùc ñaõ laøm cho Chuùa Kitoâ, vì tình yeâu ñoái vôùi Thieân Chuùa vaø ñoái vôùi anh chò em mình, (chöùng taù ñoù) ñaõ taïo thaønh moái giaây lieân keát ñaëc bieät giöõa coäng ñoaøn Kitoâ vaø toaøn theå nhöõng ngöôøi Vieät Nam ....


Boä Giaùo Luaät - Giaùo Lyù - Coâng Ñoàng Vatican II

Giao Luat Boä Giaùo Luaät ñöôïc Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II ban haønh ngaøy 25/1/1983, hai möôi boán naêm sau khi vò Tieàn Nhieäm, Ñöùc Gioan XXIII tuyeân boá quyeát ñònh tu chính. Nguyeân baûn la ngöõ môû ñaàu vôùi Toâng Hieán "Sacrae disciplinae leges", töùc vaên kieän ban haønh Boä Luaät. Ngoaøi ra, vaên kieän naøy coøn coù tính caùch quan troïng khaùc. Ñöùc Thaùnh Cha khoâng nhöõng giaûi thích lyù do cuûa vieäc tu chính Boâ Giaùo Luaät, nhöng nhaát laø lyù do hieän höõu cuûa luaät phaùp trong Giaùo Hoäi. Muïc ñích cuûa luaät leä khoâng nhöõng chæ nhaèm duy trì traät töï trong Giaùo Hoäi xeùt nhö laø moät coäng ñoaøn, nhöng nhaát laø nhaèm phuïc vuï söù maïng maø Ñöùc Kitoâ ñaõ trao phoù: thoâng truyeàn caùc aân hueä cöùu roãi, ñaëc bieät laø Lôøi Chuùa vaø caùc Bí Tích...


Ñöùc Maria - Thaùnh Maãu Hoïc

Duc Maria Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II caàu nguyeän tha thieát vôùi Ñöùc Trinh Nöõ Maria nhö sau: "Con xin Meï haõy giuùp ñôõ caùc tín höõu trôû neân nhöõng ngöôøi lính canh cuûa hy voïng, khoâng bao giôø thaát voïng, vaø luoân luoân tuyeân xöng raèng: Chuùa Kitoâ laø Ñaáng chieán thaéng söï cheát vaø toäi loãi. laïy Meï trung tín, xin Meï soi saùng nhaân loaïi thôøi ñaïi chuùng con, ñeå hieåu bieát raèng: söï soáng cuûa moãi moät con ngöôøi khoâng giaäp taét ñi trong naém tro buïi, nhöng ñöôïc môøi goïi ñi ñeán moät soá phaän cuûa haïnh phuùc vónh cöûu". (Huaán Ñöùc cuûa Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II trong ngaøy leã Ñöùc Maria Hoàn Xaùc Leân Trôøi ngaøy 15 thaùng 8 naêm 2001).....


Taøi Lieäu Giaùo Hoäi - Trieát Thaàn Hoïc

Thaùnh Kinh Phuïng Vuï Giôø Kinh
Thöôïng Hoäi Ñoàng Taøi Lieäu Naêm Thaùnh
Tu Ñöùc Thieâng Lieâng
Trieát Thaàn Hoïc
Luaân Lyù Ñaïo Ñöùc Hoân Nhaân
Taøi Lieäu
Thô Truyeän Ngaén
Queâ Höông Vieät Nam


e-mail: info@chanlyviet.org
Vietnamese Missionaries in Asia Home Page since November 01, 1996.
Last Updated: Sunday, May 22, 2022 by Webmaster info@chanlyviet.org

Your Local Time: