Nghe Phat Thanh
Nghe Truc Tiep
Nghe MP3
Nghe MP3
Lang nghe Loi Chua
Suy Niem Loi Chua
Thanh Kinh Tan Cuu Uoc
Song Loi Chua, Bai Giang Thanh Le
Am Nhac
Ca Nhac
Xem Video
Tong Du cua DTC
Dai Chan Ly A Chau is on Facebook
Dai Chan Ly A Chau is on Facebook
Dai Chan Ly A Chau is on Twitter


www.chanlyviet.org


 

Kinh Thaùnh Taân Cöïu Öôùc

Suy Nieäm Tin Möøng

Tin Töùc Thôøi Söï

Tin Töùc Giaùo Hoäi Vieät Nam

Nghe Chöông Trình Phaùt Thanh 

Toâng Huaán vaø Söù Ñieäp cuûa ÑTC

Giôùi Thieäu Ñaøi Chaân Lyù AÙ Chaâu

Ñaøi Phaùt Thanh Chaân Lyù AÙ Chaâu Radio Veritas Asia

Ñaøi Phaùt Thanh Vatican Radio Vatican

Chaân Lyù Vieät

Muïc vuï Truyeàn Giaùo taïi AÙ Chaâu


 

Muïc Luïc Taøi Lieäu Giaùo Hoäi

Noái Keát vôùi Maïng Löôùi Coâng Giaùo

 Suy Nieäm Tin Möøng Tuaàn 27 Muøa Thöôøng Nieân - Laøm Vieäc Vôùi Loøng Tin
Mua Thuong Nien

Lc 17,5-10: Khi aáy, caùc Toâng ñoà thöa vôùi Chuùa Gieâsu raèng: "Xin Thaày ban theâm loøng tin cho chuùng con". Chuùa lieàn phaùn raèng: "Neáu caùc con coù loøng tin baèng haït caûi, thì daãu caùc con khieán caây daâu naøy raèng: 'Haõy böùng reã leân maø ñi troàng döôùi bieån', noù lieàn vaâng lôøi caùc con. "Ai trong caùc con coù ngöôøi ñaày tôù caøy böøa hay chaên suùc vaät ngoaøi ñoàng trôû veà, lieàn baûo noù raèng: 'Mau leân, haõy vaøo baøn duøng böõa', maø traùi laïi khoâng baûo noù raèng: 'Haõy lo doïn böõa toái cho ta, haõy thaét löng vaø haàu haï ta cho ñeán khi ta aên uoáng ñaõ, sau ñoù ngöôi môùi aên uoáng'. Chôù thì chuû nhaø coù phaûi mang ôn ngöôøi ñaày tôù, vì noù ñaõ laøm theo leänh oâng daïy khoâng? Thaày nghó raèng: Khoâng. Phaàn caùc con cuõng vaäy, khi caùc con laøm xong moïi ñieàu ñaõ truyeàn daïy caùc con, thì caùc con haõy noùi raèng: 'Chuùng toâi laø ñaày tôù voâ duïng, vì chuùng toâi ñaõ laøm ñieàu chuùng toâi phaûi laøm'"... Ñôøi soáng toân giaùo vaø ñaïo ñöùc cuûa chuùng ta hieän nay laø ñôøi soáng ñöùc tin. Tuøy nhö loøng tin cuûa chuùng ta maïnh hay yeáu, saâu xa hay noâng caïn, bao quaùt hay haïn heïp, maø ñôøi soáng ñaïo cuûa chuùng ta taêng tröôûng hay suy keùm, ñaäm ñaø hay hôøi hôït, toaøn dieän hay cuïc boä. YÙ thöùc veà vai troø troïng yeáu cuûa ñöùc tin nhö theá, chuùng ta luoân neân baét chöôùc caùc toâng ñoà ngaøy xöa caàu xin vôùi Chuùa Gieâsu raèng: Xin Thaày ban theâm loøng tin cho chuùng con. Vaø caùc baøi ñoïc hoâm nay gôïi yù vôùi chuùng ta phaûi gia taêng ñöùc tin veà nhöõng maët naøo trong ñôøi soáng. Tröôùc tieân coù baøi saùch Habacuc. Nhaø tieân tri soáng khoaûng 600 naêm tröôùc Chuùa Gieâsu giaùng sinh. Ñoù laø thôøi cuûa nhöõng ñaïi tieân tri nhö Gieâreâmia vaø EÂzeâkien. Ñoù cuõng laø buoåi nöôùc Giuña traûi qua nhieàu hoaøn caûnh eùo le. Trong nöôùc trieàu ñình suy yeáu, ngoaïi giaùo xaâm nhaäp, ñaïo ñöùc ñaûo ñieân. Beân ngoaøi, söùc eùp cuûa caùc laân quoác caøng ngaøy caøng maïnh vaø caøng gaàn. Ñaëc bieät moät cuoäc xaâm laán voõ trang cuûa ñeá quoác Babylon döôøng nhö laø moät vieäc khoâng traùnh noåi. Caùc tieân tri coøn nhìn thaáy hoaøn caûnh roõ raøng hôn. Thieân Chuùa ñaõ sai caùc ngöôøi ñeán caûnh caùo trieàu ñình, haøng tö teá vaø toaøn daân................................................. (Ñoïc tieáp....)

 


Hot News - Tin Töùc Thôøi Söï Haèng Ngaøy

Giaù Trò Cuûa Thinh Laëng
Caàu nguyeän vaø bieát mình giuùp chuùng ta taêng tröôûng trong töï do
Haõng tin Fides toá giaùc söï im laëng veà chieán tranh taïi Ethiopia
AÁn giaùo cöïc ñoan taán coâng xe buyùt cuûa caùc baïn treû Kitoâ
Caritas Ba Lan taêng cöôøng trôï giuùp phuï nöõ Yemen
Ñieåm Töïa Cuoäc Ñôøi
Dieãn ñaøn lieân toân quoác teá taïi Bahrain
Lo aâu vì soá sinh vieân thaàn hoïc taïi AÙo giaûm suùt
Keát thuùc khoùa hoïp soaïn Vaên kieän cho giai ñoaïn ñaïi luïc chuaån bò Thöôïng Hoäi ñoàng Giaùm muïc
Toøa Thaùnh keâu goïi choáng söû duïng coâng ngheä thoâng tin cho caùc muïc ñích toäi phaïm
Ngoaïi tröôûng Toøa Thaùnh gaëp Ngoaïi tröôûng Taây Ban Nha
Caùc coäng ñoaøn Coâng giaùo taïi Baltique lo sôï Nga xaâm laêng
Khoâng Do Döï Seõ Khoâng Hoái Haän
Tieán haønh chöông trình laäp Ñaïi söù quaùn Thuïy Só caïnh Toøa Thaùnh
Söù ñieäp Ñöùc Thaùnh cha göûi Hoäi nghò Theá giôùi laàn thöù 25 cuûa Toâng ñoà Sao bieån
Ñöùc Thaùnh cha tieáp kieán Toång tu nghò Doøng OMI
Coâng boá phí toån chuyeán vieáng thaêm cuûa Ñöùc Thaùnh cha taïi Canada
Caùc nhaø thôø Coâng giaùo taïi Mainz giaù laïnh muøa ñoâng
Haõy Laø Chieán Só Kinh Maân Coâi
Ñöùc Thaùnh cha keâu goïi Toång thoáng Nga vaø Toång thoáng Ucraina chaám döùt chieán tranh
Caùc giaùm muïc Coâng giaùo Nga leân tieáng veà leänh ñoäng vieân quaân söï
Hoäi ñoàng Giaùm muïc Canada ñaåy maïnh tieán trình hoøa giaûi vôùi caùc thoå daân
Giaùo hoäi taïi Mozambique keâu goïi chính phuû choáng khuûng boá
Ñöùc Thaùnh cha tieáp kieán Toång tu nghò Doøng Chuùa Cöùu Theá
Thaùnh vònh 86 Ngöôøi Khoù Ngheøo Caàu Nguyeän Trong Côn Quaãn Baùch


Phuïng Vuï - Muïc Vuï Haèng Ngaøy

Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Thöù Baûy trong Tuaàn 27 Muøa Thöôøng Nieân Cöu Mang Lôøi Chuùa
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Thöù Baûy trong Tuaàn 27 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Thöù Saùu 7/10 Leã Ñöùc Meï Maân Coâi
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Thöù Saùu 7/10 Leã Ñöùc Meï Maân Coâi
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Thöù Naêm 6/10 Leã Thaùnh Brunoâ linh muïc
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Thöù Naêm trong Tuaàn 27 Muøa Thöôøng Nieân Hieäu Löïc Cuûa Lôøi Caàu Nguyeän
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Thöù Naêm trong Tuaàn 27 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Thöù Tö 5/10 Leã Thaùnh nöõ Faustina Kowalska
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Thöù Tö trong Tuaàn 27 Muøa Thöôøng Nieân Kinh Laïy Cha
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Thöù Tö trong Tuaàn 27 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Thöù Ba 4/10 Leã Thaùnh Phanxicoâ Assisi
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Thöù Ba 4/10 Leã Thaùnh Phanxicoâ Assisi
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Thöù Hai trong Tuaàn 27 Muøa Thöôøng Nieân Ngöôøi Samaritanoâ Nhaân Haäu
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Thöù Hai trong Tuaàn 27 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Chuùa Nhaät 27 Muøa Thöôøng Nieân Laøm Vieäc Vôùi Loøng Tin
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Chuùa Nhaät 27 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Thöù Baûy 1/10 Leã Thaùnh Teâreâsa Haøi Ñoàng Gieâsu
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Thöù Baûy 1/10 Leã Thaùnh Teâreâsa Haøi Ñoàng Gieâsu
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Thöù Saùu trong Tuaàn 26 Muøa Thöôøng Nieân Nguy Cô Cuûa Nhöõng Tieän Nghi Vaät Chaát
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Thöù Saùu trong Tuaàn 26 Muøa Thöôøng Nieân


Taøi Lieäu Chuyeân Ñeà - Khoa Hoïc Ñôøi Soáng

Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Kazakhstan
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Canada
Töôøng thuaät Ñaïi Hoäi Gia Ñình Theá Giôùi laàn thöù X taïi Roma
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Malta
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Ñaûo Cipro Vaø Hy Laïp
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Hungary vaø Slovakia
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Irak
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Thaùi Lan vaø Nhaät Baûn
Khoùa Hoïp Ñaëc Bieät THÑGM veà Amazon 2019
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Mozambic Madagascar vaø Ñaûo Maurizio
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Rumani
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Bulgari vaø Macedonia
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Maroc
Hoäi Nghò Caùc Chuû Tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc veà Baûo Veä Treû Em taïi Vatican
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Lieân Minh Caùc Tieåu Vöông Araäp
Töôøng thuaät Ngaøy Quoác Teá Giôùi Treû 2019 vaø chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Panama
Khoùa Hoïp THÑGM theá giôùi veà Giôùi Treû 2018
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi 3 nöôùc vuøng Baltic Lituani Lettoni vaø Estoni
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Ailen vaø Ñaïi Hoäi Gia Ñình Theá Giôùi laàn thöù IX
Chöông Trình Thi Ñaáu Vaø Keát Quaû Boùng Ñaù Theá Giôùi FIFA 2018 Russia

 

Muïc Vuï Truyeàn Giaùo Vieät Nam taïi Caùc Quoác gia ôû AÙ Chaâu

Vatican Caøng ngaøy caøng coù nhieàu linh muïc tu só Vieät Nam tình nguyeän ñi truyeàn giaùo taïi caùc quoác gia ôû AÙ Chaâu. Môû ñaàu laø ñeán Phi Luaät Taân, Ñaøi Loan, Hoàng Koâng, Macao, Nhaät Baûn, Haøn Quoác. Vaø daàn daàn lan roäng ra caùc quoác gia khaùc nhö Maõ Lai, Singapore, Thaùi Lan, Indonesia, AÁn ñoä, Cam Boát, Laøo, v.v... Vôùi ôn Chuùa Thaùnh Thaàn höôùng daãn, ôn goïi truyeàn giaùo cuûa Linh Muïc Tu Só Vieät Nam caøng ngaøy caøng phaùt trieàn maïnh. Haàu heát caùc hoäi doøng cuûa caùc quoác gia ôû AÙ Chaâu coù raát nhieàu ôn goïi cuûa ngöôøi Vieät Nam. Nhôø ñoù, Giaùo Hoäi Vieät Nam nhieät taâm thöïc hieän ñöôïc söù meänh truyeàn giaùo maø Chuùa Gieâsu ñaõ trao phoù: "Caùc con haõy ñi khaép theá gian, röûa toäi cho hoï, nhaân danh Cha, vaø Con, vaø Thaùnh Thaàn .....


Toøa Thaùnh Vatican - Ñöùc Thaùnh Cha

Vatican Thaønh Phoá Vatican naèm goïn trong laõnh thoå cuûa Thaønh Phoá Roma, treân moät ngoïn ñoài phía taây cuûa gioøng soâng Tiber, vaø ñöôïc ngaên caùch vôùi Thaønh Phoá Roma baèng moät daõy töôøng cao. Quoác gia Thaønh Phoá Vatican bao goàm Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ, Quaõng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ, Cung Ñieän Vatican laø nôi cö nguï cuûa Ñöùc Thaùnh Cha vôùi Nhaø Nguyeän Sistine, vieän baûo taøng Vatican. Beân ngoaøi Thaønh Phoá Vatican coøn coù khoaûng 13 toaø nhaø lôùn naèm raûi raùc trong Thaønh Phoá Roma cuøng vôùi Cung Ñieän Castel Gandolfo, nôi nghæ heø cuûa Ñöùc Thaùnh Cha. Toång dieän tích cuûa Quoác Gia Thaønh Phoá Vatican laø 0.44 caây soá vuoâng.....


Giaùo Hoäi Vieät Nam - Caùc Giaùo Phaän

Giao Hoi Viet Nam Giaùo Hoäi Vieät Nam ñaõ traûi qua nhöõng baùch haïi. Qua caùc theá kyû, caùc hieåu laàm ñoâi khi ñaõ xaûy ra giöõa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo vaø coäng ñoàng daân söï. Nhöng giôø ñaây phaûi xaùc nhaän laïi raèng ngöôøi Coâng Giaùo Vieät Nam laø nhöõng thaønh phaàn chaân thaønh cuûa quoác gia. Ngöôøi Coâng Giaùo ñoùng goùp vaøo tieán boä xaõ hoäi cuûa ñaát nöôùc, gaén boù vôùi coâng ích, khoâng thua gì nhöõng coâng daân khaùc. Töø khi Phuùc aâm ñöôïc mang ñeán Vieät Nam vaøo theá kyû thöù 16, Giaùo Hoäi Vieät Nam ñaõ traûi qua nhieàu thöû thaùch. Hình aûnh 117 vò thaùnh töû ñaïo Vieät Nam, chöùng taù maø nhöõng ngöôøi con nam nöõ cuûa ñaát nöôùc ñaõ laøm cho Chuùa Kitoâ, vì tình yeâu ñoái vôùi Thieân Chuùa vaø ñoái vôùi anh chò em mình, (chöùng taù ñoù) ñaõ taïo thaønh moái giaây lieân keát ñaëc bieät giöõa coäng ñoaøn Kitoâ vaø toaøn theå nhöõng ngöôøi Vieät Nam ....


Boä Giaùo Luaät - Giaùo Lyù - Coâng Ñoàng Vatican II

Giao Luat Boä Giaùo Luaät ñöôïc Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II ban haønh ngaøy 25/1/1983, hai möôi boán naêm sau khi vò Tieàn Nhieäm, Ñöùc Gioan XXIII tuyeân boá quyeát ñònh tu chính. Nguyeân baûn la ngöõ môû ñaàu vôùi Toâng Hieán "Sacrae disciplinae leges", töùc vaên kieän ban haønh Boä Luaät. Ngoaøi ra, vaên kieän naøy coøn coù tính caùch quan troïng khaùc. Ñöùc Thaùnh Cha khoâng nhöõng giaûi thích lyù do cuûa vieäc tu chính Boâ Giaùo Luaät, nhöng nhaát laø lyù do hieän höõu cuûa luaät phaùp trong Giaùo Hoäi. Muïc ñích cuûa luaät leä khoâng nhöõng chæ nhaèm duy trì traät töï trong Giaùo Hoäi xeùt nhö laø moät coäng ñoaøn, nhöng nhaát laø nhaèm phuïc vuï söù maïng maø Ñöùc Kitoâ ñaõ trao phoù: thoâng truyeàn caùc aân hueä cöùu roãi, ñaëc bieät laø Lôøi Chuùa vaø caùc Bí Tích...


Ñöùc Maria - Thaùnh Maãu Hoïc

Duc Maria Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II caàu nguyeän tha thieát vôùi Ñöùc Trinh Nöõ Maria nhö sau: "Con xin Meï haõy giuùp ñôõ caùc tín höõu trôû neân nhöõng ngöôøi lính canh cuûa hy voïng, khoâng bao giôø thaát voïng, vaø luoân luoân tuyeân xöng raèng: Chuùa Kitoâ laø Ñaáng chieán thaéng söï cheát vaø toäi loãi. laïy Meï trung tín, xin Meï soi saùng nhaân loaïi thôøi ñaïi chuùng con, ñeå hieåu bieát raèng: söï soáng cuûa moãi moät con ngöôøi khoâng giaäp taét ñi trong naém tro buïi, nhöng ñöôïc môøi goïi ñi ñeán moät soá phaän cuûa haïnh phuùc vónh cöûu". (Huaán Ñöùc cuûa Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II trong ngaøy leã Ñöùc Maria Hoàn Xaùc Leân Trôøi ngaøy 15 thaùng 8 naêm 2001).....


Taøi Lieäu Giaùo Hoäi - Trieát Thaàn Hoïc

Thaùnh Kinh Phuïng Vuï Giôø Kinh
Thöôïng Hoäi Ñoàng Taøi Lieäu Naêm Thaùnh
Tu Ñöùc Thieâng Lieâng
Trieát Thaàn Hoïc
Luaân Lyù Ñaïo Ñöùc Hoân Nhaân
Taøi Lieäu
Thô Truyeän Ngaén
Queâ Höông Vieät Nam


e-mail: info@chanlyviet.org
Vietnamese Missionaries in Asia Home Page since November 01, 1996.
Last Updated: Thursday, October 6, 2022 by Webmaster info@chanlyviet.org

Your Local Time: