Nghe Phat Thanh
Nghe Truc Tiep
Nghe MP3
Nghe MP3
Lang nghe Loi Chua
Suy Niem Loi Chua
Thanh Kinh Tan Cuu Uoc
Song Loi Chua, Bai Giang Thanh Le
Am Nhac
Ca Nhac
Xem Video
Tong Du cua DTC
Dai Chan Ly A Chau is on Facebook
Dai Chan Ly A Chau is on Facebook
Dai Chan Ly A Chau is on Twitter


www.chanlyviet.org


 

Kinh Thaùnh Taân Cöïu Öôùc

Suy Nieäm Tin Möøng

Tin Töùc Thôøi Söï

Tin Töùc Giaùo Hoäi Vieät Nam

Nghe Chöông Trình Phaùt Thanh 

Toâng Huaán vaø Söù Ñieäp cuûa ÑTC

Giôùi Thieäu Ñaøi Chaân Lyù AÙ Chaâu

Ñaøi Phaùt Thanh Chaân Lyù AÙ Chaâu Radio Veritas Asia

Ñaøi Phaùt Thanh Vatican Radio Vatican

Chaân Lyù Vieät

Muïc vuï Truyeàn Giaùo taïi AÙ Chaâu


 

Muïc Luïc Taøi Lieäu Giaùo Hoäi

Noái Keát vôùi Maïng Löôùi Coâng Giaùo

 Suy Nieäm Tin Möøng Tuaàn 1 Muøa Voïng - Tænh Thöùc
Mua Vong

Mc 13,33-37: Khi aáy, Chuùa Gieâsu phaùn cuøng caùc moân ñeä raèng: "Caùc con haõy coi chöøng, haõy tænh thöùc vaø caàu nguyeän, vì caùc con khoâng bieát luùc ñoù laø luùc naøo. Ví nhö ngöôøi ñi phöông xa, ñeå nhaø cöûa laïi, trao quyeàn haønh cho caùc ñaày tôù, moãi ngöôøi moät vieäc, vaø caên daën ngöôøi giöõ cöûa lo tænh thöùc. Vaäy caùc con haõy tænh thöùc, vì caùc con khoâng bieát luùc naøo chuû nhaø trôû veà, hoaëc laø chieàu toái, hoaëc laø nöûa ñeâm, hoaëc laø luùc gaø gaùy, hay ban saùng, keûo khi oâng trôû veà thình lình, baét gaëp caùc con ñang nguû. Ñieàu Ta baûo cho caùc con, thì Ta baûo cho taát caû moïi ngöôøi laø: Haõy tænh thöùc!"... Vôùi Chuùa nhaät I Muøa Voïng, moät naêm Phuïng vuï môùi seõ ñeán vôùi chuùng ta, môùi khoâng phaûi chæ vì chuùng ta laïi saép baét ñaàu laïi chu kyø moät naêm nhöõng ngaøy leã taùi hieän lòch söû ôn cöùu chuoäc, maø coøn môùi vì keå töø naêm 1969, nieân lòch Phuïng vuï cuûa Giaùo Hoäi La Maõ ñaõ ñöôïc toå chöùc laïi. Khoâng keå nhieàu ngaøy leã kính thaùnh noï thaùnh kia ñaõ bò baõi boû hoaëc ñöôïc xeáp laïi cho ñuùng vôùi thôøi gian caùc ngaøi ñaõ qua ñôøi, ngay ñeán caùc ngaøy Chuùa nhaät kính nhôù maàu nhieäm cöùu chuoäc cuõng ñöôïc nghieân cöùu laïi ñeå taát caû ñöôïc ñôn giaûn hoùa hôn haàu giuùp ta deã nhaän ra yù löïc cuûa Phuïng vuï. Dó nhieân boä luaät môùi naøy vaãn chöa ñöôïc hoaøn toaøn ñôn giaûn vì leã Phuïc sinh vaãn chöa ñöôïc aán ñònh vaøo moät ngaøy naøo nhaát ñònh cho moïi naêm. Trong khi chôø ñôïi, Giaùo Hoäi La Maõ ñaõ taïm ñöa ra moät caûi toå trong nieân lòch Phuïng vuï cuûa mình. Ñaët caùc ngaøy leã kính thaùnh ra moät beân, lòch môùi phaân phoái caùc ngaøy Chuùa nhaät xoay quanh hai ngaøy leã lôùn laø leã Giaùng sinh vaø leã Phuïc sinh. Tröôùc leã Giaùng sinh coù 4 Chuùa nhaät goïi laø 4 Chuùa nhaät muøa Voïng; roài ñeán leã Giaùng sinh 25 thaùng Chaïp vaø caùc leã phuï ñôùi keùo daøi cho tôùi leã Hieån linh seõ coù moät soá chöøng 5-9 Chuùa nhaät goïi laø caùc Chuùa nhaät thöôøng nieân, keùo daøi cho tôùi thöù Tö leã Tro (nhö vaäy khoâng coøn caùc Chuùa nhaät goïi laø Chuùa nhaät sau leã Hieån linh vaø caùc Chuùa nhaät 70, 60, 50 nhö tröôùc nöõa). Töø thöù Tö leã Tro trôû ñi cho tôùi Chuùa nhaät leã Laù laø muøa Chay goàm 5 Chuùa nhaät. Danh töø muøa Thöông khoù cuõng ñaõ bò boâi trong lòch môùi. Chuùa nhaät leã Laù khai maïc Tuaàn Thaùnh maø 3 ngaøy cuoái cuøng, vì tính caùch long troïng ñaëc bieät, ñaõ ñöôïc goïi laø Tam nhaät Phuïc sinh..................... (Ñoïc tieáp....)

 


Hot News - Tin Töùc Thôøi Söï Haèng Ngaøy

Xin ôn bình an vaø cöùu ñoä
Ñöùc cha Arrieta noùi raèng Caàn coù nhöõng caûi toå trong Boä giaùo luaät
Giaùm ñoác Caritas Ucraina cho bieát Khoâng coøn ñoà trôï giuùp ngöôøi tuùng thieáu nöõa
Ñöùc cha Oster nhaän ñònh raèng Caùc giaùm muïc Ñöùc chia reõ laø moät thaûm hoïa
Lieân Hoäi ñoàng Giaùm muïc AÂu chaâu di chuyeån truï sôû veà Roma
Ñöùc Hoàng y Hollerich tuyeân boá raèng Söï hieäp haønh laø cho moïi ngöôøi
Lôøi caàu xin trong luùc ngaët ngheøo
Ñöùc Thaùnh cha tieáp tuïc bò vieâm ñöôøng phoåi
Ñöùc Hoàng y Grech noùi veà vai troø giaùm muïc trong Giaùo hoäi hieäp haønh
Phaùi ñoaøn Toøa Thaùnh ñeán Constantinople döï Ñaïi leã thaùnh Anreâ toâng ñoà
Thö Ñöùc Thaùnh cha göûi Gia ñình Doøng Phanxicoâ
Ñöùc Thaùnh cha tieáp kieán UÛy ban Thaàn hoïc Quoác teá
Giaùo hoäi thaønh ñoâ ñích thöïc cuûa Thieân Chuùa
Caùc vò laõnh ñaïo toân giaùo ôû Myõ keâu goïi baûo veä Do thaùi
Nhöõng vuï baøi Do thaùi ôû Ñöùc gia taêng
Nhaø thôø chính toøa Loikaw Myanmar bò quaân ñoäi chieám
Toøa Thaùnh taùi leân tieáng taïi Lieân Hieäp Quoác veà voõ khí haït nhaân
Ngoaïi tröôûng Toøa Thaùnh vieáng thaêm caùc toå chöùc AÂu chaâu ôû Bruxelles
Huûy boû chuyeán toâng du cuûa Ñöùc Thaùnh cha taïi Dubai
Chuùng ta haõy nhìn thôøi ñaïi vaø vaên hoùa chuùng ta nhö moät hoàng aân
Döï aùn thaønh laäp moät lieân hieäp duy nhaát caùc Beà treân Toång quyeàn nam vaø nöõ
Keû thuø lieân minh choáng laïi Israel vaø Thieân Chuùa
Chuû tòch Hoäi ñoàng Giaùm muïc Ñöùc than phieàn vì laù thö cuûa Chuû tòch Hoäi ñoàng Giaùm muïc Ba Lan
Lieân Hoäi ñoàng Giaùm muïc AÂu chaâu nhoùm taïi Malta
Gia taêng maïnh con soá toäi aùc choáng Kitoâ höõu ôû AÂu chaâu


Phuïng Vuï - Muïc Vuï Haèng Ngaøy

Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Thöù Hai trong Tuaàn 1 Muøa Voïng Xin Ngaøi Chæ Phaùn Moät Lôøi
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Thöù Hai trong Tuaàn 1 Muøa Voïng
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Chuùa Nhaät 1 Muøa Voïng Naêm B Tænh Thöùc
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Chuùa Nhaät 1 Muøa Voïng Naêm B
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Thöù Baûy trong Tuaàn 34 Muøa Thöôøng Nieân Tænh Thöùc Caàu Nguyeän
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Thöù Baûy trong Tuaàn 34 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Thöù Saùu trong Tuaàn 34 Muøa Thöôøng Nieân Daáu Chæ Thôøi Ñaïi
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Thöù Saùu trong Tuaàn 34 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Naêm 30/11 Leã Thaùnh Anreâ Toâng Ñoà
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Naêm 30/11 Leã Thaùnh Anreâ Toâng Ñoà
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Thöù Tö trong Tuaàn 34 Muøa Thöôøng Nieân Cô Hoäi Laøm Chöùng
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Thöù Tö trong Tuaàn 34 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Thöù Ba trong Tuaàn 34 Muøa Thöôøng Nieân Thôøi Gian Chuyeån Tieáp
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Thöù Ba trong Tuaàn 34 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Thöù Hai trong Tuaàn 34 Muøa Thöôøng Nieân Cho Ñi Taát Caû
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Thöù Hai trong Tuaàn 34 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Chuùa Nhaät Leã Chuùa Gieâsu Kitoâ Vua Vuõ Truï
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Chuùa Nhaät Leã Chuùa Gieâsu Kitoâ Vua Vuõ Truï
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Thöù Baûy trong Tuaàn 33 Muøa Thöôøng Nieân Coù Söï Soáng Laïi
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Thöù Baûy trong Tuaàn 33 Muøa Thöôøng Nieân


Taøi Lieäu Chuyeân Ñeà - Khoa Hoïc Ñôøi Soáng

Khoùa Hoïp THÑGM theá giôùi kyø thöù XVI 2023
Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Theá Giôùi laàn thöù 16
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Hungary
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Congo vaø Nam Sudan
Chöông Trình Thi Ñaáu Vaø Keát Quaû Boùng Ñaù Theá Giôùi FIFA 2022 Qatar
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Quoác Ñaûo Bahrain
Ñaïi Hoäi Lieân Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÙ Chaâu FABC 50 taïi Bangkok Thaùi Lan
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Kazakhstan
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Canada
Töôøng thuaät Ñaïi Hoäi Gia Ñình Theá Giôùi laàn thöù X taïi Roma
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Malta
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Ñaûo Cipro Vaø Hy Laïp
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Hungary vaø Slovakia
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Irak
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Thaùi Lan vaø Nhaät Baûn
Khoùa Hoïp Ñaëc Bieät THÑGM veà Amazon 2019
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Mozambic Madagascar vaø Ñaûo Maurizio
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Rumani
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Bulgari vaø Macedonia
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Maroc

 

Muïc Vuï Truyeàn Giaùo Vieät Nam taïi Caùc Quoác gia ôû AÙ Chaâu

Vatican Caøng ngaøy caøng coù nhieàu linh muïc tu só Vieät Nam tình nguyeän ñi truyeàn giaùo taïi caùc quoác gia ôû AÙ Chaâu. Môû ñaàu laø ñeán Phi Luaät Taân, Ñaøi Loan, Hoàng Koâng, Macao, Nhaät Baûn, Haøn Quoác. Vaø daàn daàn lan roäng ra caùc quoác gia khaùc nhö Maõ Lai, Singapore, Thaùi Lan, Indonesia, AÁn ñoä, Cam Boát, Laøo, v.v... Vôùi ôn Chuùa Thaùnh Thaàn höôùng daãn, ôn goïi truyeàn giaùo cuûa Linh Muïc Tu Só Vieät Nam caøng ngaøy caøng phaùt trieàn maïnh. Haàu heát caùc hoäi doøng cuûa caùc quoác gia ôû AÙ Chaâu coù raát nhieàu ôn goïi cuûa ngöôøi Vieät Nam. Nhôø ñoù, Giaùo Hoäi Vieät Nam nhieät taâm thöïc hieän ñöôïc söù meänh truyeàn giaùo maø Chuùa Gieâsu ñaõ trao phoù: "Caùc con haõy ñi khaép theá gian, röûa toäi cho hoï, nhaân danh Cha, vaø Con, vaø Thaùnh Thaàn .....


Toøa Thaùnh Vatican - Ñöùc Thaùnh Cha

Vatican Thaønh Phoá Vatican naèm goïn trong laõnh thoå cuûa Thaønh Phoá Roma, treân moät ngoïn ñoài phía taây cuûa gioøng soâng Tiber, vaø ñöôïc ngaên caùch vôùi Thaønh Phoá Roma baèng moät daõy töôøng cao. Quoác gia Thaønh Phoá Vatican bao goàm Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ, Quaõng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ, Cung Ñieän Vatican laø nôi cö nguï cuûa Ñöùc Thaùnh Cha vôùi Nhaø Nguyeän Sistine, vieän baûo taøng Vatican. Beân ngoaøi Thaønh Phoá Vatican coøn coù khoaûng 13 toaø nhaø lôùn naèm raûi raùc trong Thaønh Phoá Roma cuøng vôùi Cung Ñieän Castel Gandolfo, nôi nghæ heø cuûa Ñöùc Thaùnh Cha. Toång dieän tích cuûa Quoác Gia Thaønh Phoá Vatican laø 0.44 caây soá vuoâng.....


Giaùo Hoäi Vieät Nam - Caùc Giaùo Phaän

Giao Hoi Viet Nam Giaùo Hoäi Vieät Nam ñaõ traûi qua nhöõng baùch haïi. Qua caùc theá kyû, caùc hieåu laàm ñoâi khi ñaõ xaûy ra giöõa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo vaø coäng ñoàng daân söï. Nhöng giôø ñaây phaûi xaùc nhaän laïi raèng ngöôøi Coâng Giaùo Vieät Nam laø nhöõng thaønh phaàn chaân thaønh cuûa quoác gia. Ngöôøi Coâng Giaùo ñoùng goùp vaøo tieán boä xaõ hoäi cuûa ñaát nöôùc, gaén boù vôùi coâng ích, khoâng thua gì nhöõng coâng daân khaùc. Töø khi Phuùc aâm ñöôïc mang ñeán Vieät Nam vaøo theá kyû thöù 16, Giaùo Hoäi Vieät Nam ñaõ traûi qua nhieàu thöû thaùch. Hình aûnh 117 vò thaùnh töû ñaïo Vieät Nam, chöùng taù maø nhöõng ngöôøi con nam nöõ cuûa ñaát nöôùc ñaõ laøm cho Chuùa Kitoâ, vì tình yeâu ñoái vôùi Thieân Chuùa vaø ñoái vôùi anh chò em mình, (chöùng taù ñoù) ñaõ taïo thaønh moái giaây lieân keát ñaëc bieät giöõa coäng ñoaøn Kitoâ vaø toaøn theå nhöõng ngöôøi Vieät Nam ....


Boä Giaùo Luaät - Giaùo Lyù - Coâng Ñoàng Vatican II

Giao Luat Boä Giaùo Luaät ñöôïc Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II ban haønh ngaøy 25/1/1983, hai möôi boán naêm sau khi vò Tieàn Nhieäm, Ñöùc Gioan XXIII tuyeân boá quyeát ñònh tu chính. Nguyeân baûn la ngöõ môû ñaàu vôùi Toâng Hieán "Sacrae disciplinae leges", töùc vaên kieän ban haønh Boä Luaät. Ngoaøi ra, vaên kieän naøy coøn coù tính caùch quan troïng khaùc. Ñöùc Thaùnh Cha khoâng nhöõng giaûi thích lyù do cuûa vieäc tu chính Boâ Giaùo Luaät, nhöng nhaát laø lyù do hieän höõu cuûa luaät phaùp trong Giaùo Hoäi. Muïc ñích cuûa luaät leä khoâng nhöõng chæ nhaèm duy trì traät töï trong Giaùo Hoäi xeùt nhö laø moät coäng ñoaøn, nhöng nhaát laø nhaèm phuïc vuï söù maïng maø Ñöùc Kitoâ ñaõ trao phoù: thoâng truyeàn caùc aân hueä cöùu roãi, ñaëc bieät laø Lôøi Chuùa vaø caùc Bí Tích...


Ñöùc Maria - Thaùnh Maãu Hoïc

Duc Maria Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II caàu nguyeän tha thieát vôùi Ñöùc Trinh Nöõ Maria nhö sau: "Con xin Meï haõy giuùp ñôõ caùc tín höõu trôû neân nhöõng ngöôøi lính canh cuûa hy voïng, khoâng bao giôø thaát voïng, vaø luoân luoân tuyeân xöng raèng: Chuùa Kitoâ laø Ñaáng chieán thaéng söï cheát vaø toäi loãi. laïy Meï trung tín, xin Meï soi saùng nhaân loaïi thôøi ñaïi chuùng con, ñeå hieåu bieát raèng: söï soáng cuûa moãi moät con ngöôøi khoâng giaäp taét ñi trong naém tro buïi, nhöng ñöôïc môøi goïi ñi ñeán moät soá phaän cuûa haïnh phuùc vónh cöûu". (Huaán Ñöùc cuûa Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II trong ngaøy leã Ñöùc Maria Hoàn Xaùc Leân Trôøi ngaøy 15 thaùng 8 naêm 2001).....


Taøi Lieäu Giaùo Hoäi - Trieát Thaàn Hoïc

Thaùnh Kinh Phuïng Vuï Giôø Kinh
Thöôïng Hoäi Ñoàng Taøi Lieäu Naêm Thaùnh
Tu Ñöùc Thieâng Lieâng
Trieát Thaàn Hoïc
Luaân Lyù Ñaïo Ñöùc Hoân Nhaân
Taøi Lieäu
Thô Truyeän Ngaén
Queâ Höông Vieät Nam


e-mail: info@chanlyviet.org
Vietnamese Missionaries in Asia Home Page since November 01, 1996.
Last Updated: Saturday, December 2, 2023 by Webmaster info@chanlyviet.org

Your Local Time: