Nghe Phat Thanh
Nghe Truc Tiep
Nghe MP3
Nghe MP3
Lang nghe Loi Chua
Suy Niem Loi Chua
Thanh Kinh Tan Cuu Uoc
Song Loi Chua, Bai Giang Thanh Le
Am Nhac
Ca Nhac
Xem Video
Tong Du cua DTC
Dai Chan Ly A Chau is on Facebook
Dai Chan Ly A Chau is on Facebook
Dai Chan Ly A Chau is on Twitter


www.chanlyviet.org


 

Kinh Thaùnh Taân Cöïu Öôùc

Suy Nieäm Tin Möøng

Tin Töùc Thôøi Söï

Tin Töùc Giaùo Hoäi Vieät Nam

Nghe Chöông Trình Phaùt Thanh 

Toâng Huaán vaø Söù Ñieäp cuûa ÑTC

Giôùi Thieäu Ñaøi Chaân Lyù AÙ Chaâu

Ñaøi Phaùt Thanh Chaân Lyù AÙ Chaâu Radio Veritas Asia

Ñaøi Phaùt Thanh Vatican Radio Vatican

Chaân Lyù Vieät

Muïc vuï Truyeàn Giaùo taïi AÙ Chaâu


 

Muïc Luïc Taøi Lieäu Giaùo Hoäi

Noái Keát vôùi Maïng Löôùi Coâng Giaùo

 Suy Nieäm Tin Möøng Tuaàn 9 Muøa Thöôøng Nieân - Phaùt Xuaát Töø Moät Thaùnh Thaàn
Mua Vong

Ga 3,16-18: Khi aáy, Chuùa Gieâsu noùi vôùi Nicoâñeâmoâ raèng: "Thieân Chuùa ñaõ yeâu theá gian ñeán noãi ñaõ ban Con Moät Ngöôøi ñeå taát caû nhöõng ai tin ôû Con cuûa Ngöôøi, thì khoâng phaûi hö maát, nhöng ñöôïc soáng ñôøi ñôøi, vì Thieân Chuùa khoâng sai Con cuûa Ngöôøi giaùng traàn ñeå luaän phaït theá gian, nhöng ñeå theá gian nhôø Con cuûa Ngöôøi maø ñöôïc cöùu ñoä. Ai tin Ngöôøi Con aáy, thì khoâng bò luaän phaït. Ai khoâng tin thì ñaõ bò luaän phaït roài, vì khoâng tin vaøo danh Con Moät Thieân Chuùa"... Sau khi ñaõ cöû haønh heát caùc maàu nhieäm trong cuoäc ñôøi cuûa Chuùa Cöùu Theá, töø khi Ngöôøi sinh ra cho ñeán khi Ngöôøi chòu cheát-soáng laïi-leân trôøi; vaø nhaát laø sau khi ñaõ ñöôïc ñaày Thaùnh Thaàn ñeán soi saùng, daïy baûo, naâng ñôõ vaø höôùng daãn, hoâm nay Giaùo hoäi cöû haønh maàu nhieäm Thieân Chuùa Ba Ngoâi trong nieàm haân hoan trìu meán. Coù theå noùi ñöôïc raèng khi chöa hieåu roõ Ñöùc Yeâsu Kitoâ vaø khi chöa ñöôïc Thaàn linh hoùa nhôø vieäc ñoùn nhaän Thaùnh Thaàn, ngöôøi ta chöa “bieát” ñöôïc Thieân Chuùa. Theá neân leã Thieân Chuùa Ba Ngoâi cöû haønh hoâm nay ñaõ ñöôïc chuaån bò baèng caùc leã cöû haønh tröôùc ñaây. Vaø maàu nhieäm Thieân Chuùa Ba Ngoâi laø maàu nhieäm cao caû nhaát, maø Ñöùc Yeâsu Kitoâ khoâng nhöõng ñaõ phaûi ñeå caû cuoäc ñôøi traàn gian cuûa Ngöôøi maø coøn ñaõ phaûi cheát, soáng laïi, leân trôøi vaø sai Thaùnh Thaàn xuoáng môùi maïc khaûi heát ñöôïc cho chuùng ta bieát veà maàu nhieäm saâu xa nôi Thieân Chuùa. Do ñoù, muoán am hieåu, yeâu meán Thieân Chuùa Ba Ngoâi chuùng ta khoâng theå caäy vaøo söùc suy nghó cuûa loaøi ngöôøi, nhöng phaûi töïa vaøo maïc khaûi cuûa Ñöùc Kitoâ vaø ôn soi saùng cuûa Thaùnh Thaàn. Chuùng ta seõ thaáy thaät khoâng coù daân naøo coù Chuùa mình ôû gaàn nhö Thieân Chuùa chuùng ta raát gaàn guõi vôùi Daân Ngöôøi. Vaø ñieàu naøy chuùng ta thaáy ñaõ ñöôïc maïc khaûi ngay töø thôøi Cöïu Öôùc. Baøi saùch Xuaát haønh hoâm nay cho ta thaáy töø saùng sôùm, Moâseâ ñaõ choãi daäy vaø leân nuùi Sinai. Chuùng ta phaûi caûm phuïc oâng. Moät mình oâng coù nhöõng tö töôûng thaâm thuùy veà Thieân Chuùa. Nhöõng ñoaïn saùch Xuaát haønh tröôùc cho bieát toaøn theå con caùi Israel ñaõ suy nghó vôù vaån veà Ñaáng maø hoï muoán toân thôø. Ngay caû Aharoân, ngöôøi phaùt ngoân vieân cuûa Moâseâ, cuõng khoâng cöôõng laïi ñöôïc nhöõng yù nghó sai laàm cuûa thôøi ñaïi veà Thieân Chuùa................... (Ñoïc tieáp....)

 


Hot News - Tin Töùc Thôøi Söï Haèng Ngaøy

Thaùnh vònh 55 Than Phieàn Vì Baïn Baát Trung
600 ngaøn baïn treû ñaõ ghi danh tham döï Ñaïi hoäi Giôùi treû taïi Lisboa
Gaàn moät phaàn ba daân Canada uûng hoä trôï töû ngöôøi ngheøo vaø voâ gia cö
Noäi chieán tieáp tuïc taïi Sudan
Soá caùc gia ñình Kitoâ taïi Baéc Irak taêng gaáp ñoâi
Ñöùc Thaùnh cha ñieän ñaøm vôùi Toång thoáng Brazil
Thaùnh vònh 53 Ngöôøi Khoâng Tin Vaøo Thieân Chuùa
Coâng giaùo Ñöùc tieáp tuïc chôø Toøa Thaùnh traû lôøi
Toång thoáng Phaùp uûng hoä noã löïc cuûa Ñöùc Hoàng y Beùchara Rai
UÛy ban thöôøng tröïc veà nhaân quyeàn cuûa Nicaragua toá caùo cheá ñoä Nicaragua
Khoùa hoïp muøa xuaân cuûa Hoäi ñoàng Giaùm muïc Hoa Kyø
Ñöùc Thaùnh cha tieáp caùc doanh nhaân Myõ Latinh
Khoùa hoïp toaøn theå cuûa caùc Hoäi Giaùo hoaøng Truyeàn giaùo
Gaëp gôõ giöõa Ñöùc Toång giaùm muïc Pezzi vaø Chuû tòch Hoäi ñoàng Ngoaïi vuï Chính thoáng Nga
Thaùnh vònh 52 Tin Caäy Vaøo Tình Thöông Cuûa Chuùa
Caùc Ñeàn thaùnh Ñöùc Meï caàu nguyeän cho Thöôïng Hoäi ñoàng Giaùm muïc
Israel coù 100 ngaøn tín höõu Coâng giaùo di daân
Cha Hans Zollner pheâ bình Toøa Thaùnh
Loøng yeâu meán cuûa cha Matteo Ricci ñoái vôùi daân toäc Trung Hoa laø nguoàn caûm höùng laâu beàn
Boä Giaùo só coäng taùc vôùi UÛy ban Toøa Thaùnh baûo veä treû em
Thaùnh vònh 50 Ngaøy Phaùn Xeùt Cuoái Cuøng
Ñöùc Hoàng y Beùchara Rai gaëp Ñöùc Hoàng y Parolin
Haøng traêm treû sô sinh Syria bò boû rôi
Ñöùc Toång giaùm muïc Giaùo phaän Aleppo keâu goïi ngöng caám vaän Syria


Phuïng Vuï - Muïc Vuï Haèng Ngaøy

Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Thöù Hai trong Tuaàn 9 Muøa Thöôøng Nieân Ñaù Taûng Goùc Töôøng
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Thöù Hai trong Tuaàn 9 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Chuùa Nhaät Leã Chuùa Ba Ngoâi Thieân Chuùa Ba Ngoâi Nhaân AÙi
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Chuùa Nhaät Leã Chuùa Ba Ngoâi
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Thöù Baûy trong Tuaàn 8 Muøa Thöôøng Nieân Chaát Vaán Veà Quyeàn
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Thöù Baûy trong Tuaàn 8 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Thöù Saùu trong Tuaàn 8 Muøa Thöôøng Nieân Ñeàn Thôø Taâm Hoàn
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Thöù Saùu trong Tuaàn 8 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Thöù Naêm trong Tuaàn 8 Muøa Thöôøng Nieân Ñeán Vôùi Chuùa
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Thöù Naêm trong Tuaàn 8 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Thöù Tö 31/05 Leã Ñöùc Meï Ñi Vieáng Baø Isave
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Thöù Tö 31/05 Leã Ñöùc Meï Ñi Vieáng Baø Isave
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Thöù Ba trong Tuaàn 8 Muøa Thöôøng Nieân Phaàn Thöôûng Gaáp Traêm
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Thöù Ba trong Tuaàn 8 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Thöù Hai sau Chuùa Nhaät Leã Chuùa Thaùnh Thaàn Hieän Xuoáng Leã Ñöùc Trinh Nöõ Maria Meï Giaùo Hoäi
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Thöù Hai trong Tuaàn 8 Muøa Thöôøng Nieân Khoân Ngoan Ñích Thöïc
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Thöù Hai trong Tuaàn 8 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Chuùa Nhaät Leã Chuùa Thaùnh Thaàn Hieän Xuoáng Phaùt Xuaát Töø Moät Thaùnh Thaàn
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Chuùa Nhaät Leã Chuùa Thaùnh Thaàn Hieän Xuoáng
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Thöù Baûy trong Tuaàn 7 Muøa Phuïc Sinh Soá Phaän Gioan
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Thöù Baûy trong Tuaàn 7 Muøa Phuïc Sinh
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Thöù Saùu trong Tuaàn 7 Muøa Phuïc Sinh Chuùa Baùo Phuùc Töû Ñaïo Cho Pheâroâ
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Thöù Saùu trong Tuaàn 7 Muøa Phuïc Sinh


Taøi Lieäu Chuyeân Ñeà - Khoa Hoïc Ñôøi Soáng

Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Theá Giôùi laàn thöù 16
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Hungary
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Congo vaø Nam Sudan
Chöông Trình Thi Ñaáu Vaø Keát Quaû Boùng Ñaù Theá Giôùi FIFA 2022 Qatar
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Quoác Ñaûo Bahrain
Ñaïi Hoäi Lieân Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÙ Chaâu FABC 50 taïi Bangkok Thaùi Lan
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Kazakhstan
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Canada
Töôøng thuaät Ñaïi Hoäi Gia Ñình Theá Giôùi laàn thöù X taïi Roma
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Malta
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Ñaûo Cipro Vaø Hy Laïp
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Hungary vaø Slovakia
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Irak
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Thaùi Lan vaø Nhaät Baûn
Khoùa Hoïp Ñaëc Bieät THÑGM veà Amazon 2019
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Mozambic Madagascar vaø Ñaûo Maurizio
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Rumani
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Bulgari vaø Macedonia
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Maroc
Hoäi Nghò Caùc Chuû Tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc veà Baûo Veä Treû Em taïi Vatican

 

Muïc Vuï Truyeàn Giaùo Vieät Nam taïi Caùc Quoác gia ôû AÙ Chaâu

Vatican Caøng ngaøy caøng coù nhieàu linh muïc tu só Vieät Nam tình nguyeän ñi truyeàn giaùo taïi caùc quoác gia ôû AÙ Chaâu. Môû ñaàu laø ñeán Phi Luaät Taân, Ñaøi Loan, Hoàng Koâng, Macao, Nhaät Baûn, Haøn Quoác. Vaø daàn daàn lan roäng ra caùc quoác gia khaùc nhö Maõ Lai, Singapore, Thaùi Lan, Indonesia, AÁn ñoä, Cam Boát, Laøo, v.v... Vôùi ôn Chuùa Thaùnh Thaàn höôùng daãn, ôn goïi truyeàn giaùo cuûa Linh Muïc Tu Só Vieät Nam caøng ngaøy caøng phaùt trieàn maïnh. Haàu heát caùc hoäi doøng cuûa caùc quoác gia ôû AÙ Chaâu coù raát nhieàu ôn goïi cuûa ngöôøi Vieät Nam. Nhôø ñoù, Giaùo Hoäi Vieät Nam nhieät taâm thöïc hieän ñöôïc söù meänh truyeàn giaùo maø Chuùa Gieâsu ñaõ trao phoù: "Caùc con haõy ñi khaép theá gian, röûa toäi cho hoï, nhaân danh Cha, vaø Con, vaø Thaùnh Thaàn .....


Toøa Thaùnh Vatican - Ñöùc Thaùnh Cha

Vatican Thaønh Phoá Vatican naèm goïn trong laõnh thoå cuûa Thaønh Phoá Roma, treân moät ngoïn ñoài phía taây cuûa gioøng soâng Tiber, vaø ñöôïc ngaên caùch vôùi Thaønh Phoá Roma baèng moät daõy töôøng cao. Quoác gia Thaønh Phoá Vatican bao goàm Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ, Quaõng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ, Cung Ñieän Vatican laø nôi cö nguï cuûa Ñöùc Thaùnh Cha vôùi Nhaø Nguyeän Sistine, vieän baûo taøng Vatican. Beân ngoaøi Thaønh Phoá Vatican coøn coù khoaûng 13 toaø nhaø lôùn naèm raûi raùc trong Thaønh Phoá Roma cuøng vôùi Cung Ñieän Castel Gandolfo, nôi nghæ heø cuûa Ñöùc Thaùnh Cha. Toång dieän tích cuûa Quoác Gia Thaønh Phoá Vatican laø 0.44 caây soá vuoâng.....


Giaùo Hoäi Vieät Nam - Caùc Giaùo Phaän

Giao Hoi Viet Nam Giaùo Hoäi Vieät Nam ñaõ traûi qua nhöõng baùch haïi. Qua caùc theá kyû, caùc hieåu laàm ñoâi khi ñaõ xaûy ra giöõa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo vaø coäng ñoàng daân söï. Nhöng giôø ñaây phaûi xaùc nhaän laïi raèng ngöôøi Coâng Giaùo Vieät Nam laø nhöõng thaønh phaàn chaân thaønh cuûa quoác gia. Ngöôøi Coâng Giaùo ñoùng goùp vaøo tieán boä xaõ hoäi cuûa ñaát nöôùc, gaén boù vôùi coâng ích, khoâng thua gì nhöõng coâng daân khaùc. Töø khi Phuùc aâm ñöôïc mang ñeán Vieät Nam vaøo theá kyû thöù 16, Giaùo Hoäi Vieät Nam ñaõ traûi qua nhieàu thöû thaùch. Hình aûnh 117 vò thaùnh töû ñaïo Vieät Nam, chöùng taù maø nhöõng ngöôøi con nam nöõ cuûa ñaát nöôùc ñaõ laøm cho Chuùa Kitoâ, vì tình yeâu ñoái vôùi Thieân Chuùa vaø ñoái vôùi anh chò em mình, (chöùng taù ñoù) ñaõ taïo thaønh moái giaây lieân keát ñaëc bieät giöõa coäng ñoaøn Kitoâ vaø toaøn theå nhöõng ngöôøi Vieät Nam ....


Boä Giaùo Luaät - Giaùo Lyù - Coâng Ñoàng Vatican II

Giao Luat Boä Giaùo Luaät ñöôïc Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II ban haønh ngaøy 25/1/1983, hai möôi boán naêm sau khi vò Tieàn Nhieäm, Ñöùc Gioan XXIII tuyeân boá quyeát ñònh tu chính. Nguyeân baûn la ngöõ môû ñaàu vôùi Toâng Hieán "Sacrae disciplinae leges", töùc vaên kieän ban haønh Boä Luaät. Ngoaøi ra, vaên kieän naøy coøn coù tính caùch quan troïng khaùc. Ñöùc Thaùnh Cha khoâng nhöõng giaûi thích lyù do cuûa vieäc tu chính Boâ Giaùo Luaät, nhöng nhaát laø lyù do hieän höõu cuûa luaät phaùp trong Giaùo Hoäi. Muïc ñích cuûa luaät leä khoâng nhöõng chæ nhaèm duy trì traät töï trong Giaùo Hoäi xeùt nhö laø moät coäng ñoaøn, nhöng nhaát laø nhaèm phuïc vuï söù maïng maø Ñöùc Kitoâ ñaõ trao phoù: thoâng truyeàn caùc aân hueä cöùu roãi, ñaëc bieät laø Lôøi Chuùa vaø caùc Bí Tích...


Ñöùc Maria - Thaùnh Maãu Hoïc

Duc Maria Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II caàu nguyeän tha thieát vôùi Ñöùc Trinh Nöõ Maria nhö sau: "Con xin Meï haõy giuùp ñôõ caùc tín höõu trôû neân nhöõng ngöôøi lính canh cuûa hy voïng, khoâng bao giôø thaát voïng, vaø luoân luoân tuyeân xöng raèng: Chuùa Kitoâ laø Ñaáng chieán thaéng söï cheát vaø toäi loãi. laïy Meï trung tín, xin Meï soi saùng nhaân loaïi thôøi ñaïi chuùng con, ñeå hieåu bieát raèng: söï soáng cuûa moãi moät con ngöôøi khoâng giaäp taét ñi trong naém tro buïi, nhöng ñöôïc môøi goïi ñi ñeán moät soá phaän cuûa haïnh phuùc vónh cöûu". (Huaán Ñöùc cuûa Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II trong ngaøy leã Ñöùc Maria Hoàn Xaùc Leân Trôøi ngaøy 15 thaùng 8 naêm 2001).....


Taøi Lieäu Giaùo Hoäi - Trieát Thaàn Hoïc

Thaùnh Kinh Phuïng Vuï Giôø Kinh
Thöôïng Hoäi Ñoàng Taøi Lieäu Naêm Thaùnh
Tu Ñöùc Thieâng Lieâng
Trieát Thaàn Hoïc
Luaân Lyù Ñaïo Ñöùc Hoân Nhaân
Taøi Lieäu
Thô Truyeän Ngaén
Queâ Höông Vieät Nam


e-mail: info@chanlyviet.org
Vietnamese Missionaries in Asia Home Page since November 01, 1996.
Last Updated: Saturday, June 3, 2023 by Webmaster info@chanlyviet.org

Your Local Time: