Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 12 thaùng 02/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Caùc Giaùo Hoäi taïi Hoaø Lan môû chieán dòch choáng laïi vieäc caùc cöûa tieäm môû cöûa 24 giôø moãi ngaøy

Caùc Giaùo Hoäi taïi Hoaø Lan môû chieán dòch choáng laïi vieäc caùc cöûa tieäm môû cöûa 24 giôø moãi ngaøy.

Utrech - Hoaø Lan [Apic 12/02/98] - Caùch ñaây vaøi naêm, giôø môû cöûa caùc hieäu buoân ñöôïc qui ñònh moät caùch chaët cheû. Phaàn lôùn caùc cöûa tieäm ñeàu ñoùng cöûa ngaøy Chuùa Nhöït. Coøn nhöõng ngaøy ñöôïc môû cöûa, caùc cöûa tieäm chæ môû toái ña 8 tieáng ñoàng hoà moãi ngaøy maø thoâi. Nhöng keå töø khi chính phuû lieân minh ñöôïc thaønh laäp töø naêm 1994, vieäc môû cöûa hoaøn toaøn tuyø tieän.

Thaùng Gieâng naêm 1998 vöøa qua, Caùc Giaùo Hoäi Coâng Giaùo, Tin Laønh vaø Do Thaùi ñaõ lieân keát vôùi nhau trong moät chieán dòch laáy teân laø "Haõy daønh thôøi giôø ñeå soáng". Ñoái vôùi caùc Giaùo Hoäi, söï kieåm soaùt cuûa giôùi thöông nhaân ñoái vôùi xaõ hoäi gaây nguy haïi cho phaåm chaát cuûa cuoäc soáng. Caøng ngaøy daân chuùng caøng bò baét buoäc phaûi ñi laøm buoåi chieàu, buoåi toái vaø ngay caû ngaøy Chuùa Nhöït.

Chieán dòch do caùc Giaùo Hoäi tung ra nhaèm caûnh caùo caùc chính trò gia vaø daân chuùng tröôùc cuoäc baàu cöû vaøo thaùng 5 naêm 1998 tôùi ñaây. Vieäc keùo daøi giôø môû cöûa caùc hieäu buoân vöøa taïo ra caêng thaúng vaø nguy haïi cho söùc khoeû vöøa giaûm bôùt thì giôø daønh cho gia ñình cuûa caùc ngöôøi daân.


Phieân Hoïp Khoaùng Ñaïi Thöôøng Nieân cuûa UÛy Ban Thaàn Hoïc Quoác Teá

Phieân Hoïp Khoaùng Ñaïi Thöôøng Nieân cuûa UÛy Ban Thaàn Hoïc Quoác Teá.

Roma [Apic 12/02/98] - Phieân hoïp khoaùng ñaïi thöôøng nieân cuûa UÛy Ban Thaàn Hoïc Quoác Teá seõ khai dieãn taïi Vatican töø ngaøy 16 ñeán 21 thaùng 2 naêj 1998 tôùi ñaây. Ñaây laø phieân khoaùng ñaïi ñaàu tieân trong chöông trình nguõ nieân.

Trong thoâng caùo coâng boá hoâm thöù naêm 12/02/98. Phoøng Baùo Chí Toaø thaùnh nhaéc laïi raèng UÛy Ban naøy ñaõ ñöôïc canh taân ngaøy 1 thaùng 12 naêm 1997 vöøa qua. Hieän nay UÛy Ban naøy goàm 30 nhaø thaàn hoïc thuoäc caùc tröôøng phaùi vaø vaên hoaù khaùc nhau, ñöôïc choïn löïa döïa treân khaû naêng vaø söï trung thaønh vôùi Quyeàn Giaùo Huaán cuûa Giaùo Hoäi. Caùc thaønh vieân cuûa UÛy Ban ñöôïc chính Ñöùc Thaùnh Cha boå nhieäm theo ñeà nghò cuûa Boä Giaùo Lyù Ñöùc Tin vaø sau khi tham khaûo caùc hoäi ñoàng giaùm muïc.

Ñöôïc Ñöùc coá Giaùo Hoaøng Phaoloâ VI thaønh laäp ngaøy 11 thaùng 4 naêm 1969, UÛy Ban Thaàn Hoïc Quoác Teá tröïc thuoäc boä Giaùo Lyù Ñöùc Tin. Vai troø cuûa UÛy Ban laø giuùp Toaø Thaùnh, caùch rieâng Boä Giaùo Lyù Ñöùc Tin, cöùu xeùt nhöõng vaán ñeà giaùo thuyeát coù taàm quan troïng ñaëc bieät.


ÑTC tieáp Toång Thoáng Coäng Hoøa Malawi vaø Mali

ÑTC tieáp Toång Thoáng Coäng Hoøa Malawi vaø Mali.

Vatican - 12-02-98 - Saùng thöù Naêm 12/02/98, ÑTC ñaõ tieáp Toång Thoáng Coäng Hoøa Malawi, oâng Bakili Muluzi, phu nhaân vaø ñoaøn tuøy tuøng. Thoång Thoáng Bakili Muluzi leân caàm quyeàn naêm 1994. Tröôùc ñaây Malawi ñöôùi quyeàn baûo hoä cuûa Anh Quoác, ñöôïc ñoäc laäp naêm 1964, theo cheá ñoä daân chuû. Malawi goàm 118 ngaøn caây soá vuoâng vôùi khoaûng 10 trieäu daân, phaàn lôùn theo Kitoâ Giaùo, trong soá naøy coù 34% Tin Laønh, 27% Coâng Giaùo, 16% theo Hoài Giaùo vaø phaàn coøn laïi theo caùc toân giaùo ñòa phöông.

Hôn 2 trieäu ngöôøi Coâng Giaùo ñöôïc chia thaønh 7 giaùo phaän vôùi 1,200 trung taâm muïc vuï vaø truyeàn giaùo, döôùi döï höôùng daãn cuûa 400 linh muïc, haàu heát laø linh muïc giaùo phaän. Caùc giaùo lyù vieân giöõ moät vai troø raát quan troïng: con soá leân tôùi 6 ngaøn. Caùc nöõ tu khoaûng hôn 600 vaø 80 tu só khoâng coù chöùc linh muïc. Veà phöông dieän giaùo duïc, Giaùo Hoäi Malawvi coù hôn moät ngaøn tröôøng hoïc, vôùi 700 ngaøn hoïc sinh vaø sinh vieân; khoaûng 50 cô sôû lo veà cöùu teá xaõ hoäi.

Ngay sau ñoù, ÑTC tieáp Toång Thoáng Coäng Hoøa Mali, OÂng Alpha Oumar Konareù, phu nhaân vaø ñoaøn tuøy tuøng. OÂng Alpha Oumar Konareù, ñöôïc baàu laøm vò laõnh ñaïo quoác gia töø naêm 1992. Mali tröôùc ñaây laø thuoäc ñòa Phaùp, naèm veà maïn Taây Baéc Phi Chaâu; ñöôïc ñoäc laäp naêm 1960, theo cheá ñoä daân chuû töø naêm 1992, sau hôn 30 döôùi cheá ñoä ñoäc taøi. Mali laø moät quoác gia roäng meânh moâng, goàm 1 trieäu 240 ngaøn caây soá vuoâng, nhöng daân soá chæ coù khoaûng 11 trieäu, ñaïi ña soá theo Hoài giaùo, tôùi 90%. Coøn 9% theo caùc ñaïo ñòa phöông, thôøø thaàn linh. Ngöôøi Coâng Giaùo chæ coù 110 ngaøn, chia thaønh 6 giaùo phaän vôùi 350 trung taâm muïc vuï vaø truyeàn giaùo. Linh muïc khoaûng 160 vò, ña soá thuoäc caùc Doøng Tu; hôn moät ngaøn giaùo lyù vieân: ñaây laø daáu hieäu veà söùc soáng maïnh meõ cuûa Giaùo Hoäi ñòa phöông beù nhoû naøy ôû giöõa caùc ngöôøi Hoài Giaùo. Nöõ tu khoaûng 200 vaø 70 tu huynh. Tuy beù nhoû, Giaùo Hoäi Coâng Giaùo taïi Mali coù 1,300 tröôøng hoïc vôùi 25 ngaøn hoïc sinh vaø khoaûng 80 toå chöùc baùc aùi xaõ hoäi. Cuoäc soáng chung giöõa Hoài Giaùo , ñaïi ña soá vaø ngöôøi coâng giaùo thieåu soá khoâng gaëp khoù khaên, cho tôùi luùc naøy. Nhieàu gia ñình Hoài Giaùo göûi con hoïc taïi caùc tröôøng Coâng Giaùo.

Sau buoåi tieáp kieán Toång Thoáng Coäng Hoøa Mali, Giaùm Ñoác Phoøng Baùo Chí cho phoå bieán thoâng caùo sau ñaây: "Trong cuoäc gaëp gôõ thaân maät, ÑTC ñaõ nhaéc ñeán nhöõng moái quan heä cuûa cuoäc chung soáng giöõa caùc toân giaùo taïi Mali vaø veà söï caàn thieát tieáp tuïc coå voõ söï coäng taùc hoøa bình cuûa caùc toân giaùo khaùc nhau taïi ñaây". Thoâng caùo vieát tieáp: "Toång Thoáng Konareù ñaõ ñeà cao söùc soáng maïnh meõ cuûa coäng ñoàng Coâng Giaùo ñòa phöông". Thoâng caùo keát thuùc: "Cuõng trong buoåi tieáp kieán, nhöõng hoaït ñoäng cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo caû trong moâi tröôøng xaõ hoäi ñeå möu ích cho xöù sôû cuõng ñöôïc coâng nhaän".


Thoâng caùo cuûa Phoøng Baùo Chí Toøa Thaùnh veà vieäc traû töï do cho moät soá tuø nhaân taïi Cuba

Thoâng caùo cuûa Phoøng Baùo Chí Toøa Thaùnh veà vieäc traû töï do cho moät soá tuø nhaân taïi Cuba.

Vatican - 12/02/98 - Phoøng Baùo Chí Toøa Thaùnh hoâm thöù Naêm 12/02/98, ñaõ cho phoå bieán thoâng caùo veà vieäc traû töï do cho moät soá tuø nhaân taïi Cuba. Thoâng caùo vieát nhö sau:

"Phuû Quoác Vuï Khanh ñaõ ñöôïc loan baùo raèng chính phuû Cuba ñaõ traû töï do cho moät soá tuø nhaân, nhö moät haønh ñoäng khoan dung vaø thieän chí ñeå ghi nhôù chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II taïi Cuba. Danh saùch caùc ngöôøi ñöôïc traû töï do, ñaõ ñöôïc nhöõng ngöôøi trong gia ñình vaø caùc toå chöùc quoác teá tranh ñaáu cho nhaân quyeàn ghi ra ít thaùng tröôùc chuyeán vieáng thaêm.

Thoâng caùo vieát theâm: "AÂn xaù daønh cho khoaûng 10 ngöôøi, coù teân trong danh saùch ñaõ ñöôïc Ñöùc Hoàng Y Quoác Vuï Khanh, Angelo Sodano, nhaân danh ÑTC, trao cho Nhaø Caàm Quyeàn Cuba ngaøy 22 thaùng Gieâng 1998 vöøa qua. Hieän nay caùc ñôn xin traû töï do khaùc coøn ñang trong phaïm vi cöùu xeùt cuûa Nhaø Caàm Quyeàn".

Thoâng cho bieát theâm: "Hôn nöõa Phuû Quoác Vuï Khanh cuõng ñöôïc baùo tin laø Chính phuû Cuba, vì nhöõng lyù do nhaân ñaïo, cuõng ñaõ traû töï do cho moät soá ñaùng keå tuø nhaân vì nhöõng lyù do khaùc nhau". Thoâng caùo keát thuùc: "Phuû Quoác Vuï Khanh haøi loøng veà quyeát ñònh cuûa Chính Phuû Cuba: ñaây laø moät vieãn töôïng cuï theå veà hy voïng cho töông laïi cuûa Quoác Gia ñaùng toân troïng naøy".

Tin sau cuøng luùc 8 giôø toái thöù Naêm 12/02/98, theo giôø Roma: Chính Phuû Cuba ñaõ traû töï do cho khoaûng 200 tuø nhaân.


ÑTC tieáp caùc Ñaïi Bieåu caùc quoác gia tham döï Hoäi Nghò chuaån bò Naêm Thaùnh 2000, do UÛy Ban Trung Öông Naêm Thaùnh toå chöùc

ÑTC tieáp caùc Ñaïi Bieåu caùc quoác gia tham döï Hoäi Nghò chuaån bò Naêm Thaùnh 2000, do UÛy Ban Trung Öông Naêm Thaùnh toå chöùc.

Vatican - 12.02.98 - Saùng thöù Naêm 12/02/98, trong phoøng tieáp taân Clementina cuûa Vatican, ÑTC tieáp UÛy Ban Trung Öông Naêm Thaùnh vaø caùc ñaïi dieän UÛy Ban Naêm Thaùnh cuûa 115 quoác gia tham döï Ñaïi Hoäi chuaån bò, do UÛy Ban Trung Öông toå chöùc, ñeå kieåm ñieåm coâng vieäc chuaån bò ñaõ ñöôïc thöïc hieän cho tôùi luùc naøy vaø ñeå phaùc hoïa chöông trình cho töông lai.

Trong dieãn vaên ñoïc tröôùc ÑTC, Ñöùc Hoàng Y Roger Etchegaray, chuû tòch UÛy Ban Trung Öông Naêm Thaùnh, noùi: " Sau coâng vieäc cuûa chuùng con trong nhöõng ngaøy vöøa qua, con coù theá chöùng minh raèng caùc coäng ñoàng Kitoâ ñang tieán veà Naêm Ñaïi Toaøn Xaù vôùi nieàm vui treû trung, vôùi söï daán thaân treân ba bình dieän: truyeàn giaùo, ñaïi keát vaø xaõ hoäi. Caùc coäng ñoàng Kitoâ yù thöùc ñöôïc raèng: Naêm Toaøn Xaù neâu leân roõ raøng thaùch ñoá maø Phuùc AÂm khoâng ngöøng ñeà ra cho theá gian. Vaâng, ngaøy nay nhöõng thaùch ñoá naøy raát lôùn lao. Chuùng con phaûi chaáp nhaän chuùng cuøng vôùi ÑTC, nhö Ñavit nhoû beù ngaøy xöa vôùi hai tay khoâng, höôùng veà Thieân Chuùa laø Cha vaø höôùng veà anh chò em chuùng ta. Kính thöa ÑTC, giôø ñaây Naêm Toaøn Xaù raát gaàn beân caïnh, cho caû ÑTC nöõa. Xin Ñöùc Meï Loä Ñöùc ban cho chuùng ta nieàm vui ñöôïc soáng Naêm Toaøn Xaù vôùi nhau".

Ñaùp lôøi Ñöùc Hoàng Y, tröôùc heát ÑTC ca ngôïi nhöõng noã löïc cuûa caùc vò hieän dieän trong buoåi tieáp kieán ñeå lo vieäc toå chöùc beân ngoaøi; nhöng cuøng vôùi vieäc toå chöùc beân ngoaøi, caàn phaûi coù vieäc chuaån bò beân trong taâm hoàn ñeå ñoùn nhaän caùc ôn cuûa Chuùa. ÑTC giaûi thích vieäc chuaån bò beân trong naøy truôùc heát, nhö laø moät söï khaùm phaù veà Thieân Chuùa vaø coâng nhaän quyeàn naêng cuûa Ngöôøi treân taïo vaät vaø treân lòch söû; töø ñoù phaùt xuaát vieäc kieåm ñieåm ñôøi soáng. Moïi ngöøôøi seõ phaûi kieåm ñieåm, vôùi loøng thaønh ñích thöïc vaø vôùi tình yeâu meán saâu xa, kieåm ñieåm caùc tö töôûng vaø caùc löïa choïn rieâng cuûa mình, vôùi öôùc muoâùn tieán ñeán söï sung maõn cuûa ñöùc aùi sieâu nhieân".

ÑTC noùi theâm raèng Naêm Ñaïi Toaøn Xaù môøi goïi chuùng ta soáng nhöõng giôø phuùt ôn thaùnh, vôùi yù thöùc raèng: ñeå ñaùp laïi ôn Chuùa phaûi coù söï trôû laïi taâm hoàn; nhôø söï trôû laïi naày, con ngöôøi laøm hoøa vôùi Chuùa Cha vaø ñi vaøo trong hieäp thoâng cuûa tình yeâu thöông Ngöôøi. ÑTC noùi: "Taát caû ñieàu naøy ñoøi moät loä trình chuaån bò thieâng lieâng vaø chuùng ta ñang tìm caùch thöïc hieän loä trình ñoù trong nhöõng naêm naøy. Chöông trình cuûa nhöõng naêm naøy maø toâi daõ neâu leân cho caû Giaùo Hoäi, anh em ñaõ bieát caû roài".

Vì theá vôùi caùc ñaïi bieåu caùc quoác gia, ÑTC khuyeân haõy trôû neân nhöõng ngöôøi coå voõ, moãi ngöôøi trong xöù sôû cuûa mình, coã voõ nhöõng saùng kieán thích hôïp ñeå truyeàn thoâng cho caùc tín höõu Kitoâ vaø khoâng Kitoâ, (truyeàn thoâng) söù ñieäp cuûa Naêm Ñaïi Toaøn Xaù, ñeå laøm cho vieäc böôùc sang Ngaøn Naêm thöù Ba trôû neân moät thôøi ñaïi canh taân vaø ôn thaùnh cho moïi ngöôøi".

Nhaéc laïi Naêm Ñaïi Toaøn Xaù Naêm 2000 khaùc vôùi caùc naêm Toaøn Xaù khaùc, vaø seõ ñöôïc cöû haønh cuøng moät luùc ôû Roma, ôû Thaùnh Ñòa vaø taïi moãi Giaùo Hoäi ñòa phöông, ÑTC Gioan Phaoloâ II nhaán maïnh raèng: "Cuoäc haønh höông veà Roma, veà Thaùnh Ñòa vaø veà caùc nôi thaùnh ñöôïc moãi Giaùo Hoäi ñòa phöông chæ ñònh, phaûi nhaèm ñeán vieäc neâu cao ñieàu naøy: laø taát caû cuoäc ñôøi cuûa chuùng ta laø moät cuoäc tieán veà vôùi Thieân Chuùa. Ñeå ñem laïi thaønh quaû, cuoäc haønh höông ñoøi coù nhöõng giôø phuùt chính yeáu daønh cho vieäc caàu nguyeän, cho nhöõng thöïc haønh vieäc saùm hoái vaø trôû laïi taâm hoàn, cho nhöõng cöû chæ baùc aùi huynh ñeä, coù theå ñöôïc hieåu nhö vieäc bieåu loä cuï theå tình yeâu cuûa Thieân Chuùa".

ÑTC giaûi thích theâm raèng: Toøa Pheâroâ naøy muoán hieän dieän vaø soáng ñoäng trong cuoäc thi ñua cuûa tình lieân ñôùi: tình lieân ñôùi môøi goïi söï daán thaân taát caû caùc Giaùo Hoäi raûi raéc treân hoaøn caàu. Thöïc ra, ngaøy nay caàn phaûi minh chöùng tính caùch nhaäy caûm ñaëc bieät ñoái vôùi coâng bình vaø vieäc coå voõ phaùt trieån xaõ hoäi. Ngaøi noùi: "Chuùng ta heát thaûy tin raèng: mình coù boån phaän phaûi tìm kieám, vaø tìm cho ra nhöõng khaû theå, vaø nhöõng con ñöôøng ñeå vöôït qua nhöõng caêng thaúng, vaø phaùc hoïa nhöõng chöông trình coù theå giaûi quyeát ñöôïc tình hình nghieâm troïng veà kinh teá, trong ñoù nhieàu quoác gia ñang giaãy giuïa, vöøa ñoàng thôøi giaûi thoaùt taát caû daân toäc khoûi aùch noâ leä vaø caûnh cuøng cöïc voâ nhaân".

Vaøo phaàn cuoái dieãn vaên daøi, ÑTC nhaéc laïi moät laàn nöõa raèng: Naêm Ñaïi Toaøn Xaù töï noù khoâng phaûi laø muïc ñích, nhöng laø moät phöông tieän thuùc ñaåy caùc tín höõu trôû laïi vaø canh taân thieâng lieâng". ÑTC vui mieäng öùng khaåu theâm nhö sau: "Khoâng nhöõng caùc giaùm muïc löu yù ñeán Naêm Toaøn Xaù, maø caû caùc ngöôøi laøm chính trò nöõa".

Chieàu thö Naêm vaø suoát ngaøy thöù saùu, UÛy Ban Trung Öông tieáp tuïc laøm vieäc. Tröôùc buoåi tieáp kieán, caùc Ñaïi Dieän tham döï ñaõ ñöôïc nghe baûn toång hôïp veà ba ngaøy laøm vieäc cuûa UÛy Ban Trung Öông vaø caùc UÛy Ban quoác gia, do Ñöùc Cha Crescenzio Sepe, Toång thö kyù, trình baøy. Ñoàng thôøi ngaøi cuõng cho bieát laø UÛy Ban Trung Öông cuøng vôùi Vaên Phoøng "Haønh Höông Kính Toøa Thaùnh Pheâroâ (Peregrinatio ad Petri Sedem) vaø Vaên phoøng Haønh Höông Roma", baûo ñaûm söï daán thaân toái ña ñeå caùc cô caáu cuûa Thaønh Roma luoân luoân saün saøng tieáp ñoùn taát caû nhöõng ai ñeán Toøa Pheâroâ trong Naêm Thaùnh.


Back to Radio Veritas Asia Home Page