Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 01 thaùng 02/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Giaù trò söï soáng con ngöôøi ngaøy nay ñang gaëp nguy hieåm

Giaù trò söï soáng con ngöôøi ngaøy nay ñang gaëp nguy hieåm.

Tin Italia (Sir 1/02/98): Trong baøi giaûng daønh cho thaùnh leã Ngaøy Baûo Veä Söï Soáng laàn thöù 20, ñöôïc möøng taïi Italia, vaøo Chuùa Nhaät muøng 1 thaùng 2, Ñöùc Hoàng Y Giacomo Biffi, Toång Giaùm Muïc Bologna, ñaõ leân tieáng baùo ñoäng raèng, ngaøy nay hôn bao giôø heát, söï soáng con ngöôøi ñang bò taán coâng. Con ngöôøi ñang caàn ñeán söï thaät, ñeå khoûi trôû thaønh naïn nhaân cuûa söï voâ nghóa vaø thaát voïng. Ngaøy nay, hôn bao giôø heát, söï maát ñi yù thöùc veà Thieân Chuùa, Ñaáng taïo thaønh vuõ truï, ñaõ laøm cho con ngöôøi trôû thaønh nhö laø naïn nhaân cuûa nhöõng söï ñieân roà do chính con nguôøi taïo ra. Söï xaáu hoå to lôùn nhaát cuûa con ngöôøi trong theá kyû 20 saép chaám döùt, laø vieäc hôïp thöùc hoùa vaø trôï caáp cho vieäc phaù thai mieãn phí. Ñöùc Hoàng Y Biffi keâu goïi taát caû moïi ngöôøi, coù tín ngöôõng hay khoâng coù tín ngöôõng, thöôøng daân hay nhöõng vò coù traùch nhieäm coâng quyeàn, haõy haønh ñoäng laøm sao ñeå giaù trò söï soáng con ngöôøi ñöôïc kính troïng, vaø thaéng vöôït ñöôïc nhöõng hình thöùc khaùc nhau cuûa söï ích kyõ.


Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Cuba keâu goïi caùc tín höõu baûo toaøn "hoa quaû" töø chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC

Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Cuba keâu goïi caùc tín höõu baûo toaøn "hoa quaû" töø chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC.

(AFP 1/02/98) - Cuba Havana) - Trong moät thaùnh leã taïi thuû ñoâ La Havana hoâm Chuùa Nhaät 1/02/98, Linh Muïc Rotando Cabrera, thö kyù cuûa Ñöùc Hoàng Y Jame Ortega, Toång Giaùm Muïc La Havana, ñaõ keâu goïi caùc tín höõu Coâng Giaùo trong nöôùc haõy baûo toaøn (preserve) "hoa qua" (fruits) töø chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II.

Khoaûng 500 ngöôøi ñaõ tham döï thaùnh leã noùi treân, vaø trong baøi giaûng, cha Cabrera keâu goïi moïi ngöôøi haõy löu giöõ trong traùi tim mình hình aûnh vaø nhöõng lôøi giaûng daïy cuûa ÑTC trong chuyeán vieáng thaêm lòch söû cuûa ngaøi. Linh Muïc Cabrera noùi nhö sau: "Hoa quaû cuûa chuyeán vieáng thaêm naøy phaûi ñöôïc giöõ laïi trong taâm hoàn cuûa chuùng ta, trong Giaùo Hoäi vaø trong con tim cuûa taát caû ngöôøi daân Cuba. Nhöõng lôøi nhaän ñònh cuûa ÑTC veà chuyeán vieáng thaêm Cuba, vaøo dòp tieáp kieán caùc tín höõu haønh höông Roma hoâm thöù Tö tuaàn tröôùc (28/01/98), cuõng ñaõ ñöôïc ñoïc trong thaùnh leã cho taát caû caùc tín höõu Cuba cuøng nghe. Trong baøi nhaän ñònh naøy, ÑTC ñaõ moâ taû chuyeán ñi Cuba cuûa ngaøi, laø moät kinh nghieäm khoâng theå naøo queân ñöôïc vaø raát laø caûm ñoäng.

Theo lôøi cuûa Linh Muïc Cabrera, thì keå töø sau khi ÑTC vieáng thaêm Cuba, caùc tín höõu Coâng Giaùo Cuba ñaõ keùo nhau tôùi nhaø thôø ñeå xin baûn sao caùc baøi giaûng cuûa ÑTC, trong khi moät soá khaùc thì nhö ñang coù moät nguoàn caûm höùng môùi veà nguoàn goác Kitoâ Giaùo cuûa hoï.


Caùc tín höõu Coâng Giaùo Baéc AÙi Nhó Lan (Ireland) bieåu tình töoûng nhôù caùc naïn nhaân "Ngaøy Chuùa Nhaät Ñaãm Maùu"

Caùc tín höõu Coâng Giaùo Baéc AÙi Nhó Lan (Ireland) bieåu tình töoûng nhôù caùc naïn nhaân "Ngaøy Chuùa Nhaät Ñaãm Maùu".

(AFP 1/02/98) - Baéc AÙi Nhó Lan (Londonderry) - Chuùa Nhaät 1/02/98, khoaûng 40 ngaøn tín höõu Coâng Giaùo Baéc AÙi Nhó Lan ñaõ tham gia moät cuoäc bieåu tình taïi trung taâm thaønh phoá Londonderry, nhaân kyû nieäm laàn thöù 26 bieán coá cuûa "Ngaøy Chuùa Nhaät Ñaãm Maùu" (1/02/1972). Trong ngaøy naøy, caùc binh só Anh ñaõ noå suùng vaøo ñoaøn ngöôøi Coâng Giaùo bieåu tình oân hoøa nhöng sau ñoù bieán thaønh baïo ñoäng, khieán cho 14 ngöôøi bò thieät maïng.

Cuoäc bieåu tình naêm nay ñaït con soá cao nhö vaäy laø vì tuaàn tröôùc ñaây, chính phuû Anh loan baùo môû laïi cuoäc ñieàu tra veà vuï saùt haïi naøy. Cuoäc ñieàu tra cuûa chính phuû Anh coâng boá sau khi xaûy ra bieán coá vaøo naêm 1972 ñaõ qui loãi cho phía ngöôøi Coâng Giaùo ñaõ noå suùng khieán cho caùc binh só Anh phaûn öùng. Tuy nhieân caùc chöùng nhaân taïi hieän tröôøng xaùc nhaän laø nhöõng ngöôøi bieåu tình luùc ñoù khoâng mang voõ trang vaø caùc binh só Anh khoâng heà bò taán coâng. Loan baùo quyeát ñònh môû laïi cuoäc ñieàu tra, thuû töôùng Anh, oâng Tony Blair, cho bieát muïc tieâu laàn naøy laø ñeå tìm hieåu söï thaät veà nhöõng gì ñaõ xaûy ra caùch ñaây 26 naêm. Ñaây cuõng laø moät trong caùc noã löïc cuûa chính quyeàn Anh môû ñöôøng cho tieán trình tìm ra moät giaûi phaùp oân hoøa cho cuoäc tranh chaáp ñaãm maùu giöõa ngöôøi Coâng Giaùo vaø Tin Laønh taïi mieàn Baéc AÙi Nhó Lan. Phe Coâng Giaùo, gia ñình caùc naïn nhaân cuõng nhö caùc nhaø laõnh ñaïo theá giôùi ñaõ ca ngôïi quyeát ñònh naøy cuûa oâng Tony Blair.


Back to Radio Veritas Asia Home Page