Synod of Bishops

Khoa Hop Thong Thng lan th XI

Thng Hoi ong Giam Muc The Gii

(t ngay 2 en 23/10/2005)

TC Beneito XVI cung cac ngh phu tham d

Khoa Hop Thong Thng lan th XI

Thng Hoi ong Giam Muc The Gii

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 


 

Bai phong Van N Tu Hong Kong d thnh vien khoa hop THGM The Gii

Huan c cua TC trc gi Kinh Truyen Tin Tra Chua Nhat 23/10/2005

c Thanh Cha nhac en mau gng cua nam V Tan Hien Thanh

Bai Giang cua TC trong thanh le Be Mac Khoa Hop THGM The Gii

S iep Gi Dan Chua cua Thng Hoi ong Giam Muc ve B Tch Thanh The

TGM Roland Minnerath nhan nh ve Thng Hoi ong Giam Muc The Gii

Gii thieu vai iem noi dung chnh cua S iep Gi Dan Chua cua THGM

Cac Ngh Phu xem trc Bo Phim ve Thanh Phero cua ao dien Giulio Base

Cac Ngh Phu cung vi TC chau Thanh The trong en Th Thanh Phero

Bai phuc trnh cua c Cha HaRel, ai dien tong toa tai Rodrigues, ao Maurizio

Tng thuat tong quat ve THGM trong ngay th Nam 13 va th Sau 14/10/2005

Bai Thuyet Trnh Tong Ket cua HY Scola tong tng trnh vien cua THGM

Phat bieu cua HY Geralo Agnelo va cua c Cha Destombes trong THGM

Phat bieu cua HY Ivan Dias va cua HY Angelo Sodano trong THGM The Gii

Phat bieu cua HY Sepe va cua c Cha Pinto trong khoa Hop THGM

Vai net ve Phien Hop ac Biet e ky niem 40 Nam Thanh Lap C Cau THGM

Mot vai chi tiet tong quat lien quan en Khoa Hop THGM vao thang 10/2005

Tong ket tuan le th nhat (2~9/10/2005) Khoa Hop THGM The Gii

Phat bieu cua HY Martinez Somalo, va gop y cua HY Giovanni Battista Re

Bai phat bieu cua c Cha Phero Tran nh T, giam muc Phu Cng

Tng Thuat Phien Hop Chung lan th V cua Khoa Hop THGM The Gii

Phong van HY Angelo Scola, Tong Tng Trnh Vien cua Khoa Hop THGM

Bai phat bieu cua TGM Franc Rode va cua Cha Lino Mela trong THGM TG

Cac ngh phu phat bieu ve hien tng tran tuc hoa va cn khung hoang luan ly

Nhng Suy Niem cua TC vao khi au Phien Hop Chung th 1 cua THGM

Danh Sach Nhng Tham D Vien Khoa Hop Thong Thng Th XI THGM

TC noi ve THGM The Gii trc gi kinh truyen tin vao tra 2/10/2005

TC c hanh Thanh le Khai Mac Khoa Hop THGM The Gii tai Roma

Y ngha va dien tien cua Khoa Hop th XI cua THGM The Gii

Phai oan Cac Giam Muc Phap tham d Khoa Hop THGM The Gii

Phan ng cua Nha Nc Trung Quoc ve viec TC mi 4 giam muc Trung Quoc

Phan ng oi vi viec TC mi 4 giam muc Trung Quoc tham d THGM

TC bo nhiem 4 v Giam Muc Trung Quoc lam thanh vien tham d THGM

Chng II Phan I Tai Lieu Lam Viec cua THGM The Gii Thang 10/2005

Chng I Phan I cua Tai Lieu Lam Viec cua THGM thang 10/2005

Phan Ket Luan Tai Lieu Lam Viec cua Khoa Hop THGM thang 10/2005

Phan Nhap e cua Tai Lieu Lam Viec Khoa Hop THGM thang 10/2005

Li gii thieu cua TGM Nicola Eterovic trong Tai Lieu Lam Viec

Gii Thieu Tai Lieu Lam Viec cua THGM The Gii (c Ong Frezza)

Gii Thieu Tai Lieu Lam Viec cua THGM The Gii (TGM Eterovic)

Cong bo Van Kien Lam Viec cua THGM The Gii ve B Tch Thanh The

Ban Tra li cua GHVN cho ban e Cng cua THGM The Gii thang 10/2005

Vai net ve Tai Lieu Lam Viec cua THGM The Gii lan th XI

TC xac nhan m Khoa Hop Thong Thng lan th XI cua THGM The Gii


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page