Thời Sự hằng tuần
và Huấn Ðức của ÐTC
trong tháng 7~12 năm 1999

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Thời Sự trong tháng 12/1999 Thời Sự trong tháng 11/1999 Thời Sự trong tháng 10/1999 Thời Sự trong tháng 09/1999 Thời Sự trong tháng 08/1999 Thời Sự trong tháng 07/1999 Những bài Thời Sự và Huấn Ðức trong tháng 1~6 năm 1999
Những bài Thời Sự và Huấn Ðức trong tháng 7~12 năm 1998
Những bài Thời Sự và Huấn Ðức trong tháng 1~6 năm 1998
Những bài Thời Sự và Huấn Ðức trong năm 1997

Sứ Ðiệp và Diễn Văn của ÐTC
Những Bài Giảng và Huấn Ðức của ÐTC Gioan Phaolô II

Click here to download free Vietnamese Fonts (VNI) for WWW

Back to Radio Veritas Asia Home Page