Tường thuật
chuyến thăm mục vụ của ÐTC
tại Mexico và Giáo Phận Saint Louis (Hoa Kỳ)
22/01/1999 - 28/01/1999

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Back to Radio Veritas Asia Home Page