Synod of Bishops for Asia
Khóa Họp Ðặc Biệt
Thượng Hội Ðồng Giám Mục cho Á Châu

19/04/1998 - 14/05/1998

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


GIAI ÐOẠN I của KHÓA HỌP
(19/04/1998 - 28/04/1998)
Thứ Ba
28/04/98
Sáng: Phiên Họp Khoáng Ðại 13
Phát biểu của Hồng Y Giáo Triều
Phát biểu của ÐHY Tụng
Chiều: Phiên Họp Khoáng Ðại 14
Bài đúc kết I của ÐHY Shan
....
Thứ Hai
27/04/98
Sáng: Phiên Họp Khoáng Ðại 11
Ðối thoại với Hồi Giáo
Phát biểu của ÐC Bùi Tuần
Chiều: Phiên Họp Khoáng Ðại 12
Hướng dẫn tinh thần giới trẻ
....
Chúa Nhật
26/04/98
Sáng: Không có họp Khoáng Ðại
Thầy Giảng Anrê Phú Yên
12:00 Giờ Kinh Truyền Tin
Huấn Ðức của ÐTC
Thứ Bảy
25/04/98
Sáng: Phiên Họp Khoáng Ðại 10
Phát biểu của GM HongKong
Chiều: Không có họp Khoáng Ðại
....
Thứ Sáu
24/04/98
Sáng: Phiên Họp Khoáng Ðại 8
Trung Ðông và Trung Quốc
Phát biểu của Ðức Cha Nhơn
Phát biểu của ÐTGM Thuận
....
Chiều: Phiên Họp Khoáng Ðại 9
Sự Hiệp Thông Giáo Hội
Phát biểu của ÐTGM Thể
Phát biểu của Ðức Cha Thuận
Phát biểu của Ðức Cha Lâm
Thứ Năm
23/04/98
Sáng: Phiên Họp Khoáng Ðại 6
Vấn đề môi sinh tại Á Châu
Chiều: Phiên Họp Khoáng Ðại 7
Kinh nghiệm của Giáo Dân
Thứ Tư
22/04/98
Sáng: Không có họp Khoáng Ðại
ÐTC tiếp kiến các tín hữu
Các Nghị Phụ họp nhóm nhỏ
Chiều: Phiên Họp Khoáng Ðại 5
15 nghị phụ phát biểu
Phát Biểu của Ðức Cha Sang
Thứ Ba
21/04/98
Sáng: Phiên Họp Khoáng Ðại 3
Phát Biểu của Giám Mục Nhật
Phát Biểu của Ðức Cha Hòa
Chiều: Phiên Họp Khoáng Ðại 4
14 Nghị Phụ phát biểu
....
Thứ Hai
20/04/98
Sáng: Phiên Họp Khoáng Ðại 1
Diễn Văn của ÐHY Kim
Hướng Dẫn của ÐHY Schotte
Họp Báo về GM Trung Quốc
Chiều: Phiên Họp Khoáng Ðại 2
Bài mở đầu của ÐHY Shan
.....
.....
Chúa Nhật
19/04/98
9:30 Khai Mạc
ÐTC chủ tế Thánh Lễ Khai Mạc
12:00 Giờ Kinh Truyền Tin
Huấn Ðức của ÐTC


Back to Radio Veritas Asia Home Page