Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Samuel I

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | |


- Chương 31 -

 

Chiến trận Gilboa

1 Quân Philitin giao chiến với Israel, và người Israel đã bỏ chạy trước mặt quân Philitin, và lăn nhào tử trận trên núi Gilboa. 2 Quân Philitin siết lại bên Saul và các con ông; và quân Philitin hạ được Yônatan, Abinađab và Malki-Shua, các con của Saul. 3 Trận chiến nặng dần về phía Saul, và quân xạ thủ cũng nhận ra được ông và ông run lên vì khiếp quân xạ thủ quá đỗi! 4 Saul nói với người hiệp sĩ của ông: "Ngươi hãy tuốt gươm đâm ta chết đi, đừng để quân không cắt bì ấy đến đâm ta và rồi ngạo mạn với ta!" Nhưng người hiệp sĩ sợ quá không dám, Saul mới lấy gươm và bổ nhào trên gươm. 5 Hiệp sĩ thấy Saul đã chết, thì cả y nữa cũng bổ nhào trên gươm mà chết với ông. 6 Thế là Saul đã chết cùng với ba người con, người hiệp sĩ - và tất cả bộ hạ của ông - tất cả với nhau trong ngày ấy. 7 Những người Israel ở bên kia cánh đồng, và bên kia (sông) Yorđan, thấy người Israel bỏ chạy và Saul cùng các con ông đều chết, thì họ cũng bỏ các thành mà chạy trốn. Nên quân Philitin đã đến và lập cư trong các thành ấy.

8 Hôm sau, khi quân Philitin đến bóc lột các tử thi, thì họ đã gặp thấy Saul và con ông nằm chết trên núi Gilboa. 9 Họ đã chặt lấy đầu ông và tước lấy khí giới của ông, đoạn họ sai rao tin mừng khắp xứ Philitin, trong các đền thờ thần tượng của họ, cũng như trong dân chúng. 10 Họ đặt khí giới của ông trong đền thờ Astartê, và thi thể ông, họ đóng đinh trên tường thành Bet-Shan.

11 Dân cư Yabesh vừa nghe biết điều quân Philitin đã làm cho Saul, 12 thì hết thảy những người can đảm đã chỗi dậy ra đi suốt cả đêm, họ đã lấy được thi thể Saul và thi thể các con ông, nơi tường thành Bet-Shan, và đem về Yabesh và đã hỏa táng ở đó. 13 Ðoạn họ lấy hài cốt đem chôn cất dưới cây ngự liễu ở Yabesh. Và họ đã làm chay bảy ngày.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page