Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Samuel I

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | |


- Chương 23 -

 

Ðavit tại Qơila

1 Người ta tin cho Ðavit hay rằng: "Này, quân Philitin đang đánh Qơila và chúng cướp bóc các sân lúa". 2 Ðavit thỉnh ý Yavê, rằng: "Tôi có phải đi đánh quân Philitin ấy không?" Yavê phán với Ðavit: "Ði đánh Philitin và cứu lấy Qơila!" 3 Nhưng bộ hạ của Ðavit nói với ông: "Này, ở đây, ngay trong Yuđa, chúng ta còn phải sợ, huống hồ chi chúng ta trẩy đi Qơila, nơi hàng ngũ của Philitin!" 4 Ðavit lại thỉnh ý Yavê lần nữa, và Yavê đáp lại và nói: "Ðứng lên, xuống Qơila vì ta sắp nộp quân Philitin trong tay ngươi". 5 Ðavit cùng bộ hạ đi Qơila và đã giao chiến với quân Philitin. Ông dẫn đi súc vật của chúng và đánh cho chúng một trận tơi bời. Và đã cứu được dân Qơila. 6 Vả khi Abiyatar, con của Akhimêlek chạy trốn bên Ðavit, ông đã xuống Qơila, có Ephođ nơi tay.

7 Có tin cho Saul hay là Ðavit đã vào Qơila. Saul mới nói: "Thiên Chúa đã nộp nó trong tay ta, vì nó đã tự giam mình lại, khi vào một thành có cửa có then". 8 Saul hiệu triệu toàn dân xung trận, để xuống Qơila vây Ðavit và bộ ha. 9 Ðavit biết được là Saul bày cơ mưu gian hiểm hại ông, ông mới nói với Abiyatar, vị tư tế: "Xin kiệu Ephođ đến!" 10 Ðavit nói: "Lạy Yavê Thiên Chúa của Israel, tôi tớ người nghe nói rằng Saul tìm cách vào Qơila để phá thành vì cớ tôi. 11 Saul có xuống như tôi tớ Người đã nghe, biết hay không? Lạy Yavê Thiên Chúa của Israel, xin cho tôi tớ Người được biết!" và Yavê phán: "Nó sẽ xuống!" 12 Và Ðavit nói: "Kỳ mục Qơila có nộp tôi và bộ hạ tôi vào tay Saul hay không?" Yavê phán: "Chúng sẽ nộp". 13 Ðavit và bộ hạ lối sáu trăm người liền chỗi dậy, ra khỏi Qơila mà đi lang thang vô định. Tin lại đến cho Saul là Ðavit đã trốn thoát khỏi Qơila và Saul đã thôi không xuất chinh nữa.

 

Ðavit vào bưng biền

14 Ðavit đã lưu lại trong sa mạc nơi các đồn trú; ông ở lại trên núi, trong sa mạc Zip. Saul tìm kiếm ông mọi ngày, nhưng Thiên Chúa đã không phó nộp ông trong tay Saul.

15 Ðavit thấy rõ là Saul xuất chinh tìm hại mạng ông. - Bấy giờ Ðavit đang ở trong sa mạc Zip, tại Khorshah. 16 Yônatan con của Saul chỗi dậy đến với Ðavit ở Khorshah, và tăng thêm phần nghị lực cho ông, dựa vào Thiên Chúa. 17 (Yônatan) nói với (Ðavit): "Ðừng sợ! Vì tay Saul, cha tôi, không tìm bắt anh được đâu. Chính anh làm vua trên Israel; còn tôi, tôi sẽ làm phó vương cho anh: cả Saul, cha tôi, cũng biết điều ấy". 18 Cả hai đã kết ước với nhau trước nhan Yavê; rồi Ðavit cứ lưu lại ở Khorshah, còn Yônatan thì đã đi về nhà.

 

Ðavit thoát khỏi tay Saul

19 Dân Zipa lên với Saul ở Gibơah và thưa: "Này, Ðavit lại không ẩn núp nơi chúng tôi sao? Trong những đồn trú, ở Khorshah, trên đồi Khakilah, ở phía Nam hoang địa. 20 Vậy bây giờ, tâu Ðức Vua, bất cứ lúc nào hồn ngài muốn xuống, xin ngài cứ xuống: phận sự chúng tôi là phải nộp hắn trong tay Ðức Vua". 21 Saul mới nói: "Xin Yavê chúc lành cho các ngươi, bởi các ngươi đã chạnh lòng thương ta. 22 Các ngươi hãy đi, kiểm lại cho kỹ lần nữa; hãy nhận biết và nhìn xem nơi nào nó đặt chân đến và ai đã thấy nó nơi ấy, vì người ta nói với ta là nó rất quỉ quyệt. 23 Hãy nhìn xem và nhận rõ tất cả các chỗ ẩn kín hắn có thể lẫn trốn ; rồi các ngươi trở lại đây với ta, một khi đã chắc chuyện, và ta sẽ thân hành đi với các ngươi. Nếu hắn ở trong xứ, ta sẽ lục soát tìm hắn cho ra trong tất cả các thị tộc của Yuđa".

24 Họ đã chỗi dậy trẩy đi Zip trước Saul. Còn Ðavit và bộ hạ thì ở trong sa mạc Maôn, trong Hoang giao phía Nam hoang địa. 25 Saul và quân của ông trẩy đi lùng bắt. Người ta tin cho Ðavit hay; và Ðavit xuống nơi tảng đá và đã ở lại trong sa mạc Maôn. Saul nghe biết thì đã đuổi theo sau Ðavit trong sa mạc Maôn. 26 Saul đi bên triền núi bên này, còn Ðavit và bộ hạ đi theo triền núi bên kia. Ðavit lật đật sao cho thoát mặt Saul; còn Saul và quân của ông thì xiết vòng vây quanh Ðavit và bộ hạ để bắt họ. 27 Nhưng một sứ giả đến với Saul và nói: "Xin ngài đến mau! Vì quân Philitin đã tiến đánh vào xứ!" 28 Saul phải bỏ việc lùng bắt Ðavit mà đi nghinh chiến với quân Philitin. Vì thế nên người ta đã gọi chỗ ấy là Ðá-phân-ly.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page