Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Samuel I

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | |


- Chương 10 -

 

1 Bấy giờ Samuel lấy lọ dầu mà đổ trên đầu Saul, đoạn hôn mặt ông và nói: "Há (Yavê đã chẳng xức dầu cho ông đó sao, (để ông) làm thủ lĩnh trên dân Israel của Người? Và chính ông sẽ cai quản dân của Yavê, ông sẽ cứu dân khỏi tay kẻ thù xung quanh. Và này là dấu cho ông) hay là Yavê đã xức dầu cho ông làm thủ lĩnh trên cơ nghiệp của Người: 2 Khi ông bỏ nơi tôi ra đi hôm nay, ông sẽ gặp hai người gần mộ Rakhel, trong bờ cõi Benyamin, ở Xelxakh; họ sẽ nói với ông: "Ðã tìm được mấy con lừa ông đi kiếm rồi, và này cha ông đã chẳng màng tới chuyện lừa nữa, mà chỉ lo cho các ông, tự nhủ: Ta phải làm gì cho con ta?" 3 Bỏ đó đi thêm ít nữa, ông sẽ tới cây Sồi Tabor. Ông sẽ gặp ở đó ba người: họ lên chầu Thiên Chúa ở Bêthel, một người đem theo ba dê con, một người mang ba ổ bánh, và một người mang một vò rượu. 4 Họ sẽ vấn an ông và làm quà cho ông hai chiếc bánh và ông sẽ lấy tự tay họ. 5 Sau đó, ông tới Gibơah của Thiên Chúa - nơi có đồn của quân Philitin - Ông vừa vào thành, ông sẽ chạm trán với một tốp tiên tri từ cao đàn xuống, có đàn, trống, sáo, nhị đi trước họ; họ đang nhập định tuyên sấm. 6 Bấy giờ thần khí Yavê ứng giáng trên ông và nhập định tuyên sấm với họ và ông sẽ biến thành một người khác. 7 Vậy khi các dấu này đã xảy đến cho ông, thì ông cứ tuỳ cơ ứng biến, vì Thiên Chúa ở với ông. 8 Rồi sẽ xuống Gilgal trước tôi, và này, tôi sẽ xuống gặp ông, để thượng tiến lễ thượng hiến, và dâng lễ tế kỳ an. Ông sẽ đợi bảy ngày, cho tới khi tôi đến với ông, và tôi sẽ thông tri cho ông điều ông phải làm".

 

Saul trở về

9 Vậy ông vừa quay lưng từ giã Samuel mà đi, thì Thiên Chúa đã biến đổi lòng ông ra khác, và mọi dấu ấy đã xảy đến ngay ngày hôm ấy. 10 Từ đó, họ đến Gibơah, thì này một tốp tiên tri đến gặp ông. Và thần khí của Thiên Chúa ứng giáng trên ông và ông nhập định tuyên sấm ở giữa họ. 11 Tất cả những ai đã quen biết ông hôm qua hôm kia mà thấy ông nhập định tuyên sấm với các tiên tri, thì các người ấy nói với nhau: "Sự gì đã xảy ra cho con ông Qish? Saul mà cũng thuộc hàng tiên tri sao?" 12 Và một người trong nhóm tiếp lời và nói: "Vả lại ai là ông tổ của họ?" Vì thế mà đã có câu tục ngữ: "Saul mà cũng thuộc hàng tiên tri sao?"

13 Nhập định tuyên sấm xong, ông đã đến cao đàn. 14 Chú của Saul nói với ông và người gia nhân: "Các anh đi đâu về?" Ông nói: "Ði tìm lừa, nhưng không thấy đâu cả, nên chúng tôi đã đến với Samuel". 15 Chú của Saul nói: "Thuật lại tôi hay Samuel đã nói gì với các anh". 16 Saul nói với chú: "Ông chỉ báo cho chúng tôi hay là đã tìm thấy lừa rồi". Còn việc làm vua ông đã không thuật lại cho chú.

 

Saul được chỉ làm vua

17 Samuel triệu tập dân lại bên Yavê ở Mispa. 18 Ông nói với con cái Israel: "Yavê Thiên Chúa của Israel phán thế này: Ta đã đem Israel lên từ Aicập và Ta đã giải thoát các ngươi khỏi tay Aicập cũng như khỏi tay hết mọi nước áp bức các ngươi. 19 Nhưng ngày nay các ngươi từ rẫy Thiên Chúa của các ngươi, chính Ðấng đã cứu các ngươi khỏi mọi tai ương quẫn bách; các ngươi nói: "Không, ông phải đặt vua cai trị chúng tôi!" Vậy bây giờ các ngươi hãy ra trước nhan Yavê, theo chi tộc và thị tộc".

20 Và Samuel đã cho các chi tộc Israel tiến lại và đã bắt thăm trúng chi tộc Benyamin. 21 Ðoạn ông cho chi tộc Benyamin tiến lại theo các thị tộc và đã bắt thăm trúng thị tộc Matri. Rồi ông cho thị tộc Matri tiến lại từng người một và đã bắt thăm trúng Saul con của ông Qish. Người ta kiếm ông, nhưng không tìm ra.

22 Người ta còn thỉnh vấn Yavê: "Còn có người nào đến đây nữa không?" Và Yavê phán: "Này, nó ẩn mình giữa đồ hành lý!" 23 Người ta chạy đi kéo ông ra khỏi đó và ông ra mắt giữa dân. Ông cao hơn toàn dân từ vai trở lên. 24 Samuel mới nói với toàn dân: "Các ngươi đã tìm thấy người Yavê chọn chưa? Thực không có ai trong toàn dân sánh được với người!" Và toàn dân hoan hô và nói: "Ðức Vua vạn tuế!".

25 Ðoạn Samuel tuyên bố cho dân quyền của nhà vua và viết vào cuốn sách ông đem đặt trước nhan Yavê. Rồi Samuel giải tán toàn dân cho ai về nhà nấy. 26 Cả Saul cũng lui về nhà ở Gibơah. Ði theo ông có những nghĩa dũng Thiên Chúa đã cảm hoá được lòng. 27 Nhưng lũ vô loài nói: "Làm sao hắn cứu được chúng ta?" Và chúng đã khinh ông mà không dâng cúng biếu.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page