Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Samuel I

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | |


- Chương 12 -

 

Samuel cáo lui

1 Samuel nói với toàn thể Israel: "Này ta đã nghe tiếng các ngươi trong mọi điều các ngươi đã nói với ta và ta đã phong vương cho một vua trên các ngươi. 2 Và bây giờ, này có vua đi trước các ngươi.

Còn ta, ta đã già nua, bạc đầu; và các con ta, có cả đó giữa các ngươi. Phần ta, ta đã đi trước các ngươi từ lúc thiếu thời cho đến ngày nay. 3 Này ta đây! Hãy tố giác ta trước Yavê, và trước vị được xức dầu của Người: Ta đã lấy bò của ai? Ta đã lấy lừa của ai? Ta đã làm thiệt hại ai? Ta đã hành hạ ai? Ta đã được tay ai đút lót để nhắm mắt là ngơ cho nó? Ta sẽ hoàn lại hết cho các ngươi". 4 Họ nói: "Không, ngài đã không hề làm thiệt hại hay hành hạ chúng tôi; ngài đã không hề lấy gì tự tay ai". 5 Ông nói với họ: "Xin Yavê làm chứng cáo tội các ngươi, và xin vị xức dầu của Người làm chứng hôm nay: là các ngươi đã không tìm ra được điều gì nơi tay ta". Và họ nói: "Xin người chứng giám".

6 Bấy giờ Samuel nói với dân: "Xin Người chứng giám, Yavê, Ðấng đã cho Môsê và Aharôn chỗi dậy, Ðấng đã đem tổ tiên các ngươi lên từ đất Aicập. 7 Và bây giờ các ngươi hãy ra toà để ta tranh tụng với các ngươi trước nhan Yavê và kể lại cho các ngươi tất cả những ân nghĩa Yavê đã làm cho các ngươi và tổ tiên các ngươi. 8 Khi Yacob vào Aicập và người Aicập áp bức họ, tổ tiên các ngươi đã kêu lên với Yavê, và Yavê đã sai Môsê và Aharôn đến đem tổ tiên các ngươi ra khỏi Aicập và cho họ lập cư chốn này. 9 Nhưng họ đã quên Yavê Thiên Chúa của chúng, và Người đã bán họ trong tay Sisơra, tướng binh của Khaxor ; trong tay quân Philitin và trong tay vua Moab; các bọn ấy đã giao chiến với họ. 10 Họ đã kêu lên với Yavê và nói: "Chúng tôi có tội vì đã bỏ Yavê mà phụng sự các Baal và Astartê. Nhưng bây giờ, xin giải thoát chúng tôi khỏi tay địch thù và chúng tôi sẽ phụng sự Người". 11 Yavê mới sai Yơrubbaal, Baraq, Yeptê, Samuel đến; Người đã giải thoát các ngươi khỏi tay địch thù xung quanh và cho các ngươi an cư lạc nghiệp.

"12 Rồi các ngươi thấy Nakhash, vua con cái Ammôn đến đánh các ngươi, và các ngươi đã nói với ta: Không! Phải có vua cai trị trên chúng tôi, trong khi chính Yavê Thiên Chúa các ngươi là vua của các ngươi! 13 Và bây giờ này vua các ngươi đã chọn, người các ngươi đã xin! Và này Yavê đã đặt vua trên các ngươi. 14 Nêu các ngươi kính sợ Yavê và làm tôi Người cùng nghe tiếng Người mà không cưỡng lịnh Yavê, nếu chính các ngươi và cả vua, kẻ cai trị trên các ngươi, đi theo Yavê Thiên Chúa của các ngươi... 15 Nhưng nếu các ngươi không nghe tiếng của Yavê và cưỡng lại lịnh của Yavê, thì tay Yavê sẽ chống lại các ngươi ( cũng như) đã chống lại tổ tiên các ngươi.

"16 Bấy giờ hãy đứng lại đó mà xem điều vĩ đại Yavê sắp làm đây trước mắt các ngươi. 17 Hôm nay không phải là mùa gặt lúa miến sao? Ta sẽ kêu khấn Yavê và Người sẽ cho sấm chớp mưa rào. Các ngươi hãy hiểu, hãy nhận biết là lớn biết bao sự dữ các ngươi đã làm trước mắt Yavê khi đòi cho được có vua". 18 Samuel kêu khấn Yavê và Yavê đã cho sấm sét mưa rào trong ngày ấy. Và toàn dân khiếp sợ quá đỗi trước Yavê và Samuel. 19 Toàn dân mới nói với Samuel: "Xin ông khẩn cầu Yavê Thiên Chúa của ông cho chúng tôi, kẻo chúng tôi chết mất, vì cùng với mọi tội chúng tôi đã phạm, chúng tôi lại chất thêm sự dữ này nữa là đòi cho được có vua".

 

Yavê sẽ không bỏ dân

20 Samuel bảo dân: "Ðừng sợ! các ngươi đã làm tất cả sự dữ này; nhưng ít ra các ngươi đừng lảng xa tách khỏi Yavê, và các ngươi sẽ hết lòng phụng sự Yavê. 21 Các ngươi đừng lảng xa dõi theo cái hư không: chúng chẳng ích gì và vô phương cứu thoát vì chúng chỉ là hư không. 22 Quả thực, Yavê sẽ không từ bỏ dân Người, nhân vì Danh cao cả của Người, bởi Yavê đã quyết ý làm cho các ngươi thành dân của Người. 23 Và cả ta nữa, quả là điều gở nếu ta phạm tội nghịch Yavê là thôi việc khẩn cầu cho các ngươi ! ta sẽ dạy cho các ngươi đường lẽ chính. 24 Chỉ một điều thôi: hãy kính sợ Yavê và phụng sự Người trung kiên, hết lòng các ngươi, vì coi thử vĩ đại dường nào điều Người đã làm giữa các ngươi. 25 Nhưng nếu các ngươi một mực làm sự dữ, thì các ngươi, dân với vua, đều sẽ diệt vong".

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page