Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Samuel I

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | |


- Chương 03 -

 

Yavê gọi Samuel

1 Trẻ Samuel lo việc phụng sự Yavê dưới sự trông nom của Êli. Trong những ngày ấy, lời Yavê hiếm, thị kiến khan. 2 Số là một ngày kia, Êli nằm ngủ trong buồng - mắt ông đã bắt đầu loà mờ, ông không thể thấy được nữa - 3 đèn thắp trước Thiên Chúa chưa tàn và Samuel nằm ở điện thờ Yavê, nơi có Khám của Thiên Chúa. 4 Yavê gọi Samuel. Và cậu thưa: "Này con đây!" 5 Rồi cậu chạy lại bên Êli và nói: "Này con đây, ngài đã gọi con!" Ông nói: "Ta có gọi con đâu, về nằm đi!" Cậu đã đi nằm. 6 Yavê lại gọi lần nữa: "Samuel!" Và Samuel chỗi dậy, đi lại bên Êli và nói: "Này con đây! Ngài đã gọi con!" Ông nói: "Hỡi con ta không gọi con; con về nằm đi!" 7 Samuel chưa biết Yavê; và lời Yavê chưa được mạc khải ra cho cậu. 8 Yavê lại gọi lần thứ ba: "Samuel!" cậu chỗi dậy đi lại bên Êli và nói: "Này con đây, ngài đã gọi con!" Khi ấy Êli mới hiểu là chính Yavê đã gọi cậu bé. 9 Êli bảo Samuel: "Con cứ đi nằm! Và nếu có (tiếng) gọi con, con sẽ thưa: Lạy Yavê, xin Người phán, và tôi tớ Người đang nghe!" Samuel đi về nằm chỗ mình.

10 Yavê đến và đứng dừng mà gọi như các lần trước: "Samuel, Samuel!" Samuel thưa: "Xin Người phán dạy, vì tôi tớ Người đang nghe!" 11 Yavê phán với Samuel: "Này Ta sắp làm trong Israel một điều mà mọi kẻ nghe đến sẽ ù cả hai tai. 12 Ngày ấy, Ta sẽ làm ứng nghiệm trên Êli mọi điều Ta đã phán về nhà nó, từ đầu chí cuối. 13 Ta sẽ báo cho nó biết là Ta sẽ xét xử nhà nó mãi mãi vì nó đã biết con cái nó nguyền rủa Thiên chúa, mà nó đã chẳng sửa dạy chúng. 14 Vì thế cho nên Ta thề với nhà Êli là tội nhà Êli sẽ không bao giờ lấy lễ tế hay cúng quảy mà khoả lấp được".

15 Samuel nằm cho đến sáng. Sáng ngày, cậu dậy sớm mở của Ðền Yavê. Samuel sợ không dám thuật lại thị kiến cho Êli; 16 Êli mới gọi Samuel và nói: "Samuel, con ơi!" Cậu thưa: "Này con đây!" 17 Ông nói: "Thế nào, lời Người đã phán với con? Ta xin con đừng giấu giếm ta. Xin Thiên Chúa phạt con như thế và còn khốn hơn thế, nếu con giấu giếm ta chút gì trong mọi điều Người đã phán với con!" 18 Samuel đã thuật lại cho ông mọi sự, không giấu giếm điều gì. Êli nói: "Người là Yavê! Xin Người làm như Người xét là phải!".

19 Samuel đã lớn lên và Yavê ở với ông. Người không để rơi xuống đất một lời nào Người đã phán với ông. 20 Và toàn thể Israel từ Ðan đến Bơer-Sêba, đều nhìn biết Samuel đáng tin là tiên tri của Yavê. 21 Yavê lại tiếp tục hiển hiện ở Silô, vì chính ở Silô, Yavê đã mạc khải mình ra cho Samuel, bằng lời của Yavê. Êli đã già lắm. Còn con cái ông thì ngày càng thêm hư hốt trước nhan Yavê.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page