Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Samuel I

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | |


- Chương 30 -

 

Chống lại quân Amalek

1 Ngày thứ ba, khi Ðavit và bộ hạ tới Xiqlaq, thì quân Amalek đã xung kích vùng Namsa và Xiqlaq, chúng đã đánh phá và phóng hỏa Xiqlaq. 2 Chúng đã bắt làm tù binh đàn bà và tất cả những ai có trong thành, từ bé chí lớn, nhưng chúng không giết người nào, chúng chỉ dẫn đi theo đường của chúng. 3 Ðavit và bộ hạ về đến thành, thì này thành của họ bị lửa thiêu, đàn bà và con trai con gái của họ bị bắt tù. 4 Ðavit và dân chúng đi với ông cất tiếng khóc cho đến khi kiệt sức không thể khóc được nữa. 5 Hai người vợ của Ðavit cũng đều bắt tù, Akhinoam người Yizrơel và Abigail nguyên là vợ của Nabal, người Karmel.

6 Ðavit lâm thế ngặt nghèo vì dân chúng tính ném đá ông. Quả thực, mọi người ai cũng cay đắng tràn hồn vì các con trai con gái của họ; nhưng Ðavit đã phấn chấn trông vào Yavê, Thiên Chúa của ông. 7 Ðavit nói với tư tế Abiyatar, con của Akhimêlek: "Xin đưa Ephođ cho tôi" và Abiyatar đã đưa Ephođ cho Ðavit. 8 Ðavit mới thỉnh ý Yavê rằng: "Tôi sẽ đuổi theo bọn lâu la không? Tôi có theo kịp chúng không?" Và Người phán: "Cứ đuổi theo đi! Vì thế nào ngươi cũng theo kịp, và ngươi sẽ ra tay giải thoát!" 9 Ðavit liền đi, ông và sáu trăm người ở với ông. Và họ đến khe Bơxor-còn những người khác thì cứ ở tại chỗ - 10 Ðavit đã đuổi theo cùng với bốn trăm người, có hai trăm người vì kiệt quệ đã không băng qua khe Bơxor được.

11 Họ gặp một tên Aicập trong cánh đồng và dẫn nó đến cho Ðavit. Họ cho hắn ăn bánh và nước uống. 12 Họ còn cho hắn một miếng mứt vả và hai bánh nho khô. Hắn ăn và đã hoàn hồn tỉnh lại, vì lương thực nó đã không ăn, nước nó chẳng uống đã ba ngày ba đêm. 13 Rồi Ðavit hỏi hắn: "Anh thuộc về ai, và từ đâu đến?" Hắn nói: "Tôi là một người thanh niên của Aicập, làm nô lệ cho một người Amalek: chủ tôi đã bỏ tôi lại vì tôi ngã bệnh nay đã ba ngày. 14 Chúng tôi đã xung kích vào vùng Namsa của dân tộc Kơrêti, vùng Namsa của Yuđa, vùng Namsa của Caleb. Chúng tôi đã phóng hỏa Xiqlaq". 15 Ðavit nói với nó: "Anh có thể dẫn chúng tôi đến chỗ bọn lâu la đó không?" Hắn nói: "Ông hãy lấy Thiên Chúa mà thề ông sẽ không giết tôi, cũng không nộp tôi lại vào tay chủ tôi, tôi mới dẫn ông xuống chỗ bọn lâu la ấy!"

16 Vậy nó đã dẫn ông xuống và này chúng đang phân ra rải rác khắp mặt đất, ăn uống và mừng lễ chiến phẩm lớn lao chúng đã bắt được nơi đất Philitin và Yuđa. 17 Và Ðavit đã đánh chúng từ tảng sáng cho đến chiều hôm sau. Không ai trong bọn đã trốn thoát được, trừ ra bốn trăm trai tráng đã cỡi lạc đà mà tẩu thoát. 18 Ðavit đã giải thoát tất cả những gì Amalek đã bắt giữ và Ðavit đã giải thoát cả hai người vợ của ông. 19 Họ không mất mát một chút gì, từ điều vặt vãnh cho đến điều lớn hơn, con trai con gái và cả đến chiến phẩm chúng đã bắt được đem đi: mọi sự thay thảy, Ðavit đều dẫn về. 20 Ðavit đã lấy tất cả chiên bò vật; người ta đã đuổi cả đàn súc vật đi trước ông và nói: "Ðây là phần chiến phẩm của Ðavit".

21 Ðoạn Ðavit đến nơi có hai trăm người vì kiệt quệ không thể đi theo Ðavit nên ông đã cho lưu lại nơi khe Bơxor. Họ ra đón Ðavit và dân chúng đi với ông; Ðavit tiến lại với dân chúng và vấn an họ. 22 Nhưng trong đám bộ hạ đi với Ðavit, có những đứa ác ôn vô loài nói: "Vì lẽ chúng không đi với chúng ta, chúng ta sẽ không cho chúng gì thuộc chiến phẩm chúng ta đã giải thoát được, ngoại trừ mỗi người chúng hãy dẫn lấy vợ con mà xéo đi!" 23 Nhưng Ðavit nói: "Không được làm thế, hỡi anh em, với điều Yavê đã ban cho chúng ta, người đã gìn giữ chúng ta và đã phó nộp trong tay chúng ta bọn lâu la đã đến đánh chúng ta. 24 Và ai lại sẽ thèm nghe các anh trong chuyện này! Thế thì:

Phần ngươi lâm trận sao,

Phần kẻ ở bên hành lý cũng vậy.

Họ sẽ chia phần chung với nhau". 25 Từ ngày ấy mà đi, ông đã lấy điều ấy làm điều luật, làm thể lệ cho Israel cho đến ngày nay.

26 Ðavit tới Xiqlaq và ông lấy chiến phẩm gửi tặng các kỳ mục Yuđa, cho mỗi người thân bằng của ông mà rằng: "Này chút quà tặng lấy trên chiến phẩm bắt được của địch thù Yavê!":

27 Cho những người ở Bơtuel,

cho những người ở Ramah vùng Namsa,

cho những người ở Yattir.

28 Cho những người ở Aroer,

cho những người ở Sipmôt

cho những người ở Estomôa.

29 Cho những người ở Karmel,

cho những người ở trong các thành của Yơrakhmơel,

cho những người ở trong các thành của người Qêni.

30 Cho những người ở Khorma,

cho những người ở Bor-Ashan,

cho những người ở Êter.

31 Và cho những người ở Hêbrôn,

cùng hết các nơi chốn Ðavit đã đi lại, ông và bộ hạ của ông.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page