Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Samuel I

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | |


- Chương 28 -

 

Quân Philitin ra trận đánh Israel

1 Thuở ấy quân Philitin tập hợp hàng ngũ đạo binh của họ để giao chiến với Israel. Akish mới nói với Ðavit: "Hẳn ông cũng biết ông sẽ ra trận với tôi, ông và bộ hạ của ông". 2 Ðavit nói với Akish: "Vậy là ngài biết tôi tớ ngài phải làm gì". Và Akish nói với Ðavit: "Thế thì tôi đặt ông làm người hộ vệ cho tôi suốt đời".

 

Saul và bà đồng bóng

3 Samuel đã chết, và toàn thể Israel đã làm tang ông và đã tống táng ông ở Ramah, thành của ông. Vả Saul đã đánh bạt khỏi xứ bọn đồng bóng và bói quẻ.

4 Quân Philitin tập hợp lại và đến thiết trại ở Shunem. Saul triệu tập tất cả Israel lại và thiết trại ở Gilboa. 5 Saul nhìn thấy trại Philitin mà phát sợ và lòng ông run hãi quá đỗi. 6 Saul thỉnh vấn Yavê; nhưng Yavê không đáp lại, dù là qua mông triệu, hay qua Urim, hay qua các tiên tri. 7 Saul nói với các tôi tớ: "Tìm cho ta một bà đồng bóng, để ta đi hỏi quẻ". Tôi tớ thưa với ông: "Này, ở En-Ðor có một bà đồng bóng".

8 Saul trá hình, mặc bộ y phục khác, rồi ông đi, có hai người theo hầu. Ban đêm họ đến người đàn bà, và ông nói: "Bà gọi bóng bói cho một quẻ; và chiêu hồn người tôi sẽ nói với bà". 9 Bà ấy nói với ông: "Này, hẳn chính ông cũng rõ điều Saul đã làm, ông ấy đã đánh bạt khỏi xứ, đồng bóng với bói quẻ như thế nào. Tại sao ông gài bẫy hại mạng tôi, để giết tôi?" 10 Saul mới lấy Yavê mà thề với bà ấy rằng: "Yavê hằng sống! Bà sẽ không mắc vạ vì chuyện này". 11 Bà ấy nói: "Tôi sẽ chiêu hồn ai cho ông?" Ông đáp: "Kêu Samuel lên cho tôi".

12 Bà ấy thấy Samuel và kêu lớn tiếng. Và bà ấy nói với Saul rằng: "Tại sao ngài phỉnh gạt tôi? Chính ngài là Saul!" 13 Nhưng vua nói với bà: "Ðừng sợ! Bà đã thấy gì?" Bà ấy nói với Saul: "Tôi thấy có thần linh từ đất đi lên". 14 Ông nói: "Dáng vẻ ngài thế nào?" Bà ấy thưa: "Một cụ già đi lên, ngài có phủ một chiếc áo choàng". Saul nhận biết đó là Samuel. Và ông đã sấp mặt xuống mà bái lạy.

15 Samuel nói với Saul: "Ông quấy nhiễu tôi, ông xin tôi lên làm gì?" Saul nói: "Tôi lâm phải thế ngặt nghèo, quân Philitin giao chiến đánh tôi, mà Thiên Chúa thì đã rời bỏ tôi; Người đã không đoái đáp lại tôi bằng một dấu nào cả, dù là bằng tiên tri hay mộng triệu. Nên tôi đã kêu đến ngài, xin ngài cho tôi biết phải làm gì?" 16 Samuel nói: "Thỉnh ý ta làm gì, khi mà Yavê đã rời bỏ ông và đã thành đối địch với ông? - 17 Yavê đã thi hành trên ông điều Người đã dùng tôi phán bảo: Yavê đã giựt vương quyền ra khỏi tay ngươi mà ban cho người đồng loại của ngươi là Ðavit. 18 Bởi ngươi đã chẳng nghe tiếng Yavê mà thi hành án lôi đình thịnh nộ của Người trên Amalek, cho nên hôm nay Yavê đã xử với ngươi thế này. 19 Yavê sẽ phó nộp ngươi với cả Israel nữa trong tay quân Philitin - Ngày mai, ngươi và con cái ngươi sẽ tới ở với ta, và Yavê cũng sẽ phó nộp cả doanh trại Israel trong tay quân Philitin".

20 Tức khắc Saul ngã lăn sóng sượt trên đất: Lời lẽ của Samuel làm ông kinh khiếp quá đỗi; sức lực cũng không còn vì ông không ăn uống suốt ngày suốt đêm ấy. 21 Bà kia tới với Saul và thấy ông rụng rời kinh hoảng thì nói với ông: "Này tỳ nữ của ngài đã nghe tiếng ngài và đã liều mạng mà nghe các lời ngài đã nói với tôi. 22 Thì bây giờ xin ngài cũng nghe tiếng tỳ nữ của ngài: Cho phép tôi dọn miếng bánh trước mặt ngài, để ngài ăn cho lại sức mà lên đường". 23 Nhưng ông đã từ chối và nói: "Ta không muốn ăn!" Các tôi tớ ông và cả bà kia cũng nài ép ông; ông đã nghe tiếng họ và đã chỗi dậy khỏi mặt đất và ngồi lên giường. 24 Bà ấy có con bê mộng trong nhà; bà vội vàng làm thịt. Ðoạn bà lấy bột mà nhồi làm bánh không men và nướng chín. 25 Ðoạn bà đem lên hầu Saul và các tôi tớ của ông. Họ đã ăn và đã chỗi dậy lên đường ngay đêm ấy.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page