Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Samuel I

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | |


- Chương 24 -

 

Ðavit tha chết cho Saul

1 Bỏ đó, Ðavit lên ngụ trong các đồn ở En-Gađi. 2 Khi Saul đánh đuổi được quân Philitin mà trở về, thì người ta báo tin cho ông hay rằng: "Này Ðavit đang ở trong Sa mạc En-Gađi". 3 Saul mới lấy ba ngàn tinh binh trong cả Israel và thân hành đi truy lùng Ðavit và bộ hạ, mãi đến phía Ðông những Tảng đá Sơn dương. 4 Ông đến bên những ràn chiên dê ở dọc đường. Ở đó có một cái hang và Saul vào đó để phủ chân. Nhưng Ðavit và bộ hạ lại ngồi trong đáy hang. 5 Bộ hạ của Ðavit nói với ông: "Này là ngày Yavê phán với ông: Này Ta nộp kẻ thù ngươi trong tay ngươi, ngươi sẽ xử nó như ngươi thấy là tốt!" Ðavit đứng lên cắt trộm vạt tấm bào của Saul. 6 Ngay sau đó, Ðavit động lòng vì đã cắt vạt tấm bào của Saul. 7 Ông nói với bộ hạ: "Xin Yavê, đừng để tôi làm điều ấy cho chúa công, cho vị được xức dầu của Yavê, là tra tay hại đến ngài, vì ngài là Ðấng xức dầu của Yavê!" 8 Và Ðavit lấy lời lẽ chận bộ hạ lại, không cho họ xông vào Saul.

Saul đứng dậy ra khỏi hang và lên đường. 9 Sau đó, Ðavit đứng dậy, ra khỏi và gọi đằng sau Saul rằng: "Thưa chúa công, tâu Ðức Vua!" Saul ngó lại đằng sau và Ðavit quì xuống mặt sát đất mà bái lạy. 10 Ðoạn Ðavit nói với Saul: "Tại sao ngài lại nghe lời những kẻ nói: Này Ðavit tìm hại ngài? 11 Này, hôm nay, chính mắt ngài đã thấy Yavê phó nộp mạng ngài cho tôi, khi ở trong hang, và người ta xúi tôi giết ngài; nhưng mắt tôi đã rướm lệ và tôi đã nói: Tôi sẽ không tra tay trên chúa công, vì ngài là Ðấng xức dầu của Yavê. 12 Xin ngài nhìn xem, lạy cha, xin ngài cứ nhìn xem cái vạt tấm bào của ngài, tôi đã không giết ngài. Xin ngài hãy nhìn nhận là nơi tay tôi không mảy may ác hiểm, hay thoán nghịch; là tôi đã vô tội đối với ngài. Còn ngài, ngài hằng rình chực để lấy mạng sống tôi. 13 Xin Yavê phân xử giữa tôi với ngài! xin Yavê oán trả trên ngài thay tôi! Chứ tay tôi sẽ không hại đến ngài. 14 Như tục ngữ ngàn xưa nói: "Dữ từ kẻ dữ xuất ra", nên tay tôi sẽ không hại đến ngài. 15 Là ai vậy mà vua Israel phải xuất chinh? Là ai vậy mà ngài chạy theo tróc nã? Một con chó chết! một con bọ chét! 16 Nhưng Yavê sẽ là trọng tài; Người sẽ phân xử giữa tôi và ngài: Xin Người nhìn xem mà bàu chữa cho vụ của tôi, xin Người xét xử (mà giựt) tôi thoát khỏi tay ngài!"

17 Ðavit vừa nói với Saul các lời ấy xong, thì Saul nói: "Phải chăng đó là tiếng của ngươi, Ðavit, con ta hỡi?" rồi Saul cất tiếng khóc. 18 Ông nói với Ðavit: "Ngươi chính trực hơn ta, vì ngươi gia ân làm lành cho ta, còn ta, ta giá họa làm ác cho ngươi. 19 Hôm nay ngươi đã tỏ ra là ngươi đã xử nhân lành với ta: trong khi Yavê đã nộp ta trong tay ngươi, ngươi đã không giết ta. 20 Có khi nào người ta bắt được kẻ thù mà lại để cho nó may mắn lên đường? Yavê sẽ trả lại cho ngươi sự lành ngươi đã làm cho ta hôm nay. 21 Và này, hiện giờ ta biết thế nào ngươi sẽ làm vua và vương quyền trên Israel nhờ tay ngươi sẽ được vững bền. 22 Vậy bây giờ, xin ngươi lấy Yavê mà thề với ta là ngươi sẽ không tiễu trừ dòng giống của ta sau ta, sẽ không tiêu diệt tên ta khỏi gia đình cha ta". 23 Ðavit đã thề với Saul. Ðoạn Saul về nhà, còn Ðavit và bộ hạ lên đồn trú.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page