Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Samuel I

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | |


- Chương 05 -

 

Khám trong tay quân Philitin

1 Quân Philitin bắt được Khám của Thiên Chúa thì liền đưa từ Eben-ha-Ezer về Asđôđ. 2 Ðoạn quân Philitin lấy Khám của Thiên Chúa mà đem vào Ðền của Ðagôn và trưng bên cạnh Ðagôn. 3 Sáng hôm sau, người Asôđ dậy sớm và vào Ðền Ðagôn thì thấy: này Ðagôn nằm sấp mặt xuống đất trước Khám của Yavê! Họ đem Ðagôn đặt lại chỗ cũ. 4 Sáng hôm sau nữa, họ dậy sớm: và này Ðagôn nằm sấp mặt xuống đất trước Khám của Yavê! Ðầu Ðagôn và hai bàn tay bị cắt vất nơi thềm cửa. Ðagôn chỉ còn lại khúc mình. 5 Vì thế cho nên các tư tế Ðagôn và khách vãng Ðền thờ Ðagôn không dám dẵm lên ngưỡng cửa của Ðagôn, ở Asđôđ, cho đến ngày nay.

6 Tay Yavê đã đè nặng trên dân Asđôđ. Người đã làm cho họ điêu đứng: Người đã phạt họ sưng hạch, dân Asđôđ và cả bờ cõi của họ. 7 Người Asđôđ thấy thế thì nói: "Ðừng để Khám của Thiên Chúa Israel thờ lưu lại nơi chúng ta nữa, vì tay Người tàn bạo trên chúng tôi và Ðagôn thần linh của chúng tôi!" 8 Họ sai người đi triệu tập các vương công của dân Philitin lại bên họ và nói: "Chúng tôi phải xử làm sao về Khám của Thiên Chúa Israel?" Các người ấy nói: "Phải đem Khám của Thiên Chúa Israel vòng qua Gat". Và họ đã đem Khám của Thiên Chúa Israel vòng qua đó. 9 Sau khi họ đem Khám vòng qua đó, thì tay Yavê (giương) trên thành gây nên khiếp hoảng quá đỗi, và Yavê đánh phạt dân thành từ bé chí lớn hạch nhọt cùng khắp mình họ. 10 Họ mới sai khiêng Khám của Thiên Chúa đến Êqrôn; Khám của Thiên Chúa vừa đến Êqrôn, thì dân Êqrôn kêu la mà rằng: "Chúng dẫn Khám của Thiên Chúa Israel vòng qua nơi tôi để Người giết tôi và dân tôi!" 11 Họ sai người đi triệu tập các vương công của dân Philitin lại và nói: "Xin gửi trả Khám của Thiên Chúa Israel, để Khám về lại chỗ cũ; chứ đừng để Người giết tôi và dân tôi!" Là vì khiếp hoảng chết điếng bao trùm cả thành: tay Thiên Chúa nặng chĩu trên đó. 12 Những người không chết thì bị phạt sưng hạch và tiếng than vãn trong thành vang lên thấu trời.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page