Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Samuel I

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | |


- Chương 22 -

 

3 - Ðavit Làm Ðầu Một Ðảng Lâu La

 

Ðavit khơi đầu cuộc đời lang thang

1 Ðavit bỏ đó trẩy đi và trốn trong hang Ađullam. Anh em ông và tất cả gia đình ông nghe tin, thì họ đều đã xuống ở đó, với ông. 2 Bấy giờ, tất cả những người lâm cơn bĩ, những người bị chủ nợ réo, những người hồn có chuyện tân toan, đều tụ tập lại xung quanh ông, và ông làm tướng trên họ; đã có lối bốn trăm người ở với ông.

3 Rồi từ đó Ðavit đi Mispeh thuộc Moab, ông nói với vua Moab: "Xin cho phép cha mẹ tôi rút qua phía ngài, cho đến khi tôi được biết Thiên Chúa định sao về tôi!" 4 Vậy ông đã đưa song thân đến trước vua Moab. Và họ đã ở bên vua Moab, suốt thời Ðavit ở lại đồn trú.

5 Tiên tri Gađ nói với Ðavit: "Ông đừng lưu lại nơi đồn trú! Hãy đi vào trong xứ Yuđa". Và Ðavit đã trẩy đi và đến rừng Kharet.

 

Hạ sát các tư tế thành Nôb

6 Saul hay rằng người ta đã tìm ra được Ðavit và những người ở với ông. Khi ấy Saul đang ngồi dưới cây ngự liễu ở Gibơah trên mỏm cao, tay cầm giáo, có các đình thần đứng chầu bên ông. 7 Saul nói với đình thần đứng chầu bên ông: "Nghe đây, hỡi con cái Benyamin, dễ thường con của Ysai sẽ ban cho các ngươi hết thảy đồng ruộng, vườn nho? Dễ thường hắn sẽ đặt các ngươi hết thảy làm tướng cơ, bách quản? 8 Ðể các ngươi hết thảy đều đồng lõa chống lại ta, và không ai tiết lộ cho ta biết là con ta đã kết ước với con của Ysai, không ai đau xót với ta mà tiết lộ cho ta biết là con ta đã xúi đứa tôi tớ của ta chống lại ta, mà thi hành ám kế, như thực đã xảy ra hôm nay!"

9 Ðoeg, người Eđom, đứng bên đình thần của Saul, cất tiếng nói: "Tôi đã thấy con của Ysai đến với Nôb với Akhimêlek con của Akhitub. 10 Akhimêlek đã thỉnh ý Yavê cho y, đã cho y lương thực đi đường và đã trao cho y gươm của Gôlyat, tên Philitin". 11 Vua liền sai đi triệu Akhimêlek, con của Akhitub, vị tư tế, đến cùng tất cả gia đình cha ông, hàng tư tế ở Nôb; hết thảy họ đã đến với nhà vua.

12 Saul nói: "Nghe đây, con của Akhitub!" và ông này thưa: "Thưa chúa công, này tôi đây!" 13 Và Saul nói với ông: "Tại sao các ngươi đồng lõa chống lại ta, ngươi và con cái Ysai: là đã cho nó bánh và thanh gươm, và đã thỉnh ý Thiên Chúa cho nó để nó dấy lên chống lại ta, mà thi hành án kế, như thực đã xảy ra hôm nay?" 14 Akhimêlek đáp lời vua và nói: "Vậy nào ai trong các đình thần của ngài trung thành như Ðavit, phò mã của Ðức Vua, tướng cai cận vệ của ngài, và được trọng dụng trong đền ngài? 15 Có phải hôm nay tôi mới bắt đầu thỉnh ý Thiên Chúa cho ông ấy sao? Quả là điều gở đối với tôi! Xin Ðức Vua đừng bắt tội tôi tớ của ngài, và cả gia đình cha tôi: quả tôi tớ của ngài không được biết lớn nhỏ về việc này". 16 Nhưng nhà vua phán: "Thế nào ngươi cũng phải chết, Akhimêlek, ngươi và tất cả gia đình cha ngươi!".

17 Vua nói với các hành sai đứng chầu bên ông: "quay lại mà xử tử các tư tế của Yavê đi! Vì cả chúng nữa, chúng đã tiếp tay cho Ðavit: chúng biết nó đào tẩu mà chẳng báo cho ta hay". Nhưng các tôi tớ của vua không muốn tra tay chém hại các tư tế của Yavê. 18 Vua mới bảo Ðôeg: "Ngươi hãy quay lại chém các tư tế đi!" Ðôeg, người Eđom, đã quay lại và chém các tư tế. Ngày ấy y đã giết tám mươi lăm người, những người mang bào trúc bâu. 19 Phần Nôb, thành của hàng tư tế, thì Saul đã cho tuốt gươm làm cỏ đàn ông, đàn bà, trẻ con, trẻ sơ sinh, bò lừa chiên dê đều bị gươm chém.

20 Chỉ có một người con của Akhimêlek, con của Akhitub, trốn thoát được thôi; tên người ấy là Abiyatar. Ông này đã chạy theo Ðavit. 21 Abiyatar tin cho Ðavit biết là Saul đã giết các tư tế của Yavê, 22 và Ðavit nói với Abiyatar: "Hôm ấy tôi đã biết, có Ðôeg ở đó và thế nào nó cũng báo cho Saul: quả tôi có trách nhiệm về sinh mạng của mọi người thuộc gia đình cha ông! 23 Ông hãy lưu lại với tôi, đừng sợ, vì người tìm hại mạng ông chính là người tìm hại mạng tôi, ở bên tôi, ông sẽ được bảo vệ".

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page